• BIST 95.394
  • Altın 278,006
  • Dolar 5,7622
  • Euro 6,3865
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Bursa 25 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 30 °C

Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri

Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

 

Sayı: 19902653-841.01.01-E.138     12/01/2019
Konu: 2019 Yılı Belge Bedelleri 

ACELE VE GÜNLÜDÜR

DAĞITIM YERLERİNE

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı KararnamesiTıin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2019 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2019 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 11.01.2019 tarihli ve 123 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalardan alınacak belge bedellerinin Muhasebat Genel Müdürlüğümün 30.03.2017 tarihli ve 7777 sayılı yazısı gereği “Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şalııs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1-Bakanlık Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)
2-Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı (1 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:                                                    Bilgi:

81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü                   Strateji Geliştirme Başkanlığına
Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653-811.01.01-123   11.01.2019
Konu: 2019 Yılı Belge Bedeli

BAKANLIK MAKAMINA

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararııamesi’niıı Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi 1.fıkrası “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yiizellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır” hükmüne istinaden;

2019 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ekli listede (Ek-i Gene/ Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ııa göre 30.1 1.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lıı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında KanıııTun 3.maddesi j fıkrası ”Diğer gelirler” kalemine gelir kaydedilmek üzere “Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri” şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro Unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında Ek-1 ve Ek-2 tablosundaki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması de,

- 501ü Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanının (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri He Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2019 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Genel Müdür

 

O L U R
.../12/2018

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

 

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2019

ÜCRET(TL)

1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.1 .Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

5.034,00

1.2. Özel Hastane Ön İzin Belgesi

1.673,00

1.3. Özel Hastane Ek Bina İlavesi

916,00

1.4. Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.545,00

1.5. Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

916,00

1.6. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

916,00

1.7.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

464,00

1.8. Evde Bakını Merkezi Uygunluk Belgesi

759,00

1.9. Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

460,00

1.10. Poliklinik Uygunluk Belgesi

460,00

1.11. Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

460,00

1.12. Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

610,00

1.13. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

460,00

1.14. Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

306,00

1.15. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

156,00

1.16. Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

341,00

1.17. Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

195,00

1.18. Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

13,00

1.19. Psiko-Teknik Değerlendirme Psikiyatri Raporu Onayı

13,00

1.20. Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

195,00

1.21. Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

2.509,00

1.22. Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

1.141,00

1.23. Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

915,00

1.24. Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

1.060,00

1.25. Özel Poliklinik Mesül Müdürlük Belgesi

534,00

1.26. Muayenehane Uygunluk Belgesi

534,00

1.27. Müessese Kuruluş Ruhsatı

534,00

1.28. Müessese Mesul Müdürlük Belgesi

195,00

1.29. Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

914,00

1.30. Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

910,00

1.31. Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

915,00

1.32. Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

915,00

1.33. Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.843,00

1.34. Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

195,00

1.35. Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi

307,00

1.36. Gezici İSG Aracı İzin Belgesi

362,00

1.37. Gezici İSG Aracı Çalışma Belgesi

182,00

2. ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.1. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

2.531,00

2.2. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

674,00

2.3. Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

357,00

3. SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

816,00

3.2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

816,00

 

4. KAN, ORGAN, DOKU NAKLİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

4.1.1. Organ Nakli Merkez Ruhsatı

6.151,00

4.1.2. Doku Nakli Merkez Ruhsatı

6.151,00

4.1.3. Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

6.151,00

4.1.4. Göz Bankası Ruhsatı

3.079,00

4.1.5. Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

6.151,00

4.1.6. Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

284,00

4.1.7. Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

284,00

4.1.8. Faaliyet İzin Belgesi

959,00

4.1.9. Mesul Müdürlük Belgesi

959,00

4.1.10. İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına)

359,00

4.1.11. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

1.402,00

4.1.12. Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

284,00

4.1.13. ÜYTK Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

702,00

4.1.14. ÜYTE Laboratııvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

468,00 [

4.1.15. Doku Kuruluşu Ruhsatı

6.151,00

4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

4.2.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

627,00

4.2.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

499,00

4.2.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

357,00

4.2.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

357,00

4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

4.3.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

1.709,00

4.3.2.Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

3.365,00

4.3.3.Periton Diyaliz. Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

1.147,00

4.3.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.484,00

4.3.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.141,00

4.4. KAN HİZMETLERİ

4.4.1. Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı

1.749,00

4.4.2. Uzman Hekim Sertifikası

468,00

4.4.3. Hekim Sertifikası

352,00

4.4.4. Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

239,00

4.4.5. Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.) Ruhsatı

2.899,00

4.4.6. Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

499,00

4.4.7. Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

352,00

4.4.8. Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

352,00

5. HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.1. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

1.400,00

5.2. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

2.794,00

5.3. Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

260,00

6. EĞİTİM, SERTİFİKASYON VE TESCİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6.1. Ortez-Protez Yapını ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

664,00

6.2. İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

664,00

6.3. Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

1.167,00

7. TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.1.Doku Tipleme Laboratuar Ruhsatı

4.617,00

7.2.Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlu Belgesi

959,00

7.3.Tıbbi Laboratuvar Ruhsatı

534,00

7.4.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

1.402,00

7.5.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış İzin Belgesi

534,00

7.6. Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

284,00

 

8. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8.1.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

483,00

8.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

483,00

8.3.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğilim Uygulama Yetki Belgesi

1.167,00

8.4. Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.6. Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.9. Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8. 10. Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.11 .Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.15.Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.18.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.21.Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.24.Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.26.DİŞ Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.28.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.29.Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

426,00

8.30.Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi

426,00

8.31. Kaplıca Uygunluk Belgesi

1.402,00

9. AYAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9.1. Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

1.402,00

9.2. Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobiııopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

284,00

10. DİĞER BELGE ONAYI

10.1.İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

14,00

 

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2019 ÜCRET (TL)

1 .Müşterek Teknik Rapor

4.623,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

1.276,00 ,

Yazının aslı ve ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 16631 defa okunmuştur

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim