• BIST 10741.37
  • Altın 2493.09
  • Dolar 32.7826
  • Euro 35.0775
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 34 °C
  • Antalya 33 °C
  • İzmir 40 °C

ÖHY ve ATT Yönetmelik Değişikliği Uygulamaları-23.03.2015

ÖHY ve ATT Yönetmelik Değişikliği Uygulamaları-23.03.2015
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ÖHY ve ATT Yönetmelik Değişikliği Uygulamaları hakkında açıklamalar yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092/1143                      23.03.2015 
Konu: ÖHY ve ATT Yönetmelik Değişikliği
    Uygulamaları             

 

………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi :    a) 30/04/2014 tarih ve 384 sayılı genel yazımız.
b) 16/10/2014 tarih ve 1661 sayılı genel yazımız.
c) 11/07/2014 tarih ve 1263 sayılı genel yazımız.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde; 23/01/2015 tarih ve 29245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte (ATT Yönetmeliği); 30/01/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır.

Mezkûr Yönetmelik değişikliklerinde yer alan hükümler dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmekte olup bu değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1)Özel Hastaneler ile ATT Yönetmeliği kapsamındaki; özel hastane, poliklinik ve tıp merkezi bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimlerinin poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç hususlarında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir. Bu birimlerin denetimi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte tanımlanan fiziki standartlar, asgari tıbbi cihaz-donanım ve personel standartlarına göre yapılacaktır.

2)Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarından birinin hastane bünyesinde kurulması kaydıyla diğeri hizmet alımı yoluyla karşılanabilecektir. Özel hastaneler bünyesindeki laboratuvarlar, Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek-11’de belirtilen belirli bir uzmanlık dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile ilgili uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, Özel Hastaneler Yönetmeliği 28 inci maddesinin (b) bendi hükmü gereği biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarından birisinin özel hastane bünyesinde kurulu bulunması halinde diğer laboratuvar hizmetlerini hizmet alımı veya kadro dışı geçici hekim istihdam edilerek ruhsat düzenlenmesi kaydı ile sürdürebilecektir. Tıbbi laboratuvar hizmetleri;

a) Kadrolu olarak hizmet verdikleri özel hastanede adına mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı bulunan ve sorumlu uzman olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları çalıştıkları özel hastanede asgari tıbbi laboratuvarın sorumlu uzmanı ise aynı hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanlık dalında poliklinik hizmeti de verebileceklerdir.

Çalıştığı özel hastanede asgari laboratuvar sorumlu uzmanı olmayan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları çalıştıkları hastane dışında enfeksiyon hastalıkları uzmanlık dalında poliklinik hizmeti verebilecek veya asgari tıbbi laboratuvar sorumlu uzmanlığı hariç tıbbi laboratuvarlarda kadro dışı geçici olarak çalışabilecekler veya asgari olmayan tıbbi laboratuvarın sorumlu uzmanlığını kadro dışı geçici olarak yürütebilecektir.

b) Mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları; asgari tıbbi laboratuvar sorumlu uzmanlığı hariç tıbbi laboratuvarlarda kadro dışı geçici olarak çalışabilecekler veya asgari olmayan tıbbi laboratuvarın sorumlu uzmanlığını kadro dışı geçici olarak yürütebilecektir.

c) 30/04/2014 tarih ve 384 sayılı genel yazımızın 5/I maddesinde yer alan “Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlardan mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları” ibaresi “Özel hastane bünyesindeki asgari tıbbi laboratuvarın sorumlu uzmanlığını yürüten mikrobiyoloji veya biyokimya uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.

3) 60 yaşını dolduran tabipler (emeklilik belgesi istenmeden) ve engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, Özel Hastaneler ile ATT Yönetmeliği kapsamındaki planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarında planlamadan istisna olarak kadro dışı geçici çalışabileceklerdir.

4) Hastane yatak sayısı 75’ten az olan özel hastanelerden bu Yönetmelikte öngörülen bina şartlarının tamamını sağlayanlar ile taşınarak sağlayanların talepleri halinde hastane yatak sayılarının 75’e tamamlanabileceği ve bu şekilde yatak sayısı artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayısı 25’in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilave yatak sayısının 1/6’sına kadar uzman tabip kadrosu verilebilecektir.

5) Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında özel sağlık kuruluşları ile birleşerek taşınacak özel hastanelerden birleşme yoluyla toplam kadro sayısını birleşmeden önceki kadrosunun bir katından fazla arttıranlara ilave edilecek uzman hekim kadrosu sayısının üç katına kadar yatak ilave edilebilir.

6) Faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarında bu yönetmeliğe göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, eksiklik tespit edilen ilgili birimin faaliyeti Valilikçe geçici olarak durdurulacak ve yine uzmanlık dalının veya ilgili birimin faaliyetine izin verilmesi işlemleri İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

7) Yönetmelik şartlarını sağlayamadıkları için haklarında uyum süresi öngörülen hastanelere, verilen süre sonunda uygunsuzluklarını giderememeleri halinde azami 7 yıllık süre ile sınırlı olmak kaydıyla ek süre verilebilecektir. Örneğin; özel hastanelerden uygunsuz olan durumlarına ve bu uygunsuzlukların yerinde veya taşınarak giderilebileceği hususlarına yer verilerek uyum süresi üç yıl olarak öngörülmüş ise, bu üç yıllık sürenin sonunda Müdürlükçe yapılan incelemede uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde en fazla dört yıl süreyle ek süre verilebilir. Bu şekilde verilen süre, ilk verilen süre ile birlikte toplamda yedi yılı geçmeyecektir.

8) Özel Hastaneler ile ATT Yönetmeliği kapsamındaki aşağıda yer alan başvuru işlemleri Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır:

a) 31/12/2013-21/03/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/03/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler Özel Hastaneler ile ATT Yönetmelik Değişikliklerinin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla anılan Yönetmelikler kapsamındaki planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarınında kadro dışı geçici olarak çalışabilecektir.

Bu hüküm kapsamında muayenehanesi bulunan hekimlerin Soyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bir yerde çalışmak istemesi halinde 1219 sayılı Kanuna uygunluk sağlanması amacıyla muayenehanesini kapatması kaydıyla Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmek suretiyle çalışabilecektir.

b) 15 Şubat 2008 tarihinden sonra bir özel hastanede veya ATT Yönetmeliği kapsamındaki planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarında personel çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir süre çalışan ve 31/12/2013-21/03/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç hiçbir planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabip/uzmanlar bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belge ile belgelemek ve ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla bir defaya mahsus sigortalı olarak çalıştığı kuruluşta kadro dışı geçici olarak çalışabilecektir.Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup kuruluşlara müktesep kadro hakkı vermez.

9) Poliklinik ortaklarının tek tabip kalması halinde üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise polikliniğin faaliyetine son verilerek talepleri halinde muayenehaneye dönüştürülecektir.

10) Polikliniklerde tabip eksikliğinin giderilmesi için 3 ay süre verilmiştir. Tabip sayısı asgari sayının altına düşen polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi halinde faaliyeti en fazla bir yıl süre ile askıya alınabilecektir.

11) ATT Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında özel kanunlarına göre sağlık kuruluşu açmaya yetkili kamu kurumlarınca açılmış poliklinik ve tıp merkezlerine Müdürlüklerce ruhsat düzenlenecek, kuruluşun ve çalışan tabiplerin SKYS’ye kaydı yapılacaktır.Tabip ayrılış ve başlayışları SKYS üzerinden yapılacaktır.

Bu kurumların sahipliğinde açılacak poliklinik ve tıp merkezlerinin açılabilmesi için Bakanlığımız planlamaları açısından değerlendirilmek üzere öncelikle Bakanlığımıza gönderilecek Bakanlığımızca izin verilmesi halinde açılış ve ruhsatlandırma işlemleri yürütülecektir.

12) ATT Yönetmeliği kapsamındaki muayenehane hariç sağlık kuruluşları, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, sağlık kuruluşuna planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülülecektir. Bu kapsamda yabancı sağlık meslek mensubunun planlamaya tabi poliklinikler ile şirket sahipliğinde müstakil olarak faaliyet gösteren müessese ve tıbbi laboratuvarlarda çalışmasına izin verilebilecektir. Şirket sahipliğinde faaliyet göstermeyen müessese ve tıbbi laboratuvarlarda ise; Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi hükümleri gereğince izin verilemeyecektir.

13) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin  03/08/2015 tarihine kadar ATT Yönetmeliğine uygunluk sağlayarak ruhsat almak zorunluluğu sözkonusu iken ATT Yönetmelik Değişikliği ile uyum sağlama zorunluluğu kaldırılmıştır. 03/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler 12/D maddesinde belirlenen fiziki şartlar aranmaksızın mevcut halleriyle Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Ancak, bu muayenehanelerin taşınmaları halinde ATT Yönetmeliği 12/D maddesinde belirtilen standartlar ve Ek1/d de belirlenen belgeler istenmek suretiyle ruhsatlandırılacaktır.

Bu muayenehanelerden Ek1/d de yer alan ve aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

a)Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe,

b) Muayenehanenin oda esasında bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,

c) Muayenehane açacak olan tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti, adli sicil beyanı, tabip odası kayıt belgesi ile iki adet vesikalık fotoğrafı,

ç)Muayenehanede kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, Müdürlük tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

d) Var ise; Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti,

e) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge,

f) Var ise; çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

g) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.

İlgi (a) sayılı genel yazımızın 7 nci maddesi ve 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri ile ilgi (b) ve ilgi (c) sayılı genel yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Yazının aslı için tıklayınız 

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. Bu haber veya yazı sadece Sağlık Aktüel (www.saglikaktuel.com) şeklinde aktif kaynak gösterilerek yayımlanabilir.

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 24773 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim