• BIST 116.432
  • Altın 165,848
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 8 °C

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 17 Ağustos 2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

 

Karar Sayısı : 2016/9109

Ekli "Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine ilişkin Usul ve Esaslardın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 12/8/2016 tarihli ve 28358710 sayılı yazısı üzerine. 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 107 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır,

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKER HASTANELERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimlerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna) devrine ve personelin geçişine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir,

(2) Bu Usul ve Esaslar, ekli 1 sayılı listede belirtilen yükseköğretim birimleri ile ekli 2 sayılı listede yer alan sağlık kuruluşlarını, bunların kullanımındaki taşınır ve taşınmazları ve buralarda çalışan personeli kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını ve bağlı kuruluşlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

b) Sağlık kuruluşu: Devir kapsamında bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları ve bunlara bağlı hizmet birimlerini,

c) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ç) Yükseköğretim birimi; Devir kapsamında olan Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı bütün yükseköğretim, birimlerini, ifade eder.

Devredilen kurumlar

MADDE 3- (1) Ekli 1 sayılı listede belirtilen Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir. Bunların kullanımındaki taşınmazlar Üniversiteye tahsis edilir.

(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Bunların kullanımındaki taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Devredilen sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet veren birimlerden Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları karargâhlarında olanlar devir kapsamı dışında tutulur.

(3) Devir kapsamındaki yükseköğretim birimleri ve sağlık kuruluşları; fiili devir ve teslim talihine kadar hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuat ve kurallara göre yürütür; personelin görev, yetki ve sorumlulukları buna göre devam eder; devir iş ve işlemlerinin yapılmasını da sağlar.

Devredilen taşınır ve taşınmazların kapsamı

MADDE 4- (1) Devredilen yükseköğretim birimlerinde mevcut olan taşınırlar Üniversiteye, sağlık kuruluşlarında mevcut olan taşınırlar da Bakanlığa devredilir. Ancak mevcut taşınırlardan, devirden soma amacına uygun olarak kullanımı mümkün olmayan ve münhasıran Türk Silahlan Kuvvetlerince kullanılabilen taşınırlar Tespit Komisyonlarınca devir kapsamı dışında tutulur.

(2) Devredilen sağlık kuruluşlarının ihtiyacı için tedarik edilmiş olan ancak halen merkez teşkilatların depolarında bulunan taşınır ve sarf malzemelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları birinci basamak sağlık teşkilleri tarafından kullanılması mümkün olmayan ve/veya ihtiyaç fazlası olanlar da Bakanlığa devredilir. Bakanlığa devredilecek taşınır ve sarf malzemelerinin tespiti, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilgili uzmanlardan kurulacak komisyonca yapılır.

(3) Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil yerleşkede bulunanların taşınmazları, müştemilatıyla birlikte bütün olarak Bakanlığa tahsis edilir. Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşkede bulunan sağlık kuruluşlarının kullanımındaki taşınmazların ise, sağlık hizmetinin optimal ve standartlara uygun olarak verilmesi, gelişimi, modernizasyonu ve kapasite artırımı da dikkate alınarak ihtiyaç kadar olan kısmı ifraz edilerek tahsisi yapılır.

Personelin devri

MADDE 5- (1) Devredilen yükseköğretim birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışmakta olan personel ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Üniversitenin öğretim elamanları ve idari personeli için tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolarına nakledilir. Öğretim elemanı olmayan askeri personelden devredilen yükseköğretim birimlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de Üniversite kadrolarına nakledilir. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.

(2) Devredilen sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına giren personel İle 657 sayılı Kanuna tabi personel (Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının mutlak ihtiyaç duyduğu personel hariç olmak üzere) Bakanlığa tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolara nakledilir. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına girmeyen askeri personelden devredilen sağlık kuruluşlarında hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de durumlarına uygun bulunan Bakanlık kadrolarına nakledilir. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.

(3) Devredilen personelin devirden önce işgal ettikleri kadro ve pozisyonlara göre Bakanlık ve Üniversitede atanacakları kadro ve pozisyon karşılıkları ekli 3 sayılı listede gösterilmiştir.

(4) Devir kapsamında olmakla beraber 19/8/2016 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermiş bulunan personel devir kapsamı dışında tutulur ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.

(5) Devredilen yükseköğretim birimlerinde ve sağlık kuruluşlarında görevli olmakla birlikte kadroları başka kurumlarda bulunan personelin devredilmeleri veya naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemlerden, kadrolarının bulunduğu kurumlarca yapılması gerekenler bu kurumlarca yapılır.

(6) Yükseköğretim birimlerinin devrinden önce akademik kadrolara atanmak üzere usulüne uygun olarak başvurusunu yapmış olanların iş ve işlemleri Üniversite tarafından devam ettirilir. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık sınavını kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlar, kıta, kurum ve karargâhlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla devredilen personel kapsamında Üniversitenin araştırma görevlisi kadrolarına atanır. Devredilen yükseköğretim birimlerinde lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler (yabancı öğrenciler dâhil) ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder.

(7) Askeri sağlık teşkillerinin yönetildiği merkez veya bölge teşkilatlarında görevli olup. sağlık teşkillerinin devri sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan sağlık ve yardımcı sağlık personelinden devir kapsamına alınacaklar, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(8) Devredilen askeri personel, saklı tutulan haklan dışında atandıkları kadroların tabi olduğu personel hukukuna ve Bakanlık veya Üniversitenin mevzuatına tabidir. Bunlar görevleri esnasında askeri üniforma giymezler.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının tabip ihtiyacının karşılanması

MADDE 6- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının tabip ihtiyacı ile seyyar hastanelerinde, çok maksatlı amfibi hücum ve denizaltı kurtarma ve yedekleme gemilerinde görevlendirilecek tabipler, Bakanlık ile Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıkları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde karşılanır ve belirlenir.

(2) Savaş hali ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekât kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle yurtdışında verilecek askeri sağlık hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI LİSTE

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE DEVREDİLEN YÜKSEKÖĞRETİM BİRİMLERİ

1-   GATA TIP FAKÜLTESİ

2-   HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

3-   SAĞLIK ASTSUBAY MESLEKYÜKSEKOKULU

4-   SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2 SAYILI LİSTE

SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI

1.     GATA Ankara Eğitim Hastanesi

2.     GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

3.     TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı

4.     Bursa Asker Hastanesi

5.     İzmir Asker Hastanesi

6.     Diyarbakır Asker Hastanesi

7.     Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi

8.     Ankara/Etimesgut Asker Hastanesi

9.     İstanbul/ Kasımpaşa Asker Hastanesi

10.    Ankara Mevki Asker Hastanesi ve Anıttepe, Çiğiltepe Poliklinikleri

11.    Çorlu Asker Hastanesi

12.    Eskişehir Asker Hastanesi

13.    Gölcük Asker Hastanesi

14.    Balıkesir Asker Hastanesi

15.    Çanakkale Asker Hastanesi

16.    Elazığ Asker Hastanesi

17.    İstanbul/ Gümüşsüyü Asker Hastanesi ve Balmumcu Polikliniği

18.    Isparta Asker Hastanesi

19.    Van Asker Hastanesi

20.    Kayseri Asker Hastanesi

21.    Ağrı Asker Hastanesi

22.    Aksaz Asker Hastanesi

23.    Ankara/Beytepe Asker Hastanesi.

24.    Erzincan Asker Hastanesi

25.    Konya Asker Hastanesi

26.    Merzifon Asker Hastanesi

27.    Tatvan Asker Hastanesi

28.    Hakkâri Asker Hastanesi

29.    Adana Asker Hastanesi

30.    Edremit Asker Hastanesi

31.    Gelibolu Asker Hastanesi

32.    Sarıkamış Asker Hastanesi

33.    Şırnak Asker Hastanesi

34.    Denizli E Grubu Sağlık Merkezi

35.    Kütahya E Grubu Sağlık Merkezi

36.    Malatya Askeri Hastanesi ve E Grubu Sağlık Merkezi

37.    Samsun Askeri Hastanesi ve E Grubu Sağlık Merkezi

38.    Sivas Askeri Hastanesi ve E Grubu Sağlık Merkezi

 

3 SAYILI LİSTE

DEVREDİLEN PERSONELİN KADRO VE POZİSYON KARŞILIKLARI

 

KADRO/POZİSYON UNVANI

SINIF

KARŞILIĞI VEYA MUADİLİ KADRO / POZİSYON UNVANI

SINIF

BAŞTABİP

SHS

UZMAN TABİP/TABİP

SHS

UZMAN TABİP

SHS

UZMAN TABİP

SHS

TABİP

SHS

TABİP

SHS

UZMAN DİŞ TABİBİ/DİŞ TABİBİ

 

UZMAN DİŞ TABİBİ/DİŞ TABİBİ

SHS

BAŞECZACI

SHS

ECZACI

SHS

ECZACI

 

ECZACI

SHS

ECZACILIK HİZMETLERİ TEKNİSYENİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİSYENİ/TEKNİKER

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

TÜM BRANŞ VE GÖREV ALANLARINDAKİ HEMŞİRELER (SİVİL MEMUR)

SHS

HEMŞİRE

SHS

EBE

SHS

EBE

SHS

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

ARŞİV VE EVRAK İŞLEM MEMURU

GİHS

VHKİ/MEMUR

GİHS

BESLENME UZMANI (DİYETİSYEN)

SHS

DİYETİSYEN

SHS

TIBBİ SEKRETER

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

VHKİ/MEMUR

GİHS

VHKİ/MEMUR

GİHS

SAĞLIK KURULU KISIM AMİRİ

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

ARŞİV MEMURU

GİHS

MEMUR

GİHS

RAPOR İŞLEM UZMANI

GİHS

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

GİHS

MAL SORUMLUSU

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

EKG TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

EKG GÖREVLİSİ

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

PSİKOLOG

SHS

PSİKOLOG

SHS

GARDİYAN

GİHS

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

ELEKTRO NÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

FİZYOTERAPİST

SHS

FİZYOTERAPİST

SHS

AMELİYATHANE TEKNİKERİ

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

ODYOLOG

SHS

ODYOLOG

SHS

ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM UZMANI

SHS

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

SHS

ODYOMETRİST

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

STERİLİZASYON GÖREVLİSİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

STERİLİZASYON TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

LABORATUVAR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ/LABORANT

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIKTEKNİKERİ

SHS

RÖNTGEN TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

PATOLOJİ TEKNİKERİ

 

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

HİZMETLİ/HADEME

YHS

HİZMETLİ

YHS

DÖNER SERMAYE SAYMANI

GİHS

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

VEZNEDAR/KASİYER

GİHS

VEZNEDAR

GİHS

GELİR GERÇEKLEŞTİRME MEMURU

GİHS

MEMUR

GİHS

TAŞINIR KAYIT KONTROL MEMURU

GİHS

MEMUR

GİHS

ÖZLÜK HAKLARI MEMURU

GİHS

MEMUR

GİHS

PERSONEL VE İDARİ HİZMETLER UZMANI

GİHS

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

GİHS

İMAM

DHS

İMAM

DHS

GASSAL

YHS

GASSAL

YHS

İNŞAAT TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

TIBBİ CİHAZ TAMİR VE KALİBRASYON ASTSUBAYI

THS

EĞİTİMİNE GÖRE MÜHENDİS/TEKNİKER

THS

TIBBİ GAZ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

TIBBİ GAZ SORUMLUSU

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

OTOPSİ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIKTEKNİKERİ

SHS

TIBBİ CİHAZ TAMİR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

ÇEVRE YÖNETİM İŞLEM SORUMLUSU

THS

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

KISIM AMİRİ

 

EĞİTİM VE SINIFI SAĞLIK İSE ALINACAK

SHS

YAZILIM DESTEK UZMANI

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

SANTRAL İŞLETMENİ

GİHS

MEMUR

GİHS

BİLGİ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

SAĞLIK BİLİŞİM İŞLETMENİ

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS /THS

ŞOFÖR

GİHS

ŞOFÖR

GİHS

TERZİ/ÜTÜCÜ

GİHS/YHS

TERZİ

GİHS

ÇAMAŞIR GÖREVLİSİ

YHS

HİZMETLİ

YHS

BERBER/KUAFÖR

YHS

HİZMETLİ/BERBER

YHS

ASANSÖR TAMİR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

BAHÇIVAN

YHS

HİZMETLİ

YHS

AŞÇI

YHS

AŞÇI/HİZMETLİ

YHS

ELEKTRİK TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

TIPTA UZMANLIK MEVZUATINA GÖRE UZMAN OLMUŞ HEKİM DIŞI PERSONEL

SHS

UZMAN (TUTG)/UZMAN

SHS

SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

KLİMA TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

KALORİFERCİ

YHS

KALORİFERCİ/TEKNİSYEN YARDIMCISI

YHS

MARANGOZ

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

KİMYAGER/SU ANALİZ LABORANTI

THS

KİMYAGER/LABORANT/SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS/THS

BOYACI-BADANACI

YHS

HİZMETLİ

YHS

ULTRASONOGRAFİ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

PROTEZ-ORTEZ TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

SHS

SAĞLIK MEMURU/SAĞLIK TEKNİKERİ

SHS

SUNİ AZA LABORATUVARINDA ÇALIŞAN DİĞER TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

TEKNİSYEN/TEKNİKER

THS

AYAKKABICI

YHS

HİZMETLİ

YHS

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

SHS

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

SHS

BİYOLOG

SHS

BİYOLOG

SHS

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ

SHS

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ

SHS

KONUŞMA TERAPİSTİ

SHS

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

SHS

SOSYAL HİZMETLER UZMANI

SHS

SOSYAL ÇALIŞMACI

SHS

GARSON/BULAŞIKÇI

YHS

HİZMETLİ

YHS

İDARİ İŞLER UZMANI

GİHS

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

GİHS

YÜKSEK BİLİM KONSEYİ ÜYELERİ (PROFESÖR)

 

PROFESÖR

 

AVUKAT

AHS

AVUKAT

AHS

ZABIT KATİBİ

GİHS

MEMUR

GİHS

İSTATİSTİKÇİ

THS

İSTATİSTİKÇİ

THS

BÜTÇE VE MUHASEBE UZMANI

GİHS

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

GİHS

EVRAK TAKİP MEMURU

YHS

DAĞITICI

YHS

MUHASEBECİ UNVANLI PERSONEL

GİHS

MUHASEBECİ

GİHS

GELİR/GİDER GERÇEKLEŞTİRME UZMANI

GİHS

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

GİHS

KOMUTAN BİLİMSEL YARDIMCISI (PROFESÖR TABİP TUĞGENERAL) (DEKAN)

 

PROFESÖR

 

KADRO VEYA UNVANLARINDA EĞİTİM UZMANI İFADESİ GEÇEN SİVİL MEMURLAR

 

UZMAN (KARİYER OLMAYAN)

 

MÜHENDİS SINIFI SUBAYLAR VE SİVİL MEMURLAR

 

MÜHENDİS

THS

MEBS ŞUBE VE KISIMLARINDA GÖREV YAPAN SİVİL MEMURLAR

 

EĞİTİM DURUMUNA UYGUN KADROLARA

GİHS/THS

YÜKSEÖĞRETİM BİRİMİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

TAŞIDIKLARI AKADEMİK UNVANLARA İLİŞKİN KADROLARA

 

VETERİNER HEKİM

 

VETERİNER HEKİM

 

DEKAN VE BAŞTABİP YARDIMCISI (PROFESÖR TABİP TUĞGENERAL)

 

PROFESÖR

 

GATA KOMUTANI (PROFESÖR TABİP TÜMAMİRAL)

 

PROFESÖR

 

DEKAN EĞİTİM YARDIMCISI (PROFESÖR TABİP TUĞGENERAL)

 

PROFESÖR

 

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI BAŞKANI/ÖĞRETİM ELEMANI

 

TAŞIDIKLARI AKADEMİK UNVANLARA İLİŞKİN KADROLARA

 

UZMANLIK/YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİSİ

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BÜNYESİNDE GÖREVLİ SPOR BİLİMCİSİ, BİYOMEKANİK UZMANI, ANTROPOMETRİST VB. PERSONEL

THS

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

 

DESTEK KITALARI KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ SİVİL PERSONEL

 

SINIFINA VE EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA

GİHS/SHS/THS

TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİNDE GÖREVLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SİVİL MEMURLAR

 

ÖĞRETMEN

ÖHS

 

 

Basımevi, Kütüphane ve Dokümantasyon Kısımlarından devralınacak personel kapsamına girenler Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilir.

Öğretim üyesi kadrosunda bulunmayan doçent tabipler Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçirilir.

Askeri Gazino personeli olup devir kapsamında olanlar (subay ve astsubaylar hariç) Sağlık Bakanlığına devredilir.

 

 

Bu haber toplam 8969 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim