• BIST 8074.42
  • Altın 1681.795
  • Dolar 27.1493
  • Euro 28.9023
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 25 °C

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 23 Temmuz 2008 Çarşamba, 26945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 23 Temmuz 2008 Çarşamba, 26945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

23 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26945
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
             MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 19 – Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ve nitelikleri EK-1’de belirtilen personeli, klinik ve laboratuvar uzmanlarını kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip edebilmeleri, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda; yan dallarda uzman olan tabipler ise en fazla üç sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilirler.
             Ruhsata esas olmamak kaydıyla tabip harici sağlık çalışanı, en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir."
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "MADDE 39 – Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.
             Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilir. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkeziyle temas kurulur.
             Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen hastane, hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri hâlinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak, hastanın mağduriyetine meydan vermemek ve durumu komuta kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür.
             Acil hastanın sevk edileceği sağlık kurumunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alır, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kurumuna sevk edileceğine karar verir, ilgili kurumun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlar. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilir.
             Acil olarak hastaneye müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmaz. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.
             Özel hastaneler, acil sağlık hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata da uymak zorundadır.
             Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulması şarttır. Acil tabibi tarafından yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. Normal çalışma saatleri dışında faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzman tabipler "icapçı" konumda görev yaparlar. Mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabibler veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
             Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6’da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulması gereklidir.
             Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçlar bulunur.
             Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin ruhsatnamesi Bakanlıkça geri alınır."
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe, 40 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
             "Komplikasyon gelişen hastaların tedavilerinin sağlanması
             MADDE 40/A – Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bağlı olarak komplikasyon gelişen hastalara gerekli tedavinin sağlanması veya müdahalenin yapılması için hastanenin imkânları tıbben yeterli değil ise, hastanın ihtiyacı olan tıbbi hizmeti sunabilecek donanım ve yeterlilikteki kamu veya başka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta sevk edilir. Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe, 69 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
             "Ruhsatları geri alınan hastane binalarının yeniden ruhsatlandırılması
             MADDE 69/A – 9 uncu maddeye göre ön izin alan ve ek 1 inci maddede belirtilen diğer istisnalardan faydalanmaksızın ruhsatlandırılan ve fakat ruhsatnameleri geri alınarak faaliyetine son verilen hastane binaları, ek 4 üncü madde uygulanmaksızın bu Yönetmeliğe göre hastane olarak yeniden ruhsatlandırılabilirler. Bu şekildeki ruhsatlandırmada, ruhsatnamenin geri alınarak geçersiz sayıldığı tarihteki mimari proje ve kapasite durumuyla sınırlı kalmak ve bu Yönetmelikteki şartlara uymak zorunluluğu vardır."
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen "EK MADDE 2", "EK MADDE 3" olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, bu maddede belirtilen planlamadan istisna tutularak Türkiye’de meslek icra edebilirler."
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "15/2/2008 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe uygun olarak ön izin almak için başvuranlardan, 8 inci maddede belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren belgeleri eksik olan veya mahiyet olarak 8 inci maddeye uygun bulunmayanlar, 15/10/2008 tarihine kadar eksikliklerini veya uygunsuzluklarını gidermeleri şartıyla ek 4 üncü maddede belirtilen planlama hükümlerinden istisna tutulurlar."
             "İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden istisna tutulmaları, ön izne esas proje ve belgelerle sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tabidir. Planlama kapsamındaki konulara yönelik proje değişikliklerinde, planlamaya dair istisnalar sona erer."
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı Özel Hastaneler Denetim Formunun "2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER" başlıklı kısmının (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2 -Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?
 
Mesul müdür uyarılır.
10 gün
Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında faaliyet durdurma
 
 
             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Bu haber toplam 2505 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim