• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 17 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-25.02.2024

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-25.02.2024
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Şubat 2024 tarihli ve 32471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Şubat 2024 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32471

TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.31 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Eğitim verme yetkisi bulunan üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 2- Aynı tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.4.1- Uygulanacak indirim oranlan

(1) Depocuya satış fiyatı 31,61 (otuz bir virgül atmış bir) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel Iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(2) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum ıskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, referans, eşdeğer, fiyat korumalı gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir. Ancak, SUT eki EK-4/A Listesinde bulunmaktayken Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yayımlanan; referans ürün, eşdeğer ürün, fiyat korumalı ürün statülerinde oluşan değişiklikler nedeniyle kamu fiyatında artışa yol açabilecek her türlü değişiklik için indirim oranlarına ilişkin güncelleme talepleri ilgili komisyon marifetiyle Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) Fiyat korumalı ürünlerden;

a) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) TL (dahil) ile 60,51 (atmış virgül elli bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %Û iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 60,52 (atmış virgül elli iki) TL (dahil) ile 91,16 (doksan bir virgül on altı) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 91,17 (doksan bir virgül on yedi) TL ve üzerinde olan, referansı olan ve referansı olmayıp maliyet kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11+%17 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış fiyatı 91,17 (doksan bir virgül on yedi) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan ilaçlara; %40 ıskonto (baz iskonto %11+%29 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(5) Eşdeğeri olmayan referans ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) TL (dahil) ile 60,51 (atmış virgül elli bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 60,52 (atmış virgül elli iki) TL (dahil) 91,16 (doksan bir virgül on altı) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %ll+%20 ilave iskonto) iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 91,17 (doksan bir virgül on yedi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11+%30 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(6) Eşdeğeri olan referans ilaçlar ile eşdeğer ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) TL (dahil) ile 60,51 (atmış virgül elli bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 60,52 (atmış virgül elli iki) TL (dahil) ile 91,16 (doksan bir virgül on altı) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %ll+%7 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 91,17 (doksan bir virgül on yedi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11+%17 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(7) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(8) Enteral beslenme ürünlerinden;

a) Depocuya satış fiyatı 31,61 (otuz bir virgül atmış bir) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 31,62 (otuz bir virgül atmış iki) TL (dahil) ile 60,51 (atmış virgül elli bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 60,52 (atmış virgül elli iki) TL (dahil) ile 91,16 (doksan bîr virgül on altı) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 iskonto (baz iskonto % 11+%20 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış fiyatı 91,17 (doksan bir virgül on yedi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11+%30 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3- Yurt dışından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

10) EK-4/A Listesinde yer alıp, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kamu Kurum iskontosu ayrıca belirlenen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kuramca ödenen azami fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel ıskontolar dahil) uygulanır, aynca eczacı indirimi uygulanmaz.

(12) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) bulunur. Aynca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “103.081”, “103.082”, “103.083” ve‘i03.084” SUT kodlu tıbbi malzeme satırlarının “Açıklama” bölümünün ikinci maddesinde yer alan “Sadece üçüncü basamak” ibarelerinden sonra gelmek üzere “eğitim verme yetkisi olan” ibareleri eklenmiştir.

b) “103.090” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(2) Sadece üçüncü basamak eğitim verme yetkisi olan resmi sağlık hizmeti sunucularında kullanılması halinde Kuramca bedeli karşılanır.”

c) “103.103” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(2) Medikal onkoloji, radyasyon onkoloji, ortopedi ve/veya beyin cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu rapora ile Kuramca bedeli karşılanır.”

ç) “103.107” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beyin cerrahisi ile ortopedi ve travmatoloji uzman hekimleri tarafından kullanılması koşuluyla; miyelopati ile seyreden kraniovertebral bileşke anomalileri cerrahisinde, anterior/posterior klinoid rezeksîyonu gerektiren kranial cerrahilerde, servikal spondilotik miyelopati veya OPLL cerrahisinde (MR görüntüleme yöntemi ile servikal posterior longitidunal ligamentin ossîfıye olduğu rapor ile tespit edilen) kullanılması ve epikrizde belirtilmesi halinde, aynı yatış süresi boyunca en fazla l(bir) adedinin Kuramca bedeli karşılanır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KV3159” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) Vena cava inferior veya ilio-femoral ven segmentlerini tutan ve rekanalizasyon gelişmemiş akut derin venöz tromboz varlığına ait işlem öncesinde opak madde ile tıkalı ya da daralmış damar görüntüsü ve işlem sonrası görüntülerinin (İşlem görüntülerinde görülecek şekilde hastanın kimlik bilgileri ve işlem tarihini de içermelidir.) fatura ekinde gönderilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.”

b) “KV316Û” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) Akut masif pulmoner emboli varlığında ve ekokardiyografı ya da bilgisayarlı tomografi ile sağ-sol ventrikül çap oranının 0,9’dan büyük olduğunun saptandığı durumlarına ait işlem öncesinde opak madde ile tıkalı ya da daralmış damar görüntüsü ve işlem sonrası görüntülerinin (işlem görüntülerinde görülecek şekilde hastanın kimlik bilgileri ve işlem tarihini de içermelidir.) fatura ekinde gönderilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.”

c) “KV2022”, “KV2Û23”, “KV2024” ve “KV2Û25” SUT kodlu tıbbî malzeme satırlarının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde sırasıyla eklenmiştir.

“(2) Vena cava inferior veya ilio-femoral ven segmentlerini tutan ve rekanalizasyon gelişmemiş akut derin venöz tromboz varlığına ait işlem öncesinde opak madde ile tıkalı ya da daralmış damar görüntüsü ve işlem sonrası görüntülerinin (İşlem görüntülerinde görülecek şekilde hastanın kimlik bilgileri ve işlem tarihini de içermelidir.) fatura ekinde gönderilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)” nde yer alan “GRİ042”, “GR1043”, “GRİ 044” ve “GRİ045” SUT kodlu tıbbi malzeme satırlarının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde sırasıyla eklenmiştir.

“(2) Vena cava inferior veya ilio-femoral ven segmentlerini tutan ve rekanalizasyon gelişmemiş akut derin venöz tromboz varlığına ait işlem öncesinde opak madde ile tıkalı ya da daralmış damar görüntüsü ve işlem sonrası görüntülerinin (İşlem görüntülerinde görülecek şekilde hastanın kimlik bilgileri ve işlem tarihini de içermelidir.) fatura ekinde gönderilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.”

MADDE 6 - Aynı Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7-Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 25/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 1 inci ve 3 ilâ 5 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 6 ncı maddesinde düzenlenen ekli listede; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar yayımları tarihlerinde, aktiflenme tarihinde (*) işareti bulunan ilaçlar yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

SUT değişiklik Tebliği için tıklayınız

SUT ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 32301 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim