• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 16 °C

Neymar'da felç riski

Neymar'da felç riski
Bre­zil­yalı yıl­dı­zın sa­kat­lanmasının yan­kı­la­rı hâlâ sü­rü­yor. Prof. Dr. Meh­met Kur­toğ­lu, “Te­da­vi süresinde ay­nı ye­rin üze­ri­ne dü­şer­se felç olabilir. En az 3 ay çe­lik kor­se giy­me­li ve top oy­na­ma­ma­lı­” de­di

FI­FA, sa­kat­la­nan milli oyun­cu­la­r için 100 mil­yon do­lar ayır­dı. Yıl­da 7 mil­yon eu­ro ka­za­nan Ney­ma­r için sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı sü­re boyunca Barcelona’ya 2 mil­yon eu­ro­ya ya­kın öde­me ya­pılacak

Ül­ke­sin­de dü­zen­le­nen dün­ya ku­pa­sın­da Ko­lom­bi­ya­’yı 2-1 ye­ne­rek adı­nı ya­rı fi­na­le yaz­dı­ran Bre­zil­ya­’da Ney­ma­r’­ın sa­kat­lan­ma­sı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor. Kar­şı­laş­ma­nın 87. da­ki­ka­sın­da Zu­ni­ga­’nın sır­tı­na dar­be­siy­le yer­de ka­lan 10 nu­ma­ra­lı oyun­cu he­men has­ta­ne­ye kal­dı­rı­ldı. Omu­run­da kı­rık tes­pit edil­di.

Bre­zil­ya mil­li ta­kı­mı­nın dok­to­ru Rod­ri­go Las­mar, “Ney­mar, Dün­ya Ku­pa­sı’na devam edemeyecek. Üçün­cü omu­run­da kı­rık tes­pit et­tik. Ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­mi­yor, an­cak acı­yı kon­trol ede­bil­me­si için ha­re­ket et­me­me­si ge­re­ke­cek. Be­li­ni ke­mer­le bağ­la­ya­ca­ğız, böy­le­ce da­ha ra­hat his­se­de­ce­k” dedi.

Sert kırılsa felç olabilirdi

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız Ga­la­ta­sa­ray kulübü es­ki dok­to­ru Prof. Dr. Meh­met Kur­toğ­lu ise da­ha da va­him bir du­ru­mu göz­ler önü­ne ser­di. Kur­toğ­lu, “3’ün­cü omur çok da­ha sert kı­rıl­say­dı omu­ri­li­ği ze­de­le­yip fel­ce bile se­be­bi­yet ve­re­bi­lir­di. 3’ün­cü omu­run he­men önün­den omu­ri­lik ge­çer. Eğer omu­ri­li­ğe bas­kı yap­say­dı ba­cak­la­rı tut­ma­ya­bi­lir­di. Kırığın kay­na­ma­sı için en az 3 ay çe­lik kor­se giy­me­li ve top oy­na­ma­ma­lı­” ifadelerini kullandı.

Kı­rı­ğın kay­na­ma sü­re­sin­de felç teh­li­ke­sinin hâ­lâ bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kur­toğ­lu, “Te­da­vi sü­re­sin­de ay­nı ye­rin üze­ri­ne dü­şer­se felç ol­ma ih­ti­ma­li var. Kı­rı­ğın kay­na­ma­sı için be­li­ni, sır­tı­nı çok oy­nat­ma­ma­sı la­zım” dedi.

Öde­me­ler­de FI­FA dev­re­ye gi­ri­yor

Yıl­dız fut­bol­cu­nun sa­kat­lı­ğı bir baş­ka ko­nu­yu da­ha gün­de­me ge­tir­di. Oyun­cu­nun en az 3 ay bo­yun­ca sa­ha­lar­dan uzak ka­la­cak ol­ma­sı yıl­dız is­min eko­no­mik du­ru­mu­nu da ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Sa­kat­lı­ğın mil­li ta­kım­da ger­çek­leş­miş ol­ma­sı FI­FA­’yı da işin içi­ne da­hil ediyor. FI­FA ta­ra­fın­dan fut­bol­cu­la­rın sa­kat­lık­la­rı için ay­rı­lan büt­çe 100 mil­yon do­lar. FI­FA, 2012 Ma­yı­s’­ın­dan be­ri mil­li for­mayla sa­kat­la­nan fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­le­rin­den ala­ca­ğı öde­me­le­ri üst­le­ni­yor. Yıl­lık üc­re­t 365’e bö­lü­nüp gün­lük yev­mi­ye he­sap­la­nı­yor. Bar­ce­lo­na­’dan yıl­da 7 mil­yon eu­ro alan Neymar’ın günlük ücreti 19 bin 178 euro yapıyor. Eğer Neymar 3 ay sahalara dönemezse, FI­FA’nın Katalan kulübüne ödeyeceği rakam 1 milyon 726 bin euroyu buluyor.

Fener de sigortalattı!

Yıl­dız oyun­cu­nun sa­kat­lı­ğı for­ma­sı­nı giy­di­ği İs­pan­yol de­vi Bar­ce­lo­na­’yı da ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Ka­ta­lan eki­bi­nin se­zon so­nun­da ta­lip ol­du­ğu Li­ver­po­ol for­ma­sı gi­yen Uru­gu­ay­lı Lu­is Su­are­z’­in İtal­ya ma­çın­da ra­ki­bi­ni ısır­ma­sı­nın ar­dın­dan 4 ay sa­ha­lar­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı Bar­ce­lo­na­’yı şo­ke eden ilk ge­liş­me ol­muş­tu. Ka­ta­lan eki­bi yi­ne de Su­are­z’­i kad­ro­su­na kat­mak is­ti­yor. Bu­nun üs­tü­ne Ney­ma­r’­ın sa­kat­lan­ma­sı ve he­men he­men Su­are­z’­le ay­nı sü­re­de sa­ha­la­ra dö­ne­cek ol­ma­sı ke­yifleri iyi­ce ka­çır­dı. Bu arada Barcelona’nın  yıllık 250 bin euro ödeyerek Neymar’ı ayrıca sigortalattığı da biliniyor. Yine Fenerbahçe de son transferde aynı yolu izlemişti. Ancak Kanarya aldığı futbolcuyu değil, kiraladığı oyuncusunu sigortalatmıştı. Al-Ain kulübüne verilen Stoch, Fenerbahçe’nin isteğiyle bu kulüp tarafından 5 milyon dolar bedelle sigortalandı. Eğer Slovak oyuncu büyük bir sakatlık yaşarsa, söz konusu rakam, bonservisi elinde bulunduran Fenerbahçe’ye ödenecek.

240-neymar.jpg

Neymar’ın kırıldığı açıklanan 3. omurunun tam önünden omurilik geçiyor. Pozisyonda biraz daha sert müdahale olsa oyuncunun felç kalma ihtimalinin bile olduğu belirtildi

Niyetim ülkemi savunmaktı

Ney­mar'a fa­ul ya­pan ve sa­kat­la­yan Zu­ni­ga, ha­re­ke­ti­nin nor­mal ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ni­ye­ti­nin yıl­dız oyun­cu­yu sa­kat­la­mak ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Zu­ni­ga, “Sa­ha­ya çık­tı­ğı­mız za­man güç­lü oy­na­ma­mız ge­rek­li, ama ta­bi­i ki ama­cı­mız kim­se­yi sa­kat­la­mak de­ğil. Maç­ta iyi bir fut­bol var­dı. Bre­zil­ya da biz de iyi oy­nu­yor­duk. Ora­da o ham­le­yi ya­par­ken ra­ki­be kö­tü­lük yap­mak ak­lı­mın ucun­dan geç­me­di, tek ni­ye­tim ül­ke­mi sa­vun­mak­tı. Uma­rım en kı­sa sü­re­de iyi­le­şi­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ağır ceza gündemde

Bu arada Kolombiyalı oyuncu Zuniga’ya hareketinin görüntüleri incelenmesinin ardından kasti hareket belirlenmesi halinde son derece ağır bir ceza verilmesi gündemde.

Hastanede destek

Neymar’ın sakatlığı Brezilyalı futbolseverlere uykusuz bir gece yaşattı. Taraftarlar, Sao Carlos Hastanesi önünde sabahladı.

Ney­mar’ı sa­kat­la­yan Zu­ni­ga’ya ise özel­lik­le sos­yal med­ya üze­rin­den tep­kiler ya­ğar­ken, Na­po­li for­ma­sı gi­yen 28 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun bir­çok ölüm teh­di­ti al­ma­ya baş­la­dı­ğı be­lir­til­di. Öte yan­dan FI­FA’nın gö­rün­tü­ler üze­rin­den Zu­ni­ga’ya ce­za ve­re­bi­le­ce­ği ileri sürüldü.

Tweetler onun için atıldı

Lionel Messi: (Ar­jan­tin ve Bar­ce­lo­na­’nın or­ta sa­ha oyun­cu­su): Uma­rım kı­sa sü­re­de iyi­le­şir­sin dos­tum.

Mesut Özil:  (Al­man­ya ve Ar­se­na­l’­in or­ta sa­ha­sı): Bu­na çok üzül­düm. Umarım en kısa sürede iyi­le­şir­sin.

Kaka: (Bre­zil­ya­lı es­ki mil­li oyun­cu): Kar­de­şim, he­pi­miz se­nin için du­a edi­yo­ruz.

Dilma Rousseff: (Brezilya Başbakanı): Tüm desteğimiz seninle.

LeBron James: (NBA ekibi Miami Heat’in oyuncusu): Neymar ile ilgili bu haberleri duymak berbat bir şey. Ne oyuncu ama. Umarım kısa zamanda iyileşirsin.

Mario Balotelli: (İtalya ve Milan’ın forveti): Kardeşim seninleyim. Dayan.

Fred: (Brezilya ve Fluminense’nin forveti): Artık bu kupada tüm kalbi-mizle oynamak için bir sebebimiz daha var. Bu kupayı sana hayat vermek için daha çok kazanmak istiyoruz.

Willian: (Brezilya ve Chelsea’nin orta saha oyuncusu): Dayan kardeşim

Roberto Carlos: (Brezilya’ın eski solbeki, Sivasspor Teknik Direktörü): Günümüz futbolunun büyük fenomenini kucaklıyorum.

ORÇUN ÖZATEŞ - BUGÜN GAZETESİBu haber toplam 2963 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim