• BIST 111.494
  • Altın 174,770
  • Dolar 4,0466
  • Euro 4,9806
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 13 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 22 °C

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Temmuz 2011 tarih ve 27996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

16 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27996

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Anahtar teknik personel: Gerçek veya tüzel kişinin, bünyesinde çalıştırdığı, ihale konusu işte teknik personel olarak da istihdam edilebilen ve ihale konusu işin uzmanı olan kişiyi,

ğ) Kısa liste: Ön yeterlik ilanı ve dokümanında, en az üç en fazla on olmak üzere idarece belirlenen sayıya göre, yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonrasında sınırlı sayıdaki adayın sıralandığı, ihaleye teklif vermek üzere davet edilenlerin listesini,

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, ikinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de geçerlidir.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ve belgeler ibaresi formları” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarece yeterlik kriteri olarak öngörülecek anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalede en fazla iki, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin üzerinde olan ihalede ise en fazla dört olarak istenir.

(3) Anahtar teknik personelde aranacak toplam mesleki deneyim süresi en fazla 10 yıl, benzer deneyim ise en fazla 5 yıl olarak öngörülebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı Hizmet Bildirimi ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşuna,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum ya da kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,

başvuruda bulunulabilir.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan işlerin gerçekleşen kısımlarının miktarı, niteliği ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(5) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ortaklara iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için işin tamamının geçici kabulünün yapılmış olması, iş durum belgesi düzenlenebilmesi için konsorsiyum ortağının taahhüt ettiği iş kısmının ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla o kısmın toplam sözleşme bedelinin en az %80inin gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80lik kısmında bulunan ortağa geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(10) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyimini gösteren belgeler, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz.

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere yedinci fıkra eklenmiş, mevcut yedinci fıkrası sekizinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkra numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları; belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak.

ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının,

1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak.

(7) İş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde altıncı fıkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak;

a) Biten işlerde kabul tarihi,

b) Toplam sözleşme bedelinin % 80inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu devam eden işlerde;

1) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih,

2) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih,

c) Toplam sözleşme bedelinin % 80inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu devam eden işlerde;

1) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80ine ulaşıldığı tarih,

2) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı tarih,

esas alınır.

(8) Danışmanlık hizmeti olarak alınacak yapımla ilgili kontrollük işlerinde, gerçek kişilerce denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle yapım işlerinden alınan iş deneyim belge tutarları, yönetenler için 1/50 oranında, denetleyenler için ise gerçek kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl 1/50 oranında, daha sonraki yıllarda 1/10 oranında dikkate alınır.

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(12) Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucu düzenlenen Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı, ön yeterlik kararının verilmesini izleyen üç iş günü içinde, kısa listede yer alamayan adaylara, Ön Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form ekinde gönderilir.

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu mektup ekinde Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağına da yer verilir.

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif  Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

(3) Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurulur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme sonucu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. Mali teklifi içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 68 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin Ek-1inde yer alan standart formlardan; Standart Form-KİK012.0/D Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form, Standart Form-KİK013.0/D Kısa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form, Standart Form-KİK018.1/D Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form, Standart Form-KİK022.0/D Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine İlişkin Form, Standart Form KİK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu, Standart Form KİK035.1/D Personel Bilgileri Özet Tablosu standart formları ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Standart Form KİK030.0/D Banka Referans Mektubu Formundan sonra gelmek üzere Standart Form KİK030.1/D Bilanço Bilgileri Tablosu eklenmiş ve Standart Form KİK031.2/D İş Deneyim Belgesi (İş Durum) standart formunun Açıklama kısmının (f) bendinde yer alan ile sözleşme bedelinin çarpım sonucu bulunan tutar ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek-2sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 8.5.1 maddesinin son cümlesi, (20) ve (21) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, toplam ciro veya taahhüt altındaki ve bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamı olarak değerlendirilecektir.

20 İdareler, bu kısımda tam puan için yeterli görülecek ciro tutarını, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %35 i ile %50 si arasında bir tutarda belirleyecektir.

21 İdareler, bu kısımda tam puan için yeterli görülecek taahhüt altındaki ve/veya bitirilen danışmanlık hizmet işi tutarını ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %25i ile %40’ı arasında bir tutarda belirleyecektir.

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin Ek-2sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamenin 8.7.1. maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin Ek-2sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 21.3. ve 21.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

21.3. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucu düzenlenen Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı, ön yeterlik kararının verilmesini izleyen üç iş günü içinde, kısa listede yer alamayan adaylara Ön Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form ekinde gönderilir.

21.4. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye alınan adaylara yeterli bulunduğu belirtilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Ayrıca, bu mektup ekinde ihale dokümanı ve Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı da yer alır.

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5.1) numaralı dip not eklenmiştir.

f)……………………………………………………………………………………5.1

5.1 (1) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda, aşağıdaki metne yer verilecek aksi halde Bu bent boş bırakılmıştır. yazılacaktır.

f) Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesi””

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.5.1. maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.5.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 17 nci maddesinin (14) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14 (1) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

17.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu işte alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.””

(2) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

17.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.””

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 29.2.8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 32.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

32.2. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak, istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.1. maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 41.4. ve 42.4. maddelerindeki diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin V. Bölümü başlığı ve dipnotlarıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve VI. Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir:

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

Madde 46 Fiyat farkı

46.1. ………………………………………………………………………………32

46.1.1. …………………………………………………………………………….33

32 (1) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

33 (1) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 46.1.1. maddesi, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

(2) 46.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 Diğer hususlar34

34 (1) İdareler, bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu hizmet işinin gereklerini de dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, başka düzenlemeler yaparak alt maddeler halinde buraya ekleyebilirler.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 47.1. Bu madde boş bırakılmıştır. yazılacaktır.

MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 5.1 maddesinde yer alan “Ödemeye Esas Para Birimi tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 14. maddesi ve (24) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14.1. Bu iş için……………………………………….……………………………24

24 (1) Avans verilmeyecekse madde metnine avans verilmeyecektir ibaresi yazılacaktır.

(2) Avans verilecekse madde metnine aşağıdaki şartlar dahilinde avans verilecektir ibaresi yazılacak ve aşağıdaki hükümler madde metnine eklenecektir.

14.2. İşe başlandıktan ve iş programı İdarece onaylandıktan sonra, Yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek avansla aynı miktarda (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) ve Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında; sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri için, sözleşme bedelinin yüzde. (sözleşme bedelinin yüzde otuzundan fazla olmamak üzere bir oran belirlenecektir.).. tutarında avans verilecektir.

14.3. Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı Yüklenici İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı kabul etmiştir.

14.4. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvuruda bu avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, ayrıca avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

14.5.Yüklenici aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretleri ve benzeri geçerli belgeleri ……… gün içinde İdareye verecektir.

14.6. İdare; iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya .. gün içinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

14.7. .Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır.

14.7.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının . fazlasıdır.

14.7.2. Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hak ediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans teminatı iade edilir.

14.7.3. Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde, aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

14.7.4. İşin tasfiye edilmesi halinde Yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

14.8. Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.

14.9. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.””

MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin Ek-4 ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 15 inci maddesi ile (25) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (25.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

Madde 15 Fiyat farkı

15.1. ………………………………………………………25

15.1.1. ……………………………………………………….25.1

25 (1) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

15.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

(2) İdarenin fiyat farkı hesaplanmasını öngörmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

15.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.””

25.1 (1) 15.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 15.1.1. maddesi, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesinin ekinde yer alan esasların ilgili hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki açıklamalar dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

(2) 15.1. maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde 15.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.””

MADDE 31 Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 16.1 maddesinin (26) numaralı dipnotu ile 16.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 16.4. maddesinde yer alan noterde ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

26 (1) İdari Şartnamede isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri öngörülmüşse madde 16.1de, ad, ticaret unvanı ve tebligata esas açık adresleri ile üstlendikleri işler sırasıyla gösterilecektir.

(2) İdari Şartnamede isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda, madde 16.1 aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

Danışman işin bir kısmını İdarenin iznini alarak alt yükleniciye yaptırabilir.

16.2. 4734 sayılı Kanunun, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.

MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin 39 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 45 Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

45.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

45.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

MADDE 33 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 10 (1) 1/8/2011 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 34 Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 35 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız


 

Bu haber toplam 1409 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim