• BIST 10676.65
  • Altın 2422.116
  • Dolar 32.2076
  • Euro 34.9579
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 27 °C

Kamu Zararları Genelgesi değişikliği (2020/5)

Kamu Zararları Genelgesi değişikliği (2020/5)
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2020/5 sayılı Kamu Zararları Genelgesinde değişiklik yapılmasına dair Genelge yayımlandı.

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak 2020/5 sayılı ve ”Kamu Zararı” konulu genelge yayımlandı.

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 43553240-010.06.01 23/07/2020
Konu: Kamu Zararı

GENELGE
2020/5

Bilindiği üzere, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girerek uygulanmaktaydı ancak, 15/06/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığından Yönetmeliğin uygulanmasında iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.

1) Kamu zararlarından kaynaklanan alacaklarda takibe yetkili birim merkez teşkilatında Strateji Geliştirme Başkanlığıdır. Taşra teşkilatında ise İlçe Sağlık Müdürlüğü kurulmayan yerler ile İl Sağlık Müdürlüğünde İl Sağlık Müdürünün sorumluluğunda destek hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirildiği Başkanlıkta; İlçe Sağlık Müdürlüğü kurulan yerlerde İlçe Sağlık Müdürlüğünde; Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Başhekimin sorumluluğunda İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, kamu zararlarının takip ve tahsili ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir.

2) Bakanlık taşra teşkilatında gerçekleştirilen kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususlar, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen Yönetmeliğin eki Ek-1 ’de yer alan Değerlendirme Formu ile birlikte İl Sağlık Müdürünün (idarenin taşrada bulunan en üst yöneticisi) değerlendirmesine sunulacaktır.

İl Sağlık Müdürünün harcama yetkilisi olduğu ancak tespit edilen zararın harcama yetkilisinin (İl Sağlık Müdürünün) karar veya onayı ile meydana gelmediği durumda değerlendirme, İl Sağlık Müdürü tarafından yapılacaktır. İl Sağlık Müdürünün gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların ve/veya ilgililerin bilgisine başvurabilir ve değerlendirme altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

Ancak, zarara ilişkin işlemde İl Sağlık Müdürünün harcama yetkilisi olması durumunda değerlendirme merkezde yapılacağından, İl Sağlık Müdürünün (zarara ilişkin işlemdeki harcama yetkilisi) görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen Yönetmeliğin eki Ek-1'deki Değerlendirme Formu ve zarara ilişkin tüm belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. Bu birim tarafından da bağlı olduğu üst yönetici değerlendirmesine sunulacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığının bağlı olduğu üst yöneticinin gerek görmesi halinde hukuk biriminin görüşüne, sorumluların ve/veya ilgililerin bilgisine başvurabilir ve değerlendirme altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonucu ise Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

3) Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim sonucunda, kamu zararına ilişkin hususları içeren ve bilgi amaçlı olarak üst yöneticiye gönderilen sorgulardan, merkez teşkilatını ilgilendirenler sorguya konu merkez hizmet birimine, taşrayı ilgilendirenler ise ilgili Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğüne) Yönetmeliğin 7/B maddesine göre işlem tesis edilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığınca gönderilir.

Kamu zararlarına ilişkin sorguların, Sayıştay ilâmı ile kesin hükme bağlanması halinde alacağın takibi bu Genelgenin 1 inci maddesinde yazılı takibe yetkili yerlerce yerine getirilecektir.

Takibi yapılan Sayıştay ilamı ile kesin hükme bağlanmış kamu zararlarından nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile terkin, tenzil ve kaldırma işlemlerine ilişkin belgeler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliğinin “îlamların infazının izlenmesi" başlıklı 9 uncu maddesine göre Sayıştay Başkanlığına, Genelgenin 1 inci maddesinde yazılı takibe yetkili yerlerce gönderilecektir.

4) Mahkemeler tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71 inci maddesi kapsamına girdiği tespit edilerek kamu zararı olduğuna hükmedilen kararların Bakanlığımız merkez ve/veya taşra teşkilatına tebliğini müteakiben alacak, idareyi temsile yetkili hukuk birimi tarafından takip ve tahsil edilir. İdareyi temsile yetkili hukuk birimi tarafından mahkeme kararma ve yapılan tahsilata ilişkin olarak ilgisine göre 1 inci maddede yazılı takibe yetkili yerlere bilgi verilir ve işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının yaptırılması sağlanır.

5) Taşra teşkilatında, Yönetmeliğin 7/A maddesinin 1 inci fıkrasına göre Î1 Sağlık Müdürünün değerlendirmesi sonucu takip ve tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmiş kamu zararları, 7/B maddesi hükmüne göre Sayıştay ilamı ile kesin hükme bağlanmış kamu zararları ile 7/C maddesine göre yargılama suretiyle tespit edilen ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde, Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde takip ve tahsil işlemleri gerçekleştirilen kamu zararları ayrıca İl Sağlık Müdürlüğündeki destek hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirildiği Başkanlık tarafından İl düzeyinde izleme ve değerlendirme yapılması amacıyla konsolide edilerek takip edilecektir.

6) Denetime yetkili mercilerce merkez teşkilatında yapılan kontrol, denetim veya inceleme sonucunda hazırlanan tazmin raporları bu merciler tarafından zararın oluştuğu harcama birimine gönderilir. İlgili merkez harcama birimi ise gönderilen tazmin raporundaki zarara ilişkin hususlar için Yönetmeliğin 7/A maddesi hükümlerine göre değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacaktır.

Bağlı olduğu üst yönetici tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, kamu zararının oluştuğuna veya kamu zararı niteliği taşımamakla birlikte takip ve tahsili gereken bir alacak olduğuna karar verilmesi halinde ilgili harcama birimi tarafından Yönetmeliğin eki Ek-l’de yer alan Değerlendirme Formu ile kamu zararının/alacağın tespitine ilişkin belgeler değerlendirmenin yazılı hale getirildiği tarihten itibaren iki iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.

Üst yönetici değerlendirmesine tabi tutulmamış yazı, tutanak, rapor ve benzeri belgeler ile üst yönetici değerlendirmesine tabi tutulmakla birlikte üst yönetici tarafından kamu zararının oluşmadığı kanaatine varılarak takip ve tahsili öngörülmeyen değerlendirme formu ve eki belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmeyecektir.

7) Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelere (aylık, ücret, tazminat, ek ödeme, zam ve tazminat, dil tazminatı, sosyal yardımlar vb.) yönelik üst yönetici değerlendirmesi ödemeyi yapan harcama biriminin en üst yöneticisi (Genel Müdür/Başkan) tarafından yapılacaktır.

Ancak, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan Genel Müdür/Başkan’a yapılan fazla ve yersiz ödemelere (aylık, ücret, tazminat, ek ödeme, zam ve tazminat, dil tazminatı, sosyal yardımlar vb.) yönelik üst yönetici değerlendirmesi Genel Müdür/Başkan’m doğrudan bağlı olduğu üst yönetici (Bakan/Bakan Yardımcısı) tarafından yapılacaktır.

8) Bakanlığın denetime yetkili mercilerince taşra teşkilatında yapılan kontrol, denetim veya inceleme sonucunda hazırlanan tazmin raporları bu mercilerce doğrudan ilgili Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğüne) gönderilecektir. Ancak, Bakanlık dışındaki denetime yetkili mercilerce taşra teşkilatında yapılan kontrol, denetim veya inceleme sonucunda hazırlanarak Bakanlık merkez teşkilatına intikal ettirilen raporlar Strateji Geliştirme Başkanlığı vasıtasıyla ilgili Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğüne) gönderilecektir.

Genelgenin 1 inci maddesinde yazılı takibe yetkili yer ise tazmin raporundaki veya rapordaki zarara ilişkin hususlar hakkında Yönetmeliğin 7/A maddesi hükümlerine göre işlem başlatacaktır.

9) Merkez ve taşra teşkilatı döner sermaye işletmesince gerçekleştirilen mali işlemlerden doğan kamu zararı alacakları ile kamu zararı oluşturmayan ancak takip ve tahsil edilmesi gereken alacakların takip, tahsil ve benzeri işlemlerinde 01/05/2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

10) Merkez teşkilatında meydana gelen döner sermaye kaynaklı, kamu zararları ile kamu zararının oluşmadığı ancak takip ve tahsil edilmesi gereken bir alacağın oluştuğuna karar verilen alacaklar, Yönetmelik hükümlerine göre kamu zararının/alacağın meydana geldiği harcama birimi tarafından takip ve tahsil edilecek olup Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmeyecektir.

11) Sorumluların ve/veya ilgililerin yazılı taksitlendirme talebi üzerine merkez ve taşra teşkilatında taksitlendirme iş ve işlemlerinde yetki ve usûl, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararname çerçevesinde Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07/12/2018 tarihli ve 10093 sayılı Yetki Devri Onayına göre tespit edilerek, yürütülecektir.

Merkez teşkilatında, sorumluların ve/veya ilgililerin yazılı taksitlendirme talebi üzerine taksitlendirmenin süresini, taksit sayısı ve tutarları ile ödeme zamanlarını belirleyen ödeme planı ilgili harcama birimince hazırlanacak ve sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeyeceklerine dair “borç senedi ve kefaletname” alınarak taksitlendirmeye ilişkin tüm belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.

Taksitlendirme taleplerinde, üst yöneticiye verilen yetkilerin devri hususuna ilişkin güncel yetki devri makam onayı ile belirlenen usûl, esaslar ve parasal sınırlar dahilinde hareket edilmesi gerekmektedir.

12) Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında belirtilen; zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan ya da tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması nedeniyle dava ve icra takibine konu olmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin üst yönetici yetkisi, Bakanlık taşra teşkilatı iş ve işlemlerinden kaynaklanan alacaklar bakımından İl Sağlık Müdürüne devredilmiştir. İl Sağlık Müdürü bu yetkisini alt kademelere devredemeyecektir.

Terkin edilen alacaklarla ilgili bilgiler her yılın Ocak ayı sonuna kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılı olarak gönderilecektir. İlgili yılda terkin edilen bir alacak yok ise o yıl için bilgi gönderilmeyecektir.

13) Tespit edilen kamu zararlarının takip ve tahsiline ilişkin iş ve işlemlerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine titizlikle riayet edilecektir.

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında, 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

15) Kamu idaresinin yönetim ve kullanımında bulunan taşınırların kaybolması, çalınması, eksilmesi veya zarar görmesine sebep olunması hallerinde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilen kamu zararlarından Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına girmeyenler, 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecektir.

16) Bakanlık taşra teşkilatında Genelgenin 1 inci maddesinde yazılı yerler dışında kamu zararından kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yerine getirilmesine derhal son verilecektir. Genelgenin yayım tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Genelgenin 1 inci maddesinde yazılı yerlere devir işlemleri gerçekleştirilecektir.

17) Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan 19/12/2017 tarihli ve 2017/22 sayılı “Kamu Zararları” konulu Genelge ile 05/06/2018 tarihli ve E.643 sayılı “Kamu Zararı Takip Birimi” konulu genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

DAĞITIM
Gereği:

Bakanlık Merkez Harcama Birimlerine 
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Genelgenin aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 18050 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim