• BIST 10471.32
  • Altın 2438.986
  • Dolar 32.5101
  • Euro 35.0303
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 25 °C

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 25 Mart 2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

25 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29306


YÖNETMELİK

 

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda, Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

c) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,

ç) Denetçi: Kamu Denetçisini,

d) Genel Sekreter: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterini,

e) Genel Sekreterlik: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterliğini,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü görevine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,

i) Personel: Kamu Denetçiliği Kurumunda Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

b) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

ç) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) En az altı ayı Kurumda geçmiş olması kaydıyla, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak gerekir. Ancak en az altı ay kurumda çalışmış personel bulunmaması halinde bu şart aranmaz.

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, çözümleyici, programcı ve tekniker kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

d) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksek okulların ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; bilgi ve belge yönetimi bölümü ya da diğer ilgili bölümlerden mezunu olmak,

c) Tekniker kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı puanı ve başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Başarı puanı Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması, diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı sıralaması eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Başarı puanı en az yetmiş olanlar başarılı sayılırlar.

(4) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sıralaması listesine göre sırasıyla boş kadro sayısı kadar aday asil, aynı sayıda personel de yedek olarak belirlenir.

Sınav Kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu; Başdenetçi veya Başdenetçinin görevlendireceği denetçinin başkanlığında;Başdenetçi tarafından seçilen denetçiler ve kamu denetçiliği uzmanları ile Genel Sekreter olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlikçe yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu; sınav konularının tespit edilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı listesinin hazırlanması ve ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav; deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi ele geçirildiğinin tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarının ilgililere yazılı olarak bildiriminden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İnceleme sonuçları, ilgililere on gün içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Genel Sekreterlikçe saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan personelin atamaları, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içerisinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

suretiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev ve alt görevlere atanabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları kaydıyla atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilir.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen ve özelleştirilen kurumlardan atanma

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte kadro için öngörülen şartlardan Kurumda veya belirli bir alt görevde çalışmış olma şartı dışındaki şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3757 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim