• BIST 7913.76
  • Altın 1860.196
  • Dolar 28.9664
  • Euro 31.1959
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Bursa 6 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 10 °C

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 22.10.2009 tarih ve 27384 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

22 Ekim 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27384
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki “(2)” ibaresi ile “azami” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.
             “p) Tesis: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde kadro standardı tespit edilmiş olan sağlık birimlerini,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
             “Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “nüfus hareketleri veya” ibaresinden sonra gelen “Personel Dağılım cetveline göre” ibaresi ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             “16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
             “a) Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,
             b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “İlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “İlan edilen kadrolara müracaatlar, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde bulunan “atanma dönemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ocak,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın altıncı cümlesi ile aynı fıkranın son cümlesindeki “veya müracaatları kabul etmeyebilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “Ancak stratejik personel dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.”
             “Başka kurumlarda çalışmakta olup eşleri Bakanlıkta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendlerine göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.”
             “Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir.”
             “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin; birinci fıkrasında bulunan “bölgelerinin mazeret kadrolarına” ibaresi, “bölgelerine” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             “Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre, tercihte bulunmayanlar ise D hizmet grubu iline atanırlar.”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının altıncı cümlesi “Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde dönem tayininde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.” şeklinde, sekizinci fıkrasının ilk cümlesi “Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlesi “Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre, tercihte bulunmayanlar ise D hizmet grubu iline atanırlar.” şeklinde değiştirilmiş, beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(B) ve (C) bentlerine” ibaresi “birinci fıkrasının (C) bendine” şeklinde değiştirilmiş, onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, son fıkrasının “maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(a) ve” ibaresi eklenmiştir.
             “Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.”
             “Bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen personelin eşine uygulanma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan “bu İle” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya hizmet birimine” ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
             “İl müdürlüğü ve başhekimlik unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra başka yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. İki yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
             “Personelin talebi halinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.”
             “Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.”
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “Ancak, bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarına göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.”
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 32 – İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe EK MADDE – 2’den sonra gelmek üzere aşağıdaki EK MADDE – 3 eklenmiştir.
             “EK MADDE 3 – Stratejik personel hariç, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline standardın ve personel dağılım cetvelinin uygun olması şartıyla atanabilir.”
             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek: 6’sında düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 7, 17, 19, 21, 23 ve 25 inci ilkeleri ile 18 inci ilkenin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Bu haber toplam 2841 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim