• BIST 10755.76
  • Altın 2450.269
  • Dolar 32.8136
  • Euro 35.1241
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Bursa 28 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 32 °C

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-13.05.2023

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-13.05.2023
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Mayıs 2023 tarihli ve 32189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. (Değişiklikler eklenmiş güncel hali aşağıdadır)

13 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32189

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ön izninde yüksek yatak kapasitesi bulunan hastaneler, ön izin belgesine uygun olarak tanzim edilen ruhsatında yer alan bütün alanlarda hizmet verecek şekilde 100 yataktan az olmayan kapasite ile faaliyete başlayabilir. Bu durum faaliyet izin belgesinde gösterilir. Faaliyete başladıktan sonraki 5 yıl içinde ruhsatında kayıtlı kapasiteye ulaşacak şekilde yatak artırımı yapılabilir. Beş yılın sonunda faaliyete geçirilmeyen yatak kapasitesi iptal edilerek yeni duruma göre ruhsat yeniden düzenlenir.”

Ön izin

MADDE 9 –

(Ek fıkra:RG-20/4/2018-30397) Özel hastane ön izin belgesinde hastanenin yatak kapasitesi belirtilir ve hastane bu kapasite ile ruhsatlandırılır. İmar mevzuatından kaynaklı ön izin projesinde belirtilen kapasite fazlası bina yatırımları hastaneye ilave kapasite hakkı vermez. Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesine aykırı şekilde kapasite artırmaya yönelik mekân, oda kat ilavesi veya ön izinden fazla hizmet alanı bulunması halinde ilgili sağlık tesisi ruhsatlandırılmaz. (Ek:RG-13/5/2023-32189) Ön izninde yüksek yatak kapasitesi bulunan hastaneler, ön izin belgesine uygun olarak tanzim edilen ruhsatında yer alan bütün alanlarda hizmet verecek şekilde 100 yataktan az olmayan kapasite ile faaliyete başlayabilir. Bu durum faaliyet izin belgesinde gösterilir. Faaliyete başladıktan sonraki 5 yıl içinde ruhsatında kayıtlı kapasiteye ulaşacak şekilde yatak artırımı yapılabilir. Beş yılın sonunda faaliyete geçirilmeyen yatak kapasitesi iptal edilerek yeni duruma göre ruhsat yeniden düzenlenir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında ve gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir.”

Diğer personel

Madde 19-

...............

Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. (Değişik ibare:RG-13/5/2023-32189) Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında ve gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir. (Mülga ibare:RG-13/5/2023-32189) Tabibin/uzmanın çalışma belgesinin Müdürlük onaylı örneğinin poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için en az 16 m² genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır.”

“Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği duvarda asılı olarak bulunur ve EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir.”

Poliklinik muayene odası

Madde 23-

Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. (Değişik ibare:RG-13/5/2023-32189) “Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için en az 16 m² genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.

...................

(Değişik üçüncü fıkra:RG-11/3/2009-27166) Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur. (Değişik üçüncü fıkra:RG-13/5/2023-32189) Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği duvarda asılı olarak bulunur ve EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “EK-4’de” ibaresi “EK-3’te” şeklinde değiştirilmiştir.

Tıbbî donanım

Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbî araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK-4’de (Değişik ibare:RG-13/5/2023-32189) EK-3’te gösterilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan “EK-5’de” ibareleri “EK-4’te” şeklinde değiştirilmiştir.

Bulundurulması zorunlu ilaçlar

Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgarî miktarları EK-5’de (Değişik ibare:RG-13/5/2023-32189) EK-4’te gösterilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilir.”

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 –

........................

ı) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilir. Özel hastaneler, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilir. Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet vereceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan en yakın ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyonlardan görüş alınarak sözleşme yapılabilir. (Değişik cümle:RG-13/5/2023-32189) Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilir....

........

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-10’unun üçüncü paragrafının (a) bendinin sonuna “(İlde yeterli sayıda ilgili yan dal uzman tabibinin bulunmaması ve Servis için Ek-3/S1 veya Ek-3/S2 ve Poliklinik için Ek-3/P1 veya Ek-3/P2 listelerine ek araç ve gereç istenmeyen branşlar için yan dal uzmanlık dalının bağlı olduğu ana dal uzman tabibi tarafından da düzenlenebilir.)” ibaresi eklenmiştir.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri

EK MADDE 10 –

 

Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlı birimde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır. (Ek ibare:RG-13/5/2023-32189) İlde yeterli sayıda ilgili yan dal uzman tabibinin bulunmaması ve Servis için Ek-3/S1 veya Ek-3/S2 ve Poliklinik için Ek-3/P1 veya Ek-3/P2 listelerine ek araç ve gereç istenmeyen branşlar için yan dal uzmanlık dalının bağlı olduğu ana dal uzman tabibi tarafından da düzenlenebilir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

► Özel Hastaneler Yönetmeliği ve ekleri birleştirilmiş son hali için tıklayınız (13.05.2023)

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 29442 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim