• BIST 9100.81
  • Altın 2105.701
  • Dolar 31.4181
  • Euro 34.1163
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 12 °C

Sgk Protokol Revizyonu İmzalandı

Sgk Protokol Revizyonu İmzalandı
Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı Eczane Protokolü, belirli aralıklarla karşılıklı gözden geçirme sürecine olanak tanımaktaydı.

Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı Eczane Protokolü, belirli aralıklarla karşılıklı gözden geçirme sürecine olanak tanımaktaydı.

Protokol’ün 10.1 numaralı maddesine dayanarak yapılan ilk üç aylık gözden geçirme süreci tamamlandı ve Protokol revizyonu niteliğinde EK PROTOKOL 23.06.2009 tarihinde imzalandı.

Önceki yıllarda, yapılan protokol revizyonlarının, üyelerimiz tarafından Kurum Taşra Teşkilatı ile imzalanan sözleşmelere ek olarak eczacı tarafından imzalanacak bir metin ile yürürlüğe girmesi gerekiyordu. 2009 Yılı SGK Protokolünün 7.1 Maddesinde yapılan düzenleme gereğince, sözleşmeli eczacılar, yapılan protokol revizyonundan, herhangi bir ek belge imzalamak zorunda kalmaksızın yararlanabilecektir. 

Ek Protokol’de yapılan düzenleme ile,

Sıralı dağıtım uygulamasını düzenleyen 3.7 maddesinin, yeniden, 2008 Yılı Protokolü ile belirlenen doğrultuda uygulanmaya başlaması sağlandı. Sağladığı kamu yararı, ilaç suiistimalinin engellenmesi ve meslek uygulamalarında etik bozulmanın önüne geçmesi açısından çok büyük öneme sahip olan bu madde, önceki şekliyle uygulamaya geçilecek. Böylece, maddenin Kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesinden önceki dönemde olduğu gibi, bu reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve Kurum tarafından ödenmesi için ilgili Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

Protokol uygulamalarında, sorun yaşanan ve üyelerimiz açısından mağduriyet yaratan maddeler üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde,

- 3.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 3.7 Maddesinde,
- 6.Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar Başlıklı bölümünün 6.3.7; 6.3.9; 6.3.21; 6.3.23; 6.7; 6.10 ve 6.15 maddelerinde düzenleme yapıldı.

Ek Protokol metni ekli dosyada yer almakta olup; bu protokol ile yapılan düzenlemeler şu şekildedir:

3-UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

3.7 maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.
4-Türk Eczacıları Birliği tarafından sistemin işleyişinin kurumla elektronik ortamda paylaşımına ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar dağıtım yapılan reçeteler ilişkin olarak hasta adı, reçete tutarı,reçetenin veriliş tarihi,reçeteyi karşılayan eczane ismi aylık periyotlar halinde ,takip eden ayın 15 ine kadar  kuruma bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.

2008 Yılı Protokolü’nün ilgili maddesinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi sonrasında, işlemle ilgili iptal ve yürütmeyi durdurma davası açılmış, “YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI” alınmış, Mart ayında da gerekçeli karar yayımlanmıştı. Bu süreçte, 3.7 Maddesine tabi reçetelerin sıralı dağıtım uygulamasının sağladığı kamu yararına ilgili Bakanlıklar nezdinde de dikkat çekilmişti. Konunun, revizyon görüşmeleri sürecinde Danıştay’ın gerekçeli kararı ve Birliğimiz tarafından sunulan veriler ışığında  değerlendirilmesi sonucunda, maddenin Kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesinden önceki dönemde olduğu gibi, bu reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve Kurum tarafından ödenmesi için ilgili Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.
 

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR

6.3.7 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Eczanede yapılan incelemeler sonucunda  reçete karşılığı bulunmayan ve/veya kime ait olduğu ispatlanamayan ve bedeli en fazla 1000 TL olan, ilaç kupürlerinin veya kupürü kesilmiş ilaçların bulunması durumunda, yazılı uyarı yapılır. Belirtilen bedelin üstünde kupür veya kupürü kesilmiş ilaç tespit edilmesi halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 ay süreyle sözleşme yapılmaz.
Bu fiilin/fiillerin tekrarı halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek  1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
Maddeye ilişkin yapılan tespitlerde hastanın adı soyadı, adresi, varsa tel bilgilerinin bulunmaması ya da doğru olmadığının Kurum tarafından belirlenmesi halinde Kurum tarafından işlem yapılır.”

Bu düzenleme ile, yapılacak olan tespitlerle ilgili detaylara açıklık getirildi. Maddenin önceki şekli nedeniyle yaşanan mağduriyetler dikkate alınarak, madde hükmüne “Maddeye ilişkin yapılan tespitlerde hastanın adı soyadı, adresi, varsa tel bilgilerinin bulunmaması ya da doğru olmadığının kurum tarafından belirlenmesi halinde kurum tarafından işlem yapılır.” İfadesi eklendi; yapılan bir diğer düzenleme ile daha önce 500 TL olan bedel 1000 TLye çıkarıldı.

6.3.9 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihte kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınacak, bu tabloya uygun karşılanan ilaçlar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.”
“Daha önce eşdeğer tablosunda yer aldığı halde bu madde kapsamında yapılmış olan yazılı uyarılar yapılmamış kabul edilecektir.”

 Bilindiği gibi, 6.3.9 Maddesi nedeniyle, ülke genelinde çok sayıda meslektaşımız, reçetede yazılı ilaç yerine, Kurum provizyon sisteminde eşdeğer olarak kabul edilen ilacı vermiş olmaları nedeniyle, İl Müdürlükleri tarafından yazılı olarak uyarılmakta idi. Bu uygulama ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda yapılan düzenleme ile,

1) 6.3.9 maddesinin uygulanması ile ilgili olarak reçetenin karşılandığı tarihte kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosunun dikkate alınarak bu tabloya uygun karşılanan ilaçlar için bu madde hükümlerinin uygulanması;

2) “Daha önce eşdeğer tablosunda yer aldığı halde bu madde kapsamında yapılmış olan yazılı uyarıların geçersiz kabul edilmesi” sağlandı.

6.3.21 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Herhangi bir dönemde muvazaalı olarak eczane işlettiği tespit edilen eczacı ile bir daha sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise fesh edilir ve bir daha sözleşme yapılmaz.”

Bu maddenin önceki şeklinde, “herhangi bir dönemde” ifadesinin yer almaması nedeniyle, protokolün imzalandığı tarihten önceki bir dönemde muvazaalı eczane işletmiş olan bir eczacı, yargı yoluna başvurmak suretiyle Kurumla sözleşme imzalayabilmekte idi. Yapılan düzenleme ile, muvazaalı eczane işlettiği tespit edilen eczacıların Kurum ile anlaşma yapmasının önüne geçildi.


6.7 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Uyarının eczacıya tebliğ edildiği tarihten sonraki 1 yıl içerisinde karşılanarak kuruma fatura edilmiş olan reçetelerde, aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde fesih işleminin gereği uygulanır.”

6.7 Maddesinde yapılan düzenleme ile, üyelerimizin, kontrol edilmemiş olan reçeteler üzerinden, geçmişe yönelik olarak yapılan uyarılar nedeniyle oluşan mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi sağlandı.

6.15 maddesinin son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Davasından feragat edecek eczacının yazılı talebi halinde, birinci fıkrada yer alan hükmün uygulanması nedeniyle daha önce fesih nedeni olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerine göre hesaplanacak cezai şart ve uyarı ya da sözleşme yapılmayacak süre yazılı olarak eczacıya bildirilir.”

Bu düzenleme ile, eczacının davasından feragat etmesi halinde, Kurum tarafından kendisi ile hangi şartlarda sözleşme imzalanabileceği, eczacının talebi doğrultusunda, Kurum tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Böylelikle, bu maddenin önceki şekli nedeniyle bazı üyelerimiz açısından mağduriyet yaşanmasının da önüne geçildi.


SGK ile TEB arasında imzalanan EK PROTOKOL Metni için tıklayınız


Türk Eczacıları Birliği

Bu haber toplam 2536 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim