• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 22 °C

Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığa Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığa Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.10.00.02.010-07-39846  29.09.2011

Konu: Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet

 Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti

 Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 Hakkında Yönerge

 

 

          Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” 28.09.2011 tarih ve 39617 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulmuş olup Bakanlığımız web sayfasında (www.saglik.gov.tr) yayımlanmıştır.

 

14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan “Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İlinizde ilçe devlet hastanelerinde verilecek hizmetlerin “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” çerçevesinde yürütülmesi, Geçici Maddede belirtilen E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinin devir işlemlerinin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmasını, uygulamada karşılaşılan sorunların aşağıdaki irtibat adresine elektronik ortamda bildirilmesini ve işlemlerde aksaklık yaşanmaması için onayın ilgili birimlere imza karşılığı tebliği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

SYA

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Eki   : 1 Onay

         1 Yönerge

         1 Liste

 

İrtibat Adresi:

ilcehastane@googlegroups.com

Tel:0 505 772 42 77

 

DAĞITIM       :

Gereği           :

-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

-Personel Genel Müdürlüğüne

-Strateji Geliştirme Başkanlığına

-İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığına

-Teftiş Kurulu Başkanlığına

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.THG.0.10.00.02-020/39617 28/09/2011 

 

Konu: Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde

 

 

 Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

          Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanmıştır.

 

İlişikte sunulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin yürürlüğe konulması ve bu kapsamda ilişik listedeki E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastanelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilerek ve bu hastanelerle ilgili iş ve işlemlerin Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmesi hususunu,

 

Tensiplerinize arz ederim.

                 

 

 

 

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.

 .../ .../ 2011

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

OLUR

... /... / 2011

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

  Bakan

 

 

 

 

EKLER:

1- Yönerge

2- Liste

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İLÇE DEVLET HASTANELERİNDE ENTEGRE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                                   Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilerek kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri ile birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesini, verilecek hizmetin kapsamını, çalışma usul ve esaslarını, personelin sorumluluklarını, idari ve mali hususlar ile işleyişe dair diğer hususların temel esaslarını belirlemektir.

      

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak, entegre sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet gösteren ilçe devlet hastanelerini ve bu hastanelerin bulunduğu yerleşim yerindeki aile sağlığı merkezlerini, toplum sağlığı merkezlerini ve Bakanlığa ait diğer sağlık birimleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi, 10.09.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe, istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

         a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerini,

         b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

         c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memurunu (toplum sağlığı),

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

         d) Aile hekimliği mevzuatı: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuatı,

         e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

         f) Baştabip: Entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesinin baştabibini,

         g) E-I grubu İlçe Devlet Hastanesi: Aile hekimliği hariç olmak üzere, bünyesinde birinci ve ikinci basmak sağlık hizmetlerinin entegre sağlık hizmet sunumu kapsamında birlikte sunulduğu yataklı sağlık tesislerini,

         ğ) E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri: Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri ile birlikte verildiği sağlık kurumlarını,

         h) Ek Ödeme Yönetmeliği: 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

ı) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

         ı) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ,

i) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

         j) Grup başkanı: Bakanlıkça, entegre sağlık hizmet sunum modeli uygulaması uygun görülen ilçelerde entegre sağlık hizmeti sunan ilçe devlet hastanesi baştabibi olarak atanan ve aynı zamanda toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliğini ve ilçe sağlık grup başkanlığı görevini yürütecek tabibi,

         k) İlçe Devlet Hastanesi: Bünyesinde koruyucu, birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile gezici sağlık hizmetlerinin yanı sıra acil sağlık hizmeti, doğum, ayaktan ve gerektiğinde hasta yatırarak tıbbi ve cerrahi müdahale yapılabilen, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, ağız diş sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin ilçedeki diğer sağlık birimleri ve aile hekimleriyle bir arada ve tek merkezden, entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilebildiği hastaneleri,

         l) İlgili Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

         m) Kriterler: 03/12/2009 tarihli ve 46143 sayılı Bakan oluru ile uygulamaya konulan Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına İlişkin Kriterleri,

         n) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

         o)Toplum sağlığı merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,

         ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlçe Devlet Hastanesi Statüsü Verilmesi, Genel Esaslar ve Personel Durumu

 

İlçe devlet hastanesi statüsü verilmesi  

Madde 5- (1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastaneler, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölge merkezli sağlık planlamaları ve aile hekimliği uygulamaları ile kriterlerdeki ilgili hususlar çerçevesinde valiliğin teklifi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak İlgili Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlık onayı ile ilçe devlet hastanesi statüsü verilir. Bunlardan E-II ve E-III grubu olanlar yataklı kurum fonksiyonu korunarak Genel Müdürlüğe devredilir. İlçe devlet hastanesinin statüsü gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir.

(2) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere, entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki tüm aile hekimliği birimleri bu hastanelerin bünyesinde açılır ve faaliyet gösterir. Fiziki yetersizlik veya hastanenin konumu itibariyle hastaların sağlık hizmetine ulaşım güçlüğü bulunduğunun müdürlükçe belirlenmesi durumunda aile hekimliği birimleri ayrı binalarda faaliyet gösterebilir.

(3) Fiziki şartların uygun olması kaydıyla toplum sağlığı merkezi ilçe devlet hastanesi bünyesinde hizmet verir.

 

Genel esaslar

Madde 6-(1) Entegre sağlık hizmet modeli ile hizmet verecek hastanelerin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İlçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ait giderler aile hekimliği mevzuatı çerçevesinde aile hekimlerince, diğer tüm giderler ise müdürlük tarafından karşılanır.

b) Aile hekimliği birimleri hariç olmak üzere, ilçe merkezinde bulunan Bakanlığın mevcut sağlık birimlerine ait araç, gereç ve malzemeler ilçe devlet hastanesi baştabibinin yönetimine verilir.

c) E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere; İlçe devlet hastanesi bünyesinde aile hekimliği uygulaması kapsamında verilen koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri aile hekimliği mevzuatına göre istihdam edilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, yataklı tedavi hizmetleri ise ilçe devlet hastanesi personeli tarafından sunulur.

ç) E-II ve E-III Grubu ilçe devlet hastanelerinde, her aile hekiminin aile hekimliği mevzuatında belirtilen teknik donanım ve fizik şartları haiz mekânlarda hizmet vermesi esastır. Her aile hekimine ayrı bir poliklinik odası tahsis edilir. Aile hekimlerinin birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında pansuman-enjeksiyon hizmetlerini verebilecekleri ve tüm aile hekimlerinin ortak kullanabileceği müdahale odası oluşturulur. Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimi gruplandırması için aile hekiminin ihtiyaç duyduğu mekânlar, imkânlar ölçüsünde aile hekiminin kullanımına sunulur.

d) Aile hekimlerinin çalışma saatleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Esnek mesai uygulaması kapsamında nöbetler, grup başkanı tarafından düzenlenir ve aksatılmadan yürütülmesi sağlanır.

e) Birinci basamağa devredilen ilçe devlet hastanelerinde hizmetler ücretsiz verileceğinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgi işlem (MEDULA) sisteminde bu kurumlar yeni durumlarına uygun hale getirilir.

f) Kişilerin aile hekimini seçme hakkı ilgili mevzuatına göre uygulanır.

 

Personel durumu

Madde 7- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçelerde, aile hekimi olmayan görevli tabiplerden birisi ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça baştabip olarak atanır. Baştabip aynı zamanda, baştabip, grup başkanlığı ve toplum sağlığı merkezi sorumlu tabipliği görevini de yürütür. Hizmetin entegre hizmet sunum modeli ile aksatılmadan, aile hekimliği uygulamaları ile birlikte ve tüm hizmet basamakları arasında etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir.

(2) E-I Grubu ilçe devlet hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezlerindeki Bakanlığa ait mevcut sağlık birimlerinde görevli personel ilçe devlet hastanesine devredilir. İlçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki tüm personel ilgili mevzuatında belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde baştabipliğe bağlı olarak hizmet verir.

(3) Entegre sağlık hizmet modeli uygulanan ilçelerde Bakanlıkça belirlenen nüfus kriterlerine uygun olarak ilave aile hekimliği pozisyonları açılır veya kapatılır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Sağlık Hizmetleri ve Nöbet Esasları ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

 

Acil sağlık hizmetleri ve nöbet esasları

  Madde 8- (1) İlçe devlet hastanelerinde 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti verilmesi esastır. Hastane bünyesinde acil sağlık hizmetlerinin sunulabileceği en az bir acil muayene ve müdahale odasından oluşan acil poliklinik veya ünite bulunması zorunludur. Nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve E-I grubu ilçe devlet hastaneleri hariç olmak üzere ihtiyaçlara göre esnek mesai uygulaması kapsamında aile hekimleri tarafından hastane personeli ile birlikte yürütülür. Gerektiğinde müşahede amaçlı hasta yatırılarak takip ve tedavisi sağlanır.

(2) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde baştabip ve aile hekimi dahil altı ve üzeri tabip bulunması durumunda 24 saat esasına dayalı acil tabip nöbeti düzenlenir. Tabip sayısının altıdan az olması durumunda acil vakalar ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyeni ve benzeri sağlık personeli tarafından karşılanır. Tabipler ve aile hekimleri bir sıra dahilinde icap nöbeti (evde nöbet) ile yükümlendirilir. İcap nöbetçisi tabip veya aile hekimi yapılan her davete icapla yükümlüdür. Bunların dışında hangi personelin icap nöbetine dahil edileceğine baştabip karar verir. Hangi durumlarda icap nöbetçisi tabibin hastaneye davet edileceği müdürlüğün onayı da alınarak baştabip tarafından belirlenir. Nöbetçi aile hekimi, nöbeti sırasında kendisine kayıtlı olan kişilere de sağlık hizmeti vermeye devam eder.

(3) Nöbet çizelgeleri aylık olarak üç nüsha halinde düzenlenir ve sağlık grup başkanlığınca onaylanır. Bir nüshası müdürlüğe gönderilir. Nöbet bildirimlerinin ilgililere imza karşılığı tebliği esastır.

(4) Nöbetle yükümlü aile hekimleri, nöbeti süresi içerisindeki acil hasta başvurularını hastanın kendisine bağlı olup olmadığına bakmaksızın kabul ve tedavi etmekle yükümlüdür.

         (5) E-I grubu ilçe devlet hastanelerindeki nöbet hizmetleri, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile 16/10/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre verilmeye devam edilir.

 

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Madde 9- (1) Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilebilir.

(2) Birinci basmağa devredilen ilçe devlet hastaneleri bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimleri müdürlükçe uygun görülen en yakın ağız ve diş sağlığı merkezine bağlanır ve bağlı diş polikliniği statüsü verilir. Bu birimlerdeki diş tabipleri bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezlerine geçici olarak görevlendirilir ve hizmet üretmek için gerekli olan tüm giderler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından karşılanır. Ürettikleri hizmetler bağlandıkları ağız ve diş sağlığı merkezinin otomasyon sistemine entegre edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirim ve fatura tahakkuku bu duruma uygun olarak yapılır. Bu diş tabiplerinin performansa dayalı ek ödemeleri, ilgili ağız ve diş sağlığı merkezi döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Mali Hususlar ve Döner sermaye işlemleri

 

Mali hususlar

Madde 10- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde, koruyucu hizmetler ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için fatura tahakkuku yapılmaz. Aile hekimliği mevzuatında belirtilen giderler hariç olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine ait giderler müdürlükçe karşılanır.

 (2) Sınırlarının açıkça belirtilmesi, yazılı olması ve muhasebe yetkilisine bildirilmesi şartıyla harcama yetkilisince gerek görüldüğünde; E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesi baştabibine yapılacak harcamalar için harcama yetkiliği devredilebilir. Ayrıca E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanesinde harcama yetkilisince gerçekleştirme görevlisi de görevlendirilebilir. 

E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri bünyesinde; aile hekimliği birimlerince kullanılan alanların kira bedelleri ilgili mevzuat doğrultusunda aile hekimlerinden tahsil edilerek ilgili müdürlüğün döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir. Elektrik, su, yakıt (doğalgaz, fueloil, kömür v.b), internet iletişim, temizlik hizmetleri gibi hastane ile ortak kullanılan ve ayrılamayan giderler için aile hekimlerinin hizmet verdiği saatler ile kullanım metrekareleri gibi parametreler esas alınarak her aile hekimliği birimi için ayrı hesaplanır ve bulunacak tutar ilgili aile hekimince her ay müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılır.

 

Ek ödeme

Madde 11- (1) E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele, Ek Ödeme Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğü döner sermayesinden; il performans puan ortalaması ve Ek Ödeme Yönetmeliğinin Ek-7 sayılı tablosunda yer alan unvanlar için Ek-7 sayılı tabloda belirlenmiş olan hizmet alanı kadro unvan katsayıları, Ek-7 sayılı tabloda yer almayan unvanlar için ise Ek-4 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak sureti ile ek ödeme yapılır.

(2) E-I grubu ilçe devlet hastanelerinde görev yapan personele yapılacak ek ödemelerde,  Ek Ödeme Yönetmeliğinin ikinci basamak sağlık kurumları için belirlenmiş olan usul ve esaslar uygulanmaya devam edilir.

 

Denetim ve Sorumluluk

            MADDE 12- Entegre sağlık hizmeti sunulan ilçe devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetlerin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkin bir şekilde eksiksiz olarak yürütülmesinden baştabip, denetiminden ise müdürlük sorumludur.

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 13- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 14- 14.11.2006 tarih ve 8857 sayılı Bakan onayı ile yayımlanan         Entegre İlçe Hastanesinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1

 

(1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte entegre sağlık hizmeti sunulmakta olan   E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri, en geç bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay içerisinde Genel Müdürlüğe devir edilir.

 

 (2) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin döner sermaye hesapları aktif ve pasifleriyle ilgili müdürlüğe devrolunur.

 

 (3) Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastaneleri tarafından imzalanan sözleşmelerin yükümlülükleri ilgili müdürlük tarafından yerine getirilir.

 

(4)  Birinci fıkra hükmüne göre Genel Müdürlüğe devredilen ilçe devlet hastanelerinin tüm taşınırları (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) ilgili müdürlüğe devredilir.

 

 

 

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

(28/09/2011 tarihli ve 39617 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

 

 

 

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN EII - EIII GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ

 

SN

KURUM KODU

İL

KURUM ADI

Nihai Rolü

Yatak Sayısı

 
 
 
 

1

711797

ADIYAMAN

ADIYAMAN SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

2

196626

ADIYAMAN

ADIYAMAN TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

3

384522

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

4

413666

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

5

384521

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

6

712301

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

7

6028

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

8

194279

AKSARAY

AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

9

194283

AKSARAY

AKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

10

194281

AKSARAY

AKSARAY SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

11

381516

AMASYA

AMASYA GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

14

 

12

8972

ANKARA

ANKARA GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

13

5599

ANKARA

ANKARA KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

14

113

ARDAHAN

ARDAHAN POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

15

386411

ARTVİN

ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

16

223529

ARTVİN

ARTVİN MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

17

316944

AYDIN

AYDIN BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

18

710540

AYDIN

AYDIN KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

19

710542

AYDIN

AYDIN KUYUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

20

188204

BALIKESİR

BALIKESİR BALYA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

21

711201

BALIKESİR

BALIKESİR GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

22

341935

BALIKESİR

BALIKESİR KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

23

385211

BALIKESİR

BALIKESİR MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

24

380547

BARTIN

BARTIN ULUS İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

25

188205

BİLECİK

BİLECİK GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

26

716264

BİLECİK

BİLECİK İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

27

194292

BİLECİK

BİLECİK PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

28

716263

BİLECİK

BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

29

188206

BİNGÖL

BİNGÖL KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

30

194234

BİTLİS

BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

20

 

31

196569

BOLU

BOLU GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

32

197160

BOLU

BOLU MENGEN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

33

282994

BURDUR

BURDUR AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

34

709763

BURDUR

BURDUR ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

35

276492

BURDUR

BURDUR TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

36

196192

BURSA

BURSA BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

37

196218

BURSA

BURSA HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

38

196193

BURSA

BURSA KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

39

193966

ÇANKIRI

ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

40

193967

ÇANKIRI

ÇANKIRI KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

41

196343

ÇANKIRI

ÇANKIRI ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

42

196568

ÇANKIRI

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ DR.SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

6

 

43

378231

ÇORUM

ÇORUM BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

44

194171

ÇORUM

ÇORUM DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

45

194169

ÇORUM

ÇORUM OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

46

194170

ÇORUM

ÇORUM ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

47

194172

ÇORUM

ÇORUM UĞURLUDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

48

288126

DENİZLİ

DENİZLİ ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

49

203382

DENİZLİ

DENİZLİ SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

50

188211

EDİRNE

EDİRNE ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

51

337398

ERZİNCAN

ERZİNCAN ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

52

196209

ERZİNCAN

ERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

53

196208

ERZİNCAN

ERZİNCAN KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

54

196210

ERZİNCAN

ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

55

196211

ERZİNCAN

ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

56

4137

ERZİNCAN

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

57

362259

ERZURUM

ERZURUM NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

20

 

58

362257

ERZURUM

ERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

15

 

59

300700

ERZURUM

ERZURUM PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

60

188209

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

61

413668

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

62

197159

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

63

188210

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

14

 

64

194262

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

65

223530

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

66

194265

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

67

203383

IĞDIR

IĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

68

188215

ISPARTA

ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

69

3634

ISPARTA

ISPARTA KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

70

6466

ISPARTA

ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

71

188216

ISPARTA

ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

72

6465

ISPARTA

ISPARTA ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

25

 

73

409094

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

74

375869

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

19

 

75

709240

KARABÜK

KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

15

 

76

194271

KARAMAN

KARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

77

203381

KARS

KARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

78

196571

KASTAMONU

KASTAMONU ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

79

196573

KASTAMONU

KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

80

193187

KASTAMONU

KASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

81

188217

KAYSERİ

KAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

82

188219

KAYSERİ

KAYSERİ ÖZVATAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

83

188218

KAYSERİ

KAYSERİ SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

84

428496

KAYSERİ

KAYSERİ SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

85

188223

KIRIKKALE

KIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

86

188221

KIRIKKALE

KIRIKKALE KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

87

188222

KIRIKKALE

KIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

88

195062

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

89

195061

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

90

195075

KONYA

KONYA DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

91

194269

KONYA

KONYA GÜNEYSINIR VALİ İHSAN DEDE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

8

 

92

716261

KONYA

KONYA İÇERİÇUMRA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

93

188224

KÜTAHYA

KÜTAHYA ALTINTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

94

193186

KÜTAHYA

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

95

711935

KÜTAHYA

KÜTAHYA HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

96

188225

KÜTAHYA

KÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

97

210949

MALATYA

MALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

98

196567

MANİSA

MANİSA GÖLMARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

99

193792

MANİSA

MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

100

470254

MANİSA

MANİSA AHMETLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

101

188228

MARDİN

MARDİN ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

102

447838

MERSİN

MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

103

198608

MUĞLA

MUĞLA KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

104

194168

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

105

195072

NİĞDE

NİĞDE ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

106

195073

NİĞDE

NİĞDE ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

107

195894

ORDU

ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

108

716262

SİNOP

SİNOP ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

109

195063

SİVAS

SİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

4

 

110

195065

SİVAS

SİVAS ALTINYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

111

195064

SİVAS

SİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

8

 

112

195067

SİVAS

SİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

113

195068

SİVAS

SİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

114

195069

SİVAS

SİVAS İMRANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

115

195070

SİVAS

SİVAS KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

116

195066

SİVAS

SİVAS ULAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

117

710236

ŞIRNAK

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

118

435256

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

119

343332

TOKAT

TOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

11

 

120

203379

TOKAT

TOKAT BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

6

 

121

343330

TOKAT

TOKAT PAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

122

316943

TOKAT

TOKAT SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

15

 

123

413763

TOKAT

TOKAT YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

124

188237

TRABZON

TRABZON ÇAYKARA DR. M. İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

125

386634

TRABZON

TRABZON DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

126

188236

TRABZON

TRABZON KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

127

188238

TRABZON

TRABZON ŞALPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

128

196189

TUNCELİ

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

12

 

129

196190

TUNCELİ

TUNCELİ MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

130

196191

TUNCELİ

TUNCELİ OVACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

10

 

131

196188

TUNCELİ

TUNCELİ PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

132

194166

UŞAK

UŞAK KARAHALLI HACI RAFET ZORA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

15

 

133

445040

UŞAK

UŞAK ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

134

194289

VAN

VAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

10

 

135

219678

YALOVA

YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

16

 

136

305270

YOZGAT

YOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

137

220489

YOZGAT

YOZGAT ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

5

 

138

305271

YOZGAT

YOZGAT KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EII

8

 

139

188239

YOZGAT

YOZGAT YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EIII

5

 

 

 

 

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KALAN EI GRUBU İLÇE DEVLET HASTANELERİ

     

SN

KURUM KODU

İL

KURUM ADI

Nihai Rolü

Yatak Sayısı

 
 
 
 

1

12789

ADIYAMAN

ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

2

716414

ADIYAMAN

ADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

3

711798

ADIYAMAN

ADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

4

197842

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

18

 

5

9365

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

6

5947

AĞRI

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

7

710577

AĞRI

AĞRI HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

19

 

8

389231

AĞRI

AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

9

5966

AĞRI

AĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

10

194278

AKSARAY

AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

11

195078

ANKARA

ANKARA BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

12

5512

ANTALYA

ANTALYA AKSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

13

7782

ANTALYA

ANTALYA DEMRE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

14

6551

ARTVİN

ARTVİN YUSUFELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

30

 

15

316945

AYDIN

AYDIN BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

16

316946

AYDIN

AYDIN KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

17

5205

BALIKESİR

BALIKESİR HAVRAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

18

177761

BALIKESİR

BALIKESİR SAVAŞTEPE İLÇE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

19

397657

BİLECİK

BİLECİK OSMANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

20

194233

BİTLİS

BİTLİS HİZAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

21

196570

BOLU

BOLU MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

22

305268

ÇANKIRI

ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

23

4571

ÇORUM

ÇORUM KARGI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

24

14606

ÇORUM

ÇORUM MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

25

9450

DENİZLİ

DENİZLİ ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

26

14110

DENİZLİ

DENİZLİ HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

27

4442

DENİZLİ

DENİZLİ KALE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

28

188208

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

29

316942

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

30

310878

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

31

346785

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR KULP İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

32

188212

EDİRNE

EDİRNE HAVSA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

33

9899

ELAZIĞ

ELAZIĞ MADEN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

34

6495

ELAZIĞ

ELAZIĞ PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

35

289933

ERZURUM

ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

36

188213

ERZURUM

ERZURUM ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

37

188214

ERZURUM

ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

38

201251

ERZURUM

ERZURUM KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

9

 

39

362258

ERZURUM

ERZURUM ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

40

334953

ERZURUM

ERZURUM TORTUM  İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

41

334954

ERZURUM

ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

42

362260

ERZURUM

ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

43

194295

GAZİANTEP

GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

44

194296

GAZİANTEP

GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

45

193762

GAZİANTEP

GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

46

219679

GİRESUN

GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

47

386413

GİRESUN

GİRESUN DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

48

193761

GİRESUN

GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

49

100781

IĞDIR

IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

50

1921

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

24

 

51

391975

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

52

14250

KARABÜK

KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

53

203380

KARS

KARS SELİM ABDÜLHADİ CİHANGİR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

54

2846

KASTAMONU

KASTAMONU ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

55

196572

KASTAMONU

KASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

19

 

56

2854

KASTAMONU

KASTAMONU BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

57

2817

KASTAMONU

KASTAMONU CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

58

2826

KASTAMONU

KASTAMONU DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

59

2829

KASTAMONU

KASTAMONU DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

60

188220

KAYSERİ

KAYSERİ İNCESU İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

9

 

61

2705

KAYSERİ

KAYSERİ TOMARZA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

62

2675

KAYSERİ

KAYSERİ YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

63

2632

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

64

9449

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ VİZE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

65

2396

KONYA

KONYA DOĞANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

66

1987

MANİSA

MANİSA SELENDİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

67

188227

MARDİN

MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

68

188226

MARDİN

MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

69

188229

MARDİN

MARDİN SAVUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

24

 

70

1807

MUĞLA

MUĞLA DATÇA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

26

 

71

315616

MUŞ

MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

72

195074

NİĞDE

NİĞDE ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

73

195071

NİĞDE

NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

74

9719

ORDU

ORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

75

9674

ORDU

ORDU ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

76

188230

RİZE

RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

11

 

77

188235

SAKARYA

SAKARYA KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

78

188234

SAKARYA

SAKARYA KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

79

11421

SAKARYA

SAKARYA PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

30

 

80

193793

SAKARYA

SAKARYA SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

4

 

81

451223

SAKARYA

SAKARYA FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

12

 

82

335219

SAMSUN

SAMSUN ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

83

470250

SAMSUN

SAMSUN 19 MAYIS İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

84

470252

SAMSUN

SAMSUN SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

85

188232

SİİRT

SİİRT BAYKAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

15

 

86

188231

SİİRT

SİİRT ERUH İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

20

 

87

12603

SİNOP

SİNOP TÜRKELİ DEVLET HATANESİ

EI

25

 

88

9067

SİVAS

SİVAS GEMEREK İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

89

195482

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

18

 

90

346259

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA HALFETİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

91

14678

ŞIRNAK

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

25

 

92

402185

TOKAT

TOKAT ALMUS İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

19

 

93

634

UŞAK

UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

50

 

94

196212

YOZGAT

YOZGAT ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

95

305272

YOZGAT

YOZGAT SARAYKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

5

 

96

311828

ZONGULDAK

ZONGULDAK GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ

EI

10

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5137 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler