• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 5 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 11 °C

KPSS 2016/1 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (TKHK ve THSK hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

KPSS 2016/1 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (TKHK ve THSK hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru
KPSS 2016/1 ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru yayımlandı.

Duyuru

2016/1 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru

Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatle okuyunuz.

Genel Müdürlük Makamının Onayına istinaden; Bakanlığımız kadrolarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05/08/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE, bizzat kendisi elden teslim edecektir. Eksik, posta veya kargo ile gönderilen ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2016/1 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatına yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup bunun dışında; (Ancak bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

İSTENEN BELGELER:

1. İnternet adresimizde yayınlanan Sağlık Bakanlığı KPSS 2016/1 Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. Mezuniyet Belgesi;

 Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

 Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

 Önlisans ve Lisans mezunu olarak yerleşenlerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge.

 Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),

5. Mal Bildirim Beyannamesi “internet sitemizde yayınlanmıştır.” (ilgili alanların eksiksiz doldurulmuş, tarihli ve imzalanmış) aslı,

6. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7. KPSS 2016/1 yerleştirilme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetvelinin evrak tesliminde vermeleri gerekmektedir.

Ayrıca;

8. V.H.K.İ kadrolarına yerleşenlerden M.E.B’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

9. Avukat kadrolarına yerleşenlerden avukatlık ruhsatnamesinin onaylı sureti.

10. Tercüman kadrosuna yerleşenlerden son 5 (beş) yıl içerisinde KPDS/YDS En az “B” seviyesinde İngilizce bildiğine dair belge,

11. Mütercim kadroları yerleşenlerden;

- 390160049 ÖSYM kurum koduna yerleşenler, son 5 (beş) yıl içinde KPDS/YDS En az “B” Seviyesinde Fransızca bildiğine dair belge,

- 390160051 ÖSYM kurum koduna yerleşenler, son 5 (beş) yıl içinde KPDS/YDS En az “B” Seviyesinde Arapça bildiğine dair belge,

Önemli; Askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi ve sağlık raporunu evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dahil) yerleştirmeleri yapılıp, evrağını sehven Bakanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını 05/08/2016 tarihine kadar teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

4. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

6. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

7. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh sağlığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tarihi itibariyle göreve başladığı birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.

9. Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerden halen Bakanlığımız Bağlı Kuruluşlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu olarak görev yapanların atamaları kurumlarından muvafakat sağlandıktan sonra yapılacaktır. (bu durumda olanlar istifa etmeyip çalışmaya devam edecek olup kendilerine atama kararı ulaştıktan sonra kurumlarından ayrılış yapacaklardır.)

ATAMALAR;

- Atamaya esas belgeler İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildikten sonra Bakanlımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen şartlara ve 2016/1 KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması İl Sağlık Müdürlükleri emrine yapılacak olup il içindeki görev yeri Sağlık Müdürlüklerince belirlenecektir. Ataması yapılan personel 657 sayılı Kanunun 62.maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde aynı Kanunun 63.maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

2016/1 KPSS Yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız bağlı kuruluş kadrolarına yerleşenler atama evraklarının teslimi ve diğer bilgiler için aşağıda belirtilen internet adreslerden bilgi almaları gerekmektedir.

1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına Yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden bilgi almaları gerekmektedir.

DUYURULUR

 

Duyurunun aslı için tıklayınız 

Atama Başvuru Formu için tıklayınız 

Mal Bildirim Beyanı için tıklayınız 

Valiliklere Yazılan Yazı için tıklayınız 

Yerleşenler Listesi için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 14899 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim