• BIST 1.972,84
  • Altın 778.16783
  • Dolar 13.6881
  • Euro 15.4345
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 15 °C

Mahkeme kararıyla 149 SUT kodunda % 33 fiyat artışı yapıldı

Mahkeme kararıyla 149 SUT kodunda % 33 fiyat artışı yapıldı
Temmuz 2018’de yapılan SUT değişikliği ile Genel uygulamalar-girişimler ile Anestezi ve Reanimasyon grubunda ortalama %25 fiyat düşüşü yapılmıştı. Danıştay kararı ile ilgili SUT değişikliğinin yürütmesi durdurularak eski fiyatlara dönülmüş oldu.

Temmuz 2018’de yapılan SUT değişikliği ile Genel uygulamalar-girişimler ile Anestezi ve Reanimasyon grubunda ortalama %25 fiyat düşüşü yapılmıştı.

Danıştay kararı ile ilgili SUT değişikliğinin yürütmesi durdurularak eski fiyatlara dönülmüş oldu.

Mahkemenin vermiş olduğu ara karar kapsamında 149 SUT kodunun fiyatı 22.01.2020 tarihi itibariyle % 33 oranında MEDULA sisteminde güncellendi.

Mahkeme kararı ve işlem listesi aşağıdadır;

 

DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
YD İtiraz No : 2019/819-

İTİRAZ EDEN (DAVACI)           : Türk Anesteziyoloji ve Reanîmasyon Derneği

VEKİLİ                                      : Av. …..

…………………….Sıhhiye/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALILAR)    :    1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı -ANKARA

VEKİLİ : Av. ………………………….-Aynı adreste

2- Sağlık Bakanlığı-ANKARA

VEKİLİ : Huk. Müş. ………………..

Huk. Müş. ……………………..- Aynı adreste

İSTEMİN KONUSU           : 05/07/2018 tarih ve 30469 sayılı (1. Mükerrer) Resmî

Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarını ilgilendiren 7. maddesinin (a) bendinde yer alan; “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B) Ek-1'deki şekilde değiştirilmiştir." ibaresi ile Ek-1 sayılı listede yer alan; 520070 kodu ile 551340 kodu arasında davacı tarafından belirtilen uygulamaların azaltılmış puan kısımlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesince verilen; yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/04/2019 tarih ve E:2019/7121 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

DAVACININ İDDİALARI ; Davacı tarafından; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının uygulama puanlarında %25 oranına varan düşüşün söz konusu olduğu, bunun herhangi bir paket program uygulaması ile giderilmesinin mümkün olmadığı, uyuşmazlığa ilişkin komisyon kararına yönelik gerekçelerin ya da muhalefet şerhlerinin sunulmadığı, idarenin keyfi bir uygulaması olduğu, her iki davalı idarenin Danıştay Onuncu Dairesince yapılan ara kararına ilişkin olarak verdiği cevaplarda dava konusu düzenlemeye ilişkin somut gerekçenin ortaya konulamadığı, idarelerce düzenleme yapma yetkisinin kötüye kullanıldığı ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ GÜL BANU DOĞAN’IN DÜŞÜNCESİ : İtirazın kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava konusu düzenleme ile, Sağlık Uygulama Tebliği'nin eki EK-2/B " Hizmet Başı İşlem Puan Listesi" değiştirilerek yeniden yayımlanmış, listede bir kısım işlemlerin işlem puanı değiştirilmiştir.

Davacı Dernek tarafından, dava konusu düzenleme ile anestezi, algoioji ve yoğun bakım uygulaması için ödenecek bedellerin belirlenmesinde yasal olarak dikkate alınması gerekli hususlar gözetilmeden, ilgili derneklerin görüşü alınmadan ve somut bir gerekçe ortaya konulmadan, idarenin düzenleme yapma yetkisi kötüyü kullanılarak puanlarda azaltmaya gidildiği iddia edilerek 154 kalem işlemin azaltılmış işlem puanının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Kurum tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin süresine dair usul ve esaslara yer verilmiş; ikinci fıkrasında, Kurumun, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarım ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanun'un 72 inci maddesinde ise, 65 inci madde gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun yetkili olduğu, Komisyonun, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını, fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabileceği, 63 üncü madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate almmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili olduğu, Komisyonun; Bakanlık, Maliye, Sağlık ve Kalkınma Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşacağı, kararlarını salt çoğunluk ile alacağı, kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanacağı, Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabileceği, Komisyonun sekretarya işlemlerinin Kurumca yerine getirileceği, çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esasların, Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdari işlemler tesis olunurken, mutlaka bir yol, bir usul izlenerek hazırlanırlar. İdarenin irade açıklamaları, önceden birtakım kurallara bağlıdır. İdari işlemde “şekil" unsuru da, idarenin iradesinin ortaya çıkması için izlenecek usul, yol kavramını ifade etmektedir.

İdari işlemlerde "şekil" unsuru önemli bir unsurdur. İdarenin iradesinin ortaya konulabilmesi için veya idari işlemin oluşabilmesi için şekil şartına uyulması gerekmektedir.

Aksi takdirde, şekil unsurundaki bozukluk idari işlemin sakatlığı sonucunu doğurmaktadır.

İdari işlemin ya da idarenin iradesinin ortaya çıkması için izlenen yoldaki prosedürler hazırlık işlemlerini oluşturmaktadır. Bu işlemlere karşı kural olarak doğrudan doğruya iptal davası açılamaz fakat bu işlemlerin eksikliği ya da hukuka aykırılıkları nihai ve icrai işlemin iptali konusundaki istem ile birlikte ileri sürülebilir.

Eğer ki yasal mevzuatta, nihai işlemi tesis edecek idari makam açısından tesis olunacak işlemin içeriğine ilişkin bilgi sahibi olan başka idari makamlardan, otoritelerden ya da uzmanlardan görüş alınması konusunda düzenleme var ve bu kurala riayet edilmeden işlem tesis edilmişse, işlemin hazırlık aşamasındaki bu eksiklik idari işlemi şekil unsuru yönünden sakatlayacaktır.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalardan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere; finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin, ödeme usul ve esaslarını belirlemede Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili idare olmakla birlikte, Kurumun bu konuda düzenleme yapmadan önce konunun uzmanı olan Sağlık Bakanlığından görüş alma zorunluluğu bulunmaktadır. Görüşe uyulmasının ihtiyari olması da bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

Kurumun işlem tesis etmeden önce yerine getirmesi gereken bu yükümlülük, yasal olarak zorunlu bir yükümlülüktür. Burada, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sağlık Bakanlığının verdiği görüş doğrultusunda işlem tesis etme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, ilgili Bakanlığın görüşünü alması zorunludur. Aksi takdirde işlem, şekil unsuru açısından sakatlanacaktır.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; SUT'ta öngörülen hizmet başı işlem puan listesinde değişikliğe giden dava konusu düzenleme çıkarılmadan Sağlık Bakanlığının görüşünün alınması yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmeden dava konusu değişikliklerin yapılarak Resmî Gazete'de yayımlandığı anlaşılmış olup, bu düzenlemelerde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, uyuşmazlık konusu olaya ilişkin davalı idarelerin dosyaya sundukları savunmalar ve ara karar cevaplarının incelenmesi sonucunda, dava konusu düzenlemenin gerekçesinin somut olarak ortaya konulamadığı; idareyi anılan düzenlemeyi yapmaya iten etkenlerin açıkianamadığı anlaşılmıştır.

Oysa ki, idari işlemlerin gerekçeli olması gerektiği ilkesi ile idari işlemin sebep unsuru yakın ilişki içerisindedir. Belli etkenler idareyi işlem tesis etmeye ya da o alana ilişkin düzenleme yapmaya sevk etmektedir. Dolayısıyla idare tarafından tesis edilen her işlemin ya da düzenlemenin belli bir gerekçesi bulunmaktadır. İdari işlemin sebep unsurunu da, idareyi bu tasarrufu yapmaya yani işlemi/düzenlemeyi tesis etmeye sevk eden hukuki veya fiili objektif durum ya da neden oluşturmaktadır.

Eğer idare, işlemin gerekçesini açıklayamıyorsa, salt düzenleme yapma yetkisine dayanarak işlemi tesis etmiş ise, işlem sebep unsuru açısından hukuka aykırı olacaktır.

İdare, düzenleme yaparken dayandığı gerekçeyi ya da idareyi o alanda düzenleme yapmaya iten etkenleri yazılı olarak işlem ya da düzenleme metninde açıklamak zorunda değildir; fakat düzenlemeye ya da işleme karşı iptal davası açıldığı zaman yargı yerlerine karşı işlem tesis etmesinin ya da düzenleme yapmasının gerekçelerini açıklamak zorundadır.

Bu durumda, davalı idareler tarafından dava konusu düzenlemelerin gerekçelerinin de ortaya konulamadığı anlaşıldığından, işlemin sebep unsuru açısından da hukuka aykırı olduğu, ayrıca uygulanması halinde giderilmesi güç ve imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının İTİRAZININ KABULÜNE,

2. Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 12/04/2019 tarih ve E:2019/7121 sayılı kararın kaldırılmasına,

3. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından dava konusu düzenlemelerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 18/09/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

X- Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bakılan uyuşmazlıkta gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, karara karşıyım.

Üye

 


 

 

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

İŞLEM PUANI

1

530.080

Damar yolu açılması

8,09

2

530.110

Enteral hiperelimentasyon takibi

20,07

3

530.140

İntramusküler enjeksiyon

3,04

4

530.150

İntravenöz enjeksiyon

4,05

5

530.160

İntravenöz ilaç infüzyonu

15,01

6

530.170

Kan gazları  takibi

21,59

7

530.180

Kan veya ürünleri transfüzyonu

15,01

8

530.290

Lokal anestezi

15,01

5

530.310

Mesane sonda uygulaması

15,01

10

530.320

Mide yıkama

30,02

11

530.330

Monitörizasyon

30,02

12

530.340

Nazogastrik sonda uygulaması

20,07

13

530.350

Nebülizatör ile ilaç uygulaması

15,01

14

530.360

Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik

2,02

15

530.365

Nitrik oksit tedavisi ve takibi

505,90

16

530.380

Parasentez, tanısal

50,08

17

530.381

Parasentez, terapötik

75,00

18

530.420

Torasentez, tanısal

55,65

19

530.421

Torasentez, terapötik

100,00

20

530.430

Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat

40,13

21

530.490

Ventilatör ile takip

75,04

22

530.580

Yara pansumanı

7,08

23

530.581

Dekübit yara pansumanı

10,00

24

530.590

Arter kateterizasyonu

90,05

25

530.620

Hood içi oksijen ölçümü  

8,09

26

530.625

İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü

100,17

27

530.650

İntravenöz port yerleştirilmesi

177,40

28

530.660

Kalıcı tünelli kateter çıkarılması

75,04

29

530.680

Kateter pansumanı ve bakımı

10,12

30

530.690

Kateter revizyonu ve/veya değişimi

75,04

31

530.700

Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması

20,07

32

530.740

Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)

88,70

33

530.750

Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)

112,97

34

530.760

Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)

59,38

35

530.770

Subklavyen kateter takılması

177,40

36

530.790

Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi

150,08

37

530.800

Endotrakeal entübasyon, yenidoğan

40,13

38

550.010

Anestezi öncesi muayene

21,08

39

550.040

Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi

20,07

40

550.050

Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.)

30,00

41

550.060

İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

60,03

42

550.090

Muayene anestezisi, ameliyathane dışı

100,17

43

550.100

Muayene anestezisi, ameliyathanede

50,08

44

550.120

Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

20,07

45

550.130

   Anestezi A1 grubu

1.200,51

46

550.140

   Anestezi A2 grubu

750,42

47

550.150

   Anestezi A3 grubu

450,25

48

550.160

   Anestezi B grubu

210,12

49

550.170

   Anestezi C grubu

120,07

50

550.180

   Anestezi D grubu

75,04

51

550.190

   Anestezi E grubu

50,08

52

550.200

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri

1.656,41

53

550.210

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999

900,34

54

550.220

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999

540,30

55

550.230

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899

250,25

56

550.240

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499

144,35

57

550.250

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299

90,05

58

550.260

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149

60,03

59

550.270

Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu

1.800,67

60

550.280

Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu

1.129,01

61

550.290

Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu

671,84

62

550.300

Yeni doğan anestezi puanı B grubu

314,50

63

550.310

Yeni doğan anestezi puanı C grubu

178,75

64

550.320

Yeni doğan anestezi puanı D grubu

110,12

65

550.330

Yeni doğan anestezi puanı E grubu

75,04

66

550.350

Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi

150,08

67

550.360

Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

35,67

68

550.370

Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

75,04

69

550.380

Proloterapi

15,01

70

550.390

Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi

75,04

71

550.400

Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans

15,01

72

550.410

Aksiller pleksus sinir bloğu

100,17

73

550.420

Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları

30,02

74

550.430

Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları

30,02

75

550.440

Faset mediyan sinir bloğu, tek

50,08

76

550.450

Fasiyal sinir sinir bloğu

75,04

77

550.460

Femoral sinir bloğu, üçlü

75,04

78

550.470

Gasser gangliyon sinir bloğu

200,17

79

550.480

Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu

100,17

80

550.490

Greater ve lesser oksipital sinir bloğu

50,08

81

550.520

İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu

75,04

82

550.530

İnterkostal sinir bloğu, tek seviye

30,02

83

550.540

İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye

15,01

84

550.550

İnterskalen sinir bloğu

100,17

85

550.560

Laringeal sup/rek sinir bloğu

75,04

86

550.570

Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu

50,08

87

550.580

Maksiller/mandibüler sinir bloğu

50,08

88

550.590

Paraservikal sinir bloğu, tek

75,04

89

550.600

Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu

50,08

90

550.610

Pudental sinir bloğu

50,08

91

550.620

Radial/ulnar/medial sinir bloğu

50,08

93

550.630

Sakral / koksigeal sinir bloğu

50,08

94

550.640

Selektif sinir kökü bloğu, tek

75,04

95

550.650

Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu

100,17

96

550.660

Siyatik sinir bloğu

75,04

97

550.670

Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu

50,08

98

550.680

Supraskapüler sinir bloğu

50,08

99

550.690

Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu

200,17

100

550.700

İmpar ganglion sinir bloğu

150,08

101

550.710

Paravertebral torakal/ lomber/ psoas kompartman sinir bloğu, tek

75,04

102

550.720

Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu

150,08

103

550.730

Splanknik blok

200,17

104

550.740

Stellat gangliyon sinir bloğu

75,04

105

550.750

Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)

337,27

106

550.770

Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü)

202,36

107

550.780

Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

150,08

108

550.790

Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

170,15

109

550.800

Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile

337.27

110

550.810

Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile

84,32

111

550.830

Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

170,15

112

550.850

Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid

200,17

113

550.860

Nörolitik sinir bloğu,  epidural (Servikal-torakal)

300,17

114

550.870

Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal )

250,25

115

550.880

Nörolitik  interkostal sinir bloğu, tek seviye

75,04

116

550.890

Nörolitik  interkostal sinir bloğu, ilave her seviye

30,02

117

550.900

Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu

200,17

118

550.910

Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu

125,13

119

550.920

Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber )

125,13

120

550.930

Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu

300,17

121

550.940

Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu

250,25

122

550.950

Nörolitik periferik sinir bloğu, tek

75,04

123

550.960

Nörolitik Splanknik sinir bloğu

300,17

124

550.970

Anüloplasti RFT

350,25

125

550.981

Faset Eklem RFT, tek

250,25

126

551.031

Perkütan  faset sinir denervasyon RFT, tek

250,25

127

551.041

Perkütan intradiskal RFT

250,25

128

551.061

RFT Nörotomi

250,25

129

551.071

Sakroiliyak eklem RFT

200,17

130

551.084

Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT

250,00

131

551.085

Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT

250,00

132

551.086

Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT

250,00

133

551.087

Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT

250,00

134

551.101

Stellat gangliyon RFT

250,25

135

551.110

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

300,17

136

551.120

   Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

300,17

137

551.130

Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis

300,17

138

551.140

Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis

300,17

139

551.150

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

300,17

140

551.160

İmplantasyon spinal-epidural

300,17

141

551.170

Nörostimülatör elektronik analiz/programlama

20,07

142

551.180

Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması

150,08

143

551.190

Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

350,25

144

551.200

Periferik sinir elektrot implantasyonu

350,25

145

551.210

Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması

100,17

146

551.220

Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu

350,25

147

551.230

Pompa veya port programlanması veya doldurulması

20,07

148

551.240

Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması

150,08

149

551.250

Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu

20,07

150

551.340

SEDO-analjezi

28,67

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. İzin alınmadan aktif bağlantı kurulsa bile içerik kullanılamaz. Yapılan alıntılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 87586 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim