• BIST 93.043
  • Altın 194,427
  • Dolar 4,7262
  • Euro 5,4889
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 26 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 30 °C

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönerge

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hazırlanan "Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönerge" yürürlülüğe konuldu.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENELERİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLULARININ TANIMI VE GÖREVLERİNE
DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde uzmanlık eğitimi vermeye haiz birimlerin eğitim ve idari işleyişini düzenlemek, buna dair yetki ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile burada görev yapan eğitim görevlileri, başasistanlar, eğitici,uzmanlar ve asistanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun EK-1’inci,  663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29’uncu, maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakanlık                    : Sağlık Bakanlığını

Kurum                       :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu

EAH                           : Eğitim ve Araştırma Hastanesini

Eğitim Birimi             : Uzmanlık Eğitimi verilen hizmet birimini,

Yönetici                      : Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk idaresini yürütmek üzere atanmış idareciyi,

Başhekim                   :Yönetici ile birlikte eğitim ve araştırma hastanesinin sevk ve idaresini yürüten idareciyi,

Eğitici                         : İlgili dalda uzman olmuş; Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi ile bir yıllını doldurmuş Yardımcı Doçent ve Başasistanları,

Eğitim Görevlisi        : 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kadro cetvellerinde yer alan eğitim görevlisi kadrolarına, uzmanlık alanıyla ilgili uzmanlık eğitimleri ile hizmetlerden sorumlu atanmış veya görevlendirilmiş olan personeli,

Başasistan                  : Başasistan olarak atanmış uzmanı,(karşılığı Yrd. Doç.)

Eğitim Sorumlusu    :Eğitim ve araştırma hastanesindeki, uzmanlık eğitimleri ve ilgili idari            hizmet sunumunun yürütülmesinden sorumlu eğitim görevlisini,

İdari sorumlu: Eğitim ve araştırma hastanesindeki uzmanlık eğitimi birimlerindeki idari hizmetlerin eğitim sorumlusu ile birlikte yürütülmesini sağlamak üzere görevlendirilen

eğitim görevlisi/başasistan/uzmanı

EPK               : Eğitim ve Planlama Kurulunu

                          İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme ve Esasları;

MADDE 5-(1) Görevlendirme:

a. Eğitim Sorumlusu     : 3359 Sayılı Kanunun Ek-1’inci maddesinin 3’üncü paragrafına göre uzmanlık dalı ile ilgili olarak; EAH’nin bünyesinde tıbbi uygulamalar, tıbbi hizmet sunumu ile eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, bu yönde gerekli idari tedbirlerin alınması ve uygulamaların yapılmasını sağlamak üzere, hastane yöneticisi/Başhekim tarafından bir yıl süre ile görevlendirilir.

b. İdari sorumlu: 3359 Sayılı Kanunun Ek-1’inci maddesinin 3’üncü paragrafına göre uzmanlık dalı ile ilgili olarak; EAH’nin bünyesindeki eğitim görevlileri, başasistanlar veya uzmanlar arasından hastane yöneticisi/Başhekim tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Görevlendirilme Esasları:

a) Eğitim Sorumlusu olarak görevlendirilecek eğitim görevlisinin;

1- Eğitim görevlisi olarak, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki kadro cetvelinde yer alan Eğitim görevlisi kadrolarından birine; Kanunda yer verilen atama esaslarına uygun olarak asaleten atanmış veya vekaleten görevlendirilmiş olmak,

2- Klinikte en az 2 yıllık eğitim hizmeti vermiş olmak,

3- Eğitim görevlisi olarak görev yaptığı süre içerisinde, sicil affı kapsamında, sicilden silinme süreleri hariç herhangi bir ceza almamış olmak,

4- Belirtilen şartları sağlayacak, eğitim görevlisinin bulunmaması durumunda; mevcut eğitim görevlileri arasından, yönetici/başhekim tarafından uygun görülen eğitim görevlisi klinik eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir.

b)Klinik İdari Sorumlusu olarak görevlendirilecek olan eğitim görevlisi/başasistan/uzmanın;

1- Eğitim görevlisi, başasistan veya uzman olarak Kadro cetvelinde yer verilen kadrolardan birine atanmış olmak,

2- Eğitim görevlisinin, klinikte eğitim görevlisi olarak en az 1 yıl, başasistan olarak en az 3 yıl, en az 5 yıl uzman hekim olarak hizmet vermiş olmak,

3- Görev yaptığı süre içerisinde, sicil affı kapsamında, sicilden silinme süreleri hariç  herhangi bir ceza almamış olmak,

4- Belirtilen şartları sağlayacak, eğitim görevlisi/başasistan/uzman bulunmaması durumunda; yönetici tarafından belirtilen şartlara en uygun olan, eğitim görevlisi/başasistan/uzmanın klinik idari sorumlusu olarak, görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımları

MADDE 6-(1) Eğitim Sorumlusunun görevleri;

Eğitim sorumlusu, İlgili sağlık tesisi yöneticisi ile istişare etmek ve görüşünü almak suretiyle;

 a) Klinikte yürütülen uzmanlık eğitimlerinin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülmesini, sağlamak,

b) Kliniğin eğitim ve uygulamalarının verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi için, bilimsel platform ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve iş birliği yapmak,

c) Uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını TUK’un belirlediği planlamalara uygun sürede planlamak ve süresi içerisinde rotasyonlarını yapmaları için gerekli tedbirleri almak,

ç) Uzmanlık öğrencilerinin süresi içerisinde tez konularını vermek ve tez danışmanını belirlemek,

d) Kliniğin bilimsel çalışma ve yayınlar bakımından gelişimini sağlayacak çalışmaları başlatmak, araştırma faaliyetlerini planlamak ve uygulamalarını takip etmek,

e) Klinikte görevli diğer eğiticiler arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak,

f) Eğitim Planlama Kurulu veya ilgili Akademik Kurul’un görev alanına giren konularda, kurulla iş birliği yapmak ve gerekli olan durumlarda kurulun onayına sunmak,

h) Uzmanlık öğrencilerinin gizli kanaat notları ve diğer belgelerini tanzim etmek,

g) Uzmanlık öğrencilerinin tıbbi uygulamalardan en üst seviyede faydalanmalarına ilişkin her türlü tedbiri almak,

ğ) Klinik içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini, eğitim planlama kuruluna/ ilgili Akademik Kurula bildirmek ve kurullarda görüşülmesini sağlamak,

h) Uzmanlık eğitimlerinin verilmesi ve düzenlemesine ilişkin olarak, eğitim birimi aracılığı ile Kuruma bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak,

ı) Kliniğin eğitim ve tıbbi gelişimi için her türlü tedbiri almak ve uygulamaları yapmak,

i)Teşhisle İlişkili Gruplamalar (TİG) kapsamında yapılan klinik kodlamaların kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim ve uygulamaları yapmak ve takip etmek,

j)Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği, Klinik kalite ve verimlilik uygulamaları hakkında eğitimler vermek ve sürekliliğini sağlamak.

k)Uzmanlık eğitimi programının etkinlik ve verimliliğini takip etmek üzere, Eğitim Programının eğitim kaynakları ve standartlarını oluşturarak, uzmanlık öğrencilerinin standart uyumu, kaynak yönetimi elektronik karne uygulamaları ile uzmanlık öğrencilerinin eğiticilerle ilgili geri bildirimlerinin takip edilmesine yönelik sistem ve uygulamaların kurulması ve kullanılmasını sağlamak,

l)Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği, Klinik kalite ve verimlilik uygulamaları hakkında eğitimler vermek ve sürekliliğini sağlamak.

m)Uzmanlık eğitimi programının etkinlik ve verimliliğini takip etmek üzere Kurum tarafından oluşturulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Takip sisteminin Eğitim görevlileri tarafından takip edilmesinin sağlamak

n) Kliniğin yıllık eğitim ve kongre-konferans gibi programlarını hazırlamak,

o)Çalışma takviminin oluşturulması ve çizelgelerin hazırlanması için; Kliniğin  sağlık hizmeti sunumunda,asistanların uygulamalı eğitim ve kıdemlerine uygun (Eğitim süreleri ve müfredatta belirlenen yeterlilik ve yetkinliklerine uygun çalışma programı oluşturulmasını temin etmek) planlayarak, yapılan planlamalara uygun (izin-nöbet –ameliyat) çizelgeleri oluşturmak üzere idari sorumluya bildirmek,

ö) Klinikte kullanılacak bilimsel veri tabanı oluşturmak ve bunun, diğer eğitim klinikleri ile paylaşımını sağlamak,

p) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği kapsamında tıpta uzmanlık kurulu tarafından kabul edilen çekirdek eğitim müfredatlarını uygulamak, uygulamasını takip etmek, ve genişletilmiş eğitim müfredatını oluşturmak,

r) Eğitim birimine ilişkin eğitim müfredatlarını hazırlayarak TUK’un onayına sunmak,

s) Uzmanlık eğitimine yeni başlayan uzmanlık öğrencilerine oryantasyon eğitimi verilmesi için planlama yapmak ve eğitimin içeriğini hazırlamak.

görevlerini yürütür.

(2) İdari Sorumlu'nun Görevleri;

İdari sorumlu, İlgili sağlık tesisi yöneticisi ve eğitim sorumlusu ile istişare etmek, onay ve görüşünü almak suretiyle;

a) Klinik kayıtları ve hasta bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması ile buna ilişkin istatistik ve bildirimlerin oluşturulmasını sağlamak,

b) Gerekli alet ve malzemenin düzenli kullanımı, temini ve depolanması ile kayıtlarına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,

c) Klinik ve/veya hastane bünyesinde bulunan ve hizmet sunumunda kullanılan tıbbi cihaz ve malzemeler hakkında kullanıcılara eğitim verilmesini sağlamak,

ç) Kliniğin idari konularda karşılaştığı sorunlarına çözümüne ilişkin görüş alıverişinde bulunmak ve alınan kararların uygulanmasını takip etmek,

d) Çalışanlarının görevlendirme, izin, rapor işlemlerini takip etmek ve gerektiğinde yerlerine görevlendirme yapılmasını sağlamak,

e) Klinik bünyesinde sevk ve koordinasyona dair düzenleme yapmak ve tedbirler almak,

f) Uzmanlık eğitimlerini eğitim sorumlusu tarafından planlanmış esasa ve hizmet gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

g) Hizmet sunumunda gerekli olan alanlarda hizmetiçi eğitim düzenlenmesine ilişkin raporlar hazırlamak,

ğ)Eğitim sorumlusu ile birlikte Teşhisle İlişkili Gruplamalar (TİG) kapsamında yapılan klinik kodlamaların kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim ve uygulamaları takip etmek,

h) Eğitim sorumlusu ile birlikte Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği, Klinik kalite ve verimlilik uygulamaların takibini yaparak sürekliliğini sağlamak.

ı)Eğitim sorumlusu ile birlikte Uzmanlık eğitimi programının etkinlik ve verimliliğini takip etmek üzere, Uzmanlık Eğitiminin takip ve uygulamasına yönelik tedbirler almak uygulamalar geliştirmek, uzmanlık eğitimi takip sisteminin eğiticiler ve diğer ilgililer tarafından kullanılmasını sağlamak ve takip etmek

i) Eğitim sorumlusu tarafından bildirilen, Kliniğin  sağlık hizmeti sunumunda, asistanların uygulamalı eğitim ve kıdemlerini dikkate alarak (Eğitim süreleri ve müfredatta belirlenen yeterlilik ve yetkinliklerine uygun çalışma programı oluşturulmasını temin etmek) , Çalışma   çizelgeleri (izin-nöbet –ameliyat) oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, ,

j) Kliniğin fiziksel altyapı ve sağlık hizmet sunumundaki ihtiyaç duyulan temin ve tedariklerin yapılmasını sağlamak,

k) Sağlık işletmesinin gerektirdiği tüm tedarik zincirini takip etmek ve envanter kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

l) Başhekim ve/veya hastane yöneticisinin belirlediği ortak, Hastane Konseylerinde kliniğinin temsil ve düzenli katılımını sağlamak,

m) Adli ve İdari konularla alakalı görevlendirmeleri yapmak,

n) Kliniğin eğitim ve sağlık hizmet sunumunun 7/24 etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak idari tedbirleri almak ve uygulamak,

görevlerini yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

O L U R
…./08/2015
Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 26176 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim