• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 21 °C

KPSS 2014/3 sonucu Halk Sağlığı Kurumu kadrolarına yerleşen adaylarla ilgili duyurular

KPSS 2014/3 sonucu Halk Sağlığı Kurumu kadrolarına yerleşen adaylarla ilgili duyurular
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından KPSS 2014/3 sonucuna göre kurum kadrolarına yerleşen adaylarla ilgili duyurular yayımlandı.

 

KPSS-2014/3 SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN DUYURU

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2014/3 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (Başkanlığımız) teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. Ancak getirenlerin de belgeleri kabul edilecektir.

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1.İnternet adresimizde yayınlanan 2014/3 KPSS Açıktan Atama Başvuru Formu’nun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş aslı ( tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmayan veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )

2. Adayın kendisine ait Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma sureti

b) Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı

c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesinin aslı

d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı

(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin aslı ile birlikte İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne diplomalarının arkalı önlü fotokopilerini getirmeleri halinde İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. )

Önemli Not:Tercihlerin ÖSYM’ye İnternet’le gönderildiği son gün ( 10 Mart 2014 ) itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin İnternet’le ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

4. Adayın kendisine ait 3 (üç) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olacak),

5. Mal Bildirim Beyannamesi (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış) aslı,

6. KPSS 2014/3 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe,

7. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan Kazai rüşt kararı ( tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir )

Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 17/03/2014 tarihinden 21/03/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar bulunduğu ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi aracılığı ile (atama işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesi ve evrak eksikliklerin tamamlanabilmesi için) teslim edecektir. Eksik ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.

UYARILAR: (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel  (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2. Yerleştirmeleri, Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yapılıp, evrağını sehven kurumumuza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden Başkanlığımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3. Başkanlığımız teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve Başkanlığımıza hiçbir belge sunulmadığından, adreslerine bilgi verilemeyecektir.

4. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Başkanlığımıza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Başkanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Başkanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

7. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

8. Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Bakanlık ya da diğer bağlı kuruluşlar dâhil) herhangi bir sözleşmeli statüde (4/B, 4924, 399 ya da 4857 gibi) çalışanlardan isteyen aday, evraklarının incelenmesi neticesinde atanmalarına engel bir durum olmaması halinde, kadrolu atamaları yapılıncaya kadar şuan ki görevlerinde çalışabilirler. Ancak atamalarının yapılmasına müteakip istifa edeceklerdir.

9. Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

10. Kurumumuza son 1 yıl içerisinde yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

11. 2012 Lisans KPSS son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, üst öğrenimini gizleyerek KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir.

12. 2014/3 KPSS yerleştirmeleri sonucu kurumumuz kadrolarına yerleşen ve atanması uygun görülen adaylardan il içi yerleştirme kurası için tercih alınacak olup; adayların yerleştiği illerdeki münhal kadrolar ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar evrak teslim tarihinden sonra Başkanlığımız www.thsk.gov.tr internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin “Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu  idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.” hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

KPSS 2014/3 Yerleştirme sonuçlarına göre;

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

 

Başvuru Formu için tıklayınız 
Mal Bildirim Beyannamesi için tıklayınız

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 12034 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim