• BIST 8009.33
  • Altın 1903.575
  • Dolar 28.9163
  • Euro 31.8016
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 14 °C
  • İzmir 16 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-25.08.2022

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-25.08.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31934

TEBLİĞ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gu/etc'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.3 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) SUT: 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruntuna İlişkin Barı Düzenlemeler Hakkında Kanun. 5510 sayılı Kamın ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir."

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

1.4 -  Sağlık hizmeti sunucuları

1.4.1 - Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları

1.4.1.A - Birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları

1) Bünyesinde birinci basamak sağlık kuruluşu bulunan ilçe sağlık müdürlüğü

2) Toplum sağlığı merkezi (TÜM)

3) Aile sağlığı merkezi (ASM)

4) Halk sağlığı laboratuvarı (L1 ve 1.2)

5) Kurum tabipliği

6) 112 Acil sağlık hizmeti birimleri

7) Üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler

8) Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri

9) Belediyelere ait poliklinikler

10) Birinci basamak ayaklan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık hizmeti sunucuları entegre ilçe devlet hastaneleridir (E2 ve E3)

1.4.1.B - Birinci basamak Özel sağlık hizmeti sunucuları

1) Evde bakım merkezleri veya birimler

2) İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler

3) Özel poliklinikler

4) Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları

5) 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler

1.4.2 - İkinci basamak sağlık hizmeti sunucuları

1.4.2.A - ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları

1) Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri

2) Entegre ilçe hastanesi (Kİ)

3) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri

4) Kamu kurumluma ait ağız ve diş sağlığı hastaneleri

5) Kamu kuramlarına ait olup Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp merkezleri ve dal merkezleri

6) Kamu kuramlarına ait diyaliz merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tıbbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedavi merkezleri,

İ.4.2.B - İkinci basamak özel sağlık hizmeti sunucuları

1) Özel hastaneler (ÖH)

2) Özel (Tıp merkezleri ve dal merkezleri

3) Özel Diyaliz merkezleri.

4) Özel üremeye yardımcı tedavi merkezleri

5) Özel hiperbarik oksijen tedavi merkezleri

6) tıbbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan özel lam ve tedavi merkezleri,

1.4.3 - Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları

1.4.3.A - Üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları

1) Sağlık Bakanlığına bağlı eğilim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri

2) Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (U1)

3) Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (U2)

1.4.3.B - Üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları

1) Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan özel hastaneler (ÖH)

1.4.4- Sağlık hizmeti sunumu bakımından basamaklandırılamayan sağlık hizmeti sunucuları

1) Optisyenlik müesseseleri

2) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri

3) Kaplıcalar

4) Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya Üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri

5) Bu maddenin diğer fıkraları ile 1.4,1, 1.4.2. 1,4.3 numaralı maddelerde yer almayan Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve/veya izin verilmiş sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan diğer özelleşmiş tanı ve tedavi ve tedarik merkezleri,

1.4.5- Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği protokolü bulunan özet hastaneler "

MADDE 3- Aynı Tebliğini .5.1.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmışım

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmişim

'"1.5.1.B - Sağlık Bakanlığı dışındaki üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca basta kabul ve sevk işlemleri"

b) 1.5.1.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve(b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “üçüncü basamak" {harelerinden sınıra gelmek üzere "resmi" ibaresi eklenmiştir.

c) 1.5.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan “üçüncü basamak" ibaresinden sonra gelmek üzere “resmi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.6 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurum ve kuruluşlarınca" ibaresi "hizmeti sunucularınca", ikinci fıkrasında yer alan “kurum ve kuruluşlarına" ibaresi "hizmeti sunucularına' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 1.7.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumuna/kuruluşuna" ibaresi "hizmeti sunucusuna" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 1.8 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında................6 TL

b) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim vc araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde.... 7 TL

c) Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde... 8 TL

ç) Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde.......... 8 TL

d) Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerde............... 15 TL

a) İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında......... 15 TL

b) 1.8.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "protokol" İbaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 1,8.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularınca ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler içim ayakta hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden. “Yeşil alan muayenesi" sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden,

tahsil edilir.”

ç) 1.8.1 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘(5) SUT'un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi sağlık hizmeti sunucuları, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularındaki ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerdeki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir,”

d) 1.8.3 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"a) Kuramla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden,"

c) 1.8,5 numaralı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları ibaresi '‘Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans laboratuvarları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 1,9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri ile ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler tarafından: Kuramca belirlenen oram geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir.

b) Yükseköğretim kuramlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için bir defada asgarî ücretin iki katını geçmemek üzere, Kuramca belirtenmiş sağlık hizmetleri bedelinin poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. Sağlık Hakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına İlişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz."

“(2) İlave ücretler, genel sağlık sigortalılarınca veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık hizmeti sunucularınca Kurumdan talep edilemez."

"(7) Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri. Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucuları, aynı başvuru numarası altında yatarak tedavilerde yapılan Kuramca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL'yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarım gösterir. SUT eki "Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge (EK-L'13)" yi en geç hastanın taburcu olduğu tarihte hastaya vermek zorundadır, Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da verilebilir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 1.9,3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kuramlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri ve Kurumla sözleşmesi devam eden vaki) yükseköğretim kuramlarıyla işbirliği protokolü bulunan O/d hastaneler hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yadını doldurmamış çocuklar hariç olmak (bere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Üstesindeki işitsel implant işlemleri için ilave (ücret alınabilir, Ayrıca Yükseköğretim kuramlarımı ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri ve Kurumla sözleşmesi devanı eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT 'un 2,1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküier cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir,''

MADDE 9- Aynı Tebliğin 1.9.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumlan,” ibaresi “Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 1.9.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları.' ibaresi “Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları,” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları" ibaresi “Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.1.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurum ve kuruluşlarında” ibaresi “hizmeti sunucularında” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2.I.2.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ktııumlarında" ibaresi “hizmeti sunucularında" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 2.I.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumlannda” ibaresi 'hizmeti sunucularında ' şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 12- Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin başlığı ve fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları

(1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki listelerde beliıtiimişlîr, SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir.

(2) Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT'ta belirtilen teşhis ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeli bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir. Ayrıca Kurum, finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut ödeme usul, esas ve koşulları dışında finon sal veya tıbbi olarak getireceği kazanca göre alternatif ödeme modelleri kullanılarak sağlık hizmetlerini ödeme kapsamına alabilir, ödeme usul ve esaslarım belirleyebilir, yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretimi, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesi, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla alternatif ödeme modelleri oluşturabilir.

(3) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak yapılanlar hariç estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri Kuruma fautralandırtlumnz. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.

(4) Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri. Kurumla sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeli satın alımı sözleşmeleri yapılması sureliyle karşılanır. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından ise acil hallerde alınan «iğlik hizmclleriııin bedelleri Kurumca karşılanır.

(5) Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alman sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmek sureliyle. Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş üniteleri iic sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alman sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen reçete bedelleri Kuramca karşılanmaz.

(6) İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler, özel poliklinikler “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri sağlık vc güvenlik hizmeti sunulan birimlerce sadece yetkili oldukları işyerlerinde: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinei fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu işyerlerinin kamu kurumu itildiğinde olması halinde İse. bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan sigortalılara da SU T ve eki listelerde ver alan usul vc esaslar dahilinde reçele edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır, “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hizmet veren merkez veya birimleri tarafından SUT' ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanır. Özel polikîmiklcrce düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(7) Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir Denet talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri Kuramca karşılanır.

(8) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, ayakla ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlilleri, bünyelerinde veya başka bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadırlar, Hizmet alımı yoluyla sağlanan Kuruma fatura edilebilir tetkik ve/veya tahlil bedelleri, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde Üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma litturalandınlır ve SU İ hükümleri doğrultusunda karşılanır, Sağlık hizmeti sunucularınca, hizmet atımına ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde Kuruma ibraz edilecektin. Ayrıca sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, i illüzyon kemoterapi hazırlanması işlemlerini Kuram ile sözleşmeli başka bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı yöntemi ile de sağlayabilirler. Ağız vc diş sağlığı hizmeli veren sözleşmeli resmi sağlık hizmcli sunucuları, genel anestezi altında yapılması gerekli görülen tetkik, tahlil ve tedavileri bünyelerinde veya başka bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlayabilirler, Bu hizmetleri sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucuları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmel alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır vc SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır Sağlık hizmeli sunucularınca, hizmet alırmna ilişkini sözleşmeleri Kuruma teslim edeceklerdir,

(9) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularındaki tedaviler ile ilgili olarak kişilerce Kuruma ihraz edilen tetkik ve/veyu tahlile ilişkin fatura bedelleri sevk/istem belgesine dayanılarak kişilere ödenir ve sevk/istem helgesini düzenleyen sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir.

(10) Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bir başka sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları kuruluş ve faaliyetiyle ilgili olarak bağlı bulunduğu mevzuat gereği düzenlenmiş olan ruhsat/faaliyet veya uygunluk belgesinde yer alan tetkik ve/veya tahlil dışındaki tedavilere (gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi. rektoskopi, bronkoskopi. anjiyografi gibi işlemlerde dahil olmak özere} ait giderleri Kuruma faturalandıramazlar. Hekim veya diş hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde çalışması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek aiman/surtulan sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(11) Başka bir sağlık hizmeti sunucusundan laboratuvar hizmeti alınması durumunda, hasta hastane dışına numune almak için gönderilmez, alınan numunenin transferi veya sonucu hasta veya yakını aracılığı ile istenilemez, (görüntüleme hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde acil ve yatan hastaların transferi sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılacaktır,

(12) Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, tetkik, tahlil ve tedaviye ait her türlü bilgi, belge ve raporu, istenildiğinde Kuruma ibraz, edeceklerdir, ibraz edilememesi durumunda Kurumu faturalandırılan ilgili tetkik, tahlil ve/veya tedavi bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(13) Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki 1.K-2/B Listesinde yer alan rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı vc kontrol muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan: engellilik raporu, adli rapor, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(14) Kişilere sağlanan tıbbi malzeme, ilaç, tedavi vb sağlık hizmetleri için SUT gereği düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak sadece bir adet muayene bedeli faturalandırılabilir. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık kumlu raporları ile ilgili olarak, kurula katılan her bir uzmanlık dalı için muayene bedeli faturalandırılabilir,

(15) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen Kurumca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer almaktadır. Ancak Komisyonca SUT eki EK-2'B, EK-2/C ve BK-2/Ç listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) belirlenmiş olup işlem bedeli ilgili puan île katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ödemeye esas puanlarının Ödemeye esas işlem bedeline çevrilmesinde; işlem puanının belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar yuvarlama işlemi yapılmaksızın virgülden sonra iki basamak olacak şekilde alınır.

(16) Sağlık hizmeti sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama kapsamında yapılan işlemler Kuruma faturalandırılmaz,

(17) SUT eki LK-2/B ve EK-2/Ü listelerinde yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılması halinde yapılan, SUT’ta yer alan işlem puanı esas alınarak Kurumca karşılanır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi puanı esas alınarak Kurumca karşılanır.

(18) Trafik kazası nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında sağlanması halinde bu sağlık hizmeti sunucusunda trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmetinin devamı niteliğinde olan tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır. Ancak bu süre trafik kazasının oluştuğu tarihten itibaren 6 ayı geçemez.

(19) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde geri ödeme kural ve/veya kriterleri belirlenmemiş sağlık hizmetleri için güncel bilimsel klinik uygunluğun bulunması gerekir,

(20) SUT eki I:K-2/C-l Listesinde yer alan işlemlerin SUT eki EK-2/A-I Listesinde Sınıf-3 grubunda tanımlanan sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırılır vc bu şekilde faturalandırılan işlemler için “2.2.2.B- Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi" başlıklı maddenin beşinci fıkrasında yer alan hüküm uygulanmaz.”

b) 2.2.1.B-1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"2.2.1.B-1 - Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması

(1) “Ayakta tedavilerde ödeme” uygulaması kapsamında; sağlık hizmeti sunucusunda ayaktan her bir başvuru için. SUT eki "Sağlık Hizmeti Sunucularının Ayakta Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi” nde (EK-2/A-I) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş olan SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarlar esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca SUT eki "Ayaktan Başvurularda ilave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi" nde (EK-2/A-2) yer alan işlemlerin bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusuna acil servise başvuruları hariç olmak üzere ayaktan başvurduğu gün dâhil, 10 (on) gün içindeki aynı uzmanlık dalına diğer ayaktan başvurularında: sadece SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılabilecek olup SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutar faturalandırılamaz,

(3) Hastaya SUI eki EK-2/A-2 I işteşinde yer alan izlemlerin yapılmasının gerekli görülmesi, ancak söz konusu işlemlerin, bu muayene başvurusundan sonra aynı sağlık hizmeti sunucusunda randevu verilmek suretiyle ileri bir tarihte yapılması durumunda, SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarlar ikinci bir defa girilmeksizin sadece yapılan izlem faturalandırılır.

(4) Hastanın aynı saflık hizmeti sunucusunda ayın uzmanlık dalma ayaktan başvurusu sonrasında aynı gön ''yatarak tedavi" kapsamında, SUT eki EK-2.C Listesinde yer alan bir işlem yapılması halinde bu işlem ile birlikte uyaktan yapılan işlemler bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre faturalandırılır. Ancak "yatarak tedavi" kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılması durumunda SUT eki EK-2/A üstesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan başvurular da hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılacaktır.

(5) Hastanın aynı gün içerisinde, aynı sağlık hizmeti sunucusunda; birden fazla uzmanlık dalma başvurusu sonrasında bu uzmanlık dallarından herhangi birinde aynı gün "yatarak tedavi" kapsamında SUT eki EK-2C Üstesinde yer alan bir işlem yapılması İmlinde bu işlem ile birlikle, o uzmanlık dalına ait ayaklan yapılan işlemler hu maddenin birinci fıkrasındaki hükümlere göre, diğer uzmanlık dallarındaki ayakla tedavi kapsamındaki başvuruları SUT eki BK-2'B Listesindeki “normal poliklinik muayenesi” bedeli ve yapılması halinde SUT eki EK-2'A-2 Üstesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılacaktır. Ancak, yatarak tedavi kapsamında hizmet başına ödeme yöntemi ile bir işlem yapılması durumunda; SI T eki EK-2'A Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılmayacak olup ayaktan yapılan işlemler hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılacaktır.

(6) Hastanın, aynı gün içinde aynı sağlık hizmeti sunucusunda ilk muayenesini takip eden diğer uzmanlık dallarındaki ayakta tedavi kapsamında yer alan başvurulan, "ayakla tedavilerde ödeme" uygulaması kapsamında değerlendirilmez ve SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarlar faturalandırılamaz. Ancak SUT eki TK-2/B Listesindeki "normal poliklinik muayenesi" bedeli ve yapılması halinde SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılacaktır.

(7) Hastanın aynı gün içinde aynı sağlık hizmeti sunucusundaki ilk başvurusunun ana dal, sonraki başvurusunun yan dal olması durumunda yan dala olan başvuru "ayakla tedavilerde ödeme" uygulaması kapsamında faturalandırılır, Ana dala başvuru ise, SUT eki ITC-2/A Listesinde yer alan tutarlar girilmeksizin, SUT eki FK-2B Listesindeki "normal poliklinik muayenesi" bedeli ve yapılması halinde SUT eki EK-2M-2 Listesinde yer alan işlemlerin bedelleri faturalandırılabilir.

(8) Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, F,SWL ve KSWT tedavilerinde: ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde ayın veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvurulan "ayakta tedavilerde ödeme" uygulaması kapsamında SUT eki KK-2/A üstesinde yer alan tutarlar girilmeksizin SUT eki EK-2C Listesi üzerinden faturalandırılır,

(9) Hastanın, ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusundan başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmesi halinde sevk eden sağlık kuruntuna, SUT eki EK-2/A Listesinde yer alan tutarın %75’i ödenir.

(10) Ayakta tedavilerde ödeme uygulamasında, SUT eki HK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemlerin faturalandırılmasında aşağıdaki hususlara uyulur;

a) İşlemin SUT’ eki EK-2,>'C Listesinde yer alması halinde bedelleri "tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme" yöntemi ile faturalandırılır. Bu işleme ilişkin “tanıya dayalı işlem Üzerinden ödeme" yöntemine dâhil olmayan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

b) İşlemin sadece SUT eki EK-2/B üstesinde yer alması halinde. SUT eki LK.-2/A Listesinde yer alan tutarlara ilave olarak İşlem bedeli ve bu işlemle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri ayrıca faturalandırılabilir.

c) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneler, Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri. Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından SUT eki EK-2''A-2 Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır.

......................................

MADDE 63- Bu tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Not: Tebliğ maddelerinin bir kısmı ihtiyaç olması durumunda kullanılması için resimden metne çevrilmiştir, hatalı çevrilmesi ihtimaline karşı aşağıdaki linkteki orjinal PDF formatını dikkate alınız.

Tebliğ için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 156101 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim