• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 15 °C

Sağlık hizmeti sözleşmesinde neler değişecek ?

Sağlık hizmeti sözleşmesinde neler değişecek ?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinde hangi değişikliklere gidiyor ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından değişiklik çalışmaları ve içeriği daha önce düzenlenen özel sektör toplantıların da anlatılan Özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinde değişikliğe gidiyor.

Henüz taslak aşamasında olan ve çalışmaları devam eden satın alma hizmet sözleşmesinde önemli değişiklikler yapılacak.


DEĞİŞİKLİKLER NELER ?

Kısmı Branş İçin Acil Hizmetler Eklendi

Kısmi branşlar üzerinden sözleşme imzalayan sağlık kuruluşları, acil haller için başvuran hastaları kabul etmek zorunda olduğu sözleşmeye eklendi.

 

Acil  Hal ve Sona Ermesi Durumunda Bilgilendirme

Hastanın acil haller nedeniyle işletmeye başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hasta veya hasta yakınına yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.
 

İlave Ücret ve Katkı Payı Bilgilendirmesi İmza karşılığı

Alınan ilave ücrete ilişkin işlemleri ve tutarlarını ayrıntılı şekilde gösterir bir belgeyi imza karşılığı hastaya vermek zorunluluğu getirilmiş. "İşletme, yatırarak uygulanmış olan tetkik ve tedavi işlemlerini ve ücretlerini MEDULA sisteminde yer aldığı şekliyle ayrıntılı olarak, ayrıca bu işlemler üzerinden alınan ilave ücreti gösterir belgeyi hastanın taburcu olduğu tarihte; sağlık hizmeti verdiği hastaya ya da birinci derece yakınına imza karşılığı vermekle yükümlüdür. "

 

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını EK-6

 İşletmeye girildiğinde hasta tarafından görülebilecek bir yere, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir bir levha (EK-6)’ya uygun olarak ayrı ayrı asılır. İşletmenin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde ilave ücret alınmayacağına ilişkin bir levhayı aynı esaslarda asmak zorundadır.

Adres, unvan, ruhsat, cihaz ve branş değişiklikleri bildirimi

Adres,ruhsat, cihaz ve branş değişiklikleri bildirim süresi 60 günden 30 güne düşürülmüş.

Yeni branş ilavesi bildirim süresi
Tüm branşlarda anlaşmalı işletmeler yeni branş ilavesini 5 gün içinde bildirmek zorundalar.

Sözleşmenin bulunduğuna ilişkin levha asılması

Sözleşmenin bulunduğuna ilişkin levha asılması İşletme, tesisin ana girişinde görülür bir yerine Kurum ile sözleşmesinin bulunduğuna ilişkin levha asacaktır.

Bütün Hekimler SGK Hastalarına Hizmet Sunmak Zorunda

Şuan geçerli olan sözleşme de geçen "Sağlık hizmeti sunucusu bildirdiği hekimlerin tamamı üzerinden sözleşme yapma yükümlülüğü yoktur." değiştirilerek,  İşletme Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda hizmet sunacak olan bütün hekimlerini Kuruma bildirerek tamamı üzerinden hizmet sunmak zorundadır.


Hekim ve FTR Personelinin İzin ve Rapor Bildirimi

"İşletmede görevli MEDULA sisteminde tanımlı kadrolu ve/veya kısmi zamanlı çalışan hekimler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı bulunan işletmelerde çalışan hekim harici sağlık personelinin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılışı 5 (beş) gün içinde Kurum taşra teşkilatına bildirilir. Bu durumda, sürekli ayrılan hekim ve söz konusu personel Kurumca MEDULA sistemi üzerinden pasif hale getirilir. Ayrıca geçici veya sürekli olarak ayrılan hekim ve söz konusu personel üzerinden ayrılış tarihinden itibaren yapılan işlem bedelleri ödenmez."


Günlük Yapabilecek Muayene Sayısı Yeniden Düzenleniyor; Kota Her Bir Hekim İçin 70 Hasta

" Ayaktan başvurularda işletme için günlük muayene sınırı, işletmedeki sözleşme kapsamında kadrolu çalışan uzman hekim sayısının 50 (elli) rakamı, kısmi zamanlı çalışan her bir uzman hekim için ise 25 (yirmibeş) rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak muayene sayısıdır. Her halükarda bir uzman hekimin günlük yapabileceği muayene sayısı 70’i geçemez. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez. "

Rehabilitasyon uygulaması günlük 8 hastadır ve muayene kotasına dahildir.

Ödeme Şartlarına Global Bütçe Uygulaması

"Kurum almış olduğu sağlık hizmetleri karşılığında yapacağı tedavi bedellerinin geri ödemelerini global bütçeleme esaslarına göre yapabilir. Global bütçe uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca ayrıca belirlenir. İşletmeler global bütçe ile ilgili Kurumca yapılacak tüm düzenlemeleri kabul etmiş sayılır."

İkinci İtiraz İçin % 2 Kesintide Zaman Sınırlaması Kaldırılacak

Zeyilname 2 ile değişiklik yapılan ve zeyilnameyi imzalamalarından itibaren 1 (Bir) ay içinde başvurmaları halinde yararlanılan ikinci itiraz başvurusunda "zeyilnameyi imzalamalarından itibaren 1 (Bir) ay " süresi kaldıralacak. " Ödeme Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan fatura incelemeleri sonucunda Kurumca yapılan kesinti tutarına, birinci itiraz süresi içinde itiraz edilmeyerek ikinci itiraz süresi içinde başvurulması halinde, itiraz edilen tutarın %2’si Kuruma irad olarak kaydedilir ve itiraz değerlendirilir."

 

Sağlık Aktüel

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ - TASLAK

 

 

            1. Taraflar

         Sosyal Güvenlik Kurumu ile ................................................................................. ticari unvanlı gerçek/tüzel kişiye ait olan ve işletme adı ……………………………………… olan özel sağlık hizmeti sunucusudur.

 

            2. Amaç

Bu sözleşmenin amacı; hastaya kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

           3. Konu

         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu sözleşmenin (4) numaralı maddesine istinaden sağlık yardımları karşılanan kişilere, “Branş Listesi”nde (EK-1) veya “Kısmi Branş Listesi”nde (EK-5) yer alıp ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde bulunan tüm branşları işaretleyerek vermeyi kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

4. Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

         Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

         Kanun: 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

         Sağlık Uygulama Tebliği (SUT):  Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

         Kurum taşra teşkilatı: Bu sözleşmenin eki “Sözleşme Yürütümünden Sorumlu Kurum Taşra Teşkilatı Listesi”nde (EK-4) yer alan ve bu sözleşmenin yürütümünden sorumlu Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatını,

İşletme: SUT’da belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,

         MEDULA: Sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin Kurumca toplanması ve bu verilere dayanılarak işletme tarafından faturalama işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,

Hasta: Kanunun 60 ncı maddesinde sayılan genel sağlık sigortalılarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine istinaden sağlık hizmetlerinden yararlanacak yabancı uyruklu kişileri,

         Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelgeleri,

         Kadrolu çalışma: Tabip veya uzman tabibin bir işletmede iş sözleşmesiyle kadrolu çalışmasını,

         Kısmi zamanlı çalışma: Bir işletmede kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla, diğer özel işletmelerde sözleşmeye bağlı çalışmasını,

         Fatura dönemi: İşletme tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

         Ücret tarifesi: Hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Kurum ücret tarifesini,

         ifade eder.

 

            5. Sözleşmeye Göre Sağlık Hizmetini Alacak Kişiler

         Bu sözleşme; SUT’un “Kapsam” başlığı altında belirtilenler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine istinaden sağlık hizmetlerinden yararlanacak yabancı uyruklu kişileri kapsar.

 

            6. Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Genel İlkeler

            6.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri

           6.1.1. Kurum işbu sözleşmede tanımlanan hizmetler karşılığında, işletmelere ilgili mevzuat ile sözleşmede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmak ile yükümlüdür.

          6.1.2. Kurum, ödeme politikalarında değişikliğe gidebilir ya da tümüyle değiştirebilir.

          6.1.3. Kurum, ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunacaktır.

          6.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkililiğin sağlanması amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

          6.2. İşletmenin Hak ve Yükümlülükleri

          6.2.1. İşletme; kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri, SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenerek duyurulan diğer usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

          6.2.2. İşletme, hastanın genel sağlık sigortalısı olması temelinde, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapmayacaktır.

          6.2.3. İşletme, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

          6.2.4. İşletme, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal gerekliliklere uyacaktır.

        6.2.5. İşletme, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat ile sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak hekim ve sağlık personeli bulundurmayı kabul ve taahhüt eder

        

          7. İdari Hükümler

          7.1. Müracaat ve Kimlik Tespiti İşlemleri

          7.1.1. İşletme doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvuran hastayı SUT’da yer alan müracaata ve kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, MEDULA sisteminden takip numarası alarak kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi işletme yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde işletmece belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır.

          7.1.2. İşletme, müracaatlarını kabul ederek muayenesini yaptıkları hastaların gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri itibariyle yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 10 (on) günü, tedavi işlemleri için ise 30 (Otuz) günü geçmemesini kabul eder.

        7.1.3. İşletme, kısmi branşlar üzerinden sözleşme imzalamış olsa dahi, acil haller için başvuran hastaları kabul etmek zorundadır.

 

           7.2. Hastaya yapılacak istisnai ödeme

         İşletme, SUT’a aykırı olmamak üzere hasta tarafından temin edilen ilaç/tıbbi malzemelere ilişkin olarak Kurumca yapılacak ödemelerde esas alınmak üzere, Kurum mevzuatında belirlenmiş belgeleri usulüne uygun olarak hastaya vermekle yükümlüdür. Gerek bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi gerekse eksik belge düzenlenmesi nedeniyle hastaya ödeme yapılamaması durumunda, bu durum ve eksik olan hususların neler olduğu işletmeye bildirilir. Eksikliğin yine giderilmemesi halinde işleme ilişkin SUT’da belirlenmiş olan tutarlar üzerinden hastaya ödenir ve işletmenin Kurumdaki alacağından mahsup edilir.

         

            7.3. İlave ücret talebi

         7.3.1. İşletme, SUT’da belirtilen “İlave Ücret” uygulamasına ilişkin usul ve esaslara uyar.

7.3.2. İşletme tarafından talep edilebilecek ilave ücretler için hastadan alınacak yazılı onayda, bu ilave ücretin Kurumdan talep edilemeyeceğinin taahhüt edildiğine dair ibare bulunacaktır.

          7.3.3. Hastanın acil haller nedeniyle işletmeye başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hasta veya hasta yakınına yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.

         7.3.4. İşletme alınan ilave ücrete ilişkin işlemleri ve tutarlarını ayrıntılı şekilde gösterir bir belgeyi imza karşılığı hastaya vermek zorundadır.

         7.3.5. İşletme tarafından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alınması halinde, alınan tutar işletmenin alacağından mahsup edilerek hastaya ödenir.

          7.3.6. İşletmeye girildiğinde hasta tarafından görülebilecek bir yere, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir bir levha (EK-6)’ya uygun olarak ayrı ayrı asılır. İşletmenin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde ilave ücret alınmayacağına ilişkin bir levhayı aynı esaslarda asmak zorundadır.

        

            7.4. Katılım Payı

          İşletme, poliklinik muayenesi, ilaç, tıbbi malzeme için katılım payı ücretleri ve tahsili konularında SUT’da belirtilen “Katılım Payı” uygulamasına ilişkin usul ve esaslara uyar.

 

            7.5. Belgelerin saklanması, Kuruma ve hastalara iletilmesi;

          7.5.1. İşletme, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgileri bu konudaki mevzuat hükümlerine uygun ve istenildiğinde kontrol edilebilecek şekilde kendi otomasyon sistemlerine kaydetmek, kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri ilgili mevzuat hükümlerince saklamak ve istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

          7.5.2. İşletme, yatırarak uygulanmış olan tetkik ve tedavi işlemlerini ve ücretlerini MEDULA sisteminde yer aldığı şekliyle ayrıntılı olarak, ayrıca bu işlemler üzerinden alınan ilave ücreti gösterir belgeyi hastanın taburcu olduğu tarihte; sağlık hizmeti verdiği hastaya ya da birinci derece yakınına imza karşılığı vermekle yükümlüdür.

 

            7.6. Kampanya, yönlendirme ve işbirliği yasağı

            İşletme, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla sağlık taraması ve check-up uygulamaları gibi kampanyalar yoluyla açık veya gizli işbirliği, ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapamaz, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, kamu kurum/kuruluşları da dahil olmak üzere hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde kampanyaya katılamaz. Bu tür uygulamalara ilişkin yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

 

            7.7. Denetim

         7.7.1. Kurum, işletmelerden her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların asıllarını isteme, inceleme, kopyalarını alma ve yerinde inceleme ve denetim yapma hakkına sahiptir.

          7.7.2. Kurum tarafından yapılacak denetimler; bu sözleşmede yer alan hükümler ve işletmenin kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ve SUT da dikkate alınarak Kurumca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

          7.7.3. Kurum; işletme tarafından verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen hizmetin niceliğini, niteliğini ve sözleşme kapsamına uygunluğunu kontrol eder. Kurum bu yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği personel aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanır.

          7.7.4. İşletmenin ruhsat ve faaliyet izin belgesine ilişkin uygun olmayan bir durumun Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazıya göre işlem yapılır.

          7.7.5. İşletme, Kurumun denetimle görevli personeline denetimin gereklerine uygun biçimde yürütülmesi için uygun bir çalışma yeri sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır. İşletme çalışanları Kurumun denetimle görevli personelince sorulan sözlü ve yazılı sorularını verilen sürede cevaplamakla yükümlüdür.

 

            7.8. Adres, unvan, ruhsat, cihaz ve branş değişiklikleri;

         7.8.1. İşletme adres, unvan, sahip, ortaklar ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ilişkin değişiklikleri değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren; faaliyet alanına ilişkin ruhsat ve bünyesinde bulundurduğu ruhsata işlenmesi gereken cihazlara ilişkin değişiklikleri ise değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili Kurum taşra teşkilatına bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde söz konusu bildirimlerin yapılmadığının tespit edildiği tarihten ilgili belgelerin Kurum taşra teşkilatına iletilmesine kadar işletme MEDULA sistemi üzerinden pasif hale getirilir. Bu durumda değişikliğin meydana geldiği tarihten ilgili belgelerin Kurum taşra teşkilatına iletilmesine kadar yapılan işlem bedelleri ödenmez, ödenmiş ise tahsil edilir. 

         7.8.2. Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme eki (EK-1) listesinde yer alan branşlardan herhangi birinin işletmenin ruhsatına/faaliyet izin belgesine eklenmesi halinde bu durum 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilir. Aksi takdirde bu branşlardan verilen sağlık hizmeti bedelleri ödenmez.

 

           7.9. Hizmet alımı

           7.9.1. İşletme, bir başka işletmeden yapacağı hizmet alımları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve SUT’da belirtilen usul ve esaslara uyar.

           7.9.2. İşletme SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu durumu Kuruma bildirir. Bu hizmetleri başka bir işletmeden hizmet alımı yöntemiyle temin etmek için başvurması halinde, hizmet alacağı işletmenin ruhsat/faaliyet izin belgesi örneği ile alınacak hizmetleri ayrıntılı olarak gösterir hizmet alım sözleşmesinin örneğini Kuruma iletir ve 10 (on) iş günü içinde Kurum tarafından faks veya MEDULA sistemi üzerinden hizmet alım sözleşmesinin uygun olduğunun işletmeye bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren hizmet alınabilir. Ancak hizmet alınan işletmenin Kurumla sözleşmesi bulunması halinde, Kurumca uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. Kuruma iletilmeyen ve Kurumca uygunluğu bildirilmeyen işletmeden hizmet alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, bu hizmeti bedelleri ödenmez.

            7.9.3. İşletme, başka bir işletmeden hizmet alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla yapacağı sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan işletmenin alınan hizmete ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan tüm hükümlere uyacağını, Kurumun denetim hakkının bulunduğunu, denetimin engellenmesi veya bu sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde ilgili bedellerin Kurumca ödenmeyeceğini ve bu durumda hizmet alım sözleşmesinin işletme tarafından tek taraflı feshedilmiş olduğunu belirtir hükümlere yer vermek zorundadır. Hizmet alınan yer denetlemeye izin vermez ise bu durum bir tutanakla işletmeye bildirilir ve alınan hizmetlere ilişkin bedeller Kurumca ödenmez.

         7.9.4. İşletme, Kurumla sözleşmesi feshedilmiş olan işletmeden fesih süreleri içerisinde hizmet alımı yapamaz. Sözleşmesi feshedilen işletmeler, diğer işletmelerin hizmet satın almaması için Kurum internet sayfasından duyurulur. Bu şekilde hizmet alımının yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu işlem bedelleri ödenmez.

 

            7.10. Sözleşmenin bulunduğuna ilişkin levha asılması

         İşletme, tesisin ana girişinde görülür bir yerine Kurum ile sözleşmesinin bulunduğuna ilişkin levha asacaktır.

 

           8. Personele İlişkin Hükümler

           8.1. İşletmenin ruhsatında/ faaliyet izin belgesinde bulunan ve Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda, her bir branş için en az bir hekim bulundurması zorunludur.

          8.2. İşletmenin Kuruma hizmet vereceği tüm branşlardaki hekimleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon branşında çalıştıracağı hekim harici sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince düzenlenen personel çalışma belgesi ile birlikte işletme ile hekim arasında düzenlenmiş kadrolu veya kısmi zamanlı çalışma durumunu da içerir iş akdinin asılları veya noter onaylı birer örnekleri, sözleşme ek belgeleriyle birlikte Kuruma bildirilerek MEDULA sistemine kaydedilir. Bildirilen hekimler gerekli belgelerin Kuruma eksiksiz olarak teslim edildiği tarih esas alınarak izleyen 3 (üç) iş günü içinde Kurumca MEDULA sisteminden aktif hale getirilir.

          8.3. İşletme Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda hizmet sunacak olan bütün hekimlerini Kuruma bildirerek tamamı üzerinden hizmet sunmak zorundadır.

          8.4. MEDULA sistemine kayıtlı olmayan hekim ve fizik tedavi ve rehabilitasyon branşında çalışan hekim harici sağlık personelinin yaptığı işlemlerin MEDULA sistemine kayıtlı personel üzerinden fatura edilmesi halinde bu işlem bedelleri ödenmez.

          8.5. İşletmede görevli MEDULA sisteminde tanımlı kadrolu ve/veya kısmi zamanlı çalışan hekimler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı bulunan işletmelerde çalışan hekim harici sağlık personelinin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılışı 5 (beş) gün içinde Kurum taşra teşkilatına bildirilir. Bu durumda, sürekli ayrılan hekim ve söz konusu personel Kurumca MEDULA sistemi üzerinden pasif hale getirilir. Ayrıca geçici veya sürekli olarak ayrılan hekim ve söz konusu personel üzerinden ayrılış tarihinden itibaren yapılan işlem bedelleri ödenmez.

         8.6. Kurumda çalışan personel Kurumun sözleşme yaptığı işletmede çalışamaz, mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde ise ortak olamaz. Bu durumun tespiti halinde, bu personel işletmeden ayrılana kadar işletme MEDULA üzerinde pasif hale getirilir.

         8.7. Kurumun sözleşme yaptığı işletmede çalışan, mesul müdür, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde de ortak olan hekimler, herhangi bir resmi işletmede görev yapan başhekim veya başhekim yardımcısı olamaz. Bu şekilde işletmenin Kurumla sözleşme yaptığının tespit edilmesi halinde, verilen sağlık hizmeti bedelleri ödenmez.

          8.8.Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel işletmede tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu, diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Kısmi zamanlı çalışma en fazla iki özel işletmede yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise muayenehanenin yanında başka bir özel işletmede de çalışılabilir.

         8.9. İşletme acil servis hizmetleri için bağlı bulunduğu mevzuata uygun olarak yeterli sayıda uzman/pratisyen hekim bulundurmak zorundadır.

         8.10. Bu sözleşmenin (11.1.14) ve (11.2.4) numaralı maddelerinde yer alan fiillerin işletmede görevli hekim tarafından kasden işlendiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu hekimin, tespit tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle Kurumla sözleşmeli işletmelerden yapacağı işlemlere ilişkin hizmet bedelleri ödenmez.

         8.11. İşletmede, yürürlükte olan sosyal güvenlik kanunlarına ve/veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre sigortalı olmadığı halde çalıştırılan personel tarafından verilen sağlık hizmeti bedelleri ödenmez; ödenmiş ise tahsil edilir. 

 

            9. Tıbbi ve Teknik Hükümler

         9.1. İşletme, SUT’da yer alan tıbbi ve teknik hükümler ile Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.

            9.2. İşletme, tedavilerde hastalara kullanılacak ilaçların ve tıbbi malzemelerin temini konusunda SUT’da belirtilen usul ve esaslara uyar.

         9.3. İşletme, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin konularda SUT’da belirtilen usul ve esaslara uyar.

            9.4. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işletme sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatırılarak paket işlem kapsamında tedavilerine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla yükümlüdür. Bu şekilde tedavileri yapılan hastalar adına düzenlenen fatura bedelleri Kurum tarafından ödenir. Bunun dışında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

         9.5. Ayaktan başvurularda işletme için günlük muayene sınırı, işletmedeki sözleşme kapsamında kadrolu çalışan uzman hekim sayısının 50 (elli) rakamı, kısmi zamanlı çalışan her bir uzman hekim için ise 25 (yirmibeş) rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak muayene sayısıdır. Her halükarda bir uzman hekimin günlük yapabileceği muayene sayısı 70’i geçemez. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

           9.6. Rehabilitasyon hizmeti veren işletmelerde yapılacak rehabilitasyon uygulaması, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi ve fizyoterapist için her hasta için seansı 1 (bir) saatten az olmamak üzere günlük 8 (sekiz) hasta ile sınırlıdır. Bu sınır aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez. İşletmenin muayene sayısına rehabilitasyon uygulaması işlem sayısı da dahildir.

           9.7. Diyaliz tedavi hizmeti veren işletme, kendi bünyesinde ya da sözleşme ile hizmet aldığı tüm tetkiklerin, tetkiki yapan ilgili uzman hekim tarafından onaylanmış sonuçlarını ve işletmelerde yaptırılan tetkiklere ait ücretlerin ödendiğini gösterir, hasta isimlerinin belirtildiği fatura veya faturayı düzenleyen işletmece onaylanmış ayrı bir liste halinde; hasta listesi ve fatura/faturaların fotokopilerini, tetkiklerin yapıldığı dönemdeki fatura ekinde Kuruma teslim edecektir. Aksi takdirde diyaliz seanslarına ilişkin fatura bedelleri ödenmez.

           9.8. İşletme, sağlık kurulu veya tek hekim raporu ile yapılan tedavi istemlerinde belirtilecek hemodiyaliz tedavi şekli (asetatlı/bikarbonatlı) ve haftalık seans sayısına göre periyodik aralıklarla hemodiyaliz tedavisini tıbbi zorunluluklar hariç olmak üzere seans süresi 4 (dört) saatten az olmamak koşulu ile uygulamayı kabul ve taahhüt eder.

           9.9. Diyaliz tedavisi süresince her fatura dönemine ait imza föyü, her seansın tarihi, seansın başlayış ve bitiş saatleri ile diyalize alındığı cihaz seri numarası belirtilerek tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da sorumlu hekim ve hemodiyaliz hemşiresi tarafından imzalanacak, hasta imzası ya da parmak izi, eğer alınamıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakının imzası da her seans için alınarak fatura ekinde teslim edilecektir. Aksi takdirde tedavi bedelleri ödenmez.       

           9.10. Diyaliz tedavisi süresince Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen tetkikler,  hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü fiyata dahil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmez. 

           9.11. İşletmede sözleşme kapsamında hizmet veren her kadrolu kardiyoloji uzman hekimi için invaziv kardiyolojik girişimlerde günlük hasta sayısı en fazla 15 (onbeş) ile sınırlıdır. Bu sayıya kısmi zamanlı hekimlerin yapacağı invaziv kardiyolojik girişim vakaları da dâhildir. İşletmenin muayene sayısına girişimsel kardiyolojik işlem sayısı da dahildir. Bu sayının üzerinde yapılan invaziv kardiyolojik girişimlerine ilişkin yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez.

           9.12. Sağlık Bakanlığı ve SUT tarafından belirlenen tekrar kullanılmaması gereken sarf malzemeleri tekrar kullanılamaz, kullanımı halinde bedelleri ödenmez.

         9.13. İşletmelerce temini zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeler ile kan bileşenlerinin hasta ve/veya hasta yakınına aldırılması durumunda işletme fatura bedelini hasta ve/veya hasta yakınına ödemekle yükümlüdür. Hasta ve/veya hasta yakınına fatura bedelinin ödenmemesi halinde söz konusu fatura bedeli işletmenin Kurumdaki alacağından mahsup edilerek ilgili kişiye ödenir.

         9.14. Kısmi branş listesi (EK-5 )’e göre sözleşme yapmış olan işletme tarafından kabul edilen hastanın yatarak tedavisi süresince işletmenin kısmi branş listesinde bulunmayan ancak ruhsat/faaliyet izin belgesinde yer alan diğer branşlardaki hastaya yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavileri de SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda sağlanarak kısmi branş listesinde yer alan branş üzerinden MEDULA sistemine gönderilir. Ayrıca kısmi branş listesinde yer alan ve SUT’a göre ilave ücret alınamayacağı belirtilen branşlar üzerinden Kuruma fatura edilen hastanın diğer branşlardaki yapılması zorunlu tetkik ve/veya tedavileri için de ilave ücret alınamaz.

 

            10.  Ödeme Şartları ve Zamanı

10.1. Sözleşme kapsamında işletmelere yapılacak ödemelerde SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar geçerli olacaktır. Bu usul ve esaslar ile işbu sözleşmeye aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir.

10.2. Kurum almış olduğu sağlık hizmetleri karşılığında yapacağı tedavi bedellerinin geri ödemelerini global bütçeleme esaslarına göre yapabilir.  Global bütçe uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca ayrıca belirlenir. İşletmeler global bütçe ile ilgili Kurumca yapılacak tüm düzenlemeleri kabul etmiş sayılır.

10.3. İşletmeler hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları, hem kendi istemleri üzerinden basılı olarak; hem de MEDULA sistemi üzerinde, elektronik olarak SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda, (EK 4)’de belirtilen Kurum taşra teşkilatına teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Fatura ve ek belgeler Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre incelenecektir.

10.4. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ve işletmeye yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi ile birlikte işletmenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan işletmeler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

         10.5. Ödeme Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan fatura incelemeleri sonucunda Kurumca yapılan kesinti tutarına, birinci itiraz süresi içinde itiraz edilmeyerek ikinci itiraz süresi içinde başvurulması halinde, itiraz edilen tutarın %2’si Kuruma irad olarak kaydedilir ve itiraz değerlendirilir.

                 

            11. Cezai Şart ve Fesih Hükümleri

            11.1. Uygulanacak Cezai Şartlar

         11.1.1. Bu sözleşmenin (7.1.2), (7.2), (7.3.2), (7.3.3), (7.3.6), (7.10), (9.9) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 5.000 TL,

         11.1.2. Bu sözleşmenin (7.1.1), (7.1.3), (7.3.4), (7.8.1), (7.8.2), (8.3), (8.5), (8.9), (9.4), (9.8), (9.11), (9.13), (9.14) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 10.000 TL,

         11.1.3. Bu sözleşmenin (7.5.1), (7.5.2), (7.7.5), (7.6), (8.4), (8.6), (8.7), (9.12) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 20.000 TL,

         11.1.4. Bu sözleşme kapsamında denetim görevlerini yerine getirmeleri sırasında işletme tarafından denetim elemanlarının görevlerini yapmasına engel olunması halinde; eylem başka bir suç oluştursa dahi 20.000 TL,

     11.1.5. Denetimle görevli olanların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işletmeler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 50.000 TL,

         11.1.6. Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde bir fatura döneminde 30.000 TL’den az olmamak üzere tespit edilen ilaç ve/veya tıbbi malzeme bedelinin 5 katı,

         11.1.7. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde bir fatura döneminde 30.000 TL’den az olmamak üzere tespit edilen ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya kan bileşenleri bedelinin 5 katı,

         11.1.8. İşletme tarafından SUT’da belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük 30.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 1.000 TL,

         11.1.9. İşletme tarafından SUT’un “Kapsam” başlığı altında belirtilen kişilerden Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, bir fatura döneminde 10.000 TL’den az olmamak üzere, fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı,

         11.1.10. Fatura eki belgelerin SUT’da öngörülen şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL,

         11.1.11. SUT uyarınca örneklemeye dahil edilmeksizin tamamı incelenen fatura konusu işlemlerin Kuruma ayrı ayrı fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 2.000 TL,

         11.1.12. Yapılan işleme ilişkin hizmet bedelinin ait olduğu branş dışında başka bir branşta Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde her bir fatura için 10.000 TL’den az olmamak üzere fatura bedelinin 5 katı tutarında,

         11.1.13. SUT’da belirtilen kurallar uyarınca Kuruma fatura edilmemesi gereken bir işlemin fatura edilmesi halinde bir fatura döneminde 5.000 TL’den az olmamak üzere fatura edilmemesi gereken işlem bedelinin 5 katı tutarında,

         11.1.14. Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edilmesi, Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sundukları sağlık hizmetini Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi, Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde fatura ve/veya eki belgeler üzerinde tahrifat yaptığının tespit edilmesi hallerinde bir fatura döneminde 10.000 TL’den az olmamak üzere, her işlem bedelinin 10 katı,

 

            11.2. Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler

         11.2.1. Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin işletme tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 3 (üç) ay süreyle işletme ile tekrar sözleşme yapılmaz.

         11.2.2. İşletmenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. İşletmenin kapanması halinde bu durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecek ve kapanma tarihini takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde işletmede mevcut olan faturalar Kuruma teslim edilecektir. Aksi takdirde mücbir sebepler dışında Kurumca fatura bedelleri ödenmez.

         11.2.3. İşletme tarafından sözleşmenin (11.1.4) numaralı maddesinde sayılan fiillerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde Kurum tarafından işletme uyarılır. Söz konusu fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda işletme ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

         11.2.4. İşletme tarafından sözleşmenin (11.1.5) ve haksız kazanç sağlamak amacıyla (11.1.6) veya (11.1.7) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde Kurum tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda işletme ile fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

            11.2.5. Bu sözleşmenin (11.1.14) numaralı maddesinde sayılan fiillerin kasten işlendiğinin tespit edilmesi halinde, Kurum tarafından işletme uyarılır. Söz konusu fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde Kurum tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda işletme ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.

         11.2.6. İşletme ruhsatının/faaliyet izin belgesinin Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde Kurum tarafından iptal tarihinden itibaren tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır. Bu durumda Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat çıkartılana kadar işletme ile yeniden sözleşme yapılmaz.

 

            11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar

         11.3.1. İşletme hakkında cezai şartın ve/veya feshin uygulanmasını gerektiren herhangi bir fiilin tespiti halinde savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde işletme yazılı savunmasını verir, alınan savunma Kurumca değerlendirilir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme, soruşturmalar neticesinde öngörülen cezai şart için ayrıca savunma alınmaz.

         11.3.2. İşletmenin (11.3.1) maddesine göre savunma vermemesi veya savunmasının yerinde görülmemesi ya da tespitin Müfettiş tarafından yapılması hallerinde cezai şart ve/veya fesih işletmeye tebliğ edilir. Cezai şart tutarı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder. İşletme cezai şartın tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Kurum taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar cezai şartın uygulanmasını durdurur. İşletme feshe ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar feshin uygulanmasını durdurmaz. Kurumca itirazın reddi halinde işletme, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, cezai şartın takip ve tahsilini, feshin uygulanmasını durdurmaz.

         11.3.3. Sözleşmenin (11.2.3), (11.2.4) ve (11.2.5) maddelerinden dolayı feshedilmesi halinde, işletmenin yazılı olarak talepte bulunması ve yapılan işlemle ilgili olarak mahkemeye başvurmaması şartıyla, feshe konu fiil/fiillerin tespit tarihinden önceki son üç fatura dönemine ait ortalama fatura tutarının, fesih süresi 1 (bir) yıl olan durumlarda 1 (bir) katını, fesih süresi 2 (iki) yıl olan durumlarda 2 (iki) katını ödemesi halinde ödeme tarihinden itibaren işletme ile tekrar sözleşme yapılır.

            11.3.4. İşletme tarafından işlenen fiil, cezai şart gerektiren fiillerden birden fazlasına uyması halinde, en ağır olan cezai şart maddesi uygulanır.

         11.3.5. İşletme tarafından, fesih gerektiren fiillerden birden fazlasının işlenmesi halinde, en ağır olan fesih maddesi uygulanır.

         11.3.6. Cezai şart uygulanacak fiilin ait olduğu fatura döneminin tespitinde, fiilin gerçekleştiği gün (sorumluluğun yerine getirilmesi gereken son gün) esas alınır.  

            11.3.7. Cezai şart tutarı, işletmenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir.

         11.3.8. Cezai şart uygulamasını gerektiren eylemle ilgili MEDULA kaydının örneklemeye girmemiş olması cezai şart uygulamasını engellemez.

            11.3.9. Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin (11.1.4), (11.1.5), (11.1.6), (11.1.7) ve (11.1.14) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç olmak üzere, bir fatura döneminde uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura döneminden önceki son üç fatura dönemindeki fatura tutarı ortalamasının %30’unu aşamaz. 

            11.3.10. Bu sözleşmenin (11.1.14) ve (11.2.4) numaralı maddelerinde yer alan fiillerin işletmede görevli mesul müdür, sahipleri ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortakları ve diğer şirket türlerinde ise ortakları tarafından kasden işlendiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu şahısların görev aldığı/sahip/ortak olduğu işletmeler ile 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

            11.3.11. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki sözleşme hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra yapılan işlemler için, ya da kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemleri henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilen fiil/fiiller için, Kurumca bu sözleşmenin (11.1) ve (11.2) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak işletmenin tespiti yapılan aynı fiil için işlemin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan sözleşme hükümlerinin uygulanması Kurumdan yazılı olarak talep edilirse işlemin gerçekleştirildiği tarihinde yürürlükte olan sözleşme hükümleri uygulanır.

         11.3.12. İşletme ile yapılan sözleşme, bu sözleşmenin imzalanmasından önce, Kurumca veya Kuruma devredilen Kurumlarca herhangi bir nedenle feshedilmişse; işletmenin yeniden sözleşme yapmak üzere yazılı talebi halinde, sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmenin (11.1) ve/veya (11.2) numaralı maddelerdeki lehe olan hükümler uygulanır.

            11.3.13. Cezai şart veya fesih uygulamasını gerektiren eylemlerin Türk Ceza Kanunu yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.        

         11.3.14. MEDULA üzerinden pasif hale getirilen veya sözleşmesi fesih edilen işletme; hiçbir şekilde zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

         11.3.15. Aleyhine ceza davası açılan işletme yetkilileri veya personeli hakkında mahkemece beraat kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden; savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde bu sözleşmenin (11.2.3) ve (11.2.4) numaralı maddelerindeki süreler sona ermese de Kurum tarafından işletme ile yeniden sözleşme yapılabilir.

         11.3.16. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan işletme; Devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla (11.3.7) numaralı maddede yer alan hükümden yararlanır.

                   

        

            12. Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar

         12.1. İşletme, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum sözleşme şartlarında zeyilname ile, ücret tarifesinde ise zeyilname gerektirmeden değişiklik yapabilir. İşletme sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini Kurumca belirlenen süreler içerisinde yerine getirerek Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde işletme gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA üzerinden pasif hale getirilir ve pasif edilen döneme ilişkin hizmet bedelleri ödenmez.

         12.2. İşletme, ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan bütün branşlarda hizmet vermeyi kabul etmiş ise (EK-1)’de yer alan, ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan tüm kısmi branşlarda hizmet vermeyi kabul etmiş ise (EK-5)’de yer alan hizmetleri vermeyi taahhüt eder. 

         12.3. Kurum tarafından işletmeye yapılacak tebligatlar sözleşmede belirtilen adresine, işletme tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise bu sözleşme eki (EK-4)’de belirtilen Kurum taşra teşkilatı adresine yapılacaktır.

         12.4. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır.

         12.5. Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla işletme bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat/faaliyet izin belgesi alınan her bir işletme için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır.

         12.6. İşletme, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

         12.7. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar işletme tarafından karşılanır.

        

            13. Mücbir Sebepler

  İşletmeden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve hizmetin yerine getirilmesine engel nitelikte olması, işletmenin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on beş (15) gün içinde işletmenin Kurum merkez/taşra teşkilatına yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

        

            14. Yetkili Mahkeme

         Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Ankara ili mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

        

            15. Yürürlük

         15.1. Bu sözleşme, …../…./2010 tarihinden, 31/12/2010 tarihine kadar geçerlidir.

         15.2. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır.

         15.3. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmuşsa; işletme tarafından 15 (onbeş) gün içinde sözleşme fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, yeni sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu durumda söz konusu 15 (onbeş) günlük sürenin sonuna kadar eski sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

                  

            16. Yürütme

         16.1. Bu sözleşmenin yürütümü, (EK 4)de belirtilen Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır. Ancak; sözleşmenin feshine ilişkin hükümler Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

         16.2. (  ) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, ekleriyle bir bütün olup, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış, bir nüshası işletmede ve bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

 

 

EKLER :

EK 1- Branş Listesi

EK 2- Sözleşme Yapmak için Aranan Belgeler Formu,

EK 3- Sözleşme Başvuru Formu,

EK 4- Sözleşme Yürütümünden Sorumlu Kurum Taşra Teşkilatı Listesi,

EK 5- Kısmi Branş Listesi

        

         Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 

 

 

 

 

İşletme adına yetkili :                                           Kurum adına yetkili :

İsim :                                                                                    İsim :

İmza :                                                                       İmza :

Tarih :                                                                       Tarih :

…./…./20…                                                            …./…./20…

                                                                                                                          EK-1

 

 

BRANŞ LİSTESİ

SIRA NO

BRANŞ ADI

FAALİYET İZİN BELGESİ

HİZMET ALIMI YAPILAN

TIP MERKEZLERİ İÇİN TAM ZAMANLI HEKİM BULUNAN BRANŞLAR

1

DERMATOLOJİ (CİLDİYE)

 

 

 

2

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

 

 

3

ENDOKRİNOLOJİ VE METEBOLİZMA HASTALIKLARI

 

 

4

GASTROENTEROLOJİ

 

 

5

NEFROLOJİ

 

 

6

ROMATOLOJİ

 

 

7

İMMÜNOLOJİ

 

 

8

HEMATOLOJİ

 

 

9

ENFEKSİYON HASTALIKLARI(İNTANİYE)

 

 

10

NÖROLOJİ

 

 

11

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PEDİATRİ)

 

 

12

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

 

 

13

ÇOCUK METEBOLİZMA HASTALIKLARI

 

 

14

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

 

 

15

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ

 

 

16

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

 

 

17

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

 

 

18

ÇOCUK ONKOLOJİSİ

 

 

19

ÇOCUK GASTROLOJİSİ HEPATOLOJİ VE BESLENME

 

 

20

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

 

21

NEONATOLOJİ

 

 

22

ÇOCUK GÖGÜS HASTALIKLARI

 

 

23

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ

 

 

24

PSİKİYATRİ

 

 

25

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

 

 

26

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

 

 

 

                                                                                                                

 

BRANŞ LİSTESİ

SIRA NO

BRANŞ ADI

FAALİYET İZİN BELGESİ

HİZMET ALIMI YAPILAN

TIP MERKEZLERİ İÇİN TAM ZAMANLI HEKİM BULUNAN BRANŞLAR

27

KARDİYOLOJİ

 

 

 

28

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

 

29

GÖGÜS HASTALIKLAR

 

 

30

GENEL CERRAHİ

 

 

31

TIBBİ ONKOLOJİ

 

 

32

ÇOCUK CERRAHİSİ

 

 

33

GÖGÜS CERRAHİSİ

 

 

34

GÖZ HASTALIKLARI

 

 

35

ÜROLOJİ

 

 

36

ÇOCUK ÜROLOJİ

 

 

37

KADIN HASTA. VE DOĞUM

 

 

38

KALP DAMAR CERRAHİSİ

 

 

39

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

 

 

40

PLASTİK VE REKONTSTRÜKTİF CERRAHİ

 

 

41

NÖROŞİRURJİ (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ)

 

 

42

KULAK-BURUN-BOGAZ

 

 

43

DOKU VE ORGAN NAKLİ

 

 

44

ÖZELLİKLİ İŞLEMLER (GAMMA KNİFE/CYBER KNİFE)

 

 

45

BİYOKİMYA

 

 

 

46

NÜKLEER TIP

 

 

 

47

RADYOLOJİ

 

 

 

48

PATOLOJİ

 

 

 

49

MİKROBİYOLOJİ

 

 

 

50

TIBBİ GENETİK

 

 

 

51

ACİL

 

 

 

52

YENİ DOGAN YOĞUN BAKIM

 

 

 

53

YOGUN BAKIM

 

 

54

ESWL

 

 

55

TÜP BEBEK

 

 

56

HEMODİYALİZ

 

 

57

PERİTON DİYALİZ

 

 

57

SUALTI HİPERBERİK OK TED.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 EK-2

SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER FORMU

 

SIRA NO

BELGELER

AÇIKLAMA

BELGELERİN DOSYADAKİ DURUMU

VAR

YOK

1

Sözleşme Talep Formu

Bu Sözleşmenin Ekinde  Verilecek Ek-3 Formu

2

Şirketin Kuruluşuna İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi

En son yayınlanmış olan Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı olmalıdır)

Şirketin ilk kuruluşundan sonra adresinde değişiklik olmuş ise, adres değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı olmalıdır)

 

Şirketin ünvanı değişmiş ise unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı olmalıdır)

Kuruluş şirketin bir şubesi ise şubenin açılışına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı olmalıdır)

3

Ticaret Sicil Memurluğunca şirketin kurucu ve güncel ortaklarını belirtir şekilde düzenlenmiş belgenin aslı

 

4

Tüzel kişilik Adına İmza vermeye yetkili kişi/kişileri gösteren belge

Noter tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

5

Tüzel kişilik Adına İmza vermeye yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

Noter tarafından düzenlenmiş olmalıdır

6

Vergi Levhası

Sözleşme talep eden sağlık hizmeti sunucusunun gerçek kişi olması halinde alınacaktır.(Noter onaylı olmalıdır)

7

T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi

Noter onaylı olmalıdır

8

Ruhsat tarihi 6 aydan eski ise, ruhsatın halen geçerli olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak belgenin aslı

 

 

 

 

 

 

 


9

Faaliyet gösterdiği branşlara ait valilik onaylı faaliyet izin belgesi örneği

Noter onaylı olmalıdır

 

 

10

Hizmet alımı yaptığı sağlık hizmeti sunucusu ile ilgili belgeler olmalıdır.)

Ruhsat/Faaliyet izin belgesi (Noter onaylı olmalıdır)

 

 

Yapılan sözleşmenin örneği (Noter onaylı

11

Sağlık Hizmeti Sunucusunda çalışan hekimlere ilişkin belgeler

Satın alınan sağlık hizmetleri konusunda işlemleri yapacak sorumlu uzman hekimin uzmanlık diploması(Noter onaylı olmalıdır) veya uzmanlık belgesinin aslı

Muayenehanesi olup olmadığına ve başka bir özel sağlık hizmeti sunucusunda çalışıp çalışmadığına dair, tabip odasından alınacak belgenin aslı

 

 

Tam zamanlı hekimler  için herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıp çalışmadığına dair yetkili mercilerden alınacak belgenin aslı

Yarı zamanlı hekimler için yetkili merciler tarafından verilmiş, başka bir sağlık hizmet sunucusunda çalışabileceğine dair izin belgesinin aslı

 

 

Noter tarafından düzenlenmiş imza sirküsü

 

 

Sağlık hizmeti sunucusu ile hekim arasında düzenlenmiş iş akti (Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihi belirtilmeli, çalışma koşulu(yarı zamanlı/tam zamanlı açıkça yazılmalı ve sağlık hizmeti sunucusu yetkilisinin onayı bulunmalıdır) İş akti ile çalışan bütün tam zamanlı/yarı zamanlı  hekimlerin Kuruma bildirilmesi zorunludur (Sağlık hizmeti sunucusunun sahibi, yönetim kurulu üyesi, kurucu ortağı olan hekimler için iş akti aranmaz)

12

Fizyoterapistlere ait belgeler

Diploma (Noter onaylı olmalıdır)

 

Sertifika gerektiren konularda sertifika(Noter onaylı olmalıdır)

Sağlık hizmeti sunucusu ile personel arasında düzenlenmiş iş akti (sözleşmenin başlama ve bitiş tarihi belirtilmeli ve sağlık hizmeti sunucusunun yetkilisinin onayı bulunmalıdır.)

13

Hekim dışı uygulayıcı sağlık personeline ait belgeler

 

Diploma (Noter onaylı olmalıdır)

Sertifika gerektiren konularda sertifika(Noter onaylı olmalıdır)

Sağlık hizmeti sunucusu ile personel arasında düzenlenmiş iş akti (sözleşmenin başlama ve bitiş tarihi belirtilmeli ve sağlık hizmeti sunucusunun yetkilisinin onayı bulunmalıdır.)

 

14

Sağlık hizmeti sunucusunda görevli bulunan tüm personele ilişkin Sosyal Güvenlik Durumlarını gösteren belge

Devredilen Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında olan kişiler için bu durumlarını gösteren belgenin eklenmesi halinde ayrıca SSK işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.

 

 

NOT: Noter onayı istenen belgelerin, belgelerin aslını düzenleyen resmi kurumlarca/kuruluşlarca son 6 ay içinde “ASLI GİBİDİR” ibaresi yazılarak, mühür, tarih ve ıslak imza ile onaylanması halinde noter onayı aranmaz.

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU                                      KONTROLÜ YAPAN KURUM

               YETKİLİSİNİN                                                    PERSONELİNİN

 

Adı-Soyadı:                                                            Adı-Soyadı:

 

Görevi       :                                                           Görevi       :

 

İmza         :                                                           İmza           :

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                            SÖZLEŞME YÜRÜTÜMÜNDEN SORUMLU                   EK-4

KURUM TAŞRA TEŞKİLATI LİSTESİ

 

 

 

Sağlık Hizmeti Sunucusunun Bulunduğu İl

 

Özel Sağlık  Hizmetleri Sözleşmeleri

 

01

Adana

Adana SGK İl Müdürlüğü

02

Adıyaman

Gaziantep SGK İl  Müdürlüğü

03

Afyon

Eskişehir SGK İl  Müdürlüğü

04

Ağrı

Erzurum  SGK İl  Müdürlüğü

05

Amasya

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

06

Ankara

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

07

Antalya

Antalya SGK İl  Müdürlüğü

08

Artvin

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

09

Aydın

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

10

Balıkesir

Bursa SGK İl  Müdürlüğü

11

Bilecik

Eskişehir SGK İl  Müdürlüğü

12

Bingöl

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

13

Bitlis

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

14

Bolu

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

15

Burdur

Antalya SGK İl  Müdürlüğü

16

Bursa

Bursa SGK İl  Müdürlüğü

17

Çanakkale

Bursa SGK İl  Müdürlüğü

18

Çankırı

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

19

Çorum

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

20

Denizli

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

21

Diyarbakır

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

22

Edirne

İstanbul SGK İl  Müdürlüğü

23

Elazığ

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

24

Erzincan

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

25

Erzurum

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

26

Eskişehir

Eskişehir SGK İl  Müdürlüğü

27

Gaziantep

Gaziantep SGK İl  Müdürlüğü

28

Giresun

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

29

Gümüşhane

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

30

Hakkari

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

31

Hatay

Adana SGK İl  Müdürlüğü

32

Isparta

Antalya SGK İl  Müdürlüğü

33

İçel

Adana SGK İl  Müdürlüğü

34

İstanbul

İstanbul SGK İl  Müdürlüğü

35

İzmir

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

36

Kars

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

37

Kastamonu

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

38

Kayseri

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

39

Kırklareli

İstanbul SGK İl  Müdürlüğü

40

Kırşehir

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

41

Kocaeli

Kocaeli SGK İl  Müdürlüğü

42

Konya

Konya SGK İl  Müdürlüğü

43

Kütahya

Eskişehir SGK İl  Müdürlüğü

44

Malatya

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

45

Manisa

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

46

Kahramanmaraş

Gaziantep SGK İl  Müdürlüğü

47

Mardin

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

48

Muğla

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

49

Muş

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

50

Nevşehir

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

51

Niğde

Konya SGK İl  Müdürlüğü

52

Ordu

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

53

Rize

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

54

Sakarya

Kocaeli SGK İl  Müdürlüğü

55

Samsun

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

56

Siirt

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

57

Sinop

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

58

Sivas

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

59

Tekirdağ

İstanbul SGK İl  Müdürlüğü

60

Tokat

Samsun SGK İl  Müdürlüğü

61

Trabzon

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

62

Tunceli

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

63

Şanlıurfa

Gaziantep SGK İl  Müdürlüğü

64

Uşak

İzmir SGK İl  Müdürlüğü

65

Van

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

66

Yozgat

Kayseri SGK İl  Müdürlüğü

67

Zonguldak

Zonguldak SGK İl  Müdürlüğü

68

Aksaray

Konya SGK İl  Müdürlüğü

69

Bayburt

Trabzon SGK İl  Müdürlüğü

70

Karaman

Konya SGK İl  Müdürlüğü

71

Kırıkkale

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

72

Batman

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

73

Şırnak

Ankara SGK İl  Müdürlüğü

74

Bartın

Zonguldak SGK İl  Müdürlüğü

75

Ardahan

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

76

Iğdır

Erzurum SGK İl  Müdürlüğü

77

Yalova

Bursa SGK İl  Müdürlüğü

78

Karabük

Zonguldak SGK İl  Müdürlüğü

79

Kilis

Gaziantep SGK İl  Müdürlüğü

80

Osmaniye

Adana SGK İl  Müdürlüğü 

81

Düzce

Kocaeli SGK İl  Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           EK-5

 

 

 

                           

                            KISMİ SÖZLEŞME BRANŞ LİSTESİ

 

 

 

 

SIRA NO

BRANŞ ADI

KABUL

1

KVC

 

2

KARDİYOLOJİ

 

 

3

TIBBİ ONKOLOJİ

 

4

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

5

DOKU VE ORGAN NAKLİ

 

6

ÖZELLİKLİ İŞLEMLER (GAMMA KNİFE/CYBER KNİFE)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 24020 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim