• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 17 °C

Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Genelge

Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Genelge
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödemenin Mahsubuna İlişkin Genelge

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2010/54 sayılı  "Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödemenin Mahsubuna İlişkin Genelge" yayınlandı.

 

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/31195                                           02 Ağustos 2010
Konu : Ek Ödeme
 
GENELGE
2010/54
 
Bilindiği üzere 5947 Sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”a Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

209 sayılı Kanuna eklenen Ek 3 üncü madde ile; Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5’inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı, bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağı, bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarının, 5 inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak olan ek ödeme tutarından mahsup edileceği, bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 5 inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın geri alınmayacağı ve bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

5947 Sayılı Kanun ile 209 sayılı Kanuna eklenen Ek 3 üncü madde uyarınca her ayın 15’inde herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden yapılacak olan ek ödeme ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak olan ödemeler işletmelerin döner sermaye gelirlerinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ayın 15’inde peşin olarak yapılacaktır.

2- Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödeme (DSSÖ) uygulaması ile Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan; klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında kurumun Döner Sermaye gelirlerinden brüt (prim ödemesi ve gelir vergisi dahil) Sabit Ödeme yapılacaktır. Bu brüt tutarlardan sigorta priminin işveren payı dahil tamamı oranında tutar ve gelir vergisi kesintisi düşülerek ilgiliye ödeme yapılacaktır.

3- Bakanlık merkez teşkilatı kadrosunda bulunan uzman tabip ve tabipler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen klinik şef ve şef yardımcıları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri pratisyen tabip ve diş tabiplerine 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca Döner Sermaye gelirlerinden Sabit Ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımız kurumlarına en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için ve Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen tabiplere 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca Döner Sermaye gelirlerinden Sabit Ödeme yapılmayacaktır

4- Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödeme (DSSÖ) uygulamasına tabi olan personele peşin olarak yapılacak Döner Sermaye Sabit Ödeme Brüt Tutarı, aynı aya ilişkin tahakkuk eden performansa dayalı brüt ek ödeme tutarından mahsup edilecektir. Tahakkuk eden performansa dayalı brüt ek ödeme tutarı, ayın 15 inde ödenen Döner Sermaye Sabit Ödeme Brüt Tutarından (DSSÖ) fazla ise aradaki brüt fark esas alınarak ilgiliye ödeme yapılacaktır. Şayet ödenen Döner Sermaye Sabit Ödeme Brüt Tutarı, tahakkuk eden performansa dayalı ek ödeme brüt tutarından fazla ise aradaki fark geri alınmayacaktır.

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/
Konu : Ek Ödeme
 
5- Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödeme (DSSÖ), herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ayın 15’inde peşin olarak yapılacağından, bu uygulamaya tabi olan personelin izin ve rapor nedenleriyle fiilen çalışmaması sebebiyle döner sermaye gelirlerinden performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmemesi halinde, ilgili dönemlerde söz konusu personele Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) yapılmaya devam edilecektir.

Örneğin; Ağustos ayının tamamında senelik izin kullanan bir uzman tabibe Ağustos ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme yapılamayacaktır Ancak, Ağustos ayının 15 inde Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarı (DSSÖ) 1.855 TL. maaşla birlikte ödenecektir.

6- Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele ödenen Döner Sermaye Sabit Ödemesinin (DSSÖ) dağıtılabilecek tutar hesabında dikkate alınması hususunda ise,

a) İlgili personele, performansa dayalı olarak yapılacak olan ek ödemenin aynı aya ilişkin olarak yapılmış olan Döner Sermaye Sabit Ödemesinden (DSSÖ) fazla olması halinde, aradaki brüt fark tutarı personele ödenecek olup, performansa dayalı olarak yapılacak olan ek ödemenin tutarının tamamı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci maddeleri kapsamında “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınacaktır. İlgilinin performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının, Döner Sermaye Sabit Ödemesinin brüt tutarı kadar olan kısmı kurumun Döner Sermaye Bütçesinde kalacaktır.
Örneğin; Ağustos ayının 15 inde 1.855 TL. tutarında Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt (DSSÖ) ödeme yapılmış olan bir uzman tabibe, Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan Ağustos ayına ilişkin olarak 5000 TL. performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının tahakkuk ettiğini varsayalım. performansa dayalı ek ödemenin Döner Sermaye Sabit Ödemesinden (DSSÖ) fazla olması nedeni ile Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarı oranındaki tutarın performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilecektir. 5000 TL.nin 1855 TL si kurumun döner sermaye bütçesinde kalacaktır. Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan Ağustos ayına ilişkin olarak 5000-1855= 3145 TL brüt tutar esas alınacak ve 3145 TL’den gelir vergisi kesintisi düşülerek ilgiliye ödeme yapılacaktır. 5000 TL.nin “Dağıtılabilecek Tutar” hesabına dahil edilmesi gerekmektedir.

b) Personele, performansa dayalı olarak yapılacak olan brüt ek ödeme tutarının Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarından (DSSÖ) az olması halinde, personele her halükarda Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) tutarında ödeme yapılması gerektiğinden bu durumda performansa dayalı olarak yapılacak olan brüt ek ödeme tutarının Ek Ödeme Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci maddeleri kapsamında “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Yani performansa dayalı olarak yapılacak olan brüt ek ödeme tutarından fazla olan Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarı “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; Ağustos ayının 15 inde 1.855 TL. tutarında Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt (DSSÖ) ödeme yapılmış olan bir uzman tabibe, Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan Ağustos ayına ilişkin olarak 1500 TL. performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının tahakkuk etmesi halinde, Döner Sermaye Sabit Ödemesinin (DSSÖ) performansa dayalı ek ödemeden fazla olması nedeni ile Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarı oranındaki tutarın performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilmesi gerektiğinden 1500 TL.tutarındaki performansa dayalı brüt ek ödeme tutarı kurumun Döner Sermaye Bütçesinde kalacaktır. Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan Ağustos ayına ilişkin olarak tahakkuk eden 1500 TL ilgiliye ödenmeyecektir. Bu örnekte “Dağıtılacak Tutar” hesabında Ağustos ayına ilişkin olarak performansa dayalı brüt ek ödeme tutarının 1500 TL. nin dikkate alınması gerekmektedir.( Döner Sermaye Sabit Ödemesi brüt tutarı olan 1.855 TL. “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınmayacaktır.)
 
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/
Konu : Ek Ödeme
-3-
c) Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) uygulamasına tabi olan personelin ilgili ayın tamamında izinli/raporlu (fiilen çalışmamakta) olması durumda performansa dayalı ek ödeme tahakkuk ettirilmeyeceğinden, ilgiliye Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) ödenecek olup, ödenen bu Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) tutarı “Dağıtılabilecek Tutar” hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; Ağustos ayının tamamında senelik izin kullanması nedeni ile Ağustos ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme yapılamayan bir uzman tabibe Ağustos ayının 15 inde Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) olarak ödenen 1.855 TL. Ağustos ayına ilişkin “Dağıtılabilecek Tutar” hesabına dahil edilmeyecektir.
7- 5947 Sayılı Kanun ile getirilen Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödeme (DSSÖ), uygulaması 30/07/2010 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ve Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödemede (DSSÖ), aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından;

a) 30 Temmuz - 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında (16 günlük ) kıst Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) yapılacaktır.

b) 30 Temmuz – 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında hesaplanacak 16 günlük kıst Döner Sermaye Sabit Ödeme (DSSÖ) tutarının, 2010 Temmuz ayına ait hesaplanacak Döner Sermaye Ek Ödemesinden mahsup edilmesi gerektiğinden, kıst Döner Sermaye Sabit Ödemesinin (DSSÖ) Temmuz ayı döner sermaye ek ödemesinden önce yapılması gerekmektedir. (Tahakkuk işlemi yapılarak tahakkuklar üzerinden de mahsuplaşma yaptırılabilir.)

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.
 
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
 

Bu haber toplam 16416 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim