• BIST 9347.17
  • Altın 1990.416
  • Dolar 30.2424
  • Euro 33.6119
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Bursa 4 °C
  • Antalya 10 °C
  • İzmir 9 °C

Kor­ku­la­rın ter­ci­hi SEZARYEN

Kor­ku­la­rın ter­ci­hi SEZARYEN
Tür­ki­ye’de son za­man­lar­da se­zar­yen do­ğum­la­rın art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Türk Ji­ne­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Der­ne­ği İs­tan­bul Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ateş Ka­ra­te­ke, tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça se­zar­ye­nin t

Tür­ki­ye’de son za­man­lar­da se­zar­yen do­ğum­la­rın art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Türk Ji­ne­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Der­ne­ği İs­tan­bul Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ateş Ka­ra­te­ke, tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça se­zar­ye­nin ter­cih edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Bir sü­re ön­ce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın dik­kat çek­ti­ği se­zar­yen­le do­ğum ar­tış­la­rı­nın ken­di­le­rini de en­di­şe­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­te­ke, “Ne ya­zık ki he­kim­ler mah­ke­me­ler­de he­sap ver­mek­ten, an­ne aday­la­rı da acı­dan kor­kun­ca se­zar­yen fi­kir bir­li­ğiy­le ter­cih edi­li­yor” de­di. Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü; “Nor­mal do­ğum se­be­biy­le be­bek­te ve­ya an­ne­de olu­şa­bi­le­cek en kü­çük so­run, do­ğum he­kim­le­ri­ni ya­sa­lar kar­şı­sın­da ça­re­siz bı­ra­kı­yor, eli­ni ko­lu­nu bağ­lı­yor. O za­man ne olu­yor? He­kim, do­ğu­mu mi­ni­mum risk ala­bi­le­ce­ği yön­tem­le, se­zar­yen­le son­lan­dır­ma­yı ter­cih edi­yor. Se­zar­yen ar­tın­ca da nor­mal do­ğum mü­da­ha­le­le­ri­ni öğ­ret­me im­ka­nı kal­mı­yor. Bir son­ra­ki ne­sil bun­la­rı öğ­re­ne­mi­yor. Me­se­la be­be­ğin an­ne kar­nın­day­ken ma­kas­la ba­şı­nı çe­vi­rip do­ğurt­tu­ğu­muz tek­nik­ler uy­gu­lan­maz ha­le gel­di.”

CİD­Dİ BİR AME­Lİ­YAT
Bu ra­kam­la­rın kı­sa sü­re­de iki­ye kat­lan­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, “Ye­tiş­tir­di­ği­miz uz­man­lar ho­ca olun­ca bu oran yüz­de 80 ola­cak. Çün­kü nor­mal do­ğum yön­tem­le­ri­nin hiç­bi­ri­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze öğ­re­te­mi­yo­ruz” de­di.
He­kim­le­rin üze­rin­de­ki bas­kı­lar, an­ne aday­la­rı­nın da ra­hat do­ğum is­te­ği ya da kor­ku­la­rı se­be­biy­le ter­cih edi­len se­zar­yen do­ğum­la­rın an­ne sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı ifa­de eden Ka­ra­te­ke şun­la­rı söy­le­di; “Se­zar­ye­nin bir ame­li­yat ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Üs­te­lik cid­di bir ame­li­yat. An­ne­nin iyi­leş­me sü­re­ci ge­ci­ki­yor. Be­be­ğin an­ne sü­tü al­ma­sı bir­kaç gün son­ra­ya er­te­le­ne­bi­li­yor. Be­bek sağ­lı­ğı açı­sın­da
da cid­di bir du­rum. Se­zar­ye­ni bir de­fa­ya mah­sus bir ope­ras­yon ola­rak da dü­şün­me­mek ge­rek. İlk do­ğum se­zar­yen ola­rak ger­çek­leş­tiy­se di­ğer do­ğum­la­rın da an­ne­nin ve be­be­ğin sağ­lı­ğı açı­sın­dan ke­sin­lik­le se­zar­yen ol­ma­sı ge­re­ki­yor.” Dün­ya­nın da son za­man­lar­da se­zar­ye­ne yö­nel­di­ği­ni an­la­tan Ka­ra­te­ke, Tür­ki­ye’de ger­çek­le­şen do­ğum­la­rın yüz­de 40 ora­nın­da se­zar­yen­le ya­pıl­dı­ğı­nı bu ora­nın; İs­tan­bul’da yüz­de 37, İz­mir’de yüz­de 45 , Amas­ya ve Or­du’da ise yüz­de 68 ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, Tür­ki­ye’de­ki özel has­ta­ne ra­kam­la­rı­nın ise ür­kü­tü­cü se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek şöy­le de­di;
“Özel has­ta­ne­ler­de­ki do­ğum­la­rın yüz­de 80’i se­zar­yen. Ka­mu­ya, dev­let has­ta­ne­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da yüz­de 40. Ba­tı­da­ki has­ta­ne­ler­de ise oran yüz­de 40’la­rın da üze­rin­de. En dü­şük oran yüz­de 9 ile Gü­ney ve Do­ğu Ana­do­lu’da. Ka­dı­nın ya­şı, eği­ti­mi, eşi­nin eği­tim dü­ze­yi art­tık­ça se­zar­yen de ar­tı­yor. Se­zar­yen ar­tış­la­rın­dan med­ya da, bi­lir­ki­şi­ler de, yar­gı ka­ra­rı­nı ve­ren yar­gıç­lar da so­rum­lu. Bu iş el­bir­li­ğiy­le bu­ra­la­ra ta­şın­dı. Eğer ted­bir al­maz­sak, her­kes so­rum­lu­lu­ğu­nu bil­mez­se yüz­de 80’le­re ta­şı­na­cak. Son­ra dön­me nok­ta­sın­da, do­ğum he­kim­le­ri­nin iş yap­ma an­la­yı­şı­nı de­ğiş­tir­mek için bi­ze iki ne­sil la­zım.”

Bu haber toplam 1614 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim