• BIST 110.932
  • Altın 174,858
  • Dolar 4,0586
  • Euro 4,9825
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 22 °C

Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları

Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından "Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları " yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından "Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları " yayınlandı.

Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları aslı için tıklayınız.

KURUM SAĞLIK KURULLARI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve  kapsam

            MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Kurum Sağlık Kurullarının görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            (2) Bu Usul ve Esaslar, tüm Kurum Sağlık Kurullarının görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 20 nci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

            a) Başkan: Kurum Sağlık Kurulu Başkanını,

            b) Daire başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını,

            c) Genel müdür: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünü,

            ç) Genel müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

            d) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,

            e) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını,

            f) İl müdürlüğü: Kurum Sağlık Kurulunun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünü,

            g) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

            ğ) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde istenilen muayeneyi,

            h) Kurul: Kurum Sağlık Kurullarını,

            ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

            i) Kurum Başkanı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

            j) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları,

            k) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,

            l) Sekreterya: Kurum Sağlık Kurullarının hizmetlerini yürütmek üzere Daire Başkanlığı ve il müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimi,

            m) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

            n) Üye: Kurum Sağlık Kurulu üyelerini,  

   o) Yüksek Sağlık Kurulu: Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşan kurulu,

   ifade eder.     

 

 

 

 

  

 

İKİNCİ BÖLÜM

                                                               Kurum Sağlık Kurulları

 

Oluşumu

      MADDE 4 – (1) Kurullarının oluşturulmasına, kapatılmasına Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

   (2) Kurul; Kurum tarafından görevlendirilecek en az 6 (altı) hekimden oluşur. Kurul öncelikle Kurum bünyesinde bulunan hekimlerden, gerek duyulması halinde en az uzman düzeyinde olan  ve resmi sağlık hizmeti sunucularından görevlendirilen hekimlerden oluşur.

   (3) Kurulda görev alan uzman hekimlerin branşları Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

   (4) Üyeler Daire Başkanlığı ve il müdürlüğünün ortak koordinasyonu ile belirlenir.

   (5) Daire Başkanlığı, görev alanında yer alan konuları değerlendirerek karara bağlamak üzere bünyesindeki hekimlerden Kurul oluşturur.

   Eğitim ve koordinasyonu

   MADDE 5 – (1) Kurul üyelerinin ve idari personelin eğitimi Daire Başkanlığınca verilir.

  (2) Kurulların koordinasyonunu Daire Başkanlığı yürütür.  

   Başkanın seçilmesi   

   MADDE 6 – (1) Başkan, Kurum bünyesindeki hekimlerden olmak üzere, üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilir. Başkanın seçilememesi durumunda, meslekte kıdemli olan aday başkan seçilir. Başkanın seçildiği toplantıda, Başkan yokluğunda yerine bakacak üyeyi belirler.           

  (2) Başkanın, herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere üyeler arasından aynı usulle yeni başkan seçilir.

  Üyelerin hizmet süreleri

   MADDE 7 – (1) Resmi sağlık hizmeti sunucularından görevlendirilen hekimlerin hizmet süreleri iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

  (2) Kurulun bulunduğu il müdürlüğü, üyelerin hizmet süresinin bitiminden en az 30 gün önce durumu ilgili kuruma ve Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

   (3) Bir takvim yılı içerisinde mazereti olmaksızın birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikleri herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine, kurulun bulunduğu il müdürlüğü tarafından aynı usulle bir başka üye görevlendirilir ve Daire Başkanlığına bilgi verilir. Görevlendirilen yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

   Kurulun görevleri

   MADDE 8 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

            a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü ne oranda kaybettiğine karar vermek.

   b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğine karar vermek.

c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların, hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine karar vermek.

ç) Sigortalıların ve genel sağlık sigortası sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile hak sahibi çocuklarının hangi hallerde çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğine karar vermek.

   d) Kanuna göre sigortalı sayılan kadınların özürlü çocuklarının hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağına karar vermek.

e) Kanuna göre sigortalı sayılanların yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranına karar vermek.

f) Sürekli iş göremezlik derecesi tespit edilmiş sigortalıların ölümünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olup olmadığına karar vermek.

g) Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacaklarına karar vermek.

ğ) Malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalıların ve çalışma gücünün en az %60’ını yitiren malul çocukların kontrol muayenesini değerlendirerek karar vermek.

h) Kurulca verilen kararlarla ilgili olarak, tarafların açtıkları dava sürecinde gerek Kurumun ilgili birimleri, gerekse iş mahkemelerinden intikal eden dosyalarda tespit edilen mevzuat ile ilgili ve maddi hataları düzelterek karara bağlamak ve tıbbi görüş bildirmek.

ı) Kurulun çalışma ve görevleri ile ilgili konularda verilen hizmetin daha iyi düzeye getirilmesi için il müdürlüğü aracılığıyla Daire Başkanlığına önerilerde bulunmak.

i) Daire Başkanlığınca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

  Başkanın görev ve yetkileri

  MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.

  b) Kurulun, haftada en az bir kez olmak üzere iş yoğunluğunu da dikkate alarak toplantı günlerini ve sayısını belirlemek.

  c) Kurula gelen dosyaların üyelere dağıtımını sağlamak.

  ç) Üyelerin kurul kararlarını imzalamalarını sağlamak.

  d) Kurula iştirak eden üyelerin toplantı katılım cetvellerini imzalamalarını sağlamak.

   e) Kurul üyesi olarak görevlerini yerine getirmek.

  Üyelerin görev ve yetkileri

  MADDE 10 – (1) Üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Kendilerine verilen dosyaları değerlendirerek, tıbbi görüşünü kurula sunmak.

  b) Kayıt altına alınan kararları imzalamak.

  c) Kurul toplantı katılım cetvelini imzalamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Sekreteryası

 

  Sekreterya oluşumu

  MADDE 11 – (1) Daire Başkanlığı veya il müdürlüğünce belirlenen, yeteri kadar idari personelden oluşur.

  Sekreteryanın görevleri

  MADDE 12 – (1) Sekreteryanın görevleri şunlardır:

  a) Kurula intikal eden dosyaları hazırlamak.

  b) Kurula mevzuat desteği vermek.

  c) Kurulda değerlendirilecek dosyalarda, eksik belge veya mevzuat hatası tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması veya tamamlanması için dosyaları gönderen birime iade etmek.

  ç) Kurulda alınan kararları, tarih sırasına göre kaydetmek ve karar sayısı vermek.

   d) Dosyaların işlemlerinin tamamlanmasından sonra  kararları ilgili yerlere göndermek.   

   e)  Daire Başkanlığınca istenilen bilgi, belge ve  istatistiksel verileri hazırlamak ve iletmek.

f)  Daire Başkanlığınca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

 

  Kurul toplantıları

  MADDE 13 – (1) Kurul, haftada en az bir kez ve en az dört üye ile toplanır. Kararlar, katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. Üyeler çekimser kalamaz.

  (2) Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan üye, durumunu toplantı öncesi başkana veya başkanın yokluğunda yerine bakacak üyeye bildirir.

   (3) Kurul tarafından değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası bulunan hekimler kurul kararında yer alamazlar.        

  Eksik bilgi ve belgenin istenmesi

      MADDE 14 – (1) Kurul, gönderilen dosyalarda eksiklik tespit ettiği veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyduğu takdirde, yazıyla veya kararla, eksikliğin giderilmesi veya ek bilgi ve belgenin tamamlanması için dosyaları iade eder.

      (2) Kurul, dosya içinde mevcut olan sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerde eksiklik görürse, eksikliklerin tamamlanması için sigortalının veya hak sahibinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularından yeniden muayenesini, gerektiğinde yatırılarak müşahede altına alınmasını, bunun sonunda usulüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu ve tıbbi dayanaklarının temin edilmesini isteyebilir.

  Uzman hekimlerin görüşüne başvurulması

  MADDE 15 – (1) Kurul gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası olmamak şartıyla resmi sağlık hizmeti sunucularından uzman hekimleri Kurula davet ederek, görüşlerini yazılı olarak alır.                       

  Kurul dosyalarının incelenme süresi

   MADDE 16 – (1) Kurula intikal eden dosya ve evraklar en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.         

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

     Çeşitli ve Son Hükümler

 

Kurul kararları

MADDE 17 – (1) Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başladığı tespit edilen sigortalının, daha sonraki taleplerine istinaden Kurulca yapılan değerlendirme sonucunda;

a) İşe girdikten sonra ortaya çıkan farklı hastalıklardan dolayı çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmediği kararına varılması halinde “çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başladığı ” kararı devam eder.

b) Ancak yapılan değerlendirme sonucunda, sigortalının ilk defa çalışmaya  başladığı tarihte  çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmediğinin tespiti halinde, Kurum işlemlerinde devamlılık söz konusu olduğundan gerekçeleri yazılarak bu konuda daha önce verilmiş karar iptal edilir.

   (2) Daha önce verilmiş kurul kararının herhangi bir nedenle iptal edilmesi gerektiğinde, yeni kararda iptal edilen kurul kararının tarih ve sayısı, gerekçesi belirtilerek iptal edildiği yazılır.

   (3) Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurulca yapılır. 

  (4) Sigortalıların çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin alınan tüm kararlarda ve tebligatlarda, değerlendirmeye esas alınan ilk işe giriş tarihi belirtilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Usul ve Esaslar 01/06/2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

   MADDE 19 (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu haber toplam 14286 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim