• BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 25 °C

Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması

Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması konulu 2015/12 sayılı genelge yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 41481264 - 196                 08/04/2015
Konu: Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan
           ihale konusu işlerde teşvik uygulaması

GENELGE
2015/12

1-  Genel açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve 10 uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşvik ve desteklerinden ihale konusu iş üstlenen işverenlere ait işyerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Kurumumuzca yayımlanan;

2008/73 sayılı Genelgenin "10- Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde, 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerden dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

2008/85 sayılı Genelgenin "19- Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde; 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta primi teşvikinden, kapsama giren işletmelerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri ile özel bina inşaatlarında çalıştırdıkları sigortalılarından dolayı yararlanmalarının mümkün bulunmadığı,

2009/149 sayılı Genelgenin "8- 4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Prim Teşviki Kapsamına Girmeyen İşyerleri" başlıklı bölümünde; 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta prim teşviki hükümlerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerlerinin yararlanmasının mümkün bulunmadığı,

2011/45 sayılı Genelgenin;

"2- 5510 Sayılı Kanunun 81 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Düzenlenen Beş Puanlık Prim Desteğinde Yapılan Değişiklikler" başlıklı bölümünde; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen indirimden, 201 l/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

"4.1.1. d- İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması" başlıklı bölümünde; 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılmasının mümkün bulunmadığı,

2013/30 sayılı Genelgenin "4-4- Diğer Hususlar" başlıklı bölümünde;

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde öngörülen sigorta primi teşvikinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacağı,

açıklanmış bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ihale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması halinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvik uygulamasından ne şekilde yararlanılacağı, 2011/45 sayılı Genelgede açıklanmış ise de gerek diğer kanunlarda öngörülen teşvik düzenlemeleri açısından uygulama birlikteliğinin sağlanması, gerekse uygulamaya ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerden dolayı, söz konusu işyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve geçici 10 uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar, bahse konu kanun maddelerinde belirtilen ilgili bakanlık ve kurumlar ile müştereken belirlenmek suretiyle aşağıda açıklanmıştır.

2- İhale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılması halinde sigorta primi teşviklerinden yararlanmanın usul ve esasları

İhale konusu iş üstlenen işverenler, bu işleri Kurumumuzda tescil edilmiş devamlı nitelikteki işyeri dosyasından bildirimi yapılan sigortalılar ile yapabilmektedir. Bu durumda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve geçici 10 uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanılmış olup olmadığı hususunun araştırılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primi teşviklerinden ne şekilde yararlanılacağı hususunda aşağıda belirtilen durumlar dikkate alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

2.1- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmesi

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde, ihale sözleşme veya şartnamesinde kişi/gün sayısı belirtilmiş olsa dahi, idarece ihale konusu işte çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin de bildirilmiş olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar kanun numarasız aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ihale konusu işte çalıştığı belgelenen bu sigortalılar haricindeki diğer sigortalılardan dolayı sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Başka bir ifade ile devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmiş olması kaydıyla, bu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılardan dolayı bahse konu teşviklerden yararlanılabilecektir.

2.2- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesi, kişi/gün sayısının bilinmesi

İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesine karşın ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacağından, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince öncelikle ihale konusu iş döneminde Kuruma bildirilmesi gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapılıp yapılmadığı araştırılacak, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapıldığının anlaşılması halinde, sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun yararlanılmış olduğu kabul edilecek, bu nitelikteki işyerlerinin diğer sigortalıları için kanun numarası seçilerek yararlanmış oldukları sigorta primi teşviklerinin iptali cihetine gidilmeyecektir.

Buna karşın, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapılmadığının anlaşılması halinde, sigorta primi teşviklerinden; varsa idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden, prime esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise, prime esas kazancı en düşük olan sigortalıdan başlamak suretiyle işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re'sen düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı ile idarece Kurumumuza bildirilen kişi/gün sayısının farklı olduğunun anlaşılması durumunda, uyuşmazlık arz eden bilgilere ilişkin ihale makamı ile yeniden yazışma yapılmak suretiyle idareden alınacak yazıda belirtilen bilgiler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Örnek: 7/6/2014 - 30/6/2014 dönemine ait ihale konusu işin sözleşmesinde 10 kişi/120 gün olarak ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapıldığı, işyerinde 2014/Haziran ayında 45 sigortalı çalıştırıldığı ve bu sigortalıların tamamı için 46486 kanun numaralı belge ile bildirim yapıldığı varsayıldığında,

- İhale konusu işte çalışan 10 sigortalının 2014/Haziran ayındaki 120 günlük süre için prime esas kazançlarının kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle,

- İhale konusu işte çalışan 10 sigortalının 2014/Haziran ayındaki 120 günlük süre dışındaki prime esas kazançları ile ihale konusu işte çalışmayan 35 sigortalıya ilişkin prime esas kazançlarının 46486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle,

Kurumumuza bildirilmesi gerektiğinden, ihale konusu işte çalışan ve 46486 kanun numarası ile bildirimi yapılan 10 sigortalı için 120 gün üzerinden 46486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen belge, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince re'sen düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

2.3- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgileri ile kişi/gün sayısının bilinememesi

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının Kuruma bildirilememesi durumunda; ihale konusu işe ilişkin işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına, yapılan işin karşılığı asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutar ile ihale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin düzenlenen belgelerde kayıtlı SPEK tutarı (2 nolu belge türü ile verilen sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler dahil) karşılaştırılarak, asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın, kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı toplamından düşük olması halinde; bu işverenler, hesaplama yapılan ihale dönemi için sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun yararlanmış kabul edileceklerdir.

Buna karşın, toplam istihkak tutarına asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın, ihale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı toplamından fazla olması halinde ise hesaplanan tutar ile kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı farkı kadar sigorta primi teşviki iptali yapılacaktır. Bu durumda, ihale konusu iş süresinde bildirim yapılan en son aya ait belgelerden başlamak üzere, işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince kanun numarası seçilerek düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re'sen düzeltilerek ilgisine göre Hazine/Ekonomi Bakanlığı/İşsizlik Sigortası Fonu/Maliye Bakanlığı tarafından yersiz karşılanan tutarların, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanun göre tebliğ edilerek tahsil edilecektir.

Örnek 1- (A) Ltd. Şti.'nin (Y) Belediye Başkanlığına karşı üstlenmiş olduğu "Mevcut eski ahşap doğramaların sökülerek pvc doğrama yapılması" işini devamlı işyeri sigortalıları ile yaptığı ve ihale makamınca ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bildirilemediği, bahse konu iş için belirlenen asgari işçilik oranının %12, işverene bu işten dolayı Katma Değer Vergisi hariç ödenen toplam istihkak tutarının ise 250.000,00 TL olduğu,

Ayrıca, işverence ihale konusu iş süresinde;

Kanun numarası seçilerek yapılan bildirimlerin karşılığı SPEK tutarının 40.000,00 TL,

Kanun numarası seçilmeksizin yapılan bildirimlerin karşılığı SPEK tutarının ise 20.000,00 TL,

olduğu varsayıldığında;

 

A

ihale Konusu işin Toplam Hakediş Tutarı

250.000,00

B

ihale Konusu işin Asgari işçilik Oranı (%)

12

C

Teşvikten Yararlanılmayacak SPEK Tutarı : (A) x (B)

30.000,00

D

ihale Döneminde Kanun Numarası Seçilmeksizin Bildirilen (SGDP bildirimleri dahil) Toplam SPEK Tutarı

20.000,00

E

İptali Gereken Teşvikli SPEK Tutarı : (C ) - (D) ( (C ) > (D) ise çıkan fark tutar kadar olacaktır.)

10.000,00

 

Kanun numarası seçilerek yapılan 40.000,00 TL'lik SPEK bildiriminden 10.000,00 TL'lik tutar kadar iptal işlemi yapılacak olup, söz konusu iptal işlemi ihale konusu iş süresinde bildirim yapılan en son aya ait belgelerden başlamak üzere geriye doğru yapılacaktır.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen usulde yapılacak hesaplamanın ardından kanun numarası seçilerek yapılan bildirimlerden (14857-54857-25510-16322-26322-55225-25225 kanun numarası ile yapılan bildirimler hariç) iptal yapılmasının gerekmesi ve işverence aynı ayda farklı teşviklerden yararlanılmış olması durumunda, işverence yapılan bildirimler dikkate alınmak suretiyle ihale döneminde sırasıyla 05510/24447/46486/56486/66486/15921/ 05746/15746/06111 kanun numaralı yapılan bildirimlerden teşvikten yararlanılmayacak tutar kadar iptal işlemi yapılacaktır.

Öte yandan, ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ay içindeki bir tarihe denk gelmesi halinde ise kist gün sayısına dikkat edilerek ihale döneminde kanun numarası seçilmeksizin bildirilen toplam SPEK tutarı bulunacaktır.

Örnek 2- (K) Ltd. Şti.'nin (E) kamu kurumuna karşı üstlenmiş olduğu "Laminant parke döşeme" işini devamlı işyeri sigortalıları ile 1/8/2014 ila 24/9/2014 tarihleri arasında yaptığı ve ihale makamınca ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bildirilemediği, bahse konu iş için belirlenen asgari işçilik oranının %10, işverene bu işten dolayı Katma Değer Vergisi hariç ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının ise 380.000,00 TL olduğu,

Ayrıca, ihale konusu iş süresinde işverence aşağıdaki tablodaki gibi bildirim yapıldığı varsayıldığında;

 

Dönem

Kanun Numarası ile Yapılan SPEK Bildirimi

Kanun Numarasız SPEK Bildirimi

2014/Ağustos

05510

8.000,00

-

06111

10.000,00

-

 

-

12.000,00

2014/Eylül

05510

13.000,00

-

06111

8.000,00

-

 

-

12.000,00

 

Toplam

39.000,00

24.000,00

 

İhale konusu işten dolayı sigorta primi teşvikine yönelik toplam hakediş bedeli üzerinden teşvikten yararlanılmayacak tutar, 38.000,00 tL (380.000,00 x 0,10) olarak hesaplanacağından,

İhale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı, Ağustos ayının tamamı ile Eylül ayının 24 günlük tutarı üzerinden 12.000,00 + (12.000,00/30 x 24)=12.000,00 + 9.600,00 = 21.600,00 TL olacaktır.

Bu durumda, ihale konusu iş süresi için iptali yapılması gereken sigorta primi teşviki tutarı 38.000,00 - 21.600,00 = 16.400,00 TL olacağından, iptal işlemi öncelikle en son ay ve 05510 kanun numarası ile yapılan bildirimlerden başlamak üzere sırasıyla;

- 2014/Eylül ayında 05510 kanun numarası ile yapılan 13.000,00 TL,

-2014/Ağustos ayında 05510 kanun numarası ile yapılan 8.000,00 TL'den 3.400,00 TL,

tutarındaki bildirimler olmak üzere toplam, 13.000,00 + 3.400,00 =16.400,00 TL SPEK tutarının iptali amacıyla işverenden 05510 kanun numarası ile yapılan bildirimler için iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince re'sen düzeltme işlemi yapılarak, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverene 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

3- Diğer hususlar

3.1- Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesi verme işlemleri sırasında, ihale konusu işin başlayıp bittiği sürelerde ihale konusu işte çalışan devamlı nitelikteki işyeri sigortalılarından dolayı sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanıldığının anlaşılması halinde, işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re'sen düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

3.2- Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde; idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının Kuruma bildirilememesi, ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve işin yürütümü için gerekli asgari işçilik oranının uzman teknik üyenin bulunmaması nedeniyle asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenememesi durumunda, Kurumun inceleme yetkisi saklı kalmak kaydıyla, işverenden ihale konusu iş döneminde ihale konusu işin yapıldığı işyerine ait toplam hasılat tutarını gösterir serbest muhasebeci mali müşavir/yeminli mali müşavir onaylı belge (Ek:l) istenilerek, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince bu belgede belirtilen KDV hariç hasılat tutarı esas alınarak;

KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarı/ihale süresinde isin yapıldığı işyerinin KDV hariç toplam hasılat tutarı,

formülü vasıtasıyla bulunacak olan oran, KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına uygulanmak suretiyle teşvikten yararlanılmayacak tutar hesaplanarak bu Genelgenin 2.3 nolu bölümünde belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır.

3.3- 2011/45 sayılı Genelgenin yukarıda belirtilen hususlara aykırı olan bölümleri bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işler kapsamında ilişiksizlik belgesi alınarak 2011/45 sayılı Genelge esaslarına göre sonuçlandırılmış işyerleri hakkında bu genelge hükümleri uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Murat YAZICI
Kurum Başkanı V.

Ek: 1- Hasılat tutarının tespitine ilişkin belge

DAĞITIM:
Gereği:                                             Bilgi
Merkez ve taşra teşkilatına                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN
DÜZENLENEN BELGE VE TAAHHÜTNAME

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLİĞİ
....................................  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
.............................................  Sosyal Güvenlik Merkezine

1-Meslek Mensubu Tarafından Doldurulacak Bilgiler

............................................. sicil numaralı işyerine ait tarafımca tespit edilen, ihale konusu iş süresinde "İhale

Konusu İşin Yapıldığı İşyerine Ait KDV Hariç Toplam Hasılat Tutarının" doğruluğunu kabul eder, bu belgedeki bilgilerin adıgeçen işverenin işyeri defter ve belgelerine uygun olmadığının anlaşılması halinde, hakkımda Türk Ceza Kanunu ve 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

 

..../..../….
Meslek Mensubu
Ad
ı Soyadı- İmza-Kaşe

 

Ekler: 1- Ruhsat Belgesi fot.
          2- Faaliyet Belgesi fot.
          3- Hesaplamaya Esas Belgeler

 

 

İşveren ve İşyerine Ait Bilgiler

Adı Soyadı/ Unvanı

 

..

işyeri Sicil No

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

Vergi Kimlik No

 

 

Ticaret Sicil No

 

 

işyeri Adresi

 

 

Telefon No/Faks No/ e-posta adresi

 

 

İhale konusu iş süresinde "İhale Konusu İşin Yapıldığı İşyerine Ait KDV Hariç Toplam Hasılat Tutarı"

Rakamla

Yazıyla

 

 

Meslek Mensubuna Ait Bilgiler

T.C. Kimlik No

 

 

Adı, Soyadı/ Unvanı

 

 

Vergi Kimlik No

 

 

Kayıtlı Olduğu Oda

 

 

Ruhsatname / Faaliyet Belgesi No

 

 

işyeri Adresi

 

 

Telefon No/Faks No/ e-posta adresi

 

 

 

2-İşveren/İşveren Vekilince Doldurulacak Bilgiler

.............................................  sicil numaralı işyerime ait ......................  oda sicil numaralı ...............................  adlı

meslek mensubu tarafından tespit edilen ve bu taahhütnamede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder, belge muhteviyatının işyerimin defter ve belgelerine uygun olmadığının ve sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığımın Kurumunuzca anlaşılması halinde doğacak her türlü yükümlülükten sorumlu olduğumu kabul ve taahhüt ederim.

..../..../............
İşveren/İşveren Vekili 
Adı Soyadı- İmza-Kaşe

 

Genelgenin aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 9547 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim