• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 19 °C

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş-İzin Alınması

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş-İzin Alınması
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş-İzin Alınması konulu yazı yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 36385208-949-2        04/01/2016
Konu : Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
            Alımlarında Uygun Görüş/İzin Alınması

................... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Bilindiği üzere 11/09/2014 tarihli ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması zorunlu hale getirilmiştir.

06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmeliğin "Uygun Görüş Alınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

"5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerde yapılacak ihalenin verilen görüşe uygunluğunun kontrolü malî hizmetler birimleri tarafından, 5018 sayılı Kanun kapsamı dışında olan kamu idarelerinde, kurumun en yetkili organınca görevlendirilecek birim tarafından yerine getirilir. " hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 09/02/2015 tarihli ve 1402 sayılı genel yazıda; "...İdarelerin, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlığımızdan ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür. " denilerek bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay içerisinde Maliye Bakanlığı'ndan izin almadan ihalelere çıkılmasına genel izin verilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 07/07/2015 tarihli ve 6801 sayılı genel yazı da ise özetle; söz konusu sürenin Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar uzatıldığı belirtilerek "...İdarelerin, önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Bakanlığımızca (Maliye Bakanlığı) uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla mezkur Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür. " denilmiştir.

Anılan Yönetmelik hükümleri ve Maliye Bakanlığı'nın mezkûr genel yazıları doğrultusunda; Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesislerinin yapacakları hizmet alımlarının Maliye Bakanlığınca verilen uygun görüş doğrultusunda yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması maksadıyla aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Birliklerin ve bağlı sağlık tesislerinin mevcut işçi sayısı olarak 25.11.2015 tarihli ve 2431 sayılı yazımız doğrultusunda Kurumumuza imzalı olarak bildirilen 2015 Yıl Sonu Hizmet Alımları Bilgi Formu'nda yer alan sayılar esas alınacaktır.

2. 2016 yılında, iş artışı da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen formda bildirilen 2015 yıl sonu mevcut işçi sayısını artırmak isteyen Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesisleri Kurumumuzdan izin alacaklardır. (İşçi Sayısı Tespit Sistemine göre mevcut işçi sayısı eksik olan veya olmayan Birlikler ve sağlık tesisleri) Kurumumuzdan izin almadan mevcut çalışan işçi sayısı kesinlikle artırılmayacaktır.

3. Bu izin hizmet alım ihalesinin; personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığına, işçi havuzu kapsamında olup olmadığına, yönergelerle istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında personel sayısının belirtildiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihaleleri için alınacaktır.

4. 2015 yılı içerisinde ilave personel artışı için Kurumumuzdan önceden izin alan ancak ihale süreçlerinin uzaması nedeni ile ilave personeli henüz başlatamayan Birliklerimizin Kurumumuzdan tekrar izin alması gerekmemektedir.

5. İşçi Sayısı Tespit Sistemine göre işçi sayısı fazla olan Birlikler, yeni hizmet binasına taşınılması veya ek hizmet binasının hizmete girmesi nedeni ile oluşan hizmet ihtiyaçlarının karşılanması haricinde işçi sayısının artırımı için Kurumumuza herhangi bir izin başvurusunda bulunmayacaklardır.

6. Yeni çıkılacak olan ihalelerin Maliye Bakanlığı'nca verilen uygun görüş doğrultusunda yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması amacıyla 2015 yılında geliştirilen ve "İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemi" modülünde kullanıma açılan "Hizmet Alım İhaleleri İçin İzin Talep Formu" 2016 yılında uygulamadan kaldırılmıştır.

Ancak gerek Birlikler gerekse bağlı sağlık tesisleri tarafından yeni yapılacak olan ihalelerin 2015 yılı sonu mevcut işçi sayısını geçmeden yapılmasına ilişkin kontrol ve sorumluk Genel Sekretere veya görevlendireceği Mali Hizmetler Başkanına bırakılmıştır.

7. 2016 yılı içinde yapılacak olan yeni ihalelerin süresinin belirlenmesinde Kurumumuzca yayımlanan "Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yüklenme Süresinin 3 Yıl Olması" konulu genel yazılarımız doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

8. 2015 yıl sonu mevcut işçi sayısını aşmamak kaydıyla Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerimiz herhangi bir nedenle işten ayrılan işçi sayısı kadar yeni işçi çalıştırabileceklerdir.

9. İşten ayrılan işçinin yerine çalıştırılacak yeni işçiler sözleşme hükümleri de dikkate alınarak öncelikle eksik işçisi olan sağlık tesislerinde, bunun mümkün olmaması halinde ise işten ayrılan işçinin çalıştığı sağlık tesisinde çalıştırılacaktır.

10. İşten ayrılan işçinin yerine çalıştırılacak yeni işçinin hangi hizmet kolunda çalıştırılacağı hususunda öncelikle, 04/09/2015 tarihli, 1853 sayılı ve "Hizmet Alımlarının Tanımı ve Konusuna Göre Çalıştırılacak İşçi Sayısı Oranı" konulu genel yazımız doğrultusunda hareket edilecektir. Ancak hizmet ihtiyacının belirlenen oranlar dışında bir iş kolunda olması halinde çıkan işçinin yerine alınacak olan işçi ihtiyaç olan diğer hizmette değerlendirilebilecektir.

11. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği "birliğin toplam mevcut işçi sayısını" aşmamak kaydıyla her hangi bir sağlık tesisinin toplam mevcut işçi sayısını %10'a kadar eksiltmeye yetkilidir.

Eksiltilen bu miktar başka bir sağlık tesisinin toplam işçi sayısını artırımında kullanılabilecektir. Ancak bu artış artırılan sağlık tesisinin toplam işçi sayısının %10 oranını geçemeyecektir.

Genel Sekreterlik merkezinin hizmet ihtiyaçları sağlık tesislerinden eksiltilen bu sayılardan karşılanabilecektir.

Bu uygulama, Birliklerin 2015 yılı sonu mevcut işçi sayısını artıracağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca bu uygulama ile işçi sayısı eksiltilen sağlık tesislerinde çalışan mevcut işçiler mağdur edilmemelidir. Bu uygulamada amaç, yeni yapılacak ihaleler öncesinde ihale dokümanlarına gerekli hükümlerin konularak Birliğin kendisine bağlı sağlık tesisleri arasında mevcut çalışan işçilerin yer değişikliğini sağlayarak ihtiyaçların karşılanmasıdır.

12. Bu yazının yayım tarihi itibarı ile 22/08/2013 tarihli ve 3519 sayılı, 05/02/2015 tarihli ve 241 sayılı, 12/02/2015 tarihli ve 280 sayılı, 11/03/2015 tarihli ve 422 sayılı genel yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.

13. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Kurumumuzdan izin almadan ihaleye çıkanlar hakkında 4734 sayılı Kanunu'nun Ek 8 nci maddesinde;

"...62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. " şeklinde yer alan hüküm gereği bazı idari ve mali yaptırımlarla muhatap olacağının bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereği ile konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine tebliğ edilmesini önemle rica ederim.

Dağıtım:
Gereği:                                                                 Bilgi:

89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine      Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına

 

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 7591 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim