• BIST 107.015
  • Altın 172,048
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 25 °C

Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması hakkında yazı

Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması hakkında yazı
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ihale dokümanında personel sayısının belirtildiği tüm hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce kurumumuzdan uygun görüş alınması hakkında yazı yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 36385208-949.5461.422                             11/03/2015
Konu: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
Alımlarında Uygun Görüş Alınması

....... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Bilindiği üzere 11/09/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun " ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması zorunlu hale getirilmiştir.

06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmeliğin "Uygun Görüş Alınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

"5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerde yapılacak ihalenin verilen görüşe uygunluğunun kontrolü malî hizmetler birimleri tarafından, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışında olan kamu idarelerinde, kurumun en yetkili organınca görevlendirilecek birim tarafından yerine getirilir. " hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 09/02/2015 tarihli ve 1402 sayılı genel yazı da ise; "...İdarelerin, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlığımızdan ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür. " denilerek bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde Maliye Bakanlığı'ndan izin almadan ihalelere çıkılmasına genel izin verilmiştir.

Anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerinin yapacakları hizmet alımlarının Maliye Bakanlığınca verilen uygun görüş doğrultusunda yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması maksadıyla aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verilmiştir.

1. 09/02/2015 tarihinden itibaren (09/02/2015 tarihi dahil) imzalanan bütün hizmet alım sözleşmelerinin (idare ve yüklenici tarafından) imzalanmış birer örneği PDF formatında tedarik.db@saglik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

2. 12.02.2015 tarih ve 280 sayılı genel yazının 1. maddesinde yer alan; "Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri, 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak şartıyla hizmet alım ihalelerine izin almadan çıkabileceklerdir." hükmü, Kurumumuzca Maliye Bakanlığından alınacak izni ifade etmektedir.

Ancak, hizmet alımlarının Maliye Bakanlığınca verilen uygun görüş doğrultusunda yapılıp yapılmadığının kurumuz tarafından kontrolünün sağlanması amacıyla bu yazının yayımlandığı tarih itibariyle (yayım tarihi dahil) ilana çıkılmış olan hariç olmak üzere çıkılacak olan tüm hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce mutlaka Kurumumuzdan ön izin alınacaktır. Alınan bu izin belgesi ihale dosyasında muhafaza edilecektir.

3) Bu izin hizmet alım ihalesinin; personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığına, işçi havuzu kapsamında olup olmadığına, yönergelerle istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında personel sayısının belirtildiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihaleleri için alınacaktır.

4) Alınacak izinler, doğrudan temin de dâhil olmak üzere tüm ihale usulleri ile yapılan ve sözleşme süresi 2 ay ve daha uzun olan hizmet alımlarını kapsamaktadır. Sözleşme süresi 2 aydan kısa olan hizmet alımlarında ise mevcut çalışan sayısını aşmamak şartıyla ihaleye çıkılabilecektir.

5) Birliklerin ve bağlı sağlık tesislerinin alacakları izin taleplerinin standart hale getirilmesi amacıyla "İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi" modülünde "Hizmet Alım İhaleleri İçin İzin Talep Formu" geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır.

6) Söz konusu form sistem üzerinden kaydedilerek alınan çıktısı imzalanıp izin için Kurumumuza gönderilecektir. Formlar gönderilirken;

a) Genel Sekreterlik tarafından verilen Harcama Yetkisi çerçevesinde sağlık tesisi tarafından ihaleye çıkılacaksa söz konusu form hastane yöneticisi ile idari ve mali işler müdürü tarafından imzalanarak genel sekreterliğe gönderilecek, genel sekreterlikte ise aynı form mali hizmetler başkanı ve idari hizmetler başkanı tarafından imzalanarak PDF formatında tedarik.db@saglik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

b) Sağlık tesisinin/sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihalelerin Genel Sekreterlik tarafından yapılması durumunda, her bir sağlık tesisi için ayrı ayrı form doldurulacak ve söz konusu form/formlar ihalesi yapılan sağlık tesisinin hastane yöneticisi, idari ve mali işler müdürü, ilgili genel sekreterliğin mali hizmetler başkanı ve idari hizmetler başkanı tarafından imzalanarak PDF formatında tedarik.db@saglik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

7) Kurumumuz ilgili hizmet alım ihaleleri için sistem üzerinden istenen izni, yine sistem üzerinden onaylayacaktır. Verilen izne ait onaylı çıktının bir örneği ihaleyi yapan birim (genel sekreterlik/sağlık tesisi) tarafından ilgili ihale dosyasında muhafaza edilecektir.

8) Bu formla birlikte izin verilen ve bundan sonra imzalanacak bütün hizmet alım sözleşmelerinin (idare ve yüklenici tarafından) imzalı nüshaları ve yükleniciye ait teklif cetvelleri PDF formatında İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi'nde tanımlanmış olan Dosya Yükleme Alanına yüklenecektir. Taşımalı yemek hizmet alımı ve HBYS hizmet alımı gibi personel sayısının sözleşme ve teklif cetvelinde belirtilmediği ihalelerde personel sayıları ve nitelikleri hangi dokümanda belirtildi ise (idari şartname/teknik şartname) teklif cetveli yerine ilgili doküman dosya yükleme alanına yüklenecektir.

9) Kurumumuzdan 09.02.2015 tarihindeki birlik mevcut işçi sayısını (Kurumumuza imzalı olarak gönderilen hizmet alımı bilgi formunda belirtilen toplam sayısı) aşmayacak şekilde çıkılacak hizmet alım ihaleleri için yukarıda belirtildiği şekilde izin alınacaktır.

10) İş artışı da dâhil olmak üzere 09.02.2015 tarihindeki birlik mevcut işçi sayısını

artırıcı işlemler için izin talepleri gerekçeleri ile birlikte üst yazı ile ayrıca gönderilecektir.

Ancak İşçi Sayısı Tespit Sistemine göre işçi sayısı fazla olan Birlikler, yeni hizmet binasına taşınılması veya ek hizmet binasının hizmete girmesi nedeni ile oluşan hizmet ihtiyaçlarının karşılanması haricinde işçi sayısının artırımı için Kurumumuza herhangi bir izin başvurusunda bulunmayacaklardır.

11)  Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda izin almadan ihaleye çıkanlar ile sözleşmesini göndermeyenlerin 4734 sayılı Kanunu'nun Ek 8 nci maddesinde;

"...62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. " şeklinde yer alan hükmün gereği bazı idari ve mali yaptırımlara muhatap olacağının bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereği ile konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine tebliğ edilmesini önemle rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

EK: Form (1 Sayfa)

DAĞITIM

Gereği:                                   Bilgi:
-89 Kamu Hastaneleri Birliği      -Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına
Genel Sekreterliğine

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HİZMET ALIM İHALELERİ İZİN TALEP FORMU

BİRLİK:..........
SAĞLIK TESİSİ:.........
İHALEYİ YAPACAK İDARE:

HİZMET ALIMI KONUSU

GENEL SEKRETERLİĞE/ TÜRKİYE
KAMU HASTANELERİ KURUMUNA

BİLDİRİLEN 09/02/2015 TARİHLİ
HİZMET ALIM KONUSUNA GÖRE
MEVCUT ÇALIŞAN SAYISI

BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLA FİİLİ ÇALIŞAN SAYISI

PERSONEL
AĞIRLIKLI OLAN
HİZMETLER

PERSONEL AĞIRLIKLI OLMAYAN HİZMETLER

PERSONEL

AĞIRLIKLI OLAN

HİZMETLER

PERSONEL AĞIRLIKLI OLMAYAN HİZMETLER

Arşiv Hizmetleri Alımları

 

 

 

 

Bahçe Bakımı,Kalorifer Yakma vb.

 

 

 

 

Bilgi Sistemlerine Yönelik Hizmet Alımları

 

 

 

 

Biyomedikal Teknik Hiz. Al.

 

 

 

 

Çamaşır Yıkama (İşçi Çalıştırılıyorsa)

 

 

 

 

Diğer Hizmetler

 

 

 

 

Diğer Teknik,Bakım-Onarım Hiz Al

 

 

 

 

Diş Destek Personeli

 

 

 

 

Görüntüleme Hizmet Alımları

 

 

 

 

Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizm. Alım

 

 

 

 

Klinik Destek Hizmet Alımları

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımları

 

 

 

 

Laboratuar Hizmet Alımları

 

 

 

 

Malzemeli Yemek Hizm. Alım

 

 

 

 

Malzemesiz Yemek Hizm. Alım.

 

 

 

 

Sağlık Hizmeti Alımları

 

 

 

 

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizm Alım.

 

 

 

 

Şoförlük Hizmet Alımları

 

 

 

 

Temizlik Hizmet Alımları

 

 

 

 

Tercümanlık Hizmet Alımları

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

İzin Talebinde Bulunulan Hizmet Alımının Konusu/Adı:....................
İzin Talebinde Bulunulan Hizmet Alımı Kapsamında İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısı ................. kişi olup bu kişiler mesaisinin tamamını idaremizde geçireceklerdir.
Söz konusu çalıştırılacak kişilerle birlikte hizmet alımları kapsamında çalıştırılan toplam personel sayımız 09.02.2015 tarihli bildirilen......... kişiyi geçmemektedir.
Yukarıdaki hizmet alımının ihale edilebilmesi için uygun görüş verilmesi arz olunur.

 

AÇIKLAMALAR........
(izin alınan sayı burada bildirilecektir)
Genel sekreterlik veya tesis içi personel hareketi bu alanda açıklanacaktır)

 

..../..../20..

İdari Hizmetler Başkanı

İmza

(Adı Soyadı)

..../..../20..

Mali Hizmetler Başkanı

İmza

(Adı Soyadı)

..../.... /20..

İdari Mali Hizmetler Müdürü

İmza

(Adı Soyadı)

..../..../20..

Hastane Yöneticisi

İmza

(Adı Soyadı)

 

Yazının aslı için tıklayınız

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. Bu haber veya yazı sadece Sağlık Aktüel (www.saglikaktuel.com) şeklinde aktif kaynak gösterilerek yayımlanabilir.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4907 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim