• BIST 10643.58
 • Altın 2499.929
 • Dolar 32.215
 • Euro 34.8806
 • Ankara 15 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Bursa 14 °C
 • Antalya 19 °C
 • İzmir 21 °C

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" resmi gazetede yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ" resmi gazetede yayınlandı.

18 Aralık 2009 CUMA          Resmî Gazete           Sayı : 27436
                                                 TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA
ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1)Bu Tebliğin amacı, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1)Bu Tebliğ,5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sağlık hizmeti devralınacaklar
MADDE 3-(1)15/01/2010 tarihi itibariyle;
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli;
1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,
2- (II) sayılı cetvelde sayılmış olan özel bütçeli idarelerde,
3- (III) sayılı cetvelde sayılmış olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,
4- (IV) sayılı cetvelde sayılmış olan sosyal güvenlik kurumlarında,
b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç),
c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teşebbüslerinde,
d) Özelleştirme programına alınmış olanlar dahil, sermayesinin en az % 50’si kamuya ait olan kurum, kuruluş, ortaklık veya şirketlerde,
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
f) Yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında,
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınmak suretiyle istihdam edilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
Ancak, yukarıda belirtilenlerden, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun 105 inci maddesindeki istisna gereğince sağlık hizmetleri ilgili kamu idarelerince karşılanmaya devam olunacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Genel sağlık sigortası tescil işlemleri
MADDE 4- (1)Sağlık hizmetleri devralınacak kişilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
1- Devir tarihi itibariyle çalışanların tescili
Devir tarihinde bu Tebliğin “Sağlık hizmeti devralınacaklar” başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen kuruluşlardan;
a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamında maaş tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karşılıkları gönderilen sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,
b) Sosyal Güvenlik Kurumunun “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullanan kurumlarda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,
genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı”na elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.
Ancak, bu sistemlerde kayıtlı bulunmayan ya da kayıtlı olmakla birlikte tescil için yeterli bilgileri bulunmayanlar ile say2000i ve “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullananlar dışında kalan kamu idarelerinde çalışan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve sağlık aktivasyonları ise, 5510 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine göre işyeri tescili www.sgk.gov.tr
. web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi Kurum Tescili Uygulaması” ile yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünden “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla en geç 28/12/2009 tarihine kadar idarelerince girilecek tescil ve aktivasyona esas bilgilerine göre yapılacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli sicil numarası bulunmayanların sigortalılık tescili ve buna bağlı olarak genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılamayacağından, idarelerce 28/12/2009 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin kontrol edilerek emeklilik sicil numarası bulunmayanların işe giriş bildirgesi programının 4 üncü sırasında yer alan “Kayıt Güncelleme” menüsünden güncellenmesi, mükerrerlik veya yanlışlık bulunanlarla ilgili olarak da Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
2- Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili
Devralınan kamu idarelerinde 15/01/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlarile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tesciline ve sağlık aktivasyonlarına esas bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan www.sgk.gov.tr. web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla idarelerince girilecek tescil ve aktivasyona esas bilgilere göre yapılacaktır.
3- Durum değişikliği hallerinde yapılacak işlemler
Devir tarihinden sonra sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu Tebliğin “Devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları”başlıklı altıncı maddesinde belirtilen durum değişikliği halleri sonucu genel sağlık sigortasından yararlanma haklarında meydana gelecek değişikliklerden dolayı yapılacak tescil, aktivasyon oluşturma ve sonlandırma işlemlerine esas olacak bilgiler ilgili idarelerce Sosyal Güvenlik Kurumuna “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla bildirilecektir.
4- 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olanlar ile ilgi devamı sağlananların tescili
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 nci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılanlar, aynı Kanunun mülga
ek 76 ncı ve mülga geçici 192 nci maddeleri gereğince ilgilendirilenler ile devir tarihinden sonra aynı kapsamda sigortalı olacakların kendilerinin genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.
5434 sayılı Kanunun mülga ek 71 inci maddesi gereğince 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam olunanlardan; emekli keseneği ve kurum karşılıkları aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilenlerin tescile esas bilgilerinin işverenlerince bildirilmesi, emekli keseneği ve kurum karşılıkları aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilmeyenler ise kendi talepleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından tescil edilecektir. Bunların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.
Genel sağlık sigortası primlerinin alınması
MADDE 5 - (1)Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci maddesi, mülga geçici 218 inci maddesi ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödeyenler ile sermayesinde kamu payı % 50’nin altına düşmüş veya kalmamış olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınanlardan, emekli keseneğine esas aylıkları tutarı üzerinden % 12 oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi alınacaktır. Bu prim, kesenek ve karşılıkların ödenme süresi içinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci maddesi, mülga geçici 218 inci maddesi ve mülga ek 76 ncı maddeler kapsamında ilgilendirilenler için kendileri tarafından, diğerleri için ise işverenleri tarafından ödenir. Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olması gereken bir görevde çalışmakta iken 5434 sayılı Kanunun mülga ek 76 ve geçici 192 nci maddeleri uyarınca ilgilendirilenlerin genel sağlık sigortası priminin % 5’ini kendileri, % 7’sini ise işverenlerinin yatırmaları gerekmektedir.
Bu Tebliğ kapsamına giren sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenecektir. Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin aylık veya ücretlerinin ilgisine göre Özelleştirme Fonundan veya Hazineden karşılandığı döneme ilişkin genel sağlık sigortası primleri de emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile birlikte kesenek ve karşılıkları gönderen kurum/işveren tarafından ödenir.
Devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları
MADDE 6- (1)Devir tarihi itibariyle ilgili kanunlarında belirlenmiş olan koşullara uygun olarak gerekli tedavi yardımlarından yararlananlar, aynı koşulları korudukları müddetçe genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ederler.
Devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında yeniden göreve başlayanlar, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş olması kaydıyla ilk tam emekli keseneği bildirilmesi gereken aylığın başlangıç tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortasından yararlandırılırlar.
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı almakta iken devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bir göreve girmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınanlar göreve girdikleri tarih itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı,ek 76 ncı maddesi, geçici 192 nci maddesi veya geçici 218 inci maddesine tabi olarak iştirakçiliği devam ettirilenlerden, genel sağlık sigortası primini doğrudan kendileri ödemekle yükümlü olanlar prim borcu olmaması şartıyla bakmakla yükümlü olunan kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Kesenek ve karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmeye devam edilenlerden bu kapsamdaki sigortalılık ilişkisi sona erenler, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu sigortalılar, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıklarının olması durumunda, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren başlayan 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla, zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
Örnek 1- Aylıkları ayın 15’inde ödenen sigortalının 06/03/2010 tarihinde görevinden ayrılması halinde, sigortalılık niteliğinin sona ereceği 14/03/2010 tarihini takip eden 15/03/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 24/03/2010 (dahil) tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır.
Örnek 2- Aylıkları ayın 1’inde ödenen sigortalının 06/03/2010 tarihinde görevinden ayrılması halinde, sigortalılık niteliğinin sona ereceği 31/03/2010 tarihini takip eden 01/04/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 10/04/2010 (dahil) tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır.
Bakmakla yükümlü olunan kişide birden fazla genel sağlık sigortalılık halinin birleşmesi durumunda, yazılı olarak talep edilmesi şartıyla tercihe göre işlem yapılır.
1-Durum değişikliği ve halleri
Durum değişikliği, sigortalının veya bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortasına devir işleminden önce ilgili kanunlarına göre almakta olduğu sağlık hizmetlerinin sona ermesinive değişiklik tarihi itibari ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılma koşullarının 5510 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmesini ifade eder.
Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak ve genel sağlık sigortalılığı sonraki durumu dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecektir.
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliklerinde ise bu Tebliğden önceki şartlara göre sağlık yardımı yapılmasına son verilecek ve sonraki durumları dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılıkları yeniden belirlenecektir.
2-Sigortalının kendisi
a) 15/01/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınmaya devam olunanlar ayrıca bir şart aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
b) Askerlik süresi dışındaki aylıksız izin sürelerinde sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
3-Bakmakla yükümlü olunan kişiler
Devir tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar devir tarihinden sonra da aynı şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.
Devir tarihinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu halde sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bakmakla yükümlü olunan kişiler, devir tarihinden sonra “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği”nin 23 üncü maddesinde belirtilen belgelerle müracaatta bulunmaları halinde, durumlarında değişiklik olmaması şartıyla devir tarihinden öncekikoşullar çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Bu Tebliğ kapsamında genel sağlık sigortasına devredilenlerden askere gitmesi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar dahil ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişilerden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası bulunmayanlar, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinden alacakları “Sağlık Belgesi” ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
a)Sigortalının eşi
Devir tarihinde eşinden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılananlar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir.
b) Sigortalının erkek çocuğu
Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocuklar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir.
c) Sigortalının kız çocuğu
Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Ancak, devrolunan sigortalıya aylık bağlanması veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez.
d) Sigortalının malul çocuğu
Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan malul çocuklar, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Bunların uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları veya evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir.
Devir tarihinden sonra malullük durumunda değişiklik olan bakmakla yükümlü olunan çocukların sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması gerekir.
e) Sigortalının üvey çocuğu
Sigortalının üvey çocuğu hakkında durumuna göre (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.
f) Sigortalının ana ve babası
Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandırılmaya devam olunur. Durum değişikliklerinde ise bu Tebliğe göre sağlık yardımı yapılmasına son verilecek ve sonraki durumları dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılıkları yeniden belirlenecektir.
Evlenmeleri nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkmaları, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları ana ve baba açısından durum değişikliği olarak değerlendirilir.
g) Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler
Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler, oturma izni almış ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılmaması şartıyla bu madde çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.
Tescil işleminin yapılmaması hali
MADDE 7- (1)5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun; genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik alt yapı üzerinden girilmesini kamu idarelerinden, işverenlerden isteme yetkisine sahip olduğu, sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartlara uygun olarak veya Kurumca belirlenecek sürede bilgi girişlerini yapmayanlar hakkında 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanacağı, anılan maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde de, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya durum değişikliğinin olduğu tarihte son verilmesi gerektiğinden, kamu idarelerinin bakmakla yükümlü olunan kişilerin durum değişikliğine ilişkin bilgileri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmesi gerekmekte olup, bildirimin bu sürede yapılmaması halinde de yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.
Yürürlük
MADDE 8- (1)Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğ olunur. 

Bu haber toplam 6022 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Sağlık Uygulama Tebliği Duyuru05 Mayıs 2010 Çarşamba 17:37
 • SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu05 Mayıs 2010 Çarşamba 17:36
 • KİK Hatalı Kayıtlar04 Mayıs 2010 Salı 11:31
 • SGK İlaç indirim Açıklaması04 Mayıs 2010 Salı 08:58
 • 4.5.4.F-2-2 Yatarak tedaviler03 Mayıs 2010 Pazartesi 16:18
 • Ek-2/D'ye Eklenen İlaçlar30 Nisan 2010 Cuma 16:44
 • 1 Mayıs Provizyonu İşlemi30 Nisan 2010 Cuma 16:16
 • Prim Ödemeleri Kredi Kartıyla Yapılabilecek29 Nisan 2010 Perşembe 13:17
 • KİK Sonuçlarının Açılması29 Nisan 2010 Perşembe 11:04
 • Diyaliz Tetkikleri Duyuru29 Nisan 2010 Perşembe 10:50
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim