• BIST 114.365
  • Altın 325,094
  • Dolar 6,1305
  • Euro 6,6634
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 7 °C
  • Antalya 14 °C
  • İzmir 11 °C

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Belge Bedelleri

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Belge Bedelleri
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Belge Bedelleri yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

 

Sayı: 19902653-841.01.01-E.3047     27/12/2017
Konu: 2018 Yılı Belge Bedelleri 

ACELE VE GÜNLÜDÜR

DAĞITIM YERLERİNE

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca; 2018 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2018 Yılı Belge Bedelleri Müsteşarlık Makamının 22.12.2017 tarihli ve 2995 sayılı onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarihli ve 7777 sayılı yazısı gereği "Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı" bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1-Müsteşarlık Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)
2-M.B. Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı (1 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:                                                          Bilgi:

A Planı (81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü)            Strateji Geliştirme Başkanlığına
Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653
Konu: 2018 Yılı Belge Bedeli

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi 1.fıkrası "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne istinaden;

2018 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ekli listede (Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmış ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre 11.11.2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 484 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%I4,47) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 3.maddesi j fıkrası "Diğer gelirler" kalemine gelir kaydedilmek üzere "Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri" şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

- 5018 Sayılı Kamu Malî Yöne/imi Ve Kontrol Kanunu (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2018 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

 

Prof. Dr. Alper CİHAN
Genel Müdür

    Uygun görüşle arz ederim
        
………/12/2017

Yrd.Doç.Dr. EIif Güler KAZANCI
        
Müsteşar Yardımcısı

O L U R
.../12/2017

Prof. Dr. Eyüp GUMUŞ
Müsteşar

 

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2018 ÜCRET(TL)

1. ÖZEL HASTANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.1. Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

4.068,00

1.2. Özel Hastane Ön İ/in Belgesi

1.352,00

1.3. Özel Hastane Ek Bina İlavesi

740,00

l.4 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.248,00

l.5.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

740,00

1 6.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1 Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

740,00

1.7.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

375,00

2. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.1.Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

613,00

2.2.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

371,00

2.3.Poliklinik Uygunluk Belgesi

371,00

2.4.Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

371,00

2.5.Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

493,00

2.6. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

371,00

2.7.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

247,00

2.8.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

126,00

2.9.Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

275,00

2.10.Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

157,00

2.11. Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

10,00

2.12.Psiko-Teknik Değerlendirme Psikiyatri Raporu Onayı

10,00

2.13.Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

157,00

2.14.Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

2.027,00

2.15.Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

922,00

2.16.Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

739,00

2.17.Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

856,00

2.18.Özel Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi

431,00

2.19.Muayenehane Uygunluk Belgesi

431,00

2.20.Müessese Kuruluş Ruhsalı

431,00

2.21,Müessese Mesul Müdürlük Belgesi

157,00

2.22.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

738,00

2.23.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

735,00

2.24.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

739,00

2.25.Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali. Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

739,00

2.26.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.489,00

2.27.Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

157,00

2.28.Sağhk Kabini Uygunluk Belgesi

248,00

2.29.Gezici İSG Aracı İzin Belgesi

292,00

2.30.Gezici İSG Aracı Çalışma Belgesi

147,00

3. ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.1.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsalı

1.133,00

3.2.Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

229,00

3.3.ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

567,00

3.4.ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

378,00

3.5.Hipcrbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

2.045,00

3.6.Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

544,00

3.7.Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

288,00

4. ORGAN, DOKU NAKLİ VE DİVALIZ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

4.1.1.Organ Nakli Merkez Ruhsatı

4.971,00

4.1.2.Doku Nakli Merkez Ruhsatı

4.971,00

4.1.3.Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

4.971,00

4.1.4.Göz Bankası Ruhsatı

2.488,00

4.1.5.Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

4.971,00

4.1.6.0rgan Nakli Koordinatörü Sertifikası

229,00

4.1.7.0rgan ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

229,00

4.1.8.Faaliyet İzin Belgesi

775,00

4.l.9.Mesul Müdürlük Belgesi

775,00

4.1.10.İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına)

290,00

4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

4.2.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

506,00

4.2.2.Hemodiyaliz. Sorumlu Tabipliği Sertifikası

403,00

4.2.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

288,00

4.2.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

288,00

4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

4.3.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

1.381,00

4.3.2.Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

2.719,00

4.3.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

927,00

4.3.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.199,00

4.3.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

922,00

5. İZLEME, DEĞERLENDİRME, HASTA HAKLARİ VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.1 .Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

1.131,00

5.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

2.258,00

5.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

210,00

6. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6.1 Ortez-Protez Yapını ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

536,00

6.2.İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

536,00

6.3.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

943,00

7. KAN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.1.Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı

3.761,00

7.2.Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı

1.413,00

7.3.Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil)

943,00

7.4.Uzman Hekim Sertifikası

378,00

7.5.Hekim Sertifikası

284,00

7.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

193,00

7.7.Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı

2.343,00

7.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

403,00

7.9.Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

284,00

7.10.Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

284,00

8. TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLİĞİ

8.1 .Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı

3.731,00

8.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi

775,00

8.3.Laboratııvar Kuruluş Ruhsatı

431,00

8.4.Laboratuvar Mesul Müdürlük Belgesi

157,00

8.5.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

1.133,00

8.6.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış izin Belgesi

431,00

8.7.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

229,00

8.8.Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

1.133,00

8.9.Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

229,00

9. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9.1 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

390,00

9.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

390,00

9.3.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

943,00

9.4.Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.6Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.9. Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.10.Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.11.Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.15.Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.18.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.21 .Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.24.Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.26.Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.28.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.29.Tabip Refieksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

344,00

9.30.Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi

344,00

9.31.Kaplıca Uygunluk Belgesi

1.133,00

10. SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10.1.Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

659,00

10.2.Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

659,00

11. DİĞER BELGE ONAYI

11.1 .İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

11,00

 

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ

ÖZEL HASTANELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2018 ÜCRET (TL)

1.Müşterek Teknik Rapor

3.736,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

1.031,00

 

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 73878 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim