• BIST 10165.52
  • Altın 2411.982
  • Dolar 32.2691
  • Euro 35.0062
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 25 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 27 °C

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde yer alan malların alımında izlenecek yol

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde yer alan malların alımında izlenecek yol
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca İdarelerce Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği listesinde yer alan malların alımı için ihaleye çıkılması durumunda izlenecek yola ilişkin Genel Yazı yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 36385208/949- 5461.485                        16/03/2015
Konu: Satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesi.

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi:     a) 10.05.2013 tarihli ve 1968 sayılı yazımız,
b) 14.11.2014 tarihli ve 5461.1220 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat (İhale Uygulama Yönetmelikleri, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, Kamu İhale Tebliğleri gibi) hükümlerine göre yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

İhale süreçlerinin dinamik bir yapıyı gerektirmesinden hareketle idarelerimizce gerçekleştirilecek alımlarda ihale dokümanı hazırlanması esnasında yukarıda ifade edilen temel ihale mevzuatları ana belirleyiciler olmakla birlikte diğer ilgili mevzuatın da takip edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ilgi (a) yazımızda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" nin ihalelerde istenmesi yerine belge içeriğine yönelik gerekli şartların idari ve teknik şartnamelere yazılması gibi hususların belirtildiği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 08.04.2013 tarihli 38750 sayılı görüş yazısı duyurulmuştu.

Ancak sektör temsilcilerinden alınan geri bildirimlerde ihale dokümanlarında Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'nin istenmemesi gerekirken istendiği durumlar ile bu belgenin yeterlik kriteri olarak ihale dokümanında yer aldığı durumların ihale iptallerine yol açtığı ifade edilmektedir.

Konu hakkında Kamu İhale Kurumu'nun 13.08.2014 tarihli ve 2014/UM. 1-2841 nolu Kurul Kararı'nda;

İdarenin 13.06.2014 tarihli ve 3305 sayılı yazısı ekinde yer alan raporda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin genel olarak tüm mal alımlarında istenildiği, bu belgenin yasal olarak verilemediğinin belgelendirilmesi koşulu ile idarece istenilen bu belgenin istekliler tarafından verilmemesi halinde bu isteklilerin tekliflerinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.

İdarenin, söz konusu belgenin yasal olarak düzenlenemediğinin kanıtlanması koşulu ile başvuru sahibi tarafından bu belgenin sunulmaması halinde her ne kadar bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı belirtilmiş olsa da, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin teklifler ile birlikte sunulmasının, İdari Şartname'nin diğer hususular bölümünde yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş olması nedeniyle, bu belgeye sahip olamayan kişilerin ihaleye teklif sunmalarının mümkün olmadığı, yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; rekabeti, ... sağlamakla sorumludur. " hükmüne aykırı olduğu ve söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, anjiyografi sistemlerinin Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in ekinde yer alan listede bulunmaması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün 06.02.2012 tarihli ve 1575 sayılı yazısı ve bu konuda idarenin bilgi sahibi olduğu hususları da dikkate alındığında anılan ihalede, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin yeterlik kriteri olarak istenilmesinin ve ihale sürecine bu haliyle devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, " şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 58 inci maddesinde "Satış sonrası hizmetler" den bahsedilerek "(1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır." hükmü ile aynı Kanun'un Geçici 1 inci maddesinde "(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. " hükmü yer almaktadır.

6502 sayılı Kanunda ifade edildiği üzere ilgili yönetmelikle belirlenen mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınma zorunluluğu bulunmakta olup, bu malların neler olduğu Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede yayımlanmaktadır. Ayrıca; 13.06.2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nin "Başvuru ve izin" başlıklı 6 ncı maddesinde "(1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.

(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet

sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.

(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. " denilmiştir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda;

1. İdarelerimizce Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği listesinde yer alan malların alımı için ihaleye çıkılması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi istenmesinin zorunlu, gerekli ve yeterlik kriteri olarak aranmasının uygun olacağı,

2. Yönetmelik eki listede bulunmayan malların yer aldığı ihalelerde ise söz konusu belgenin istenilmemesinin ve yeterlik kriteri olarak sorgulanmamasının ihalelerde rekabet ortamının sağlanması ve ihale iptallerinin yaşanmaması açısından önem arz ettiği,

3. İlgi (b) yazımızda ifade edildiği üzere satın alma birimlerinin, satın alınacak her bir mal veya hizmet için aranacak belgelerin neler olduğunu tam olarak bilmelerinin mümkün olmamasından dolayı söz konusu talebi yapan/oluşturan birimlerin satın alınacak mal veya hizmet için aranacak belgelerin neler olduğu konusuna dikkat etmeleri gerektiği,

4. Bu çerçevede Yönetmelik eki listede bulunan ya da bulunmayan tıbbi cihaz nitelikli tüm malların alımlarında gerek satış sonrası hizmetlere yönelik gerekse teknik ve idari şartname ile sözleşmelerde yer alacak teknik bilgi ve konu ile ilgili hususlar için Genel Sekreterliklerin Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimlerinden azami ölçüde istifade edilmesi gerektiği hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
Gereği:                                                Bilgi:
- 89 Kamu Hastaneleri Birliğine               B-1 Planı

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5043 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim