• BIST 109.609
  • Altın 371,321
  • Dolar 6,7508
  • Euro 7,5803
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 26 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-11.01.2020

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-11.01.2020
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11 Ocak 2020 tarihli ve 31005 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

11 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31005

TEBLİĞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, L103130 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Agar jel)”, L103140 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez)” ve L103150 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (HPLC)” işlemleri,” 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan formlar üzerinden her bir aşama tamamlandığında bedelleri ödenir.”

MADDE 3-  Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yol gideri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki “Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)” nde yer alan;

a) İşlem satırlarından Ek-1’de yer alan satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

b) “911260” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Ek-2’de yer alan SUT kodlu satırlar eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “604610” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

 

 

604615

Otolog aortik kapak neoküspidizasyon/ rekonstrüksiyonu (kardiyopulmoner by-pass ile birlikte)

Tüm cerrahi işlemler ve malzemeler dahil. Yama işlemi ve malzemeleri de işlem puanına dahildir. 2 kalp damar cerrahisi, 1 kardiyoloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılması şartıyla aşağıdakilerden en az birinin varlığında bedeli Kurumca karşılanır.

(a) Büyüme çağındaki konjenital aort kapak hastalıkları,

(b) Dar aort kökünün olduğu ve hasta/kapak uyumsuzluğu olma riski olan hastalar, (aort kökünün 21 mm veya daha küçük olması veya Efektif Orifis Alanı İndeksinin 0,9 cm²/m² nin altında olması)

(c) Kapak endokarditi olan hastalar.

44.000,00

 

b) Listede yer alan “700923” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

700924

Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması

 

 

1.120,54

 

c) Listede yer alan “700945” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

700946

   Paravalvüler leak kapama

Sadece cerrahi kalp kapak replasmanı sonrası semptomatik paravalvüler leak vakalarında cerrahi açıdan inoperable veya yüksek riskli olması halinde, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır. Transözefajiyal ekokardiyografi işlem puanına dahil.

 

2.401,02

 


ç) Listede yer alan “702660” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3221

702660

  Aile görüşme-değerlendirme

Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında, 65 yaş üstü demans tanılı hastalarda ise ayrıca geriatri uzman hekimlerince de, 18 yaş altında her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç kere faturalandırılır. “Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale” birimi bulunan devlet hastaneleri acil servislerinde de faturalandırılması mümkündür.  (F10 ilâ F19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarında (F15, F17 kod grupları hariç) için 30 günde 1 adet faturalandırılır.

14,23

 d) Listede yer alan  “702700” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3225

702700

   Bireysel psikoterapi,

   her bir seans

Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir adetten fazla faturalandırılmaz.

(F10 ilâ F19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarında (F15, F17 kod grupları hariç) 10 günde 3 adet faturalandırılır.

22,13

e) Listede yer alan “702730” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

3230

702730

Grup psikoterapisi, kişi başına her biri

(F10 ilâ F19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarında (F15, F17 kod grupları hariç) 10 günde 3 adet faturalandırılır.

7,59

 

f) Listede yer alan işlem satırlarından Ek-3’de bulunan satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

g) Listede yer alan “908110” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere Ek-4’de yer alan SUT kodlu satırlar eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P604610” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

P604615

Otolog aortik kapak neoküspidizasyon/ rekonstrüksiyonu (kardiyopulmoner by-pass ile birlikte)

Tüm cerrahi işlemler ve malzemeler dahil. Yama işlemi ve malzemeleri de işlem puanına dahildir. 2 kalp damar cerrahisi, 1 kardiyoloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılması şartıyla aşağıdakilerden en az birinin varlığında bedeli Kurumca karşılanır.

(a) Büyüme çağındaki konjenital aort kapak hastalıkları,

(b) Dar aort kökünün olduğu ve hasta/kapak uyumsuzluğu olma riski olan hastalar, (aort kökünün 21 mm veya daha küçük olması veya Efektif Orifis Alanı İndeksinin 0,9 cm²/m²’ nin altında olması)

(c) Kapak endokarditi olan hastalar.

A3

*

44.000,00

b) Listede yer alan “P700923” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

P700924

Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması 

Yabancı cisim yakalama kateteri (kement, forseps, basket) hariç.

B

*

1.234,94

c) Listede yer alan “P700945” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

 

P700946

Paravalvüler leak kapama

Sadece cerrahi kalp kapak replasmanı sonrası semptomatik paravalvüler leak vakalarında cerrahi açıdan inoperable veya yüksek riskli olması halinde, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır. Transözefajiyal ekokardiyografi işlem puanına dahil. Kapama cihazı, taşıma sistemi, long sheath, transseptal puncture seti hariç.

A3

*

 

4.527,48

 

MADDE 7- Aynı Tebliğin EK-2’sine Ek-5’te yer alan “Yasa Dışı ve Kötüye Kullanılan Madde Doğrulama Analizleri Formu (EK-2/Y)” eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” inde yer alan “DO1014”, “DO1015” ve “DO1016” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

DO1014

BPAP S/T

 

 

10 yıl

 

 

2.100,00

DO1015

BPAP S/T AVAPS

 

 

10 yıl

 

 

2.100,00

DO1016                       

ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO   VENTİLASYON (ASV) CİHAZI

 

 

10 yıl

 

 

4.500,00

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/G)” inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a. Listede yer alan “GZ1087” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1219

VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 27G

1.497,70

b) Listede yer alan “GZ1103” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1220

SUBRETİNAL KANÜLLER 27G

39,10

c) Listede yer alan “GZ1122” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1221

ENDODİATERMİ PROBLARI 27G

329,80

 

ç) Listede yer alan “GZ1125” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1222

ENDOLAZER PROBLARI 27G

329,80

 

d) Listede yer alan “GZ1134” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1223

MEMBRAN FORSEPSLERİ 27G

277,10

 

e) Listede yer alan “GZ1137” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1224

İLM FORSEPSLERİ 27G

260,10

 

f) Listede yer alan “GZ1140” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1225

VİTREORETİNAL MAKASLAR 27G

340,00

 

g) Listede yer alan “GZ1146” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1226

VİTREORETİNAL TROKAR SİSTEMİ 27G

221,00

ğ) Listede yer alan “GZ1149” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GZ1227

VİTREORETİNAL BACK FLUSH KANÜLLER 27G

221,00

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M)” inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GR2011” ve “GR2012” SUT kodlu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GR2011

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F DEN KÜÇÜK

845,00

GR2012

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F- 8F ARASI

845,00

b) Listede yer alan “GR2012” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

GR2051

KATETER, NÖROVASKÜLER, DİSTAL ERİŞİM İÇİN, ÖRGÜLÜ, DİSTAL KISMI 6F VE ALTI, 90 CM VE ÜZERİ

2.240,00

 

c) Listede yer alan “GR2048” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzeme ödeme kural ve/veya kriterleri ile birlikte eklenmiştir.

 

GR2052

İNTRAKRANİYAL VASKÜLER REKONSTRÜKSİYON CİHAZI, BİFURKASYON ANEVRİZMALARI İÇİN (TEK STENT VE ANEVRİZMA KESESİ İÇİNDE AÇILAN BOYUN KORUMA APARATI DİZAYNLI)

19.000,00

 

(1) “Dome/neck ratio” olarak bilinen anevrizmanın boyuna paralel en geniş çapının boynunun uzunluğuna oranı <2 olan ya da anevrizma boynunun >4 mm olduğu geniş boyunlu bifurkasyon anevrizmalarının koil embolizasyonunda kullanılması halinde ve anevrizma boyutunu gösteren ilgili tetkik sonucunun (DSA, BTA) eklendiği sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(2) İntrakraniyel anevrizma tedavisi için kullanılan GR1186, GR2047, GR2048 kodları ile birlikte faturalandırılamaz.

 

MADDE 11- Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 

a) Listede yer alan aşağıdaki satırlara listeden çıkış tarihleri eklenmiştir.

 

1111111100053

ASTONIN-H 0.1 MG 100 TABLET          

Fludrokortizon

I071A

 

19,50 €

 

 

 

14.10.2019

 

1111111100850

ATGAM 50 MG/ML 5 ML 5 AMP.

Lymphosyte IG

I227B

 

928,00 €

 

 

 

14.10.2019

 

 

1111111101680

BACLOFEN INJECTION 10MG/5 ML (2MG/ML) 5 AMPUL

Baclofen

I020B

 

310,00 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111101364

BACLOFENE BIOINDUSTRIA L.I.M 10MG/5ML 5 AMPS.

Baclofen

I020B

 

310,00 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111101594

BACLOFEN MEDUNA INTRATHEKAL 2 MG/ML 5X5 ML VIALS

Baclofen

I020B

 

310,00 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111101640

BACLOFEN MEDUNA INTRATHEKAL 10MG/20ML SOLUTION FOR INJECTION

Baclofen

I020C

 

90,15 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111101641

BACLOFEN MEDUNA INTRATHEKAL 0,05 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION

Baclofen

I020A

 

12,68 €

 

 

 

9.10.2019

 

 

1111111101065

CAVERJECT 10 MCG 10 AMP.  

Alprostadil

I006D

 

124,30 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111100623

CAVERJECT 10 MCG 2 AMP.           

Alprostadil

I006D

 

28,00 €

 

 

 

9.10.2019

 

 

1111111100873

CEPROTIN 500 IU 1 AMP.

Protein-C concentrate

I381A

 

1.031,10 €

 

 

 

4.11.2019

 

 

1111111101502

CORTINEFF 0,1 MG 20 TB.

Fludrocortisone

I071A

 

3,38 €

 

 

 

14.10.2019

 

 

1111111100871

CUVPOSA 1 MG/5 ML ORAL SOLUSYON 1X473 ML

Glycopyrrolate

I079B

 

388,00 €

 

 

 

 

 

 

1111111100625

ELAPRASE 6 MG 3 ML FLK.        

Idursulfate

I256A

 

2.925,00 €

 

 

 

14.10.2019

 

 

1111111100286

FLORINEF 0.1 MG 100 TABLET      

Fludrokortizon

I071A

 

19,00 €

 

 

 

14.10.2019

 

 

1111111100165

ISUPREL 0.2 MG/ML 5 AMP.           

Isoproterenol (Isoprenaline)

I094A

 

16,90 €

 

 

 

9.10.2019

 

 

1111111100228

LIORESAL INTRATHECAL 0.05 MG/ML 5 AMP.

Baklofen

I020A

 

12,70 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111100546

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/20ML 1 AMP.

Baklofen

I020C

 

90,20 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111100231

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 1 AMP.

Baklofen

I020B

 

90,20 €

 

 

 

9.10.2019

 

1111111100233

LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 5 AMP.

Baklofen

I020B

 

420,50 €

 

 

 

9.10.2019

 

 

1111111101505

NUCALA 100 MG 1 VIAL

Mepolizumab

I537A

 

1.000,00 €

 

 

 

9.10.2019

 

b) Listede yer alan satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1111111100031

ANCOTIL 500 MG 100 TABLET         

Flucytosine

I070A

 

64,70 €

 

 

 

 

 

 

1111111100631

APRESOLINE (HYDRALAZINE) 25 MG 84 TABLET    

Hydralazin

I083C

 

22,15 €

 

 

 

 

 

 

1111111100766

CARDIOXANE 500 MG 1 VIAL

Lyophilized dexrazoxane

I231B

 

225,00 €

 

9.10.2019

 

 

 

 

1111111100513

CATAPRESAN 75/100 TABLET           

Clonidin

I204B

 

9,70 €

 

 

 

 

 

 

1111111101552

CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 250 MG 100 CAPSUL

Chenodeoxycholic Acid

I272A

 

11.850,00 €

**

 

8.10.2019

 

 

 

 

1111111101801

 

CLOBIUM 10 (CLOBAZAM 10 MG SCORED 60 TABLET)

Clobazam

I043A

 

5,00 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111101666

 

CLOFRITIS 10 MG 100 TABLET

Clobazam

I043A

 

8,50 €

 

**

 

 

 

 

 

 

1111111101308

DIPENTUM 250 MG 100 CAP

Olsalazine sodium

I121A

 

48,55 €

 

 

 

 

 

 

1111111101802

 

ETHOSUXIMIDE-ALHAVI 250MG/5 ML (240 ML) SYRUP

Ethosuximid

I066B

 

10,00 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111100300

 

FRISIUM 10 MG 30 TABLET      

    

Clobazam

I043A

 

3,00 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111100983

GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET

Glycopyrrolate  

I079A

 

64,10 €

 

 

 

 

 

 

1111111101805

HAMSYL 3750 IU/5 ML VIAL

Pegaspargase

I127A

 

940,00 €

 

15.10.2019

 

 

 

 

1111111100869

HUMULİN R U-500 IU 2,5 MG/ML FOR INJECTION

Concentrated human regular insuline

I374A

 

1.706,67 $

 

 

 

 

 

 

1111111100110

 

IMUKIN 0,1 MG 5 VİAL

Interferon gamma

I092A

 

369,00 €

**

 

 

 

 

 

1111111100121

 

IMUKIN 0.1 MG 6 AMP.              

Interferon Gamma

I092A

 

444,29 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111100272

LYSODREN 500 MG 100 CAPSULES    

Mitotane

I114A

 

600,00 €

**

26.07.2019

 

 

 

 

1111111101091

METOPIRONE 250 MG 50 CAPSULES        

Metyrapon

I193A

 

250,00 €

 

 

 

 

 

 

1111111101735

NALTREXONE-ALHAVI 50 MG 100 CAPSULES

Naltrexone hydrochloride

I456A

 

49,50 €

**

18.10.2019

 

 

 

 

1111111100422

NEBUPENT 300 MG 15 ML INH.         

Pentamidine Isetionate

I130B

 

215,55 €

 

 

 

 

 

 

1111111101639

BENAPEX 550 TABLETS

Large Neutral Amino Acids

I235B

 

265,00 €

**

 

 

 

14.10.2019

1111111101638

BENAPEX POWDER 377 GRAM

Large Neutral Amino Acids

I235C

 

260,00 €

**

 

 

 

14.10.2019

  

1111111100403

NIPENT 10 MG 1 FLK.                

Pentostatin

I132A

 

1.067,50 €

 

 

 

 

 

 

1111111101250

ONKO BCG 100 MG/ML 1 VIAL

Bacillus Calmette-Guerin(BCG) strains

I443E

TR-Y01A *

160,00 €

 

18.09.2019

 

 

 

    

1111111100472

 

PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML       

Ethosuximide

I066B

 

23,55 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111100098

PROGLICEM 50 MG 30 ML SUSP.       

Diazoxide

I056C

 

342,75 €

 

 

 

 

 

  

1111111100968

QUTENZA 8% PATCH 1x1 PC. (179 MG)

Capsaicin

I446A

 

302,50 €

 

 

 

 

 

    

1111111101777

 

Y-IMMUNEX (GAMMA IMMUNEX) VIAL 100 MCG/0,5 ML (INJECTION, SOLUTION)

Interferon gamma

I092A

 

65,00 €

**

 

 

 

 

 

 

1111111100394

ZANOSAR 1 G 1 FLK.                 

Streptozocin

I155A

 

376,10 €

 

 

 

 

 

 

1111111100475

 

ZARONTIN 250 MG/5 ML 200 ML SUSP.  

Ethosuximide

I066B

 

10,50 €

**

 

 

 

 

 

c) Listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

1111111101809

DEXRAZOXANE KEMEX 500 MG VIAL

Lyophilized dexrazoxane

I231B

 

225,00 €

 

 

7.10.2019

 

 

 

1111111101816

DIONDEL 100 MG 50 TB

Flecainide Acetate

I069A

 

12,00 €

 

 

3.10.2019

 

 

 

1111111101817

TRIENTINE HYDROCHLORIDE CAPSULES USP 250 MG 100 CAPS

Trientine hydrochloride

I176A

 

 

900,00 €

 

 

 

21.10.2019

 

 

 

1111111101819

TRIENTINE 250 MG 100 CAPSULES

Trientine hydrochloride

I176A

 

1.040,00 €

 

 

   14.10.2019

 

 

MADDE 12- Bu Tebliğin;

a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri, 7 nci maddesi, 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri yayımı tarihinden 30 gün sonra,

b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentleri, 6 ncı ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi yayımı tarihinden 10 gün sonra,

c) 11 inci maddesinin, ilaç ismi/etkin madde ismi/barkod değişiklik tarihi, fiyat değişiklik tarihi, listeye giriş tarihi, listeden çıkış tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde,

ç) 11 inci maddesinin, fiyat değişiklik tarihi, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar ile bu Tebliğin diğer hükümleri yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girer.

MADDE 13-  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SUT değişikliği ve ekler için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 83630 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim