• BIST 1.123
  • Altın 472,218
  • Dolar 7,7625
  • Euro 9,1054
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 25 °C
  • İzmir 20 °C

KPSS-2014/2 sonuçlarına göre THSK kadrolarına yerleşen adaylar hakkında duyuru

KPSS-2014/2 sonuçlarına göre THSK kadrolarına yerleşen adaylar hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından KPSS-2014/2 sonuçlarına göre THSK kadrolarına yerleşen adaylar hakkında duyuru yayımlandı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2014/2 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (Başkanlığımız) teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Ancak getirenlerin de belgeleri kabul edilecektir.

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1.İnternet adresimizde yayınlanan 2014/2 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formu’nun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş aslı ( tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )

2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma sureti (KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Danıştay 12. Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince, üst öğrenim düzeyinden sınava girerek alt öğrenim düzeyindeki kadrolara yerleşen adaylardan KPSS’ye girdiği üst öğrenim diploması ile alt öğrenim düzeyinde yerleşmiş olduğu unvana ilişkin diplomasının her ikisi de alınacaktır. )

b) Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı

c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesinin aslı

d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı

(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. )

Önemli Not: KPSS 2014/2 tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. 2014/2 tercihlerinin İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

4. Adayın kendisine ait 3 (üç) adet fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olacak)

5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,

6. KPSS 2014/2 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe,

7. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan Kaza-i rüşt kararı

8. Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı ( Evlilik nedeniyle soyadı değişikliği olanlar için )

Yerleşen adaylar, yukarıda sayılan belgeleri 08/12/2014 tarihinden 12/12/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar ikamet ettiği, atandığı veya bulunduğu ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Eksik, posta veya kargo ile gönderilen ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.

UYARILAR: (Mutlaka Okuyunuz!)

1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıcahaklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2- Yerleştirmeleri, Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yapılıp, evrakını sehven kurumumuza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden Başkanlığımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3- Başkanlığımız teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin ve evraklarını Bakanlık ( Sağlık Bakanlığı ) dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Üniversiteler vb.) teslim edenlerin atamaları yapılmayacak ve Başkanlığımıza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerine bilgi verilmeyecektir.

4- Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

5- Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde askerlik durum belgesi ile birlikte bir dilekçeyi askerlik görevini yaptığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik dönüşü terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Başkanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Başkanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

7- Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, geçici mezuniyet belgesi üzerinde “... yıl geçerlidir” ibaresi bulunanların mezuniyetlerinin üzerindenbelirtilen süre geçmiş ise geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

8- Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Bakanlık ya da diğer bağlı kuruluşlar dâhil) herhangi bir sözleşmeli statüde (4/B, 4924, 399 ya da 4857 gibi) çalışanlardan isteyen aday, evraklarının incelenmesi neticesinde atanmalarına engel bir durum olmaması halinde, kadrolu atamaları yapılıncaya kadar şuan ki görevlerinde çalışabilirler. Ancak atamalarının yapılmasına müteakip istifa edeceklerdir.

9- Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

10-  Kurumumuza son 1 yıl içerisinde yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

11-  KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Danıştay 12. Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararında belirtilen durum hariç olmak üzere, 2014 Lisans KPSS son başvuru tarihi olan 14 Mayıs 2014 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, üst öğrenimini gizleyerek KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir.

12-  2014/2 KPSS yerleştirmeleri sonucu kurumumuz kadrolarına yerleşen ve atanması uygun görülen adaylardan il içi yerleştirme kurası için tercih alınacak olup; adayların yerleştiği illerdeki münhal kadrolar ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar evrak teslim tarihinden sonra Başkanlığımız www.thsk.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin "Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir." hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

KPSS 2014/2 Yerleştirme sonuçlarına göre;

- Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler; http://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden,

- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

NOT: 2014/2 KPSS EVRAK TESLİM LİSTESİ ( Excel Dosyası ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

 

2014-2 KPSS Evrak Teslim Listresi(Excell)

KPSS 2014-2 Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyanı

- See more at: http://thsk.saglik.gov.tr/duyurular/1907-kpss-2014-2-sonu%C3%A7larina-g%C3%B6re-kurumumuz-kadrolarina-yerle%C5%9Fen-adaylar.html#sthash.UhCTsRrZ.dpuf

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5281 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim