• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 13 °C

İşte kanserin 7 belirtisi

İşte kanserin 7 belirtisi
Ge­ne­tik uz­ma­nı Dr. Ya­man Sağ­lam kan­ser­de er­ken teş­hi­sin ha­yat kur­tar­dı­ğı­nı söy­le­di.

Dr. Ya­man Sağlam “Kan­se­re ya­ka­lan­ma­dan ko­ru­yu­cu ön­lem­le­ri­ni­zi alın, dü­zen­li ara­lık­lar­la kan­ser ta­ra­ma­sı yap­tı­rın, er­ken teş­hi­si sağ­la­yın ve be­lir­ti­le­re kar­şı uya­nık olun. Ai­le­niz­de kan­ser va­ka­sı var­sa ge­ne­tik test­ler­le gen­le­ri­ni­zi ta­ki­be alın” dedi.

Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si tıb­bi ge­ne­tik uz­ma­nı Dr. Ya­man Sağ­lam; kan­se­rin oluş­ma­sın­da ge­ne­ti­ğin oy­na­dı­ğı rol­le ve bu alan­da­ki ye­ni ge­liş­me­ler­le il­gi­li so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı:

*Kan­ser­de ge­ne­tik da­nış­man­lık ne an­la­ma ge­lir?


Ge­ne­tik da­nış­ma ön­ce­sin­de, kan­ser ris­ki­nin ke­sin­leş­miş ol­ma­sı şart­tır. Bu ne­den­le ge­ne­tik uz­ma­nı ta­ra­fın­dan ay­rın­tı­lı ai­le öy­kü­sü alın­ma­lı ve ai­le ağa­cı (pe­dig­ri) çı­kar­tıl­ma­lı­dır. Has­ta­lı­ğın ta­nım­la­na­bil­me­si ama­cıy­la, kro­mo­zom ana­li­zi, DNA ana­li­zi ve en­zim dü­zey­le­ri gi­bi bir­çok ile­ri tet­ki­ke ih­ti­yaç du­yu­la­bi­lir. Da­nış­man­lık; risk ana­li­zi ya­pı­lan ki­şi­nin, ta­kip eden sü­reç­ler­de da­ha bi­linç­li ve za­ma­nın­da çö­zü­me ulaş­ma­sı açı­sın­dan önem­li­dir.

*Kan­ser­de er­ken teş­hi­sin öne­mi ne­dir?

Kan­se­re ya­ka­la­nan has­ta sa­yı­sı dün­ya­da gi­de­rek art­mak­ta­dır. Ama ra­kam­lar kor­ku­tu­cu da ol­sa, er­ken ta­nı ve ko­ru­yu­cu ted­bir­ler sa­ye­sin­de bir­çok kan­ser tü­rü ön­le­ne­bi­li­yor ve­ya iyi­leş­ti­ri­le­bi­li­yor. Bu­nun için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken; kan­se­re ya­ka­lan­ma­dan ko­ru­yu­cu ted­bir­le­ri al­mak, dü­zen­li ara­lık­lar­la kan­ser ta­ra­ma­sı yap­tır­mak, er­ken teş­hi­si sağ­la­mak ve be­lir­ti­le­re kar­şı uya­nık ol­mak­tır!

Aİ­LE­DE VAR­SA DİK­KAT!

*Kan­se­rin be­lir­ti­le­ri var mı­dır?


Her kan­se­rin be­lir­ti­le­rin­de fark­lı­lık­lar ol­sa da geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ya­pı­lan bir araş­tır­ma so­nu­cun­da bü­tün ül­ke­ler 7 be­lir­ti­nin kan­ser ha­ber­ci­si ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­leş­ti. O yüz­den bu 7 be­lir­ti­yi önem­se­mek ve şi­ka­yet­ler­den her­han­gi bi­ri var­sa ge­rek­li tıb­bi in­ce­le­me­le­ri yap­tır­mak­ta fay­da var. Unut­ma­yın; bu ti­tiz­lik ha­yat kur­ta­rı­cı ola­bi­lir!

*Ai­le­de gö­rü­len kan­ser­le­rin ka­lıt­sal ol­du­ğu­na na­sıl ka­rar ve­ri­lir?

Ai­le­de gö­rü­len kan­ser has­ta­lı­ğı bir­den çok bi­rey­de ay­nı or­gan ve­ya ya­pı­sal özel­lik­te­ki or­gan­la­rı tu­tu­yor­sa, bu tip kan­se­rin ka­lıt­sal özel­lik­te ol­du­ğu dü­şü­nü­lür. Ör­ne­ğin; ko­lon kan­se­ri bir ai­le­de iki ve­ya üç ku­şak­ta­ki bi­rey­ler­de bek­le­nen­den er­ken yaş­ta gö­rü­lü­yor­sa ka­lıt­sal­dır. Er­ken ta­nı ko­nul­ma­sı­nın ha­yat kur­ta­rı­cı öne­mi var­dır. Doğ­ru yak­la­şım­lar ile er­ken ta­nı olursa kan­ser­le­ri yak­la­şık yüz­de 80-90 ora­nın­da te­da­vi edi­le­bi­lir. Zi­ra kan­ser­de er­ken ta­nı ger­çek­ten ha­yat kur­ta­rır!

Meme kanserine karşı BRCA geni takibi

Me­me kan­se­ri ta­nı­sın­da kul­la­nı­lan fark­lı test­ler var­dır. Bun­lar­dan il­ki kan­se­rin ge­ne­tik olup ol­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı BRCA ge­nin­de mu­tas­yon ta­ran­ma­sı­dır. Mu­tas­yon var­lı­ğı, muh­te­mel kan­ser ge­li­şi­mi ile il­gi­li ris­kin art­mış ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Bu test, kan­dan el­de edi­len DNA ça­lış­ma­sı ile ya­pı­lır. BRCA gen ana­li­zi tes­ti, ai­le­sin­de me­me kan­se­ri öy­kü­sü bu­lu­nan ka­dın­la­ra er­ken ta­nı amaç­lı ya­pı­la­bi­lir.

Koldan kanla kolon kanseri genetik testi

Ka­lın bağırsak (kolon) kanseri diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri-CRC), erken evrede yakalandığında tam şifa ile tedavi edilebilir. Dolayısıyla henüz bulguları olmayan bireylerde bile kanser yönünde bir değişim varsa, sa­de­ce kan alı­na­rak ya­pı­la­cak bir ge­ne­tik test ile er­ken ta­nı ve er­ken te­da­vi ile ko­lon kan­ser­le­ri ön­le­ne­bi­lir.

Ko­lon kan­se­ri er­ken teş­his yön­tem­le­ri ara­sın­da uy­gu­la­ma­ya baş­la­nan en son test, kol­dan kan alı­na­rak ya­pı­lan, ko­lon kan­se­ri­ne özel ge­ne­tik de­ği­şi­min ta­ran­ma­sı yön­te­mi­dir.

Ye­ni uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan kol­dan kan alı­na­rak ya­pı­lan ko­lon kan­se­ri tes­ti, özel­lik­le ko­lo­nos­ko­pi yap­tır­mak­tan çe­ki­nen has­ta­lar için kur­ta­rı­cı bir er­ken ta­nı yön­te­mi olu­yor. Kol­dan 10 cc kan alı­nı­yor ve do­la­şı­ma ka­rış­mış olan kan­ser­li hüc­re­ye ait DNA ma­ter­ya­lin­den kan­se­rin var­lı­ğı­nı gös­te­ren ya­pı de­ği­şik­li­ği be­lir­le­ni­yor.

KAN­SE­RİN 7 BE­LiR­TİSİ­NE DİK­KAT!

Bü­tün ül­ke­ler aşa­ğı­da­ki 7 be­lir­ti­nin kan­ser ha­ber­ci­si ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor. Bu be­lir­ti­ler mut­la­ka kan­ser ol­du­ğu­nuz an­la­mı­na gel­mi­yor; hat­ta ta­nı ço­ğu za­man kan­ser çık­mı­yor. Ay­nı şe­kil­de bu be­lir­ti­le­rin ol­ma­ma­sı, kan­ser bu­lun­ma­dı­ğı an­la­mı­na da gel­mi­yor. An­cak bu 7 be­lir­ti teh­li­ke işa­re­ti ola­rak ka­bul edil­di­ğin­den, bu be­lir­ti­ler­den her­han­gi bi­ri­nin var­lı­ğın­da dok­to­ra baş­vur­mak­ta ge­cik­me­yin! İş­te kan­se­rin 7 be­lir­ti­si:

1- Ba­ğır­sak ve me­sa­ne alış­kan­lık­la­rı­nın de­ği­şik­lik­le­ri,

2- İyi­leş­me­yen ya­ra­lar,

3- Za­man­sız ka­na­ma ve akın­tı,

4- Me­me ve­ya baş­ka yer­de sert­lik,

5- Ha­zım­sız­lık ve­ya yut­ma güç­lü­ğü,

6- Ben­ler ve­ya bir si­ği­lin be­lir­gin de­ği­şik­li­ği,

7- Hı­rıl­tı­lı ök­sü­rük ve­ya ses kı­sık­lı­ğı.

AKIN­TI VE KA­ŞIN­TI RA­HİM AĞ­ZI KAN­SE­RİNİN BE­LİR­Tİ­Sİ OLA­Bİ­LİR

Me­di­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Tüp Be­bek Mer­ke­zi ve Ka­dın Do­ğum Bö­lü­mü Di­rek­tö­rü ka­dın has­ta­lık­la­rı ve do­ğum uz­ma­nı Doç. Dr. Ka­dir Sa­van; er­ken teş­his edil­di­ğin­de te­da­vi­si müm­kün olan ra­him ağ­zı kan­se­ri ve HPV vi­rü­sü ile il­gi­li so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı:

Ra­him ağ­zı kan­ser­le­ri; HPV vi­rüs­le­ri­nin mey­da­na ge­tir­di­ği en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı olu­şan kan­ser­ler­dir. Top­lum­da­ki ka­dın­la­rın yak­la­şık yüz­de 80’i, ya­şam­la­rın bir dö­ne­min­de HPV vi­rü­sü­nü ka­pı­yor­lar. HPV olan ka­dın­la­rın yüz­de 90’ın­da vi­rüs yıl­lar için­de ken­di­li­ğin­den te­miz­le­ni­yor. Ama yüz­de 10-15’lik grup var ki, on­lar­ da vü­cut­ta kro­nik en­fek­si­yon ola­rak ka­lı­yor.

Bu en­fek­si­yon­lar özel­lik­le 10-15 yıl­dan faz­la va­jen ve ra­him ağ­zın­da en­fek­si­yon ha­li­ni sür­dü­rür­ler­se, ra­him ağ­zı kan­se­ri­ne se­bep ola­bi­lir. Bu en­fek­si­yon­lar ile­ri­ki dö­nem­ler­de ra­him ağ­zın­da, va­jen­de ve ma­kat­ta hüc­re­ler­de de­ği­şik­li­ğe se­bep ol­du­ğu için bir­çok kan­se­re se­bep olur.

GEÇ KAL­MA­YIN!

HPV vi­rü­sü, ka­dın­lar­da ge­nel ola­rak akın­tı, yan­ma, ka­şın­tı gi­bi şi­ka­yet­le­re ne­den olur. Bu şi­ka­yet­ler sık­ça gö­rül­dü­ğü için ço­ğu za­man bu be­lir­ti­ler önem­sen­mi­yor. Ba­sit bir va­ji­nal en­fek­si­yon ola­rak al­gı­lan­dı­ğı ve vi­rüs hiç baş­ka şi­ka­ye­te yol aç­ma­dı­ğı için, has­ta­lık sin­si ola­rak iler­li­yor ve kan­se­re dö­nü­şü­yor.

Ra­him ağ­zı kan­se­ri­nin teş­hi­si çok ko­lay­dır ama has­ta­lar ge­nel­lik­le geç dö­nem­de ge­li­yor. Has­ta­lar akın­tı, yan­ma ve ka­şın­tı gi­bi be­lir­ti­le­rin, ba­sit bir en­fek­si­yon ol­du­ğu­nu sa­nıp dok­to­ra git­mi­yor. Teş­his koy­du­ğu­muz­da ge­nel­lik­le has­ta­lık iler­le­miş olu­yor. Bu­nun için de mo­dern tıp, bu has­ta­lı­ğın çok teh­li­ke­li ama ön­le­ne­bi­lir ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.

YIL­DA BİR KEZ MUT­LA­KA SME­AR TES­Tİ YAP­TI­RIN

*Ra­him ağ­zı kan­ser­le­ri­nin ta­nı­sı ko­lay­dır ama işi­mi­zi asıl ko­lay­laş­tı­ran has­ta­nın bi­linç­li ol­ma­sı­dır. Bir ka­dın yıl­da en az bir ke­re ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne ve sme­ar tes­ti yap­tır­ma­lı.

*Sme­ar tes­ti nor­mal ra­him ağ­zı hüc­re­le­rinin ne ka­dar anor­mal de­ği­şik­li­ğe uğradığını gösterir, onu gös­te­rir. Çün­kü vi­rü­sün kan­ser­leş­me­si ge­nel­lik­le 10 - 15 yı­lı kap­sa­yan bir sü­reç­tir.

*Dü­zen­li mu­aye­ne­ler ve sme­ar tes­ti yap­tı­ra­rak bu de­ği­şik­lik­le­ri za­ma­nın­da gö­re­bi­lir­sek, has­ta­lı­ğın aşa­ma­sı­na gö­re uy­gun te­da­vi­yi uy­gu­la­ya­rak ra­him ağ­zı kan­se­ri­ni ön­le­ye­bi­li­riz.

*Bu ne­den­ler­den do­la­yı ka­dın­la­ra; dü­zen­li yıl­lık ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne ve ra­him ağ­zın­dan sme­ar tes­ti öne­ri­yo­ruz. Geç ka­lır­sa­nız kan­se­rin ya­yıl­ma­sı­na ve te­da­vi şan­sı­nın azal­ma­sı­na ne­den olur­su­nuz!

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Bitki Ansiklopedisinde ve haberlerde yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, uzmana danışmadan bilinçsiz kullanımda ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilir, başka bir hastalığı tetikleyebilir veya bir organınıza zarar verebilir. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3754 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim