• BIST 9334.13
  • Altın 2034.959
  • Dolar 31.1222
  • Euro 33.8028
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 12 °C

Gör­me bo­zuk­lu­ğun­da GÖZ İÇİ LENS dö­ne­mi

Gör­me bo­zuk­lu­ğun­da GÖZ İÇİ LENS dö­ne­mi
Çe­şit­li göz ku­sur­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ve la­zer tek­no­lo­ji­si gi­bi gün geç­tik­çe ge­li­şen mul­ti­fo­kal göz içi lens­ler; uz­man­lar ta­ra­fın­dan mi­yop, hi­per­met­rop ve özel­lik­le ka­ta­rakt cer­ra­hi­si için çok önem­li b

Çe­şit­li göz ku­sur­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ve la­zer tek­no­lo­ji­si gi­bi gün geç­tik­çe ge­li­şen mul­ti­fo­kal göz içi lens­ler; uz­man­lar ta­ra­fın­dan mi­yop, hi­per­met­rop ve özel­lik­le ka­ta­rakt cer­ra­hi­si için çok önem­li bir yol ola­rak gö­rü­lü­yor.

Göz içi lens­ler, stan­dart lens­ler­le ay­nı ko­lay­lık­la uy­gu­la­nı­yor ve iyi uy­gu­lan­dı­ğı tak­dir­de la­zer cer­ra­hi­si­nin ve­re­me­di­ği ka­dar ka­lı­cı özel­lik­ler gös­te­ri­yor. Bu lens­ler ço­ğu za­man has­ta­nın ömür bo­yu iyi gör­me­si­ni sağ­lı­yor. Mul­ti­fo­kal lens uy­gu­la­ma­sı­nın ge­niş­le­yen se­çe­nek­ler­le en gü­ve­ni­lir nok­ta­ya doğ­ru git­ti­ği­ni be­lir­ten Doç. Dr. Boz­kurt Şe­ner, “Ar­tık ka­ta­rakt ame­li­yat­la­rın­da, hi­per­met­rop­la­rın za­man içe­ri­sin­de be­lir­gin ha­le ge­len uzak prob­lem­le­ri­ni dü­zelt­me­de, ha­fif ka­ta­rakt baş­la­mış has­ta­lar­da, hat­ta mi­yop­lar­da bi­le çok odak­lı göz içi lens­le­ri kul­la­nı­yo­ruz” de­di.

BEK­LEN­Tİ­LE­RE CE­VAP VE­Rİ­YOR
Göz içi lens­le­rin özel­lik­le ka­ta­rakt has­ta­la­rın­da avan­taj sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Doç. Dr. Şe­ner, “Ka­ta­rak­tı ye­ni baş­la­mış has­ta­lar­da da bu yön­te­mi kul­la­nı­yo­ruz. Çün­kü bu yön­tem­le has­ta­yı hem ka­ta­rak­tın­dan kur­ta­ra­bi­li­yor, hem de ya­kın ve uzak gör­me ku­sur­la­rı­nı ay­nı an­da dü­zel­te­bi­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Ak­ri­lik ve si­li­kon gi­bi fark­lı mal­ze­me­ler­le ya­pı­lan göz içi lens­le­rin gün geç­tik­çe ge­liş­ti­ği­ni ve gü­ve­nir­li­li­ği­nin ar­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Doç. Dr. Şe­ner, şun­la­rı söy­le­di: “Len­sin ya­pıl­dı­ğı mad­de­ler­le göz her­han­gi bir re­ak­si­yo­na uğ­ra­mı­yor. Uy­gun şe­kil­de gö­ze yer­leş­ti­ri­len göz içi lens­ler, da­ha son­ra hiç­bir prob­le­me se­bep ol­mu­yor. La­zer ame­li­ya­tı için kor­ne­ası uy­gun ol­ma­yan, nu­ma­ra­sı yük­sek olan ve bu­na rağ­men faz­la bek­len­ti­si olan has­ta­lar­da göz içi lens­le­ri ter­cih edi­yo­ruz. Gö­zün kaç nu­ma­ra ise, o nu­ma­ra da bir lens ta­kı­lır. Has­ta­nın bek­len­ti­si­ne çok da­ha faz­la ce­vap ve­re­bi­lir.”

GENÇ­LE­RE DE UY­GU­LA­NI­YOR
Tek­no­lo­ji­de­ki ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de has­ta­nın gö­zü­ne hiç do­kun­ma­dan, öl­çüm ya­pıp kaç nu­ma­ra lens ta­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bu­la­bil­dik­le­ri­ni an­la­tan Doç. Dr. Şe­ner; “Ger­çek­ten göz içi lens­ler gör­me kon­fo­run­da mü­kem­mel sı­nır­la­ra yak­la­şı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yan­lış nu­ma­ra­lı göz içi lens­ler ile has­ta­nın iyi gör­me­yi bek­ler­ken, gör­me­si­nin iyi­ce bo­zu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Doç. Dr. Şe­ner, “Bu tip prob­lem­le­rin dü­zel­til­me şan­sı var, lens çı­kar­tı­lıp ye­ni­si ko­yu­la­bi­lir, bu da ye­ni bir ame­li­yat ge­rek­ti­rir” şek­lin­de ko­nu­şu­yor. Göz içi lens ame­li­yat­la­rı­nın yal­nız­ca or­ta yaş ve üs­tü ki­şi­le­re uy­gu­lan­ma­dı­ğı­nı, ba­zı özel du­rum­lar­da 20-30 yaş ara­sı has­ta­lar­da da bu tek­ni­ğin kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Doç. Dr. Şe­ner, böy­le­ce yük­sek hi­per­met­ro­bu olan ki­şi­le­rin ömür bo­yu uzak ve ya­kın göz­lü­ğün­den ve bu­nun­la bir­lik­te muh­te­mel ka­ta­rakt­la­rın­dan kur­tu­la­bi­le­cek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Kimlere uygun avantajları ne?
La­zer­le dü­zel­ti­le­me­ye­cek ka­dar yük­sek mi­yop, hi­per­met­rop ve­ya as­tig­ma­tı o­lan­lar, kor­ne­a ka­lın­lı­ğı la­ze­re i­zin ver­me­yen­ler, ka­ta­rakt­lı ve yük­sek kı­rıl­ma ku­sur­lu has­ta­lar, göz nu­ma­ra­sı­nın i­ler­le­me­di­ği sa­bit ol­du­ğu has­ta­lar için uygun bir yöntem...
Avantajları; He­men he­men her de­re­ce­de kı­rıl­ma ku­su­ru­nu te­da­vi e­de­bil­me, her de­re­ce­de ön­gö­rü­le­bi­lir so­nuç­lar, gör­me­nin hız­lı dü­zel­me­si, kor­ne­a­da in­cel­me, do­ku kay­bı ol­ma­ma­sı, yük­sek op­tik ka­li­te­si­nin mu­ha­fa­za­sı, ba­şa­rı­lı bir a­me­li­yat­tan son­ra he­men he­men hiç yan et­ki­si ol­ma­ma­sı, is­te­nir­se ge­ri dö­nü­le­bil­me­si...

Bu haber toplam 2700 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim