• BIST 116.432
  • Altın 165,848
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 8 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 8 °C

Kanun tasarısı TBMM'ye Torba yasa olarak gönderildi

Kanun tasarısı TBMM'ye Torba yasa olarak gönderildi
Aylardır kamuoyunu meşgul eden ve muhataplarından köşe bucak kaçırılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik içeren kanun tasarısı TBMM'ye Torba yasa olarak gönderildi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Alt komisyona sevk edildi. Kamu çalışanlarını ilgilendiren bazı hükümler tasarıdan çıkarıldı.TASARI İLE GETİRİLEN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

1- Kamuya özel sektörden müsteşar, başkan, genel müdür gibi üst düzey yönetici atanmasının sağlanması,
2- Uzman ve Uzman yardımcılığı kadrolarının ve özlük haklarının yeniden belirlenerek, kariyer uzmanlığının getirilmesi ve uzmanların sözleşmeli statüde istihdam edilmeleri,
3- İl dışına çıkış yasağının ve yasaklanmış yayın bulundurulması yasağının kaldırılması,
4- Disiplin cezalarına itirazın düzenlenmesi,
5- Hamile memurların ve özürlülerin çalışma şartlarının düzenlenmesi,
6- Babalık izni, özür izni, refakat izni, evlilik ve ölüm izninin yeniden düzenlenmesi,
7- Sendika üyesi memura 3 ayda bir 45 TL Toplu sözleşme primi verilmesi,
8- Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi,
9- Sözleşmeli personelden, sözleşme tutarına göre alınan damga vergisinin kaldırılması,
10- Emekli yolluğunun 500 TL'den 750 TL'ye çıkarılması,
11- KİT personelinin sendika hakkını kısıtlayan ancak uygulanmayan 399 sayılı KHK'daki maddenin iptali,
12- KİT'lerde I sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelin ek tazminat oranının %100'den %200'e çıkarılması,
13- İtfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,
14- Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulması,
15- Hizmet içi eğitimin yeniden düzenlenmesi,
16- Esnek çalışma sisteminin önünün açılması,
17- Sicil sisteminin kaldırılması.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TASARIYA EKLENMESİNİ İSTEDİĞİ BAŞLICA KONULAR

1. Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

2. Eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirecek mali düzenleme içeren hükümlerin eklenmesi,

3. Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

4. Ek ödemelerde aylık mahsuplaşma yapılması,

5. Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

6. Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması,

7. Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde çözülmesi,

8. Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi,

9. Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının kaldırılması,

10. Göreve başlayış derece ve kademesindeki farklılıkların giderilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

11. Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve "kademe" esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi,

12. Mazeret izni süresinin işgününe dönüştürülmesi,

13. Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması,

14. Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi,

15. Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

16. Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

17. Belirli süreli istihdam edilen sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılarak anılan personelin kadroya geçirilmesi,

18. Her bir kadronun görev tanımlarının yapılarak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

19. Teknisyen yardımcılarından gerekli öğrenim niteliklerini taşıyanların Teknisyen kadrolarına atanması,

20. Hangi statüde olursa olsun kamuda geçen sigortalı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi,

21. "Memur" kadrolarının 1-4 derecelerde de ihdas edilmesi

22. Yardımcı Hizmetleri Sınıfının kaldırılması ya da bu hizmet sınıfında görev yapmakta olan personele de ek gösterge verilmesi,

23. Sosyal yardımların ve miktarlarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Madde 72- Kademe ilerlemesi

657 Sayılı Kanunun 64. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir.

Tasarıda 657 Sayılı Kanunun 64. maddesindeki "Kademelerde İlerleme Şartları" başlığı Kademe ve Kademe İlerlemesi" olarak değiştirilmektedir.

Kalkınmada 1. derece öncelikli illerde görev yapanlara başarılı geçen her iki yıl için 1 kademe ilerlemesi verilmesi konusundan "başarı" kriteri çıkarılmaktadır.

Mevcut durumda son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlar için uygulanan ilave bir kademe verilmesi, tasarıda son 10 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi şeklinde değiştirilmektedir. Bu haliyle ilave bir kademe ilerlemesi için 6 yıllık sınır 10 yıla çıkarılırken, 90 sicil notu ortalaması şartı kaldırılmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, şu anda yalnızca kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde rotasyona tabi tutulan personel için geçerli olan ilave bir kademe verilmesi uygulamasının, bu bölgelerde görev yapan tüm personele her iki yılda ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi ve diğer memurlara ilave bir kademe verilmesi için tasarıyla getirilen 10 yıllık sürenin yeniden 6 yıla indirilmesidir.

Madde 73- Üst derecelere yükseltilme ve dışarıdan yönetici atanması

657 Sayılı Kanunun 68. maddesinin A bendinde bulunan yukarı derecelerdeki kadrolara yükseltilme şartları arasından "sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak" şartı çıkarılmakta, B bendinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir.

Buna göre üst düzey yöneticilerin dışarıdan atanmalarının önü açılmaktadır.

Bu maddede 527 sayılı KHK ile 1995'ten beri daha yukarı derecelere atanma yapılabilmesi için gerekli olan süre sınırı açısından önem arz eden ek gösterge rakamı, kanunda 650 olmasına rağmen, 5300 olarak uygulanmakta idi. Tasarıyla birlikte kanunda, 527 sayılı KHK'ye uygun bir düzenleme yapılmakta ayrıca, 10 yıl hizmet şartı aranan ek gösterge rakamı da 650'den 5300'e çıkarılmaktadır.

Bu görevlere dışarıdan atanan üst düzey personelin özel sektörde ya da serbest meslek sahibi olarak kamu dışında geçen sürelerinin tamamı, kurumlarda fiilen çalışılan sürelere dahil edilmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz bu maddenin tasarı metininden çıkarılması ve üst düzey yöneticilerin mümkün olduğunca kamu kurumlarında görev yapan personel arasından atanması yönündedir.

Madde 74- Yabancı memleketlerde çalışma

657 Sayılı Kanunun 77. maddesi değiştirilmektedir.

Buna göre yabancı memleketlerde çalışmak için gerekli olan Başbakan onayı yerine ilgili Bakanın onayı getirilmektedir.

Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de aynı sürede aylıksız izin hakkı getirilmektedir.

Madde 75- Kadrosu kaldırılan memurların durumu

657 Sayılı Kanunun 91. maddesi değiştirilmektedir.

Maddede kadrosu kaldırılan memurların durumları yeniden belirlenmekte ve bunların en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarına hükmedilmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemede kadrosu kaldırılan memurların kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam etmektedir. Tasarıta ise fazla çalışma, ek ders, nöbet ücreti ve döner sermaye ödemelerinin bu tutara ilave edilmeyeceği belirtilmektedir.

Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun memuru, siyasal kadrolaşmaya ve siyasal baskıya karşı haklarını koruyan bir mantığı vardır. Buna göre memurlar istekleri dışında başka bir kuruma nakledilemezler. Ancak özelleştirme kapsamındaki KİT'lerde görev yapan personel Devlet Personel Başkanlığı nezdinde değerlendirilerek, başka kurumlara gönderilebilir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılmak istenilen bir diğer köklü değişiklik de teftiş kurullarının kaldırılarak, denetimsiz bir kamu yapılanmasının önünün açılması idi. Ancak daha önce yargı kararları, siyasi iradenin önüne set çekmiş ve denetim mekanizmasının yok edilmesini engellemişti. Hükümetler, görevden aldığı üst düzey yöneticileri kurumlarına Müşavir veya Başuzman olarak atamak zorundadır. Şimdi ise yapılmak istenilen değişiklikle bazı müşavir, başuzman ve müfettişlik kadroları iptal edilmekte ve bu durumdaki personelin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara tayin edilebilmelerinin önü açılmaktadır.

Türkiye Kamu-Sen olarak, iptal edilen kadrolarda görev yapan personelin Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bir havuza alınarak, başka kurumlara adeta sürgün edilmelerinin önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerektiği inancını taşımaktayız. Bu doğrultuda, kapsam dâhilindeki personelin talebi üzerine dilediği kuruma atanması sağlanmalıdır.

Madde 76- Özürlülerin günlük çalışma süreleri

657 Sayılı Kanunun Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti başlıklı 100. maddesine iki yeni fıkra eklenmektedir.

Buna göre günlük çalışma saatlerinin tespitinde özürlüler için ayrı bir düzenleme getirilmekte ve özürlülerin özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, taşrada mülki amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır.

Ayrıca memurların verdiği hizmetin özelliklerine göre, çalışma süreleri ile işyerlerine bağlı olmadan çalışabilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Özürlüler için getirilen düzenleme olumlu bulunmakla birlikte memurların yer ve zamandan bağımsız olarak çalıştırılabilmesine imkân tanıyan ve kamuda esnek istihdam sisteminin yerleşmesini sağlayacak olan tasarı maddesi kabul edilemez.

Madde 77- Esnek çalışma süreleri, hamile kadınlara ve özürlülere gece nöbeti ve gece vardiyası

657 Sayılı Kanunun 101. maddesi değiştirilmektedir.

Mevcut uygulamada, günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nın muvafakat vermesi gerekmektedir. Tasarıda bu zorunluluk kaldırılıyor ve yetki yalnızca kuruma bırakılıyor.

Hamile kadınlara, hamileliklerinin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği hükme bağlanıyor. Ayrıca özürlülerin de isteği halinde gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor.

Bu maddenin hamile kadınların gece nöbetini düzenleyen hükümleri Konfederasyonumuz talepleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Ancak esnek çalışmanın bir parçası olarak, çalışma saat ve şekillerinin kurumlar tarafından belirlenmesini öngören hükümler madde metninden çıkarılmalı ve günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri Devlet Personel Başkanlığı'nın muvafakati ile belirlenmeye devam etmelidir.

Madde 78- Analık, doğum, ölüm ve mazeret izinleri

657 Sayılı Kanunun mazeret izinlerini düzenleyen 104. maddesi değiştirilmektedir.

Buna göre eşi doğum yapan memurun 3 gün olan doğum izni süresi 10 gün;

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşi veya çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün olan izin süresi 7 gün;

Diğer hallerde ise 10 gün olan mazeret izni süresi 7 gün;

Zaruret halinde alınan 10 gün ilave mazeret izni süresi 5 gün olarak belirleniyor.

Günlük 1,5 saat olan süt izni ise günlük 3 saate çıkarılıyor.

Madde 79- Hastalık ve refakat izni

657 Sayılı Kanunun 105. maddesindeki Hastalık İzni başlığı Hastalık ve Refakat İzni olarak değiştirilmektedir.

Mevcut durumda hizmet süresine bağlı olarak belirlenen hastalık ve refakat izni süresi için hizmet sınırı kaldırılıyor.

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda izin süresi 18 ay, diğer hallerde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek.
Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri için 3 aya kadar refakat izni getiriliyor. Gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar artırılması mümkün kılınıyor.

Madde 80- Aylıksız izin

657 Sayılı Kanunun Aylıksız İzin başlıklı 108. maddesi değiştirilmektedir.

Buna göre, refakat izni alan memurun yakının hastalığı devam etmesi halinde hastalık süresince aylıksız refakat izni getiriliyor.

Doğumdan ve evlat edinmeden sonra 12 ay olan izin süresi 24 ay;

Yurt dışında eğitim görme hakkı kazananlar için 4 yıl olan aylıksız izin süresi öğrenim süresi boyunca olarak belirleniyor.

Mevcut durumda 10 hizmet yılını tamamlayan memura bir defaya mahsus olarak 6 aya kadar verilen aylıksız izin; 2 defaya mahsus olmak üzere 1 yıla uzatılıyor.

Mazeretin sona ermesiyle derhal göreve dönme zorunluluğu, 10 gün içinde başlamak olarak değiştiriliyor.
Madde 81- Memur kütüğü

657 Sayılı Kanunun Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük Dosyası başlıklı 109. maddesi, Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası olarak değiştirilmektedir.

Madde 82- Başarı değerlendirmesi ve ödül

657 Sayılı Kanunun Takdirname başlıklı 122. maddesi Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül olarak değiştirilmektedir.

Tasarıyla birlikte memura takdirname verme yetkisi merkez kuruluşlarda amirlerden alınarak, Bakan onayına bırakılıyor.

Daha önce memur için bir aylık, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil memurlarla, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığında Gümrük işlerinde çalışanlar için iki aylık olarak belirlenen tutar, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200'ü olarak değiştiriliyor.

Madde 83- Disiplin amirleri ve cezaları (TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR)

657 Sayılı Kanunun Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları başlıklı 124. maddesi değiştirilmektedir.

Buna göre disiplin amirlerinin tayin ve tespitinin Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayandırılması zorunluluğu kaldırılarak, kurumun kendi içinde tayin edebilmesine imkân tanınıyor.

Tüm personel için üst disiplin amiri, illerde vali, ilçelerde kaymakam olarak belirleniyor.

Madde 84- Disiplin cezaları

657 Sayılı Kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı 125. maddesi değiştirilmektedir.

"Buna göre aylıktan kesme cezasını gerektiren hallerden;

İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

Toplu müracaat ve şikâyet etmek,

Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak" cezaları çıkartılıyor.

Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren hal ve hareketlerle ilgili olarak, "f" bendinde belirtilen amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak hükmüne ayrıca iş sahiplerine tecavüzde bulunmak fiili de ekleniyor. Bu kısım sakıncalı görüldüğü için tasarıdan çıkarılmalıdır. Ayrıca maddeye, sendika yöneticilerinin yaptığı basın açıklamalarının disiplin cezalarına konu edilemeyeceğine dair bir madde eklenmelidir.

Madde 85- Disiplin uygulaması

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarının uygulanmasını düzenleyen 132. maddesinde değişikliğe gidilmektedir.

Buna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi durdurma cezası alanlar yeniden tanımlanıyor.

Bu cezaları alanların Bakanlar Kurulu Kararı ile atamaları yapılan unvanlara getirilemeyecekleri hükmü kanun maddesinden çıkarılıyor.

Madde 86- Disiplin cezalarına itiraz

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarına itirazı düzenleyen 135. maddesi değiştirilmektedir.

Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesi durdurulması cezası için yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkı getiriliyor.

İtirazda süre, cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenirken, itiraz mercilerinin 30 gün içinde kararlarını vermesi öngörülüyor.

Ayrıca, her türlü disiplin cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulabilmesinin önü açılıyor.

Madde 87- Hizmet içi eğitim (TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR)

657 Sayılı Kanunun Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları başlıklı 214. maddesi Memurların Yetiştirilmesi olarak değiştirilmektedir.

Buna göre memurların hizmet içinde her türlü eğitim araç, gereçlerinin kullanılması, eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim programlarının uygulanması hükmü getiriliyor.

Madde 88- Kamu personeli bilgi sistemi

657 Sayılı Kanunun Danışma Kurulları İle İlgili Yönetmelik başlıklı 231. maddesi Kamu Personeli Bilgi Sistemi olarak değiştirilmektedir.

Buna göre Danışma Kurulları kaldırılıyor ve Devlet Personel Başkanlığına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri toplama yetkisi, kurumlara da Devlet Personel Başkanlığı'nın bilgi talebine cevap verme zorunluluğu getiriliyor.

Madde 89- Geçici görevlendirme

657 Sayılı Kanunun Geçici Süreli Görevlendirme başlıklı ek 8. maddesi değiştirilmektedir.

Tasarıda geçici süreli görevlendirmeler yeniden düzenlenmektedir.

Buna göre;

Memurun geçici görevlendirme ile gideceği kurumda 4 ve daha yukarı dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

Geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği,

Geçici görevlenmenin memurun mesleği ile ilgili olmak zorunda olduğu ve

Görevlendirme için memurun muvafakatinin alınması gerektiği hükme bağlanmaktadır.

Madde metninde geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ay'ı geçemeyeceğine yönelik hüküm, 2 ay olarak değiştirilmelidir. Zira, toplu görüşme sonuçlarına istinaden çıkarılan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde bu husus 2 ay olarak belirtilmiştir.

Madde 90- Yeni uzman istihdamı (TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR)

657 Sayılı Kanuna bazı bakanlıklarda uzman istihdamını düzenleyen ek 40. madde eklenmektedir.

Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları merkez teşkilatında ana hizmet birimlerinde başuzman, uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilmesi düzenleniyor.

Buna göre; İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının taşra teşkilatlarında da başuzman, uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilecek.

Madde 91- Mevcut uzmanlar (TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR)

Taslağın bu maddesi, sayılan görevlere atanabilmek için gerekli şartları ve uzman ve uzman yardımcılarının özlük haklarını açıklıyor.

Hali hazırda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personel için geçiş hükümleri içeren bu madde üzerinde daha içerikli bir çalışma yapılacaktır.
Tasarı ile kurumların sadece merkez teşkilatlarında görev yapan Uzmanların özlük hakları iyileştirilirken; kariyer uzmanlığında aranan şartların tamamını taşıyan, yapılan aynı türden sınavlarda yarışarak başarı gösteren ve vatandaşa bire bir hizmet veren taşra teşkilatlarındaki uzmanlar göz ardı edilmektedir.
Tasarı bu haliyle de bahse konu uzmanların; kariyer uzmanlığını elinden alarak haklarını gasp etmekte, ayrımcılığa tabi tutarak, eşitler arasında eşitsizlik yaratmaktadır.

Madde 92- Değiştirilen ve kaldırılan hükümler

Bu tasarı metinle değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümleri içermektedir.

Buna göre tespit edilen değişikliklerden bazıları şu şekildedir:

a) 4688 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile sendika üyesi kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL tutarında toplu görüşme sözleşme primi verilmesi,
b) Çocuk yardımındaki sayı sınırının kaldırılması,
c) 190 sayılı KHK'ye ekli cetvellerde yer alan itfaiyeci kadrolarının tamamının "genel idare hizmetleri" sınıfına dahil edilmesi,
d) Öğrenim durumları itibarı, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibarı ile azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık alma için aranan "son altı yıllık sicil notu doksan ve yukarı olma ve son sicil notu olumlu bulunma" şartının, "son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak" olarak değiştirilmesi,
e) 500 TL olan emekli yolluğunun 750 TL'ye çıkarılması,
f) KİT'lerde I sayılı cetvele tabi personelin ek tazminat oranı üst sınırının %100'den %200'e çıkarılması,
g) Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi yapılamayacağına dair 160. madde hükmünün kaldırılması.

Sözleşmeli personele aile yardımı ödenmesi

657 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlara aile yardımı ödeneği getiriliyor.

Sözleşmeli personelden alınan damga vergisi

Çıkarılacak olan torba kanunun 69. maddesi ile 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı kısmının sonuna bir bent ekleniyor ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri"nden damga vergisi kesintisi yapılması uygulamasına son veriliyor.

399 Sayılı KHK'ya tabi personelin sendika hakkı

399 Sayılı KHK'nın 13. maddesine eklenen bir fıkra ile sözleşmeli personelin sendika kurabilmesi ve sendikalara üye olabilmesi ile ilgili düzenleme yapılıyor.

399 Sayılı KHK'ya tabi personelin ek tazminat oranı

KİT'lerde I sayılı cetvele tabi olarak görev yapan personelin ek tazminat oranının üst sınırı %100'den %200'e çıkarılıyor.

Kaynak: turksagliksen.org.tr

Bu haber toplam 14131 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim