• BIST 10895.25
  • Altın 2509.56
  • Dolar 32.1825
  • Euro 34.9739
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 17 °C

SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", 23 Ağustos 2008 Cumartesi, 26976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı So

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", 23 Ağustos 2008 Cumartesi, 26976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
23 Ağustos 2008 CUMARTESİ                  Resmî Gazete                      Sayı : 26976

YÖNETMELİK 


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA
KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt Komisyon: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre kurulan alt komisyonları,

             b) Diğer haklar: Kanunun 65 inci maddesi gereği ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerini,

             c) Fiyatlandırma Daire Başkanlığı: Komisyonunun görev alanına giren konularla ilgili sekreterya hizmetini yürüten, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlığını,

             ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             d) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             e) Komisyon: Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığını, Hazine Müsteşarlığını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunu,

             f) Ödeme Komisyonu: Beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

             g) Sağlık Uygulama Tebliği: Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kurumca yayımlanan ilgili yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

             ğ) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kanunun 63 üncü maddesi gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri ve 73 üncü maddesi kapsamında istisnai sağlık hizmetleri,

             h) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun ve Alt Komisyonların Oluşumu, Görevleri

             Komisyona katılacak temsilciler

             MADDE 4 – (1) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını ve Hazine Müsteşarlığını temsilen genel müdür düzeyinde birer kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

             (2) Kurum Başkanı, Komisyon Başkanı olarak Kurum Başkan Yardımcısı veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünü de görevlendirebilir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün Komisyon Başkanı olarak görevlendirilmesi hâlinde Kurumu temsil edecek diğer üye Fiyatlandırma Daire Başkanı olur.

             (3) Her bir kurumun Komisyondaki asıl üyesi kadar en az daire başkanı düzeyinde yedek üyesi de belirlenir. Komisyonun asıl üyelerinin toplantıya katılamadıkları durumlarda yerlerine yedek üyeler aynı yetkilerle toplantılara katılır.

             Komisyonun çalışma esasları

             MADDE 5 – (1) Komisyon altı ayda bir olağan, gerektiği hâllerde Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplanır.

             (2) Komisyonun olağanüstü toplantıya çağrılması durumunda gündem, toplantı gün ve saati toplantı tarihinden en az beş gün önce ilgililere bildirilir.

             (3) Komisyon, üye salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantıları, Komisyon Başkanının belirleyeceği tarihte veya bir önceki toplantıda belirlenen tarihte Kurumda yapılır. Komisyon, Komisyon Başkanının veya üyelerden en az üçünün teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

             (4) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

             (5) Karara muhalif olan üyeler, gerekçelerini karara eklenmek üzere Başkana üç işgünü içinde gönderir.

             (6) Komisyonca belirlenen bedeller, Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanır.

             Komisyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır;

             a) Kurumca tespit edilen finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili raporları değerlendirerek Kurumca ödenecek bedellerini belirlemek,

             b) Fiyatlandırmaya yönelik oluşturulan alt komisyonlar tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek karara bağlamak,

             c) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkleri nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin tutarını belirlemek,

             ç) Hayatî öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususları göz önüne alarak, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden istisnai sağlık hizmetlerini belirlemek,

             d) Takip eden yıl için geçerli olmak üzere her yıl kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde Kurumca ödenecek sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin tutarlarına ilişkin çalışmaları tamamlamak,

             (2) Komisyon Kurum maddi kaybına sebep olabilecek durumlarda; Alt Komisyon veya Ödeme Komisyonuna yetki devri yapabilir.

             Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu başkanının görevleri

             MADDE 7 – (1) Komisyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Komisyonun çalışmalarını koordine etmek.

             b) Alt komisyonlara verilen görevlerin zamanında ve yeterli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

             c) Komisyon tarafından alınan nihai kararların Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanmasını sağlamak.

             Alt komisyonlar

             MADDE 8 – (1) Komisyon, Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından teklif edilen veya Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla fiyatlandırmaya yönelik alt komisyon kurabilir.

             (2) Alt komisyonların sekretarya ve koordinasyon işlemleri Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

             Alt komisyonun çalışma şekli ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Alt komisyonların çalışma usul ve esasları, Fiyatlandırma Daire Başkanlığınca belirlenir.

             (2) Alt komisyonlara Fiyatlandırma Daire Başkanı veya görevlendirilen başkanlık personeli Şube Müdürü başkanlık eder.

             (3) Alt komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve raporlarını hazırlar. Hazırlanan raporlar, Komisyonca değerlendirilmek üzere Fiyatlandırma Daire Başkanlığına iletilir.

             Alt komisyon başkanının görevleri

             MADDE 10 – (1) Alt komisyon başkanının görevleri şunlardır:

             a) Alt komisyon çalışmalarını koordine ederek alt komisyonların toplanmasını sağlamak.

             b) Talep edilmesi hâlinde, alt komisyonun görüş ve önerilerini sunmak üzere Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu toplantısına katılmak.

             Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmalarına ilişkin giderler ve sekreterya işlemleri

             MADDE 11 – (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ve alt komisyonların çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurum bütçesinden karşılanır.

             (2) Komisyon Başkanı ve üyelerine, ayda iki kereyi geçmemek kaydı ile katıldıkları her toplantı günü için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

             (3) Komisyon ile alt komisyonun sekretarya işlemleri Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumca Ödenecek Tutarlarının Belirlenmesi

             Sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek tutarlarının belirlenmesi

             MADDE 12 – (1) Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca tespit edilir.

             (2) Tespit edilen sağlık hizmetlerinin ve diğer hakların Kurumca ödenecek tutarları Komisyonca belirlenir.

             (3) Komisyon, sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini, sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayatî öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirleyebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Geçiş hükmü

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurumca finansmanı sağlanan her bir sağlık hizmetinin Kurumca ödenecek bedellerinin Komisyonca tespit edilip yayımlanmasına veya her bir sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılıncaya kadar, Kurum tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslar, sağlık hizmeti bedelleri ile protokol ve sözleşmeler geçerlidir.

             Gündelik, yol, yatak ve yemek giderleri

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Komisyonca belirlenen gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerine ilişkin uygulama, Kanunun 108 inci maddesi gereği 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe konulur. Bu tarihe kadar geçecek sürede gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin ödenmesinde, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu haber toplam 2577 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim