• BIST 107.015
  • Altın 172,048
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 25 °C

Döner sermaye bütçe uygulamaları hakkında Genelge (2012/1)

Döner sermaye bütçe uygulamaları hakkında Genelge (2012/1)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Döner sermaye bütçe uygulamaları hakkında 2012/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Döner sermaye bütçe uygulamaları hakkında 2012/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

Sayı: B.10.1.TKH.0.81.00.00/010.06/7974 11.Mayıs.2012

Konu: Döner sermaye bütçe uygulamaları

 

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE 2012/1

 

Bakanlığımızca yayınlanan 30.11.2011 tarihli, 2011/60 Sayılı ve 2011/60 sıra nolu Genelge hükümleri gereği kurumlarımızın 2012-2013-2014 yıllarına ait döner sermaye bütçeleri Bakanlığımızca onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle, 2012 yılı bütçe uygulama sürecinde, Kurumumuza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin aşağıdaki belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis etmesi gerekmektedir.

 

1- (a) Kurumlarımızın, Klasik Gelir-Gider tertipleri esas alınarak hazırlanan 2012 - 2013 - 2014 yıllarına ait bütçeleri, 2012 yılı içerisinde Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak, analitik bütçe anlayışı çerçevesinde, ekonomik kodlardan oluşan 4 kırılımlı hale getirilmiştir. Döner sermayeli işletmelerimizin ilgili yıllara ait analitik bütçeleri http://analitikbutce.sgbsaglik.gov.tr/giris.aspx web adresindeki Döner Sermaye Bütçe Uygulaması programında yayınlanmıştır. İşletmelerimiz eski gider tertiplerinin analitik bütçeleme anlayışı içerisinde hangi tertiplere uygun okluğunu (EK:11 tablosundan yararlanarak, görebilmektedir.

 

(b) İşletmelerimizde analitik bütçe uygulamasına geçildiği için, daha önce onaylanan klasik bütçe gider tertipleri ile analitik bütçe tertipleri birebir uygunluk göstermemektedir. İşletmelerimiz bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için, öncelikle bölüm içi aktarmalar yaparak, yetersiz kaldığı durumda ise bölümler arası aktarmalar yaparak gider tertiplerinde yeterli ödeneği bulundurmalıdırlar.

 

Bilindiği gibi 106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği’nde “Madde:36 - ...Bütçede bölümden bölüme yapılacak münakaleler Kurum Müdür veya Baştabibinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının tasvibi ile olup, maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz. Fasılların maddeleri arasında yapılacak münakale, ise Kurum muhasebecisinin teklifi, Müdür veya Baştabibinin tasvibi ile yapılabilir” Hükmü yer almaktadır. Ekonomik kodlardan oluşan analitik döner sermaye bütçesinin ilk kırılımı olan 1-2-3-5-6-10-11 ekonomik kodlar yukarıda belirtilen hükümde işaret edilen "bölüm" ü işaret etmekte olup, ilk kırılımdan sonra olan ikinci, üçüncü ve dördüncü kırılımlar ise hükümdeki "fasılların maddeleri" (bölüm içi) tamımın işaret etmektedir.

 

2- İşletmelerimizin bütçelerinin takip edildiği Döner Sermaye Bütçe Uygulaması programından yılı içinde "ek bütçe, aktarma" işlemleri yapılabilecektir. 2012 yılı bütçe uygulamasında, bürokrasiyi azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla "ek bütçe ve aktarma" işlemleri bundan böyle bütçe programı üzerinden yapılacaktır. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU'NCA (Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı) Program üzerinden "onama" yapıldıktan soma aktarma işlemi gerçekleştirilecek ve onama sonrası gerçeklesen son durum Tek Düzen Muhasebe Sistemi Programında görülecektir.

 

İşletmelerimiz yaptıkları aktarma işlemleri neticesinde sistemden aldıkları (106 Sayılı Yönetmeliğin 36. Maddede işaret edilen kurallar çerçevesinde) çıktıları onaylayarak üst yazı ekinde, (bölüm içi aktarma işlemlerinde yılsonunda, bölümler arası aktarma ve ek bütçe işlemlerinde işlem tesis edildiğinde) Kamu Hastane Birlikleri tesis edilene kadar İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Kurumumuza göndereceklerdir.

 

3- İşletmelerimizce yılı içinde yapılacak aktarma ve ek bütçe işlemlerinde aşağıda belirtilen Aktarma kurallarına uyulması gerekmektedir.

 

a. Bölümler arası aktarmalar 1-2-3-5-6-10-11 (örneğin: 06.01.01.01=Büro Mefruşatı Alımları tertibinden 03.07.03.02=Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri) ekonomik kodları arasında yapılacaktır.

b. Bölüm içi aktarmalar 1-2-3-5-6-10-11 ekonomik kodların alt kırılımları (örneğin: 01.01.01.01=Temel Maaşlar tertibinden 01.01.01.02=Zamlar ve Tazminatlar tertibi arasında yapılacak aktarmalar yada 03.02.01.01=Kırtasiye Alımları tertibinden 03.08.01.02=Büro Bakım ve Onarımı Giderleri tertibine bölüm içi olarak aktarmalar yapılabilecektir.) arasında yapılacaktır.

c. Yedek Ödenek (Tenkis) tertibinden diğer harcama tertiplerine aktarma yapmaya Kurumumuz yetkilidir.

d. Personel gider Tertiplerinden diğer tertiplere 106 Sayılı Yönetmeliğin 36'ııcı maddesi hükmü gereği aktarma yapılmayacaktır.

e. Yatırım grubuna diğer tertiplerden yapılacak aktarmalar: 2011/60 Sıra Nolu Genelge’nin 3.Maddesi'nde belirtilen hükümler dikkate alınarak yapılacaktır.

f. Yukarıdaki belirtilen tertiplerin dışında kalan harcama tertiplerinden diğer tertiplere yapılacak aktarmalarda, eksiltme yapılacak tertibin onaylanmış ödenek miktarının %20'sini aşmamak kaydıyla diğer Tertiplere bölümler arası aktarma işlemi (bölüm içi aktarma işlemi tesis eder gibi) harcama yetkilisince onaylanarak yapılacaktır. Bu şekilde bölümler arası yapılacak aktarma işlemlerinin toplamı, onaylanan yılı bütçesi toplamının % 5’ini geçemez.

g. Ödenek yetersizliği durumunda, kurumlar bütçe imkanları doğrultusunda öncelikle yukarıdaki hükümler çerçevesinde aktarma işlemi yapacaklardır.

h. Yılı içerisinde işletmelerimizin ek bütçe talebinde bulunabilmesi için, ilgili tertibin gerçekleşme (Gider tertiplerinde gerçekleşme, harcamaya dönüşmüş olan ve sözleşmeye bağlanıp henüz harcaması yapılmamış olan giderlerin tümünü kapsamaktadır.) oranı onaylanmış ödeneğinin %75'ini aşmış olması gerekmektedir.

 

4- İşletmelerimizin, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve yakıt, vb. giderlerini öncelikle döner sermaye bütçesinden ödeyeceklerdir. Ayrıca, Kurumumuzca uygun görülen işletmelere (yılı içinde mali yapılan belirli aralıklarla analiz edilecek) yukarıdaki bahse konu sabit giderlerin ödenmesi ile ilgili genel bütçeden ödenek gönderilecektir. Bu durumda, gönderilen ödenek miktarı kadar hastanenin ilgili bütçe tertibi azaltılarak "yedek ödenek" (11.01.01.01) tertibine aktarılacaktır.

 

5- Analitik bütçe uygulaması çerçevesinde gelir/gider tertiplerinin ne anlama geldiği (EK:2)'de belirtilmektedir. İşletmelerimiz yılı içinde gider tertiplerinin açıklamalarına bakarak işlem tesis etmek suretiyle ilgili tertiplerin doğru muhasebeleşmesine zemin hazırlayacak, ihale onay belgelerine doğru gider tertibinin yazılmasını ve sisteme kaydedilmesini (Örneğin: Kırtasiye alımları: 03.02.01.01- Temizlik Malzemesi Alımları: 03.02.02.02) sağlayacaklardır.

 

6- İşletmelerimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Madde 5- ... Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz." Hükmü gereği ilgili gider tertibinde ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkamaz. Döner Sermaye Bütçe Uygulaması ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi programı verilerinde ilgili gider Tertiplerinde ödeneği bulunmayan işletmelerimiz öncelikle harcama yapmayı düşündükleri tertiplerde yeterli ödeneği bulundurmak zorundadırlar.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 inci maddesinin (ı) bendi ile Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkındaki 2008/42 Sıra Nolu Genelge'nin ilgili hükümleri çerçevesinde analitik bütçe tertiplerinin Yapım-Mal-Hizmet sınıflaması yeniden düzenlenerek (EK: 3)'de yer almaktadır.

 

7- İşletmelerimizin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) marifetiyle oluşturduğu Taşınır işlem Fişlerinde (TİF) yer alan Taşımı Alt Düzey Detay Kod'lar ile Analitik Bütçe Tertipleri’nin uyumlu hale getirilmesi çalışmaları Kurumumuzca tamamlanmıştır. Bu çalışma neticesinde MKYS programında gerekli değişiklikler yapılacak olup, uygulamada kullanılacak kodlarla ilgili tablo (EK:4)’de yer almaktadır.

 

8- Kurumumuzca, döner sermayeli işletmelerimizde 2012 yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde gerçekleşen gider tertiplerine göre "ödenek serbest bırakma" uygulamasına geçilecektir;

 

Bu hususta;

a) Ödenekler yılı dikkate alındığında üçer aylık dilimler halinde dönem başlarında serbest bırakılacaktır.

b) 1.çeyrek; Ocak -Şubat –Mart,

2.çeyrek; Nisan -Mayıs –Haziran,

3.çeyrek; Temmuz -Ağustos –Eylül,

4.çeyrek; Ekim—Kasım—Aralık aylarını kapsamaktadır.

c) Örneğin: İlgili döner sermaye işletmesinin 2012 yılı onaylı bütçesi "03.02.02.02.Temizlik Malzemesi Alımları" gider tertibinde toplamda 120 TL olsun. 1.çeyrekte 30 TL, 2.çeyrekte 30 TL, 3.çeyrekte 30 TL, 4.çeyrekte 30 TL olmak üzere yıl boyunca toplam 120 TL ödenek serbest bırakılmış olacaktır.

d) Ödenek serbest bırakma iş ve işlemleri Kurumumuzca sevk ve idare edilen yazılım sistemleri hazır olduğunda (Bütçe programı, TDMS programı) yılı içinde ikinci bir emre gerek kalmaksızın uygulamaya konulacaktır.

 

Genelge ekinde bulunan Excel formatlı EK:1 - EK:2 - EK:3 - EK:4 tabloları "http://analitikbutce.sgbsaglik.gov.tr/giris.aspx" web adresinde yayınlanmakta olup, Döner Sermaye Bütçe Uygulaması programı ana sayfasında yer almaktadır.

 

İlinizdeki Kurumumuza bağlı hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri'nin bütçe uygulamaları iş ve işlemlerinde, yukarıdaki belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis etmesi, ayrıca işletmelerimizin bağlı bulundukları döner sermaye saymanlıklarının bilgilendirilmesi hususunda:

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL

Kurum Başkanı

 

 

EKLER:

1- Klasik - Analitik karşılaştırması (4 sayfa)

2- Gider tertipleri açıklaması (4 sayfa)

3- % 10 Yapım Mal Hizmet Sınıflaması (2 sayfa)

4- Bütçe Analitik ve MKYS Kod Karşılaştırma tablosu (1 sayfa)

 

 

DAĞITIM:

Gereği

D Planı

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 20124 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim