• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde Özel Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı

Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde Özel Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:83913885
Konu: Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde
           Sağlık Kuruluşu Planlama İlanı

BAKANLIK MAKAMINA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulan "Organize Sanayi Bölgeleri” (OSB) bünyesinde "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin" 9 uncu ve 35 inci maddesi uyarınca sağlık kuruluşları açılması için planlama ilan metni hazırlanmıştır.

İlişikte yer alan OSB"leri bünyesinde yeni sağlık kuruluşu açılması ile ilgili ilanın uygun görülmesi halinde yürürlüğe konulması hususunu.

Tensiplerinize arz ederim.

Uzm.Dr. Alaattin DiLSİZ
Genel Müdür V.

Ek: İlan Metni ve Ekleri (3 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.
          .../../2014

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
          Müsteşar

OLUR
..
./.../2014

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU 
Bakan

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ BÜNYESİNDE YENİ AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN SAĞLIK KURULUŞU AÇILMASI İLE İLGİLİ PLANLAMA İLANI

Gerekçe;

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin i inci fıkrasının (a) ve (c) bendi, 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (l) bendi kapsamında "ülkemizde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikalarının belirlenmesi" görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Mezkûr mevzuat kapsamında yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre Bakanlığımızca;

a)  Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,
Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israf, ve atıl kapasiteye yol açılmaması amaçları doğrultusunda. Organize Sanayi  Bölgeleri bünyesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan planlamanın ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlar Hakkında Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde "Özel kanunlarına göre bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşların, açmaya yetkili kamu kurumlarınca açılacak tıp merkezleri, ilgili mevzuattan kaynaklanan muafiyetleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte öngörülen planlamaya, sağlık insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis ile tıbbi donanım ve hizmet standartlarına uyar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tıp merkezleri, bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından Müdürlükçe incelenir. Ancak, bunlar için ön izin, ruhsatname, mesul müdürlük belgesi ve sağlık çalışanlarına çalışma belgesi düzenlenmez." hükmüne yer verilerek Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamında özel kanununa göre sağlık kuruluşu açmaya yetkili kamu kurumlarınca sağlık kuruluşu açılabileceği yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde "Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini," hükmüne yer verilerek Organize Sanayi Bölgeleri tarafından sağlık kuruluşu işletebileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. OSB'ler kamu kurum ve kuruluşun tarafından kurulan özel hukuk tüzel kişileridir.

Tanımlar;

Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Yönetim kurulu: İlgili OSB Yönetim Kurulunu,

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,

OSB Tıp merkezi: Bu planlama ilan metninde belirlenmiş kriterlere göre açılmış Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlar. Hakkında Yönetmeliğince tanımlanan A veya B tipi tıp merkezini.

OSB Polikliniği: Bu planlama ilan metninde belirlenmiş kriterlere göre açılmış Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğince tanımlanan A tipi polikliniği, ifade eder.

Planlama usul ve esasları;

1. Bu ilan kapsamında sadece, bünyesinde kamu veya özel sektöre ait sağlık kuruluşu bulunmayan OSB’ler bünyesinde yeni OSB tıp merkezi veya OSB polikliniği kurulmasına izin verilecektir.

2. OSB tıp merkezi veya OSB polikliniğine, OSB bünyesinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan her 5.000 kişiye 1 klinisyen uzman hekim düşecek şekilde Genel Müdürlükçe klinisyen uzman hekim kadrosu belirlenecektir. Ancak bu şekilde OSB tıp merkezi verilecek klinisyen uzman hekim sayısı azami 10'u aşamaz. Azami 10 klinisyen hekim sayısına ilave olarak Genel Müdürlükçe anestezi ve reanimasyon uzmanı, biyokimya uzmanı, klinik mikrobiyoloji/enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve radyoloji uzmanı verilebilir.

3. Belirlenen klinisyen uzman hekim kadro sayısına göre;

a. OSB bünyesinde yeni açılacak sağlık kuruluşuna verilebilecek klinisyen uzman hekim kadro sayısı 4 ve 4'ten fazla olan OSB bünyesinde A veya B tipi tıp merkezi açılmasına izin verilecektir.

b. OSB bünyesinde yeni açılacak sağlık kuruluşuna verilebilecek uzman hekim kadro sayısı 3 olan OSB bünyesinde A tipi poliklinik açılmasına izin verilecektir.

OSB bünyesinde açılan OSB tıp merkezleri veya OSB poliklinikler taşınamaz ve devredilemez.
OSB bünyesinde açılacak OSB tıp merkezleri veya OSB polikliniklerden, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde A veya B tipi tıp merkezleri ve A tipi polikliniklerden istenilen şartlara ilave olarak, Yönetim Kurulunca açılmalarının uygun görüldüğüne dair belge istenecektir.

6. OSB’ler, sağlık kuruluşunu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde açacaktır. Organize Sanayi Bölgesi dışında sağlık kuruluşu açılmasına izin verilmeyecektir.

7. OSB tıp merkezleri veya OSB polikliniklerin klinisyen uzman hekim kadrolar, aşağıdaki listeden tercih edilecektir.

a. Dâhiliye

b. Genel cerrahi

c. KBB

d. Kadın Hastalıkları ve Doğum

e. Ortopedi ve Travmatoloji

f. Göz Hastalıklar.

g. Göğüs Hastalıkları

h. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

8. OSB bünyesinde açılacak sağlık kuruluşlar, bünyesinde verilebilecek ve verilemeyecek hizmetler aşağıda belirtilmiştir. OSB tıp merkezleri veya OSB poliklinikler bu listeye uygun olarak hizmet sunacaklardır.

Verilebilecek Hizmetler

Verilemeyecek Hizmetler

• Ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri

• Yataklı tedavi hizmetleri

• Küçük cerrahi müdahaleler

• işçi sağlığı ve işyeri hekimliği uygulamaları

• Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri

• 3. basamak ileri teşhis ve tedavi hizmetleri

 

• Özellikli sağlık hizmetleri

9. OSB bünyesinde yeni sağlık kuruluşu açılmasına ilişkin başvurular en geç 31.12.2015 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

15.09.2014

İlan metnine göre bünyesinde özel sağlık kuruluşu açılabilecek OSB'ler

SIRA NO

İL ADI

İLÇE

OSB ADI

ÜRETİMDEKİ (FAAL) PARSEL SAYISI

MEVCUT İSTİHDAM (işçi Sayısı)

Verilebilecek
Uzman Hekim
kadro sayısı
(işçi Sayısı/5000)

Açılabilecek
Özel Sağlık
Kuruluşu

i

ADANA

MERKEZ

ADANA (I+II) H.SABANCI

340

32.99N

7

Tıp Merkezi

2

ANKARA

MERKEZ

ANKARA SANAYİ ODASI 1.

243

30.000

6

Tıp Merkezi

3

ANKARA

MERKEZ

ANKARA OSTİM

3.882

50.000

10

Tıp Merkezi

4

ANKARA

MERKEZ

ANKARA İVEDİK

6.866

102.927

10

Tıp Merkezi

5

BURSA

MERKEZ

BURSA OSB

246

46.184

9

Tıp Merkezi

6

BURSA

MERKEZ

BURSA-DEMİRTAŞ

294

41.455

N

Tıp Merkezi

7

BURSA

NILOFER

BURSA-NÎLÜFER

251

17.459

3

Poliklinik

N

DENİZLİ

MERKEZ

DENİZLİ

117

24.000

5

Tıp Merkezi

9

ESKİŞEHİR

MERKEZ

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

449

36.J7N

7

Tıp Merkezi

10

GAZIANTEP

MERKEZ

GAZİANTEP

N47

120.000

10

Tıp Merkezi

ii

İSTANBUL

MERKEZ

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ

239

18.990

4

Tıp Merkezi

12

ISTANBUL

MERKEZ

İSTANBUL-DERİ

357

30.000

6

Tıp Merkezi

13

İSTANBUL

MERKEZ

ISTANBUL-İKITELLİ

19.252

154.245

m

Tıp Merkezi

14

İSTANBUL

MERKEZ

ISTANBUL-DUDUL.LU

2.310

30.466

6

Tıp Merkezi

15

İZMİR

MERKEZ

İZMİR - Atatürk

577

35.000

7

Tıp Merkezi

t6

İZMIR

KEMALPAAA

İZMİR KEMALPAŞA

413

21.100

4

Tıp Merkezi

t7

KAYSERI

MERKEZ

KAYSERİ

949

51.000

10

Tıp Merkezi

IN

KOCAELİ

MERKEZ

KOCAELİ-Gebze I

145

20.627

4

Tıp Merkezi

19

KONYA

MERKEZ

KONYA (KOS)

45N

25.004

5

Tıp Merkezi

20

MANISA

MERKEZ.

MANİSA

lK5

41.000

N

Tıp Merkezi

21

TEKİRDAĞ

MERKEZ

TEKİRDAG-ÇERKEZKÖY

265

42.72N

9

Tıp Merkezi

22

TEKİRDAĞ

MERKEZ

TEKIRDAĞ-VELİMEŞE

17N

19.400

4

Tıp Merkezi

 

Toplam

153

 

 

Yazının aslı için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 23235 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim