• BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 15 °C

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2009 Çarşamba 27166 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2009 Çarşamba 27166 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
11 Mart 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27166
YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1– 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlık dallarından birer tabip,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kısmi zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından, konsültan hizmet verilecek dallarda çalışacak tabipler dışındaki diğer personelini tamamladığı tespit edilen özel hastaneler, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Mesul müdür, görev yaptığı hastanenin dışında muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışamaz.”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,”
             “m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yardımcısını bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 19 – Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarındaki tabipler ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları EK-1’de belirtilen personeli çalıştırmak zorundadır.
             Tabipler, özel hastanede aşağıdaki şekilde çalışabilirler:
             a) Kadrolu çalışma: Tabip veya uzman tabibin, bir özel hastanede iş sözleşmesiyle çalışmasıdır. Sözleşmede, tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışabileceğinin açıkça yazılması gerekir.
             b) Kısmi zamanlı çalışma: Bir hastane veya tıp merkezinde kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla fizik mekanları yeterli olan özel sağlık kurum/kuruluşlarında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır. Kısmi zamanlı çalışma, en fazla iki özel hastane ve/veya tıp merkezinde yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise, muayenehanenin yanında başka bir özel hastane veya tıp merkezinde çalışılabilir.
             c) Konsültan olarak çalışma: Bu çalışma şeklindeki konsültasyon, özel hastaneye teşhis ve/veya tedavi amacıyla başvuran bir hastanın sağlık durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastanın talebi üzerine aynı veya farklı uzmanlık dallarındaki tabip/tabiplerden tıbbî görüş, destekleyici, tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması veyahut cerrahi müdahale yapılmasıdır. Bu şekildeki çalışma, bir hastanın sağlık durumuyla ilgili arızi hallere yönelik çalışma olup, hastanede sürekli çalışmayı ifade etmez. Bir uzman tabibin konsültan olarak çalışabilmesi için, konsültasyon hizmetini vereceği hastaneyle sözleşme yapması gerekir. Bu şekilde çalışan tabiplerin sözleşmeleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili bilgiler, mesul müdür tarafından her ayın sonunda müdürlüğe bildirilir. Her hastane için ayrı olmak üzere, konsültan tabiplerin ad ve soyadları ve uzmanlık dalları ile ilgili listeler aylık olarak Bakanlığa gönderilir.
             Sağlık durumu aciliyet arzeden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için o ildeki özel sağlık kurum/kuruluşlarında konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda uzman tabip bulunmadığı hallerde özel hastane tarafından, hastanenin bulunduğu ilçede veya büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan uzman tabip, konsültan tabip olarak davet edilebilir. Bu uygulama sonrası mesul müdür tarafından en geç bir iş günü içinde sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.
             Bir tabibin hastanede hangi şekilde çalıştığı, personel çalışma belgesine açıkça yazılır. Hastanede kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan tabip veya uzman tabip işinden ayrılır ise bu ayrılış, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi geçersiz sayılır. Ayrılan tabip veya uzman tabibin yerine tabip veya uzman tabip başlatılır ise, başlatılan tabip için mesul müdür tarafından düzenlenen EK-12’deki personel çalışma belgesi, müdürlükçe en geç beş iş günü içinde onaylanır. Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır.  
             Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel hastanede tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden çıkarılır.
             Özel hastanedeki tabip harici sağlık çalışanı, görevlerini aksatmamak ve mesul müdürce yazılı olarak uygun görülmek şartıyla en fazla bir özel sağlık kurum ve/veya kuruluşunda daha çalışabilir.
             Elektronik kayıt sistemlerine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
             “Hasta yatakları
             MADDE 20/A – Hasta yatağı, hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yataklardır.
             Yoğun bakım, prematüre ve yeni doğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar, hasta yatak sayısına dahil edilir.
             Ancak;
             a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler,
             b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası yatakları,
             c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar,
             d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar,
             e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları,
             f) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan günübirlik tedavi yatakları,
             g) Hastanede nöbetçi personel için ayrılan yataklar,
             h) Refakatçi yatakları
             hasta yataklarına dahil değildir.
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.”
             “Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Özel hastane bünyesindeki laboratuvarlar için ilgili mevzuata göre hastane adına ruhsatname düzenlenir ve laboratuvarlar, faaliyet izin belgesine yazılır. Laboratuvar hizmetleri, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan ilgili laboratuvar uzmanının sorumluluğunda yürütülür. Sorumlu uzmanın adı-soyadı, diploma ve uzmanlık belgesi laboratuvar ruhsat başvurusu sırasında verilir. Hastane adına düzenlenen laboratuvar ruhsatında sorumlu uzmanın adı yer almaz, bu uzman adına düzenlenen EK-12’deki personel çalışma belgesinde laboratuvar sorumlusu olduğu ayrıca belirtilir. Aynı laboratuvarda çalışan diğer uzmanlar için sadece EK-12’deki personel çalışma belgesi düzenlenir.”
             “Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında olan ve faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satın alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılan veya diğer özel hastaneler bünyesinde ruhsatlı olan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan karşılanabilir. Bu yönde hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Özel hastanede, bir poliklinik muayene odasında en fazla iki tabibin çalışmasına izin verilir. Ancak, çalışan her tabip için ayrı poliklinik muayene odası da düzenlenebilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu ve kısmi zamanlı çalışan tabip sayısından fazla poliklinik muayene odasının olması, tabip sayısını artırma hakkı vermez.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 65 – Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle bir kısmında veya tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı askıya alınan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemez ise, ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır.
             Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam edilen özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan hastanede hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, hastane ruhsatı Bakanlıkça geri alınır. Bu durumdaki hastane tekrar ruhsatlandırılmaz; hastane sahipliği de, iki yıl süreyle ek 4 üncü maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatırımlar için başvuruda bulunamaz.
             Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “c) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edemezler.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Tür değişikliği ve taşınma
             MADDE 68 – Ruhsatlandırılan özel hastaneler için tür değişikliği talebinde bulunulabilir. Tür değişikliğinin, ek tabip alınmasını gerektirmesi durumunda Bakanlıkça ilan edilen planlamalara uyulması zorunludur. Bu yöndeki talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, tür değişikliğinin mahiyetinin gerekli kıldığı belgeler başvuru sahibine tamamlatılarak ruhsatlandırma ve faaliyet izni işlemleri yürütülür.
             Ruhsatlı hastane, bulunduğu ilçede bu Yönetmelik şartlarına uygun olarak başka bir binaya taşınabilir.”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 69 – Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, devir sözleşmesinin müdürlükçe “aslı gibidir” onaylı sureti, 13 üncü maddeye göre devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmelerle birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüğe başvurulması zorunludur. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti, devreden sorumluluğunda devam eder. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 5 inci madde eklenmiştir.
             “Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
             EK MADDE 5 – Kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Bakanlıkça, ek 4 üncü maddedeki planlamadan istisna olarak ruhsatlı hastanelere aşağıdaki hususlarda izin verilebilir:
             a) Mevcut kadrolu ve kısmi zamanlı her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir.
             b) Toplam hasta yatak sayısı, mevcut kadrolu uzman tabip sayısının üç katından az olan hastanelere bu orana ulaşmak üzere yatak eklenebilir.
             c) Mevcut uzman tabipler tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilir. Teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak belirlenir. 11/3/2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar, başka bir özel hastanede veya tıp merkezinde kullanılmak üzere devredilebilir.
             d) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatlandırılmış müstakil laboratuvarlardan hizmet alınarak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir.
             e) Ayrıca;
             1) Sadece özel hastane veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan tabip/uzman tabipler, başka özel hastanede veya tıp/dal merkezinde kısmi zamanlı veya nöbetçi olarak çalışabilir.
             2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler dışında, yurtdışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerektiğinde uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilir.
             3) Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler, gerektiğinde faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak çalışabilir.
             f) Faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışan uzman tabiplerden yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olanlar, tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Bu durumda, kısmi zamanlı çalışılacak uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde kısmi zamanlı çalışılan dal için uzman tabip bulunamaz ise, bu dal faaliyet izin belgesinden çıkarılır.
             g) Sadece özel hastane ve/veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan uzman tabipler personel çalışma belgesinde belirtilmek kaydıyla, başka özel hastaneler ve/veya tıp/dal merkezlerinde konsültan olarak çalışabilir. Bu tabiplerin uzmanlık dalları, konsültan olarak çalıştıkları özel hastanelerin ve/veya tıp/dal merkezlerinin faaliyet izin belgesine/uygunluk belgesine konsültasyon hizmeti verilen dal/dallar olarak eklenir.
             h) Uzmanlık dalına esas olan ve asgarîyi teşkil eden tabip ayrılışında, süre kaydı aranmaksızın bu dalda tabip bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanlık dalında asgarî sayının üzerindeki tabip ayrılışında, bir yıl içinde aynı uzmanlık dalında tabip istihdam edilebilir.
             Birinci fıkranın (d) bendine göre hastane bünyesinde kurulan laboratuvarın sorumluluğu hizmet alınan kuruluşun laboratuvar uzmanı tarafından yürütülür, hastane kadrosunda ayrıca ilgili dalda laboratuvar uzmanı çalıştırılmaz.
             Birinci fıkranın (e) bendine göre çalıştırılan uzman tabipler ayrılır ise, yerlerine bu bendde belirtilen statülerdeki tabipler alınabilir. Bu bend uyarınca uzmanlık dalı ilavesi yapılmış ise, altmış gün içinde bendde belirtilen statülerde tabip bulunamaması halinde uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.
             Birinci fıkrada belirtilen hususlar için, imar mevzuatına göre binada esaslı tadilata gidilmesi veya ek bina yapılması gerekiyorsa, 9 uncu madde uyarınca ön izin alınır. Bunların mevcut binada esaslı tadilat gerektirmemesi halinde sadece, tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.
             15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlık dalı yeniden faaliyet izin belgesine işlenir.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 6 ncı madde eklenmiştir.
             “Planlama ve istihdam komisyonu
             EK MADDE 6 – Ek 4 üncü maddeye göre yapılacak planlamaların ilandan önce değerlendirilmesi, planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak diğer konularda görüş alınması amacıyla Planlama ve İstihdam Komisyonu oluşturulur.
             Komisyon, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımıyla oluşur:
             a) Genel Müdür,
             b) Genel Müdürlüğün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
             c) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,
             d) Bakanlık I. Hukuk Müşaviri,
             e) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı,
             f) Bakanlık Personel Genel Müdürü,
             g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sağlık sektörüyle ilgili iki temsilci.
             Ancak Bakanlık planlama ve istihdam komisyonuna Sosyal Güvenlik Kurumundan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ve Yüksek Öğretim Kurumundan komisyon üyesi olarak en az daire başkanı seviyesinde birer yetkili çağırabilir.
             İkinci fıkranın (c) ilâ (f) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeleri, kendi yerlerine Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı seviyesinde bir yetkili görevlendirebilirler.
             Komisyon, çalışmalarına ve görüşlerine esas olmak üzere uygun gördüğü ilgili kurumlardan veya kişilerden görüş veya rapor isteyebilir.
             Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az beş iş günü öncesinden üyelere yazılı olarak bildirilir.
             Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunlukla karar alır.
             Komisyonun kararları, tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.
             Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
             Planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların Komisyon tarafından değerlendirilmesi sırasında, itiraz sahibi veya yetkili temsilcisi davet edilerek dinlenebilir.”
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 7 nci madde eklenmiştir.
             “Bakanlığa gönderilecek bilgiler
             EK MADDE 7 – Bu Yönetmelik uyarınca müdürlükçe yapılan işlemlere dair bilgiler ile Bakanlıkça istenilen bilgiler, icmal tabloları halinde veya Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde elektronik sistem üzerinden aylık olarak Bakanlığa gönderilir.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.
             “Özel hastane statüsünde birleşme ve taşınmalar
             GEÇİCİ MADDE 8 – İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla aşağıda belirtilen sağlık kurum/kuruluşları, özel hastane statüsünde birleşebilir veya taşınabilir:
             a) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, bulunduğu ilçedeki başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçede birleşebilir.
             b) Bir tıp/dal merkezinin tabip ve uzman tabip sayısı özel hastane bakımından yeterli ise bu tıp/dal merkezi, bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına özel hastaneye dönüşebilir.
             c) Özel hastane veya tıp/dal merkezi, başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla bu Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle birleşebilir ve/veya başka illere, ilçelere taşınabilir.
             Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen birleşme veya taşınmalar için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyona sunulur. Komisyon başvuruyu, özel hastane hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirir ve başvuru uygun görülür ise izin verilir.
             Tıp/dal merkezleri, birleşme işlemleri tamamlanıncaya ve/veya hastane ruhsatı alıncaya kadar mevcut kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler.
             Birinci fıkra kapsamındaki laboratuvarlar, 11/3/2009tarihine kadar ilgili mevzuatı uyarınca müstakilen ruhsatlandırılan laboratuvarlardır.
             Hastane bünyesine katılmalarda, hastanenin fizik şartları uygun değil ise, bu Yönetmeliğe göre ek bina veya mevcut binada tadilat yapılmasına izin verilebilir.
             Bu maddeye göre özel hastane kurulması, birleşme ve taşınmalarda ön izin işlemleri için Bakanlığa başvuru süresi, 11/3/2009 tarihinden itibaren başlar ve 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre yayımlanacak bina, fizik mekan ve bunlarla bağlantılı diğer kriterlerin yürürlüğünden itibaren en geç dört yılın sonunda biter.”
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 9 – 11/3/2009 tarihi itibariyle hastane binası inşaatı tamamlanmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu arsası imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya arsayı sağlık alanına çevirme işlemlerini başlatmış olanlar veya 15/2/2008 tarihinden önce ilgili belediyeden hastane binası olarak inşaat ruhsatı alanlar Bakanlığa başvurabilirler. 11/3/2009 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa başvurulur.
             Başvuru belgeleri birinci fıkra kapsamında uygun görülen hastanelerin hizmet vereceği uzmanlık dalları ve kapasiteleri ile ilgili olarak Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınır. Komisyonca, özel hastane hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilçede verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeler öncelikle dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesine göre hizmet verilecek uzmanlık dalları ve kapasitenin belirlenmesinden sonra ön izin işlemleri başlatılır.”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 10 – Yürürlükten kaldırılan 69/A maddeye göre 1/5/2009 tarihine kadar başvurusu yapılan özel hastaneler, ek 4 üncü madde uygulanmaksızın ruhsatlandırılarak faaliyete geçirilir.”
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 11 inci madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 11 –15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede, kadrolu tabip bulunamadığından kadro hakkı sona eren hastaneler için 11/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda kadrolu çalışacak tabip bulunur ise kadroya eklenir.”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2’nin “1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER” başlıklı kısmının (14) ve (15) numaralı satırları ile “2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER” başlıklı kısmının (8) numaralı satırı, EK-7 ve EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (i), (k) ve (l) bentleri, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri, 69/A maddesi ve Ek 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
EK-1
 
ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ
 
I-MESUL MÜDÜR
Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.
II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI
Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir.
III-UZMAN TABİP
Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgari altı klinik uzman tabip 
Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip
IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman
V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI
Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip(Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
IX- TABİP
Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.
X-DİŞ TABİBİ
Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi
XI-BAŞHEMŞİRE
Her hastane için bir başhemşire
XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)
-Her beş hasta yatağı için en az bir,
- Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki,
-Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,
-Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir),
-İlave her üç bebek yatağı için en az bir,
-25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.
XIII-EBE
Her doğum masası için en az bir
XIV-ECZACI
50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir
XV-FİZYOTERAPİST
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)
XVI-DİYETİSYEN
Her hastane için en az bir
XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER
-Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir,
-Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir,
-Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir,
-Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir,
-Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir
XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ
-Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1
XIX-DİĞER PERSONEL
Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,
NOT:
-Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir.
-EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.
 


14-a) Hastane faaliyeti için gerekli asgari sayıda kadrolu uzman tabip mevcut mu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Asgari sayı fazlası olan dallardaki uzman tabiplerden ayrılan var mı?
 
c) Aynı dalda birden fazla sayıdaki uzman tabiplerinden ayrılan var mı?
 
d) Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre çalıştırılan tabiplerden uzmanlık dalı faaliyet izin belgesine eklenen tabip/tabiplerden ayrılan var mı?
 
 
a) Faaliyet için gerekli asgari sayıya ulaşmak için eksilen uzman tabip yerine üç ay içinde uzman tabip bulunamaz ise bu sürenin sonunda ruhsat, asgari sayıda kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar dört yıl süreyle askıya alınır. Tabip sayısı bu süre içinde asgari sayıya ulaşır ise ruhsat geri verilir. Dört yılın sonunda asgari sayıda kadrolu uzman tabip istihdamı olmaz ise, ruhsat sürekli olarak geri alınır ve ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır. Askı süresi içinde talep halinde tıp merkezi faaliyeti gösterilebilir.
b) İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi kadrolu uzman tabip/tabipler bulununcaya kadar durdurulur.
 
c) Ayrılan tabibin çalışma belgesi geçersiz sayılır. Yerine aynı uzmanlık dalında bir yıl içinde yeni tabip bulunur ise çalışma belgesi düzenlenir.
d) Ayrılan varsa, Ek 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Ayrılan tabibin yerine aynı benddeki statüde yeni tabip bulunursa, en geç beş iş günü içinde çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır. Uzmanlık dalı on beş iş günü içinde faaliyet izin belgesine eklenir.
 
 
15- Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgesi var mı? Poliklinik odasında asılı mı?
 
5 iş günü
Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 5 gün durdurulur.
 
8-Ambulans hizmetleri 40 ıncı maddede belirtilen standartlara uygun mu?
 
Mesul müdür uyarılır
1,5 ay
Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurulur.
 
              
 
 
 
“EK-7
ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ
                                                              
Hastanenin
Adı                                                         :……………………………………………………………….
Adresi                                                   :……………………………………………………………….
Sahibinin Adı                      :……………………………………………………………….
Ruhsat Tarih ve Sayısı                      :……………………………………………………………….
Mesul Müdür Adı ve Soyadı:………………………………………………………………
Onay Tarihi ve Sayısı                        :……/……/…… - ……………
Mesul Müdür Yardımcıları:
Adı ve Soyadı                                       :………………………………………………………………….
Onay Tarihi ve Sayısı                        :……/……/…… - ……………
Adı ve Soyadı                                       :………………………………………………………………….
Onay Tarihi ve Sayısı                        :……/……/…… - ……………
Toplam Hasta Yatak Sayısı : Rakamla…………Yazı ile ………………………. dır.
Yoğun Bakım Yatak Sayısı (ayrı ayrı):............................................................................................
...............................................................................................................................................................
Gözlem Yatak Sayısı          : Rakamla……….. Yazı ile …………………………dır.
 
1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:
a) Kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...…
b) Kısmi zamanlı uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...………
2) Konsültan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:……………………………………………. …………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...............
3) Yoğun Bakım Üniteleri:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...............................................
4) Laboratuvarlar (Hizmet satın alımıyla, dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da ayrıca belirtilecek): ..................…..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………….
5 Radyoloji Ünitesi (Hizmet satın alımıyla dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da ayrıca belirtilecek): …………………………………..................…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...………
6) Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler: ..........................................……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...............
7) Sözleşme ile satın aldığı hizmetler:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.  
 
 
ONAY”
“EK-12
 
PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
 
 
ÖZEL …...…………………… HASTANESİ
 
Fotoğraf
Tarih          :
Belge No    :
 
 
PERSONELİN         :
 
ADI ve SOYADI                                    :
T.C. KİMLİK NO                                   :
UNVANI                                                :
GÖREVİ                                                 :
BABA ADI                                             :
DOĞUM YERİ/TARİHİ                        :
MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE:
DİPLOMA TARİH ve NO                     :
UZMANLIK BELGESİ TARİH ve NO:
 
 
              Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..……………………………………... Hastanesinde, (kadrolu-kısmi zamanlı-konsültan)…………………………………………… olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.
 
 
 
                     Düzenleyen                                                                       Onay
                     Mesul Müdür                                                          İl Sağlık Müdürü
 
 
 
Tabibin kadrolu, kısmi ve/veya konsültan çalıştığı yerler belgenin arkasına işlenir.
 
 ”
 
Bu haber toplam 4470 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim