• BIST 1.113
  • Altın 455,205
  • Dolar 7,2924
  • Euro 8,5913
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Bursa 33 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 35 °C

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-09.09.2017

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-09.09.2017
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 5 Temmuz 2017 tarihli ve 30115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

9 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30175

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No: 2017/7

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 03/08/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE I- Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.49 numaralı "Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri;" başlıklı maddesinin;

a) Birinci fıkrasının,

"(1) SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı, ilk 4 uygulama için 3 ay süreli sonraki uygulamalar için 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilir. "İlaç Kullanım Onayı" nın; ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır."

b) Üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,

"c) Bu maddenin 3'üncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen kriterlere uyan hastalara (invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın) tedavi başlanır. Tedavi sürecinde SMA'dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı geliştiği saptanan veya invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı devam eden hastalarda tedaviye son verilir. Enfeksiyon vb. durumlardan dolayı invaziv mekanik solunum desteği alan ve sebep ortadan kalktıktan sonra solunum desteği ihtiyacı kalkan hastalarda tedavi kesilmez.

ç) Sağlık Bakanlığınca hastaların klinik değerlendirmelerini yapmak üzere değerlendirme ekipleri oluşturulur, değerlendirme kriterleri ve hasta takiplerinin yapılacağı merkezler belirlenir. Hastaların klinik değerlendirmeleri belirlenen kriterler çerçevesinde ve periyotta bu merkezlerdeki sorumlu hekimler ve değerlendirme ekiplerince yapılır. Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith İnfant Neurological Examination (HİNE) veya Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veyaThe Children's Hospital of Philadelphia infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND) adı verilen nörolojik ve motor skalalar kullanılır. Değerlendirme sonrası raporlar, "Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu"na sunulur. Tedaviyi sonlandırma veya tedaviye devam etmeye dair nihai karar bu komisyon tarafından verilir." şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile,

MADDE 2- Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması ve EK-4/A Listesine giriş talebi olması nedeniyle ara ödeme kapsamına girmesi durumunda, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT'un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranlan (firmalar tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak bulunacak tutarın, ilacın Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT'un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto uygulandıktan sonra bulunacak tutardan fazla olduğunun tespit edilmesi halinde; Kurum bilgi sistemine bahse konu ilaca ait barkod bilgisi ile birlikte fiyat kaydının EK-4/C'de döviz cinsinden kayıtlı fiyatının EK-4/A Listesine giriş talep tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL cinsine çevrilerek ve SUT un 4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskontonun uygulanmasını müteakip bulunacak tutar üzerinden ve TL cinsinden yapılmasına ancak ödemeyi yapacak olan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince ödenecek tutarın SUT'un 4.3 numaralı maddesinin 8 inci fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanarak belirlenmesine,

Bu karar doğrultusunda yapılan işlemlerin bilgi amacıyla Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna sunulmasına oybirliği ile,

MADDE 3- SUT Eki Ek 2/B Listesinde aşağıda yer alan işlem kodunda açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,

 

 

 

 

EK-2/B

 

 

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

 

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

610820

ESWT

Ekstrakorporal şok dalgası, tek seans. (En fazla 5 seans ödenir.)

42,16

 

MADDE 4- SUT Eki Ek 2/B Listesine aşağıdaki işlem kodunun eklenmesine oybirliği ile,

 

EK-2/B

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

700992

Perkütan sol appendiks kapatılması

 

1200

MADDE 5- SUT Eki Ek 2/C Listesinde aşağıda yer alan işlem kodunda açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,

 

EK-2/C

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

PAKET KODU

İŞLEM ADI

 

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P610820

ESWT

 

Ekstrakorporal şok    dalgası,    tek seans. (En fazla 5 seans ödenir.)

E

 

42,16

MADDE 6- SUT Eki Ek 2/C Listesine aşağıdaki işlem kodunun eklenmesine oybirliği ile,

 

EK-2/C

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P700992

Perkütan sol appendiks kapatılması

Appendiks kapama sistemi hariç

A3

*

3.500,00

MADDE 7- SUT eki Ek-2/A-2 Listesine aşağıda yer alan işlem kodlarının eklenmesine oybirliği ile

 

EK-2/A-2

AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

703991

Videonistagmografi (VNG)

 

704020

Çocuk işitme eğitimi, her bir seans

 

804281

MR T2 * kardiyak

 

804411

MR T2 * karaciğer

 

804412

MR Enteroklizis

 

804413

MR, Fetal

 

804414

MR Sisternografı

 

804415

MR,    Difüzyon    Tensör    Görüntüleme, Traktografı

 

804416

MR 3-boyutlu Görüntüleme

 

MADDE 8- Sağlık Uygulama Tebliği eki "Ek-3H KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ"nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,

 

SUT Kodu

SUT Alan Tanımı

SUT Fiyatı

KR1151

STENT, KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI

650,00

MADDE 9- Sağlık Uygulama Tebliği eki "Ek-3L ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ"ne yeni eklenen aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin fiyatının aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliği ile,

 

SUT Kodu

SUT Alan Tanımı

SUT Fiyatı

UR2007

İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ RF PROBU İLE BİRLİKTE İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİ

2.484,00

MADDE 10- Sağlık Uygulama Tebliği eki "Ek-3C-2 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER LİSTESİ"nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemenin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,

 

SUT Kodu

SUT Alan Tanımı

SUT Fiyatı

OP1178

DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ

734,40

MADDE 11- Sağlık Uygulama Tebliğine aşağıdaki metnin eklenmesine oybirliği ile,

"5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrası kapsamında yer alan kişilerin; SUT'ta yer alan fiyatlarla temin edilemeyen ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler ile SUT'ta yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılacak protokol/sözleşme kapsamında, bu hastanede oluşan ve/veya oluşturulacak komisyon/kurulca ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi ve ihtiyacın hastanece karşılanarak Kuruma faturalandınlması halinde fatura tutarı üzerinden ödenir."

MADDE 12- Sağlık Uygulama Tebliği eki "Ek-3C-3 DİĞER PROTEZ ORTEZLER LİSTESİ"nde yer alan aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen malzemelerin mevcut fiyatının aşağıdaki gibi güncellenmesine oybirliği ile,

 

SUT Kodu

SUT Alan Tanımı

SUT Fiyatı

DO 1025

ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)

375,00

DO 1026

OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR

345,00

DO 1027

DİZ ALTI ÇORAP

270,00

DO 1028

DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)

287,00

DO 1029

KÜLOTLU ÇORAP

636,00

DO 1030

BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP

720,00

DO1031

ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)

128,00

DO 1032

OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR

117,00

DO 1033

DİZ ALTI ÇORAP

92,00

DO 1034

DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)

98,00

DO1035

KÜLOTLU ÇORAP

216,00

DO1036

BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP

190,00

Bu kararların yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen tarihte yürürlüğe girmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 8174 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim