• BIST 94.896
  • Altın 280,412
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 22 °C

Fırat Üniversitesi 54 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak (DPB)

Fırat Üniversitesi 54 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak (DPB)
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde yayımlandı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

UNVANIKADRO KODUADEDİARANAN NİTELİKLER (1)ARANAN NİTELİKLER (2)

 

Fizyoterapist

01

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

--

Sağlık Teknikeri

02

5

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak

--

03

2

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

--

04

2

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

--

05

1

Radyoterapi Önlisans Programından Mezun Olmak

3. Basamak Kamu Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi biriminde çalışmış olmak.

06

1

Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.

--

07

1

Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri Göz Ameliyathanesinde çalışmış olmak.

08

1

Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Ameliyathanesinde çalışmış olmak.

09

1

Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri Kadın Doğum Ameliyathanesinde çalışmış olmak.

10

1

Paramedik Önlisans Programından mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Acil biriminde çalışmış olmak.

Hemşire

11

24

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

--

12

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.

13

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.

14

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri K.B.B. Kliniğinde çalışmış olmak.

15

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış olmak.

16

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak.

17

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Süt Çocuğu Kliniğinde çalışmış olmak.

18

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde çalışmış olmak.

19

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak.

20

1

Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Biriminde çalışmış olmak.

21

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Organ Nakli Ünitesinde çalışmış olmak.

22

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.

23

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.

24

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.

Toplam

54

 

 

Not: Adaylar, Nitelikler 2’de belirtilen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; 10 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSS-P3, önlisans mezunları için KPSS-P93, lise mezunları için KPSS-P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Kadro kodu 12 ile 24 arasında olan Hemşire kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 11 Kadro koduna başvuran adaylardan, Kadro kodu 07 ile 09 arasında olan Sağlık Teknikerliği kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda ise 06 Kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen kadrolara başvuranlar için)

Not: İlanımız 26.04.2018 tarihli Posta Gazetesinde yayımlanmıştır.

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığı)
ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine alınacak Sözleşmeli …………………………….. pozisyonuna başvurmak istiyorum.

Gereğini arz ederim………/……../2018

 

............................. 
İsim Soyisim
İmza

 

Başvurduğu Kadro Kodu

                  

Başvurduğu Kadro Unvanı

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Mezun Olduğu Okul/Bölüm

 

KPSS Puanı

 

Adresi / İli

 

Ev Telefonu

 

Cep Telefonu

 

 

EKLER:
1- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
2- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Hizmet belgesi (Resmi Onaylı Olacaktır)
5- Fotoğraf

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com 

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4169 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim