• BIST 10700.75
  • Altın 2472.866
  • Dolar 32.9409
  • Euro 35.3351
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 32 °C
  • Antalya 33 °C
  • İzmir 38 °C

Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar
TKHK Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

 

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hukuk Müşavirliği

Sayı: 89432283/641.04/7732                 14/05/2015
Konu: Yönerge                                                                  

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin işe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" nin 20/05/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması hususu Bakanlık Makamı'nın 13/05/2015 tarihli ve 7656 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olup; mezkûr Makam Onayı ile eki Yönerge ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Av. Erol DEMİRCİ
Birinci Hukuk Müşaviri

EKLER:
EK-1 Onay
EK-2 Yönerge

DAĞITIM:
Kurum Başkan Yardımcılıktarı
Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hukuk Müşavirliği

Sayı: 89432283/641.04/7656
Konu: Yönerge

BAKANLIK MAKAMINA

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Taslağının yürürlüğe konulması hususunu tensiplerine arz ederim.

 

Uzm.Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

 

EKLER:
EK-1 Yönerge

 

Uygun görüşle arz ederim.
         
..../04/2015

 

Prof. Dr. Eyüp GUMUŞ
        Müsteşar

 

OLUR
..../04/2015

Uzm. Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI
GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE
KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN
VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA
İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 19/03/2012 tarihli ve (1) sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı:

1) Birliklerin kurulması, faaliyet bölgelerinin belirlenmesi işlemlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

2) Birliklerin genel politika, hedef ve stratejiler doğrultusunda yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak.

3) Hastanelerin açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi,
kapatılması, isim değişikliği ve benzeri işlemleri yürütmek.

4) Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Birliklerin ve hastanelerin grubunu tayin etmek ve grup değişikliği işlemlerini yürütmek.

6) Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.

7) Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.

8) Ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri için standart oluşturmak ve bu birimlerin standartlara uygun olarak kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.

9) Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinin açılması, birleştirilmesi, ayrılması, faaliyete geçme sürecinin takibi, nakli, kapatılması, isim değişikliği, kapasite artırımı /azaltılmasına yönelik taleplerin ve projelerin değerlendirmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, bu birimlerde çalışan personele yönelik düzenlemeler yapmak.

10) Ağız diş sağlığı hizmeti ile ilgili birimlerin çalışmalarını izlemek, incelemek, değerlendirmek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

11) Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12) Özellikli planlama gerektiren hizmet birimleri dışındaki diğer birimleri kurmak, tescil iş ve işlemlerini yürütmek.

13) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 2- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Proje Daire Başkanlığı:

1) Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini kurmak, tescil iş ve işlemlerini yürütmek ve işletilmesini sağlamak.

2) Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.  

3) Özellikli hizmet birimlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler ve eğitimler yapmak.

4) Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer dış kaynaklı projeleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütmek, ilgili birimlere destek ve danışmanlık hizmetini vermek.

5) Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, iş birliği yapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.

6) Yeni projeler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

7) Projelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanmasını takip etmek, gerekli desteği sağlamak.

8) Projelerle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve eğitim programlan düzenlemek.

9) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 3- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Daire Başkanlığı:

1) Sağlık yatırımlarının tıbbî cihaz hariç ihtiyaç programlarının hazırlanmasını ve açılışa kadar olan sürecini takîp etmek, değerlendirmek, eksiklikleri ilgili birimlere raporlamak.

2) Yatırımların tıbbi cihaz hariç, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini takîp etmek,

3) Yatırımların hizmete açılış aşamasında gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.

4) Kuruma tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutmak.

5) Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen sağlık yatırımlarına ilişkin süreçleri takîp etmek, bu yatırımların hizmete açılması ve sonrasındaki iş ve işlemleri yürütmek.

6) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 4- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Tıbbî Cihaz ve Tıbbî Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığı:

1) Sağlık yatırımlarının tıbbî cihaz ihtiyaç programlarının hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak.

2) Sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbî cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini izlemek.

3) Tıbbî cihaz ve sarf malzemesi gibi ürünlerin alımı ile sağlık tesislerince yürütülen görüntüleme, laboratuvar, kit karşılığı cihaz temini, sterilizasyon hizmet alımı, fizik tedavi hizmet alımı, TPN hizmet alımı gibi tıbbî cihaz hizmet alımı ve tıbbî hizmet alımlarına ilişkin planlamaları yapmak, gerekli izinleri vermek ve bu alımlar ile ilgili teknik ve hukukî düzenlemeleri yapmak.

4) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 5- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin başlığı
"Uluslararası İlişkiler ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, bente
aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut (3) numaralı alt bent (4) numaralı alt bent
olarak teselsül ettirilmiştir.                                                                

"3) Yurtdışı sağlık birimlerinin işletilmesi dahil Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Kurum nezdinde koordinasyonunu sağlamak."

MADDE 7- Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (10) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut (10) numaralı alt bent (11) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

"10) Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek."

MADDE 8- Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin başlığı "Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Tıbbî hizmet alımları hariç diğer hizmet alımlarına ilişkin düzenlemeler yapmak."

MADDE 9- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Klinik Tanı ve Maliyet Yönetimi Daire Başkanlığı:

1) Teşhis ilişkili gruplama veri analizlerini yapmak, uygulama geliştirme ve güncelleme süreçlerini yürütmek.

2) Kurumumuz bünyesinde Klinik kodlamacı ve TİG saha gözlemcisi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.

3) Klinik kodlama değerlendirmelerini, saha gözlemlerini ve veri doğrulama çalışmalarını yürütmek,

4) Teşhis ilişkili gruplar temelinde klinik maliyet çalışmalarını yürütmek ve bağıl değerleri güncellemek.

5) Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri için belirlenen global bütçenin TİG'e dayalı dağıtımını sağlamak.

6) Sağlık Hizmetlerinin ulusal ve uluslararası karşılaştırılmasını sağlamak.

7) Kurumun hizmet planlama, klinik istatistik ve epidemiyolojik çalışmaları ile verimlilik değerlendirmelerine katkı sağlamak

8) TİG ile ilgili eğitim, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve koordine etmek.

9) Teşhis ilişkili gruplama iş ve işlemlerinde Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordinasyonu sağlanmak.

10) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 10- Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başlığı "Sağlık Personeli Atama Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönergenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı:

1) Kurumumuza bağlı birimlere yönelik, yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,

2) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile Kuruma yeni başlayan personelin uyum eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik ve norm kadro planlamaları ile eğitim-idari görevlisi ve başasistanların görevlendirme ve atanmalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek,         

4) Hizmet alanı ile ilgili konularda her türlü sınav ve değerlendirme" işlemlerini-yürütmek,

5) Sağlık birimleri bünyesinde sağlık alanında yürütülecek olan Ar-Ge faaliyetleri ile tahsis edilen kaynak kullanımı takibini yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak,

6) Klinik araştırmalara ilişkin yürütülecek faaliyetleri idari ve mali yönden değerlendirmek ve takip etmek,

7) Hizmet sunumu ve geliştirilmesine yönelik projeler ile ilgili işlemleri yürütmek

8) Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 12- 14/02/2013 tarihli ve (1279) sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli uzman ve büro görevlilerine ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında aylıksız izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır."

MADDE 13- Aynı Yönergenin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Yıllık izinler ait olduğu sözleşme yılı içerisinde ve iş şartlanna göre kurumun belirleyeceği zamanda kullandırılır. Sözleşme yılı içerisinde kullanılmayan izinler, ertesi yıla devredilemez.

2) Hastalık izinleri ile ilgili olarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3) İlgilinin isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için yedi gün süreyle ücretli mazeret izni verilir.

4) İlgilinin doğum yapması halinde doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyenler istekleri halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda doğum öncesi çalıştığı süreler doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Doğum sonrası ilgilinin çocuğunu emzirmesi için analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatlerde ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda ilgilinin tercihi esastır.

5) İlgiliye yukarıdaki belirtilen haller dışında bir sözleşme yılı içinde toplam veya parça parça kullanılmak üzere 10 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir."

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Bakan Onayını müteakip, 12 ve 13 üncü maddeleri 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 20/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Makam onayı ve yönerge için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 9367 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim