• BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 32 °C

Kanser İlaçlarının Götürü Bedel Kapsamında Temini Hakkında duyuru

Kanser İlaçlarının Götürü Bedel Kapsamında Temini Hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Kanser İlaçlarının Götürü Bedel Kapsamında Temini Hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357-045.99
Konu: Kanser İlaçlarının Götürü Bedel
           K
apsamında Temini

İlgi        : a) 13.04.2015 tarihli ve 96773357/010.07.01/465 sayılı yazımız, 
              b) 04/03/2015 tarihli ve 78004154/010.06.01/188 sayılı yazımız.

2015 Yılı Götürü Bedel Hizmet Alımı Protokolünde bulunan "01/07/2015 tarihinden itibaren yatarak tedavilerde (günübirlik tedaviler dahil) kullanılan kanser ilaçlarına ait bedeller götürü bedel kapsamı dışında değerlendirilerek sözleşme ve usul esasları ekinde yer alacak ek sözleşmede belirtilen usul esaslar ve ödeme takvimi dahilinde Sağlık Bakanlığına ayrıca ödenecektir." hükmüne istinaden, belirtilen tarihten itibaren söz konusu ilaçların sağlık tesislerimiz tarafından temininin zorunlu hale getirildiği, bu ilaçların hastaya reçete edilerek SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin ettirilmesi halinde reçete edilen tutarın Götürü Bedel ödemelerinden mahsup edileceği ve konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının önemi ilgi (a) yazımız ile duyurulmuştur.

21.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan SUT değişikliği ile SUT'un 4.1.2 -Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi maddesinin 4. Fıkrası "Ancak, günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir. 01/07/2015 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından SUT eki (Ek-4/H) listesinde tanımlı ilaçların temin edilmesi esas olup, reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla sözleşmeli eczaneden temin edilecek SUT eki (Ek-4/H) listesindeki ilaçlar için ödenen tutarlar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir ve bu tutarlar iade edilmez. " şeklinde düzenlenmiş ve SUT EK-4/A "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde bulunan ilaçlardan oluşturulacak olan Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek-4/H)'nin düzenlenerek, SGK'nın resmi internet sitesinden yayımlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu liste 08.05.2015 tarihinde SGK resmi internet sitesinden yayımlanmıştır.

Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesislerimizce söz konusu ilaçların kapsamı, teminine yönelik alım yöntemi ve MKYS işlemleri ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili çeşitli sorular Kurumumuza iletilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki başlıklar altındaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Kapsam:

a) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinin kapsamı Götürü Bedel Protokolünde belirtildiği üzere yatarak tedaviler ve günübirlik tedavide kullanılacak olan kanser ilaçlarıdır (antineoplastik ilaçlar) ve söz konusu ilaç listesi "Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek-4/H)" adıyla SUT Ek listesi olarak 08.05.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Hastanelerimiz bu listede bulunan ilaçları yatarak ve günübirlik tedavi kapsamında temin etmek zorundadır.

b) İlaçlarla ilgili SUT'ta yazılı olan tüm diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla endikasyon farkı gözetmeksizin kanser ilaçlarının yatarak ve günübirlik tedavilerdeki tüm kullanımları bu kapsamdadır.

c) Antineoplastik ilaç olmayan ve endikasyon dışı olarak kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar bu kapsamın dışındadır.

d) Kemoterapi tedavisinde kullanılan yurt dışı kanser ilaçları bu kapsamın dışındadır.
Yukarıdaki tüm açıklamalar günübirlik tedaviler (kemoterapi ve diğer günübirlik

tedaviler) için yapılmıştır. Bu düzenleme öncesinde bulunan ve halen geçerli olan bir SUT kuralı olan yatan hastanın bütün ilaçlarının sağlık tesisince temini zorunludur.

2. Satınalma İşlemleri:

Antineoplastik ilaçların daha çok günübirlik kemoterapi yapan merkezlerimizde kullanımları ile ilgili olarak ilaç çeşidi ve miktarı açısından listeler belirlenebilse de küçük yerlerde ilaç çeşidi ve miktarlarının belirlenmesinde güçlükler olabileceği konusu ve sahadan iletilen diğer tereddütler nedeniyle satınalma konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5 inci maddesinde; ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan anılan Kanunda, özel durumlarda ihtiyaçların temel ihale usulleri ile karşılanmasının mümkün olmadığı haller dikkate alınarak, ihtiyaçların teminindeki gecikmelerin önlenmesi amacıyla idarelerin duruma uygun hareket edebilme konusunda yetkilendirilmesi anlayışı benimsenmiş, 21 ve 22 nci maddelerde sayılan hallerin gerçekleştiği durumlarda pazarlık usulü ve doğrudan temin uygulanarak alım yapılabilme imkânı sağlanmıştır.

Belirtilen temel yaklaşıma uygun olarak öncelikle ihtiyaçların karşılanmasında açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanması, Kanunun 21 ve 22 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda ise, pazarlık usulüyle veya doğrudan temin yöntemiyle ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir.

İhtiyaçların hangi ihale usulü veya alım yöntemi ile alınacağına karar verme yetkisi ihtiyacın niteliği, konusu, aciliyeti, miktarı, gibi hususlar dikkate alınarak ve ilgili mevzuat çerçevesinde harcama yetkilisinin (ihale yetkilisinin) uhdesindedir.

Kamu Hastaneleri Birliklerinde harcama yetkilisi ise, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergede belirtildiği üzere Genel Sekreterlerdir. Genel Sekreterler bu yetkilerini başkanlara veya hastane yöneticilerine devredebilmektedir. Kurumumuzca yayımlanan 14.11.2013 tarihli ve 4452 sayılı genel yazımızla da sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması amacıyla her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi hususu Genel Sekreterlerin takdirine bırakılmıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında;

a) Söz konusu ilaçların Genel Sekreterlikler tarafından yapılacak toplu alımlarla mı veya sağlık tesisi ölçeğinde yapılacak alımlarla mı karşılanacağına; ilin büyüklüğü, ilde bu ilaçlara ihtiyaç duyan/duyabilecek olan sağlık tesislerin sayısı ve bu sağlık tesislerinin satın alma kapasiteleri, ihtiyaç duyulabilecek ilaç miktarları, yaklaşık bir kullanım çeşidinin ve miktarının belirlenebilirliği ve benzeri hususlar göz önüne alınarak Genel Sekreterliklerce karar verilmesi,

b) Söz konusu ilaçlar ile ilgili alımların öncelikle yukarıda açıklanan temel yaklaşıma uygun olarak açık ihale usulü ile temin edilmesine yönelik ihale hazırlıklarına başlanılması ve bir an önce ihaleye çıkılması,

c) Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalenin 01/07/2015 tarihine yetişmemesi durumunun ortaya çıkması halinde ise açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre zarfındaki ihtiyaçların pazarlık usulüyle veya doğrudan temin yöntemiyle karşılanması,

d) 4734 sayılı Kanunun 2l/f maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılan alımlar ile 22/d doğrudan temin alımlarında, yine anılan Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde %10 sınırının olduğunun dikkate alınması,

e) Söz konusu ilaçların gerektiğinde 4734 sayılı Kanunun 22/f maddesinde; "Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. " şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda karşılanabileceğinin bilinmesi,

f) Tedarik ve alım sürecinde herhangi bir aksaklık olması durumunda gerek birlikler arasında gerekse birlik içindeki sağlık tesisleri arasında bedeli karşılığında ilaç teminlerinin sağlanması, elinde stoğu bulunan Birlik/Sağlık Tesislerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek talebin karşılanmasının sağlanması,

g) Söz konusu ilaç alımlarının yaklaşık maliyet tespitinde ve tekliflerin değerlendirilmesinde Kurumumuzca yayımlanan 29/05/2014 tarihli ve 344 sayılı "Mal alımlarında yaklaşık maliyet tespiti" konulu genel yazımız çerçevesinde hareket edilmesi,

Gerekmektedir.

3. Stok İşlemleri:

21.05.2012 tarihli 10141 sayılı yazımız gereğince Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemine (MKYS) veri gönderimlerinde; hasta tiplerine (ayaktan, yatan, günübirlik vb.) göre tüketim çıkışlarının yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre günübirlik tedavi işlemleri kapsamındaki Kemoterapi tedavilerinde kullanılan antineoplastik ilaçların MKYS tüketim çıkışlarının hasta tiplerine azami özen gösterilerek yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlara ait gider gerçekleşme analizlerinde hasta tipi önem arz etmektedir.

17/07/2014 tarihli ve 5458.259/500 sayılı kısmi doz ilaçların yönetimi konulu yazımız gereğince; genel sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinde açıldıktan sonra kullanılamayan ve imhası gerçekleştirilen ilaçların kalan dozlarının istatistiklerinin tutularak [email protected] adresine iletilmesi istenilmiştir. Bu kapsamda SGK EK-4H listesinde yer alan ilaçların maliyetlerinin de dahil edilerek istatistiklerinin ayrı olarak tutulması ve genel sekreterliklerde görev alan eczacılık hizmetlerinden sorumlu eczacı tarafından konsolide edilerek ilgili mail adresine ulaştırılması önem arz etmektedir.

4.  Kanser İlaçları Bedellerinin Muhasebeleştirme İşlemleri:

Kanser ilaçların satınalınmasından sonra yapılacak olan muhasebeleştirme kayıtları sağlık tesislerimizin ve dolayısı ile Bakanlığımızın bu ilaçlarla ilgili Götürü bedel kapsamında bir kayba uğramaması için çok önemlidir. Bu nedenle muhasebeleştirmeye yönelik hesap kodları ilgi (b) yazımız ile duyurulmuş olup; ekte de detayları ile birlikte yer almaktadır.

Sonuç olarak ilgili mevzuat çerçevesinde Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesisleri yöneticilerince 01/07/2015 tarihinden itibaren söz konusu ilaçların ihtiyaç duyulduğu anda temin edilerek hastaya reçete edilmemesi için her türlü tedbirin alınması büyük önem taşımaktadır.

Tüm tedbirlere ve yukarıda bahsedilen satınalma süreçlerinin tüketilmesine rağmen söz konusu ilaçların tedarik edilememesi halinde ise hasta mağduriyetine sebep olunmaması için reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla SGK ile sözleşmeli eczanelerden de reçete ile temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bu usulle ilaç temininde reçete edilen tutar götürü bedelden mahsup edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yatarak ve günübirlik tedavilerde kullanılacak Ek-4/H Listesinde bulunan kanser ilaçlarının; 01/07/2015 tarihine kadar, ihtiyaç listelerinin oluşturulup satınalma süreçlerinin -hastaya reçete edilmeyecek şekilde- planlanarak tamamlanmasını,

Rica ederim.

Uzm.Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

EK:
Muhasebe Kayıtlarına Ait Tablolar(2 Sayfa)

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 

 

Yatarak Tedavilerde (Günübirlik Tedaviler Dahil) Kullanılan Kanser İlaçları
Bedellerinin Muhasebe Kayıtları

 

1-) Malzeme Alımı Sonrası Yapılacak Kayıt:

MALZEME ALIMI SONRASI YAPILACAK KAYIT

HESAP KODU

BORÇ

ALACAK

150.03.01

XXXX

 

ilaçlar ve Farmakolojik Ürünler

(Kemoterapi Tedavisinde Kullanılan Antineoplastik İlaç)

320.11

 

XXX

Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar

(..... Firması)

360.03.09

 

XXX

Diğer Kesilen Damga Vergisi

 

830.03.02.06.05

XXXX

 

Tıbbi İlaç Alımları

 

805

XXXX

 

Gelir Yansıtma Hesabı

 

 

2-) Malzeme Alımına İlişkin Borcun Firmaya Ödenmesi Kaydı:

MALZEME ALIMINA İLİŞKİN BORCUN FİRMAYA ÖDENMESİ

HESAP KODU

BORÇ

ALACAK

320.11

XXXX

 

Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar

(...... Firması)

103.02

 

XXXX

Gönderme Emirleri Hesabı

 

 

3-) Malzemenin Depo Çıkış Kaydı:

 

MALZEMENİN DEPO ÇIKIŞ KAYDI

 

 

HESAP KODU

 

BORÇ

ALACAK

150.03.01

 

 

XXXX

İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler

 

 

 

740.01.03.01

 

XXXX

 

ilaçlar ve Farmakolojik Ürünler

 

 

 

 

4-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Antineoplastik İlaç İçin Kesilen Faturaya Dair Tahakkuk Kaydı:

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACA DAİR TAHAKKUK

HESAP KODU

BORÇ

ALACAK

120.05.01.06

XXXX

 

SGK Hastaları için Kullanılan Kanser İlaçları Temininden Doğan Alacaklar

 

600...

 

XXXX

Yurt İçi Satışları Hesabı

 

 

5-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Antineoplastik İlaç İçin Kesilen Faturaya Dair Tahsilat Kaydı:

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACA DAİR TAHSİLAT

HESAP KODU

BORÇ

ALACAK

340.03

XXXX

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Tedavi Avansları

 

120.05.01.06

 

XXXX

SGK Hastaları için Kullanılan Kanser ilaçları Temininden Doğan Alacaklar

 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 7157 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim