• BIST 8927.66
  • Altın 2125.425
  • Dolar 31.5231
  • Euro 34.2509
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 19 °C

"İlaç ve Tedavi" konulu Maliye Bakanlığı Genelgesi

"İlaç ve Tedavi" konulu Maliye Bakanlığı Genelgesi
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde "İlaç ve Tedavi" konulu genelge yayımlanmıştır. Genelgenin yürürlük tarihi 15/08/2008'dir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde "İlaç ve Tedavi" konulu genelge yayımlanmıştır. Genelgenin yürürlük tarihi 15/08/2008'dir.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:B.07.0.BMK.0.18.100-                                            15.08.08 * 12138
Konu: İlaç ve Tedavi

  

…………. BAKANLIĞINA
…………. BAŞKANLIĞINA
…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALİLİĞİNE
…………. REKTÖRLÜĞÜNE

 

         Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Tedavi yardımına ilişkin olarak söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması gerekli görülmüştür.
1.Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme KurallarıEk
2/A Listesine;
95- Itrakonazol etkin maddesinin kullanım koşulunun; 95.1.Itrakonazol oral : UH-P, 95.2.Itrakonazol infüzyon: Madde 12.7.23 esaslarına uygun olarak”
şeklinde düzenlenmesi;
115.2 Tenofovir disoproksil etken maddesinin; Kronik Hepatit B’de Madde 12.7.13 esaslarına göre, HIV de EHU” koşulu ile ilavesi;
115.3 Fosamprenavir etken maddesinin; EHU koşulu ile ilavesi;182. "Ursodeoksikolikasit"
a)   İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce (Süspansiyon formu hariç)
b)Süspansiyon formu:0-13 yaş grubu hastalarda pediyatik cerrahi, pediyatri ve pediyatrik gastoenterolojı uzmanı tarafından reçetelenmesi, bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak diğer hekimlerce de reçetelenmek üzere” olarak değiştirilmesi;
2.   Tebliğ Eki “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu/İlaç Kullanım Raporu İle Verilebilecek İlaçlar ” Ek 2/C Listesine;
 
78. Rituksimab: Romatoid Artrit tanısında madde 12.7.1’e göre


79. Atomoksetine: 6 yaş ve üstü çocuklarda, çocuk psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenmek koşulu ile”
ilavesi;
3.   Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı bölümünün (c) maddesinin 3 üncü bendine "Dasatinib", “Pegvisomant” , “Sunitinib” etkin maddelerinin eklenmesi,
Aynı maddenin son paragrafından sonra gelmek üzere;
“Dasatinib: Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ilacın prospektüsünde yer alan endikasyonlarda kullanılmak üzere İlacın prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak içinde en az bir Hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli Sağlık Kurulu Raporu ile günlük 100 mg tedavi dozu aşılmamak kaydı ve Tıbbı Onkoloji veya Hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.”
“Pegvisomant: Bu ilaç cerrahi ve/ veya radyasyon terapisine rağmen veya genel durumu operasyon ve/veya radyasyon terapisine uygun olmayan aktif akromegalisi olan ve en az 6 aylık süre ile ve tam dozda uzun etkili somatostatin analogları ile tedaviye rağmen IGF-1 düzeyleri yaşa göre belirlenen normal değerlerin üstünde kalan hastalarda kullanılabilir. Bu hastalar için Eğitim ve Araştırma ve Üniversite hastaneleri tarafından içinde en az bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Tedavinin başlangıcında; IGF-1 kontrolü yapılarak ve en düşük dozdan başlanarak iki ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu düzenlenecek, bu sürenin sonunda yine IGF-1 kontrolü yapılarak iki kez ikişer aylık iki rapor daha düzenlenebilecek ve bu şekilde başlangıç tedavi süresi toplam 6 ayı aşmayacaktır.
Düzenlenen raporlarda; varsa bir önceki raporun tarih-sayısı ile kaçıncı rapor olduğu belirtilecektir.
İdame tedavisinde yine IGF–1 kontrolü yapılarak en fazla 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Tedavi sırasında IGF–1 ölçümlerine göre dozun azaltılması gerektiğinde yeni bir rapor düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. İdame tedavisi için düzenlenen raporda, başlangıç tedavisi için düzenlenen raporların tarih ve sayısı belirtilecektir. Reçeteler, endokrinoloji ve metabolizma uzmanları tarafından yazılacaktır. İdame tedavisi sırasında en fazla ikişer aylık ilaç ihtiyacına yönelik reçetelenecek ve reçetelere IGF–1 ölçümleri yazılacaktır.
“Sunitinib: İmatinibe dirençli metastatik veya rezekte edilemeyen gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) veya sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir."
İlavesine,
 
4.   Tebliğin “12.7.9 Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri"başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin (b) bendine 4 üncü maddeden sonraki paragrafa hemodıyaliz kelimesinden sonra "veya periton diyaliz alan" ifadesinin eklenmesi,
 


5.Tebliğin “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan / intramuskular metotreksat, Efalizumab kullanım ilkeleri” başlığının, "12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan / intramuskular metotreksat, efalizumab, romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri" olarak değiştirilmesine,
Bu maddenin (ç) bendinin "Romatoid artritli hastalarda" başlıklı alt bendinin altına gelmek kaydı ile "Rituksimab, Romatoid Artritli hastalarda; methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla TNF (tümor nekrözis faktör) inhibitörü tedavilerine karşın hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 OLAN) erişkin hastalarda, en çok 2 kür (4 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bulunan romatolojı veya klinik immunolojı bilim dallarında veya kliniklerinde hazırlanan en az bir romatolojı veya klinik İmmunolojı uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu hekimler tarafından reçetelenmek klinik ortamda uygulanmak kaydı ile”
İbaresinin eklenmesi,
6.Tebliğin “12.7.23. Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikanozol kullanım ilkeleri” başlığının, “12.7.23. Amfoterisin-B, kaspofungin, vorikanozol, ıtrakanazol(infüzyon) kullanım ilkeleri” olarak değiştirilmesi,
Bu bölümün; 2 nci bendine, “vorikanozol” kelimesinden sonra gelmek üzere, “veya ıtrakonazol (ınfuzyon)” ibaresinin, 3 ncü bendıne “amfoterisin B nin parenteral formları” kelimesinden sonra gelmek üzere, “veya ıtrakonazol (ınfuzyon)” ibaresinin, 3 ncü bendin son cümlesinden sonra gelmek üzere; “Itrakanazol’un oral formları, Ek-2/A Listesinin 95 inci maddesinde belirtildiği şekilde reçetelenebilecektir.” cümlesinin eklenmesi,
7.Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek-2 Listesine;
2.11- Pilokarpin tablet (sadece Kserostomi tedavisinde)
4.2.11- İvabradin
5.1.4- Omalizumab,                
9.2.17-"Pilokarpin tablet(sadece sjögren sendromunda)" Rituksimab (Romatoıd Artrit tanısında)*
10.3.2.4-Tetrabenazin
ilavesi;
13.1.1 "Kalsipotriol" (Kortikosteroidlerle kombınasyonu dahil) şeklinde düzenlenmesi; uygun görülmüştür.
8. Bu Genelge eklerinde yer alması gereken Ek:2/D Listesine İlave Edilen İlaçlar, Ek:2/D Listesinde Düzenlenen İlaçlar ve Ek:2/D Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından yayımlanan 13.08.2008 tarihli ve (2008/75) sayılı Genelge ekinde yer almakta olup www.sgk.gov.tr web adresinden temin edilecektir.
9. Tebliğin “Şeker ölçüm çubukları” başlıklı (20.4.7) numaralı maddesinin (d) bendinde yer alan “Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55 YKr’u geçmeyecektir.” ibaresi çıkarılmıştır.
Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/ A) ne;      
467
 
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU
 
468
370.080
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU
0,55
 
ilave edilmiştir.


10. Tebliğ eki Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerinin Listesi” nde (EK-4) yer alan (128) sıra no’lu “Fizitürk Thermal Resort Kayseri Kaplıca Tesisi” çıkarılmış olup ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tesisler ilave edilmiştir.
 
Sıra No
Ruhsat No/ Tarih
İşletmenin Adı
İşletmenin sahibi
İşletmenin adresi
129
03.1.2008
Özhayat Termal Otel
Uy-Kar İnş. Teks. Gıda ve Tur.Ltd.Şti
Çekirge mh.Hamamlar cd. No:22 BURSA
130
04.3.2008
Diva İbis Kaplıcası
Termal Tur. Tic.Ltd.Şti.
Kozaklı İlçesi, Kaplıcalar Mevkii/ NEVŞEHİR
11.             Tebliğ eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/ A) nde yer alan 306.552 kod numaralı “Kanama Durdurucu Ajan Spancı” isimli malzemenin fiyatı 7,50 YTL, 306.553 kod numaralı “Kanama Durdurucu Ajan Spreyi (2,5 cc’lik)” isimli malzemenin fiyatı 195,00 YTL olarak değiştirilmiştir.
12.             Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nin “14. Enfeksiyon Hastalıkları” başlıklı bölümüne, (14.3.1) numaralı maddeden sonra gelmek üzere;
“14.4. Kırım Kongo kanamalı ateşi 14.4.1. Ribavirin” maddeleri ilave edilmiştir.
13.Tebliğ’in (12.7.30) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;
“12.7.31. Kırım Kongo kanamalı ateşinde ribavirin kullanım ilkeleri”
Kırım Kongo kanamalı ateşinde ribavirin, enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya dahiliye uzman hekimince reçete edilmesi veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenecektir.” maddesi ilave edilmiştir.
14.Bu Genelge 15/08/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

 

Hasan Basri AKTAN

Bakan a.

Müsteşar

 

 

Bu haber toplam 4916 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim