• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemeleri hakkında Genelge

Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemeleri hakkında Genelge
SGK web sayfasında Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemeleri hakkında Genelge yayımlamıştır.

SGK web sayfasında Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemeleri hakkında Genelge yayımlamıştır.
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı


Sayı :
B.13.2.SSK.5.01.09.00/X1093527640257 16.01.2008

Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği

ve Emzirme Yardımı ÖdemeleriGENELGE

2008/7Kurumumuza devredilen SSK’na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ile emzirme yardımı ödemelerinin PTT şubelerinden ödenmesine ilişkin “Protokol” Kurumumuz ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 09.01.2008 tarihinde imzalanmış ve 18.01.2008 tarihinden itibaren bu ödemelerin sigortalılarımızca T.C.kimlik numaraları üzerinden herhangi bir PTT şubesinden alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Diğer taraftan, 25.5.2007 tarih, 26532 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin;

“İstirahat raporları” başlıklı (3.3) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi çıkarılarak yerine “Sağlık kurulu raporu iki nüsha düzenlenecek olup, ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.” cümlesi konulmuş, beşinci fıkrasındaki “belgesinin üçüncü (son) nüshası” ibaresi yerine “belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birinci nüshasını, düzenlediği tarihten itibaren üç iş günü içinde” şeklinde,

Aynı Tebliğin eki “İş Göremezlik Belgesi”(Ek11/B) açıklama bölümünde yer alan “B” paragrafı, “Kontrollü istirahat verilirse, birinci nüsha sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirmesi için sigortalıya verilecek, sigortalı kontrol için geldiğinde istirahatı uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek üçüncü nüshası sigortalıya verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, doldurulmadan birinci nüshası imha edilip, kalan iki nüshasının birinci nüshası sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek, ikinci kopya nüshası sigortalıya verilecektir.

Her iki durumda da asıl nüsha, düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigorta il / sigorta müdürlüğüne gönderilecektir.

Sigortalı geçici iş göremezlik belgesini, işyerinde “çalışmamıştır belgesini” düzenlemesi için işverene ibraz edecektir.” şeklinde, değiştirilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan bu değişiklik gereğince;

Üç nüsha olan iş göremezlik belgeleri, kontrollü istirahat verilmesi halinde, asıl düzenlenen nüsha sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalılara verilecektir. Sigortalılar kontrol için geldiklerinde istirahatlarının uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilecek, üçüncü nüshası sigortalılara verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, belgenin doldurulmadan önce bir nüshası imha edilip, iki nüshası kullanılacak, doldurulan asıl nüshası ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci nüshası sigortalılara verilecektir.

Sigortalılar kendilerine verilen iş göremezlik belgelerinin nüshasını, işyerinde çalışmadığına ilişkin belgenin düzenlenmesi için işverenlerine ibraz edeceklerdir.

Sağlık kurulu raporları iki nüsha düzenlenecektir. Asıl nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilerek,

ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.

Sağlık tesisler ince, ünitelerimize gönder ilmek üzer e aldıkları iş göremezlik belgeleri ve sağlık kurulu raporlarını vizite kağıtlarıyla birlikte listeli olar ak üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.

Buna göre;

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ile analık sigortasından yapılan emzirme yardımlarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1.Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemeleri

Halen geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmış veya işlemleri devam eden sigortalılarımız ile birlikte uygulama değişikliğinden sigortalılar, işverenler ve sağlık tesislerinin bilgilendirilmeleri bakımından genelgenin yayımından itibaren iki hafta süreyle, gerek sağlık tesislerince yazı ekinde gönderilen ödemeye esas belgeler, gerekse sigortalılarımız tarafından getirilen belgelerin inceleme ve kontrolü yapılarak geçici iş göremezlik programına giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve sigortalılarımızın ödeneklerini takip eden iş günü herhangi bir PTT şubesinden alabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Bu süre içerisinde sigortalılar ve işverenler ile mahalli kamu ve özel sağlık tesisleri aşağıda açıklanan uygulama değişikliği konusunda bilgilendirilecekler ve uygulama bu şekilde devam ettirilecektir.

Sağlık tesislerine gitmek isteyen sigortalıların işverenleri vizite kağıdını düzenleyip kaşeleyip imzalamak suretiyle onaylayarak sigortalılara verecekler, sigortalıların sağlık tesislerine müracaatlarını müteakip, istirahat verilmesi halinde iş göremezlik belgeler i veya sağlık kurulu raporlarının asıl nüshası ile vizite kâğıtları listelenerek üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.

Sigortalıların aldıkları iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarının nüshalarını işverenlerine ibraz etmeleri üzerine işverenlerce, istirahatın başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurularak, “sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi” düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Sağlık tesislerince yazı ekinde vizite kağıtlarıyla birlikte gönderilen iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının ünitelerimiz ilgili servislerine gelmesi akabinde ilgili sigortalıların işverenlerince e-bildirge üzerinden çalışmadıklarına dair belgenin gelip gelmediği kontrol edilerek gecikmeye mahal verilmeksizin programa giriş işlemleri yapılacaktır. İş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporları geldiği ve istirahatları sona erdiği halde işverenlerince çalışmadığına ilişkin belge gönderilmediği anlaşılan sigortalıların işverenleriyle telefonla irtibat kurularak anılan belgenin e-bildirge ortamında gönderilmesi sağlanacaktır.

E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler tarafından sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin belgeler manuel düzenlenmesine ve ünitelere getirilmesindeki uygulamaya devam edilecektir. Bu işyerlerinde çalışan sigortalıların da iş göremezlik ödenekleri PTT şubelerinden ödenecektir.

2. Emzirme Yardımı Ödemeleri

Emzirme yardımı ödemelerine ilişkin müstahaklığın tespitine yönelik işlemler, bu güne kadarki uygulamada olduğu gibi, ünitelerimiz kısa vadeli sigorta servislerince gerçekleştirilecektir. Servis personeli müstahaklığını tespit ettiği sigortalılara, emzirme yardımı ödemelerini PTT şubeleri ödeme sistemi üzerinden 18.01.2008 tarihinden itibaren yapılmasını sağlayacaklardır.

3. Listelerin Gönderilmesi ve Ödeme İşlemleri

Ünitelerimizce günlük oluşturulan geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme yardımı ödemelerine ilişkin program bazındaki listeler, yine bu amaçla hazırlanan program aracılığıyla manyetik ortamda her iş günü saat 17.00’e kadar gerçekleştirme yetkililer ince düzenlenecek ödeme emri belgesi ile T.C. kimlik numarası bazında açılacak yardımcı hesaplarla ünite emanet kayıtlarına alınırken Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilecek, anılan Daire Başkanlığınca da ödemelerin yapılmasını teminen PTT Genel Müdürlüğüne data transferi sağlanacaktır.

Bilişim Hizmetleri Dair e Başkanlığından Bütçe ve Muhasebe Dair e Başkanlığına aktarılan datalara istinaden ödenecek tutarlar merkezden PTT hesabına aktarılırken sistemce düzenlenecek otomatik dekontla ünitelerin emanet hesapları ters kayıtla tasfiye edilecektir.

Sigortalılarımızın başvuracakları PTT şubelerince, sigortalıların kendilerine veya veli, vasi, kayyum veya vekillerine kimlik tespiti (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapıldıktan sonra T.C. kimlik numarası sorgulanarak, geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımlarının ödemeleri yapılacaktır.

Sigortalılarımızca talep edilmeyen tutarların, PTT tarafından manyetik ortamda Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığına geri gönderilmesi halinde ise söz konusu meblağlar ünitelerimizce emanet hesaplarına tekrar alınmak üzere Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığımızca ilgili ünitelerine dekont edilecektir.

4. Duyurma

Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemelerine ilişkin uygulamada yapılan değişikliğe ait ekteki duyuru örneği ünitelerimize asılarak sigortalılarımızın, işverenlerimizin bilgilendirilmeleri sağlanacak ve ayrıca sağlık tesislerine de duyuru örneği gönderilerek bu konuda bilgilendirilmeleri temin edilecektir.


Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.Tahsin GÜNEY

Kurum Başkanı V.Ek2

Duyuru ÖrneğiDAĞITIM:

Gereği İçin :
SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Devredilen)
SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (Devredilen)Bilgi:

Merkez Teşkilatına

Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine( Devredilen )
Bağ Kur İl Müdürlüklerine( Devredilen )T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü


Kısa Vadeli Sigortalar Daire BaşkanlığıGEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ İLE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİ

HAKKINDA SİGORTALI VE İŞVERENLERE DUYURU


Kurumumuza devredilen SSK’na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ödemelerinin, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gelmeden doğrudan herhangi bir PTT şubesinden alması amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Sigortalılarımızın anılan ödemelerde sorunla karşılaşmamaları için, uygulama değişikliği hakkında sigortalılarımız ile işverenlerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce;

Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılarımız ile halen işlemleri devam eden sigortalılarımız önceden uygulana geldiği üzere gerekli belgeleri Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine teslim etmelerine müteakip takip eden iş günü herhangi bir PTT şubesinden alabileceklerdir.

Uygulama yürürlüğe girdikten sonra;

1- Geçici İş Göremezlik Ödenekleri

a) E-bildirge kapsamındaki işveren ve sigortalılar

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra bildirimlerini e-bildirge üzerinden yapan işverenler, sağlık tesislerine gitmek isteyen sigortalılara e-bildirge sistemi ana menüsüne eklenen vizite kağıdını, sigortalıların T.C. kimlik numarası veya sigorta sicil numarası üzerinden düzenleyip, çıktısını kaşeleyip imzalamak suretiyle onaylayarak sigortalılara vereceklerdir. Diğer taraftan işverenler önceki manuel olarak düzenlenen vizite kağıdını bir ay süreyle kullanabileceklerdir.

Sigortalılarımız işverenlerinden alacakları vizite kağıtları ile birlikte sağlık tesislerine müracaat edecekler, sağlık tesislerinden verilen iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporları nüshalarını işverenlere ibraz edeceklerdir.

İşverenlerimiz kendilerine sigortalılar tarafından ibraz edilen iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporların nüshalarındaki istirahatın başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurarak, sigortalıların geçmiş günler için çalışmamıştır belgesini düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Kuruma bildireceklerdir.

Sigortalılar, çalışmamıştır belgesinin Kuruma gönderildiğini işverenlerden öğrenerek, gönderiliş tarihini takip eden üç iş günü içinde herhangi bir PTT şubesine başvurabileceklerdir.

b) E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler ve sigortalılar

E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler tarafından gerek vizite kağıtları gerekse sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin belgeler manuel düzenlenmesine ve ünitelere sigortalılarca getirilmesindeki uygulamaya devam edilecektir. Bu işyerlerinde çalışan sigortalılarımıza iş göremezlik ödenekleri PTT şubelerinden ödenecektir.

2- Emzirme Yardımı

Emzirme yardımı ödemelerine ilişkin müstahaklığın tespitine yönelik işlemler, bu güne kadarki uygulamada olduğu gibi, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Müstahaklığı tespit edilen sigortalılarımız emzirme yardımı ödemelerini PTT şubeleri ödeme sistemi üzerinden alacaklardır.

3- PTT Ödeme İşlemleri

Sigortalılarımız PTT şubesi görevlisine kimliğini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) gösterip adlarına yatırılan ödemeleri alabileceklerdir. T.C. kimlik numarası üzerinden ödemede çıkabilecek sorunlar nedeniyle sigortalılarımızın sigorta sicil numaralarının yanlarında bulunmalıdır.


Sigortalılarımız ve işverenlerimize önemle duyurulur.GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ İLE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİ

HAKKINDA SAĞLIK TESİSLERİNE DUYURUKurumumuza devredilen SSK’na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ödemelerinin, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gelmeden doğrudan herhangi bir PTT şubesinden alabilmeleri amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Sigortalılarımızın anılan ödemelerde sorunla karşılaşmamaları için, uygulama değişikliği hakkında sağlık tesislerini bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılarımız ile halen işlemleri devam eden sigortalılarımızın sağlık tesislerince yapılan işlemlerine önceden uygulana geldiği üzere devam edilecektir.

Uygulama yürürlüğe girdikten sonra, sağlık tesisleri vizite kağıdı ile kendilerine başvuran sigortalılara istirahat vermeleri halinde, sigortalıların vizite kağıtları ile birlikte iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının ilk nüshalarını listeleyerek üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, geçici iş göremezlik belgesi ile sağlık kurulu raporlarına ilişkin sağlık tesislerinin yapılacakları işlemler de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, üç nüsha olan iş göremezlik belgeleri, kontrollü istirahat verilmesi halinde, asıl düzenlenen nüsha sağlık tesislerince Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilmek üzere alınacak, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalılara verilecektir. Sigortalılar kontrol için geldiklerinde istirahatlarının uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sağlık tesislerince Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecek, üçüncü nüshası sigortalılara verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, belgenin doldurulmadan önce bir nüshası imha edilip, kalan iki nüshası kullanılacak, doldurulan asıl nüshası Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilmek üzere alınacak, ikinci nüshası sigortalılara verilecektir.

Sağlık kurulu raporları iki nüsha düzenlenecektir. Asıl nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilerek, ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.

Geçici iş göremezlik ödemelerinde sigortalılarımızın gecikme yaşamamaları için sağlık tesislerince iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu rapor asıllarının vizite kağıtlarıyla birlikte en geç üç iş günü içerisinde Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine göndermeleri önem taşımaktadır.


Sağlık tesislerine duyurulur.

 

 

Bu haber toplam 2950 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim