• BIST 109.608
  • Altın 173,650
  • Dolar 4,0794
  • Euro 4,9728
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 32 °C
  • İzmir 27 °C

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27657

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA

GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde geçen “serbest çalışıp çalışmaması” ibaresi “eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             b) Kuruluş: İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri, entegre ilçe hastaneleri gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,

             c) Kurum: Bakanlığa bağlı entegre ilçe hastaneleri dâhil olmak üzere ikinci basamak ile üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,

             ç) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

             d) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

             e) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

             f) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,

             g) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,

             ğ) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri mesai içi çalışmayı,

             h) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri dışında, sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günleri ise mesai dışı çalışmayı,

             ı) Mesai içi çalışılmayan günler: Mesai içi çalışmalar için resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

             i) Mesai dışı çalışılmayan günler: Mesai dışı çalışmalar için sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günlerinde çalışılmayan günleri,

             j) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

             k) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırları Baştabiplikçe belirlenen mesai dışı çalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

             l) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dâhil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

             m) Mesai içi klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,

             n) Mesai dışı klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,

             o) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Mesai içi klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

             ö) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Mesai dışı klinik hizmet toplam puanının, o klinikte mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

             p) Mesai içi hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai içi klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

             r) Mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastaneleri için o dönem mesai dışı olarak tanımlanan günlerde çalışan her tabip için ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai dışı aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai dışı klinik hizmet toplam puanları ile klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

             s) Bilimsel çalışma destek puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şef, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde EK–5’deki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

             ş) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si oranında verilen ek puanı,

             t) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,

             u) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için EK-2’de, devlet hastanelerinde çalışan personel için EK-3’te, kuruluşlarda çalışan personel için EK-4’te, birinci basamağa bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastanelerinde çalışan personel için EK-7’de belirlenen katsayıyı,

             ü) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için 17’nci, kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18’inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

             v) Mesai içi hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai içi çalışan bütün personelin mesai içi net performans puanlarının toplamını,

             y) Mesai dışı hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai dışı çalışan bütün personelin mesai dışı net performans puanlarının toplamını,

             z) İl toplam puanı: Kuruluşlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

             aa) Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai içi hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

             bb) Mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai dışı dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai dışı hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

             cc) Kuruluşlarda dönem ek ödeme katsayısı: 11’inci maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

             çç) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, mesai içi ve mesai dışı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin EK–1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

             dd) Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

             ee) Hazine payı: Kurumlarda 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı, kuruluşlarda ise 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden ilgili kuruluşun elde ettiği gayrisafi hasılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,

             ff) Birim performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

             gg) Birim dışı performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan ve (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

             ğğ) İzolasyon odaları: Standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateş, H1N1, SARS, kuş gribi, menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları

             ifade eder.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi, aynı fıkranın (e) bendinin (8) numaralı alt bendi, (f), (h), (i), (o), (r ), (s), (ü), (y), (aa), (ıı), (jj), (ll), (oo) bentleri, (rr) bendinde yer alan “Net Performans Puanı” formülü, (ss) ve (şş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (bb) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent ile aynı fıkraya (üü), (vv), (yy), (zz) ve (aaa) bentleri eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

              “Bu Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.”

             “8) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro - unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro - unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan, naklen atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personel ile kadrosu Bakanlık Merkez teşkilatında bulunan ve kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.”

             “f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

             Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

             “h) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele, personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı, yabancı dil tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinde öngörülen ek ödeme hariç) toplamının, EK-1’de yer alan mesai içi tavan ek ödeme katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek kaydıyla mesai içi hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.”

             “i) Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.”

             “o) Göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tüberküloz servisi gibi) ve özel birimlerde (uyku laboratuvarı, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği, indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler için, tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, klinik hizmet puan ortalaması ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalaması, net performans puan hesaplanmasında esas alınır.”

             “r) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasından, (0,8) kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.

             s) (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.”

             “ü) Kurumlarda, hastane müdür yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise net performans puanı hesaplamasında hastane hizmet puan ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının hastane hizmet puan ortalaması ile çarpımının, hastane müdür yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, hastane müdür yardımcılarından askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.”

             “y) Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, izolasyon odaları, kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.”

             “aa) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

             “ıı) Kuruluşlarda; muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.”

             “jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğü ve sağlık grup başkanlıklarında çalışan personele il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir.”

             “ll) Kurumlarda, ihale - satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.”

             “oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanı kadro-unvan katsayıları klinik şefleri için (2,90), klinik şef yardımcıları için (2,80), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,65) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır.”

             “Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Hizmet Alanı Kadro – Unvan Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)”

             “ss) Birim ve birim dışı performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

             şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısının kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.”

             “4) Kadrosu Bakanlık Merkez Teşkilatında bulunan ve hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilen veya naklen atanan personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan, hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro - unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

             “üü) EK-2’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (3,50) kadro unvan katsayısı ve EK-3’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (2,90) kadro unvan katsayısı gelir gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstü hastanelerde personel işleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde baştabip yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar baştabip yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten ve eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 2,50, devlet hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 1,90 olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

             vv) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.

             yy) Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda klinikler, klinik hizmet puan ortalaması yönünden Baştabibin onayı ile birleştirilebilir. Bu durumda birleştirilen kliniklerde görev yapan personele birleştirilen klinikler için hesaplanan klinik hizmet puan ortalaması veya yalnızca bu kliniklerde çalışan asistanların ek ödemesi için birleştirilen kliniklerin klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde birleştirilen klinikler ek ödeme hesaplaması bakımından tek bir klinik olarak değerlendirilir.

             zz) Devlet hastanelerinde ilgili dönemde mesai içi brüt ek ödemesi, ek ödeme matrahının % 600 ve üzerinde hesaplanan branş uzmanlarının mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlem puan toplamının (tt) bendi uyarınca çıkarılan Yönergede yer alan işlemler arasından Bakanlıkça belirlenecek işlem puanlarının toplamına oranının, Bakanlıkça her branş uzmanlığı için belirlenecek oranların altında olması durumunda ilgili uzmanın net ek ödeme tutarından % 15 oranında kesinti yapılır.

             aaa) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.”

             “c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.”

             “(3) Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

             209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

             (4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

             a) En az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

             b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için hastaneye geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Baştabipliklerce tespit edilerek kayıt altına alınır. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan personelin puanı ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır.

             c) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için devlet hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

             1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunanlar

             Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı)

             2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayanlar

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             ç) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için eğitim ve araştırma hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

             1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunanlar

             Bir kliniğe bağlı olarak hizmet verenler

             Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro–Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5]

             2) Bir kliniğe bağlı olmaksızın hizmet verenler

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı - (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5]

             3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayanlar

             Net Performans Puanı = Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı

             d) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

             e) Bu fıkra kapsamında yapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışı çalışması dikkate alınarak hesaplanır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı ile mesai dışı çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – (1) Devlet hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) Baştabipler

             Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = [Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = [Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı)] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             b) Baştabip Yardımcıları

             Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = [Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = [Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı)] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             c) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             ç) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar

             Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

             (Kadro yatak sayısı 250 veya 250’den az ise 1 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 250’den fazla, 500 veya 500’den az ise 2 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 500’den fazla, 1000 veya 1000’den az ise 3 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 1000’den fazla ise 4 Uzman Tabip)

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

             Net Performans Puanı = [(Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             d) Diyaliz, Yanık, Yenidoğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Tabipler, Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabip ve Uzman Tabipler

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

             O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

             O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip,

             O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip,

             O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

             1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

             Net Performans Puanı = [(Hastane Hizmet Puan Ortalaması X o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             e) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan Uzman Tabipler:

             Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             Net Performans Puanı = [(Hastane Hizmet Puan Ortalaması/o branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             f) Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             (2) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) Baştabipler

             Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = [Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             b) Baştabip Yardımcıları

             Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             c) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar

             1) Klinik Şefleri

             Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

             Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı - (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) Asistanlar

             Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             4) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro–Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

             1) Klinik Şefi

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) Asistanlar

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             4) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             d) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar

             1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı - (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5] + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

             2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

             3) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             (3) Devlet hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

             Baştabip ve Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip ve Baştabip Yardımcısı Katsayısı) X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = [Mesai Dışı Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip, Pratisyen Tabip veya Diş Tabibi Katsayısı)]

             b) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = [Mesai Dışı Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip, Pratisyen Tabip veya Diş Tabibi Katsayısı)]

             c) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar

             Bu branş Tabipler için Mesai Dışı Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

             (Kadro yatak sayısı 250 veya 250’den az ise 1 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 250’den fazla, 500 veya 500’den az ise 2 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 500’den fazla, 1000 veya 1000’den az ise 3 Uzman Tabip

             Kadro yatak sayısı 1000’den fazla ise 4 Uzman Tabip)

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta mesai dışı görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için mesai dışı net performans puanı hesaplanırken, mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, mesai dışı hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, mesai dışı çalışan uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             Net Performans Puanı = [(Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki mesai dışı çalışan tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı]

             ç) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             d) Tabip Dışı Personel

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             (4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

             Baştabip ve Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip ve Baştabip Yardımcısı Katsayısı) X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [(Mesai Dışı Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı-(Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5]

             b) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar

             1) Klinik Şefleri, Klinik Şef Yardımcıları, Başasistanlar ve Uzman Tabipler

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [((Mesai Dışı Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı - (Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5]

             2) Asistanlar

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

             1) Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcıları, Başasistanlar ve Uzman Tabipler

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Asistanlar

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             ç) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar

             1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + [((Mesai Dışı Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı – (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5]

             2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) Diğer Personel

             Net Performans Puanı = (Mesai Dışı Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Mesai Dışı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – (1) Kuruluşlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

             a) İdari Kadrolarda Görevli (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve birinci basamağa bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastanelerinde çalışan personel

             Net Performans Puanı= (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı= [Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı–Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri

             Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

             1) Net Performans Puanı= [Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi)] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             ç) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabipleri

             Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             d) Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Tabip Dışı Personel

             Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – (1) Mesai içi ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai içi tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

             (2) Mesai dışı ödenecek net ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar ise mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai dışı tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – (1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 1 – (1) Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.

             a) Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

             b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ildeki tüm toplum sağlığı merkezlerinin Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre performans puanlarını belirler.

             c) Her dönem sonunda Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanları toplanarak toplum sağlığı merkezi performans puanı bulunur.

             ç) Toplum sağlığı merkezi performans puanları toplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalaması bulunur.

             d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, birinci basamağa bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastaneleri, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanı kadro–unvan katsayılarına göre değerlendirilir.

             e) Net Performans Puanlarının Hesaplanması:

             1) Toplum Sağlığı Merkezi Personeli Net Performans Puanı:

             Net Performans Puanı = (Toplum Sağlığı Merkezi Performans Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             2) Toplum Sağlığı Merkezleri Dışındaki Kuruluşlarda Çalışan Personel ve Sağlık Müdürlüğü Personeli ile Diğer Personel Net Performans Puanı:

             Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

             3) İdari bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ile idari bölge puanına göre beşinci bölgede birinci basamağa bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında, 4 üncü bölgede görev yapan personele ise % 10 oranında ek puan verilir.

             f) (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

             g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

             ğ) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (jj) bendinde yer alan %10 oranı il sağlık müdürlüğü personeli için %20 olarak uygulanır. Bakanlık Merkez teşkilatına görevlendirilen İl sağlık müdürlüğü personeli için % 20 oranı % 10 olarak uygulanır.

             h) Toplum sağlığı merkezi performans kriterleri ve puanları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

             ı) Aile hekimliği pilot uygulanmasına ek ödeme dönemi başında başlanamaması hâlinde, başlama tarihine kadar olan günler için bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan hükümlere göre, başlama tarihinden sonraki günler için ise bu maddeye göre ek ödeme yapılır.

             i) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısı ve personelin performans kriterlerini dikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayı belirleyerek ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ss) bendinde belirtilen Yönerge çıkarılıncaya kadar birim ve birim dışı performans katsayısı (1) olarak uygulanır.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin EK-5’inde yer alan tablonun 11 inci bölümünde yer alan “Üçüncü isim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sonraki” ibaresi eklenmiş ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-7 eklenmiştir.

 

“EK –1  Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

 

 

Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

8

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

7

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

5

İdari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılar

2,5

Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, izolasyon odaları, kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler

2

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

 

Mesai Dışı Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar

Klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler

2,4

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri

2,1

Pratisyen tabip ve diş tabipleri

1,5

İdari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılar

0,50

Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, izolasyon odaları,  kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler

0,40

Bunların dışında kalan diğer personel

0,30

 

EK- 2  

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ KADRO-UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar

     Katsayı

Baştabip

6,00

Baştabip yardımcısı

3,50

Klinik Şefi

2,60

Klinik şef yardımcısı

2,20

Başasistan                                               

1,85

Uzman tabip

1,85

Yan dal asistanı

1,85

Asistan

1,00

Tabip, diş tabipleri

1,00

Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar

1,85

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabipler

1,85

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler

1,00

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler

0,80

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları)

0,80

Hastane müdürü

1,00

Başhemşire

0,70

Müdür yardımcısı

0,60

Sivil savunma uzmanı

0,40

Eczacılar

0,70

Döner sermaye saymanlık müdürü

1,00

Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı

0,60

Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kapalı psikiyatri servislerinde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kapalı psikiyatri servislerinde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

Döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

 
EK - 3

KURUM PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO-UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Baştabip

4,50

Baştabip yardımcısı

2,90

Klinisyenler (Uzman tabip, uzman diş tabipleri)

2,50

Klinisyenler (Tabip, diş tabipleri)

1,10

Tıpta Uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar

2,50

Genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar

2,50

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan uzman tabipler

2,50

Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler

1,10

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler

0,80

Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları)

0,80

Hastane müdürü

1,00

Başhemşire

0,70

Müdür yardımcısı

0,60

Sivil savunma uzmanı

0,40

Eczacılar

0,70

Döner sermaye saymanlık müdürü

1,00

Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı

0,60

Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzerleri

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kapalı psikiyatri servislerinde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,50

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog ve taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel

0,40

Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis ve kemik iliği nakil ünitesi, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kapalı psikiyatri servislerinde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,25

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,25

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,25

Döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler

0,35

 

EK–4

KURULUŞ PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO-UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

İl sağlık müdürü

6,00

Sağlık müdür yardımcısı (gelir tahakkuk memuru, İl performans ve kalite koordinatörü)

3,25

Sağlık müdür yardımcısı

3,00

Şube müdürü (idarî ve mali işler,gider tahakkuk memuru)

1,85

Şube müdürü, hasta hakları ve verem savaş il koordinatörü

1,60

Halk sağlığı laboratuvar müdürü

1,60

Uzman tabipler ve tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar

1,60

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabipleri

1,00

Sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıklarında ve sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri

1,10

Eczacılar, avukatlar, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri

0,75

Sağlık müdürlüğünde görevli hukuk disiplin büro amiri, sağlık müdürlüğünde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel

0,75

Sağlık grup başkanı

1,75

Sağlık ocağı sorumlu tabibi ve baştabipler

1,25

112 acil sağlık komuta merkezi baştabibi

1,50

112 acil sağlık istasyonlarında çalışan sorumlu tabip/baştabip yardımcısı

1,25

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,40

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,35

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

İlçe ve AÇS/AP merkezlerinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan diğer personel ve Sağlık Müdürlüğünde görevli şefler

0,50

Döner sermaye saymanlık müdürü

1,00

Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı

0,70

Döner sermaye muhasebe birimlerinde görevli diğer personel

0,50

Aile Hekimliğine Geçilen İllerde Hizmet Alanları, Kadrolar ve Unvanlar

Katsayı

İl sağlık müdürü

6,00

Sağlık müdür yardımcısı (tabip)

3,50

Sağlık müdür yardımcısı (idari)

3,00

Şube müdürü (tabip)

2,75

Şube müdürü (tabip dışı)

2,20

Halk sağlığı laboratuvar müdürü

1,60

Uzman tabipler ve tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar

2,25

Sağlık Müdürlüğünde, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışan Pratisyen Tabipler

2,10

112 acil sağlık komuta merkezi baştabibi

2,50

112 acil sağlık istasyonlarında çalışan sorumlu tabip/baştabip yardımcısı

2,25

Sağlık Grup Başkanlığını yürüten halk sağlığı uzmanı toplum sağlığı sorumlu tabibi

3,50

Toplum Sağlığı Merkezinde Sorumlu Tabip olarak çalışan Halk Sağlığı Uzmanı

3,45

Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Halk Sağlığı Uzmanı

3,00

Sağlık Grup Başkanlığını yürüten toplum sağlığı sorumlu tabibi

2,70

Toplum sağlığı merkezinde çalışan sorumlu tabip

2,50

Toplum sağlığı merkezinde çalışan pratisyen tabip

2,10

Eczacılar, avukatlar, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri

0,75

Sağlık müdürlüğünde görevli hukuk disiplin büro amiri, sağlık müdürlüğünde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel

0,75

Sağlık hizmetleri sınıfı personeli

0,40

Tıbbi teknolog

0,40

Teknik hizmetler sınıfı personeli

0,40

Genel idare hizmetleri sınıfı personeli

0,35

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli

0,30

İlçe ve AÇS/AP merkezlerinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan diğer personel ve Sağlık Müdürlüğünde görevli şefler

0,50

Döner sermaye saymanlık müdürü

1,00

Döner sermaye saymanlık müdür yardımcısı

0,70

Döner sermaye muhasebe birimlerinde görevli diğer personel

0,50

 

         

 

“EK–7

BİRİNCİ BASAMAĞA BAĞLI OLARAK HİZMET VEREN ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ KADRO-UNVAN KATSAYILARI

 

Hizmet alanları, kadrolar ve unvanlar

Katsayı

Baştabip

3,50

Uzman tabip

2,25

Pratisyen tabip ve diş tabibi

2,10

Puanı bulunmayan uzman tabip, tabip ve diş tabipleri

0,80

 

             MADDE 14 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2006

26166

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/1/2007

26398

2-

25/8/2007

26624

3-

26/3/2008

26828

4-

24/4/2009

27209

 

 

Bu haber toplam 79772 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim