• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 22 °C

Sosyal Güvenlik Kurumu Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları

Sosyal Güvenlik Kurumu Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ
USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve deneyimlerinden yola çıkarak, Kurumumuzun gelişimine katkı sağlayacak önerilerinin alınması ve etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik esasların belirlenmesi ile bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu kişi, grup ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında yürütülen tüm faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışanlarımızdan gelen öneriler ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 27.11.2014 tarih ve 496 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 65 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bireysel Öneri Sistemi (BÖS): Kurumumuzun tüm çalışanlarının, Kurumumuzu doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konularda, mevcut durumun iyileşmesine yönelik önerilerini ortaya koymalarını sağlayan, gelen önerileri değerlendiren, uygun olanlarını uygulamaya alan ve geribildirim veren sistemdir.

b) Birim Öneri Değerlendirme Grubu (BÖDG): Öneri İzleme Grubu tarafından birimlerine yönlendirilen önerilerin uygulanabilir olup olmadığına karar veren, değerlendirme ve uygulama sonuçlarını Öneri İzleme Grubuna gönderen ve birimi adına bunlarla alakalı iş ve işlemleri yürüten çalışma grubudur.

c) Fayda Puanı (FP): Önerinin faydasına ilişkin değerlendiricilerin 5 fayda kriteri üzerinden verdikleri puanlar ağırlıklandırılır ve ağırlıklandırılmış puanlar toplanarak fayda puanı hesaplanır. 1-10 arasında bir değer alabilir.

d) Öneri: Bir işle ilgili olarak öne sürülen, kuruluşların/Kurumun temel amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu, sunulan hizmet ile ilgili, süreci iyileştirmeye ve verimliliği artırmaya yönelik yaratıcı düşüncelerin sistemli ifadesidir.

e) Öneri Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Birim Öneri Değerlendirme Grubunca uygulanabilir bulunan önerileri oy çokluğu esasına göre “uygulansın” veya “uygulanmasın” şeklinde değerlendiren, “uygulansın” şeklinde görüş bildirdiği önerileri puanlayarak sıralayan kuruldur. Öneri Değerlendirme Kurulunun sekreteryasını Öneri İzleme Grubu yürütür.

f) Öneri Değerlendirme Üst Kurulu (ÖDÜK): Öneri Değerlendirme Kurulu üyelerince “uygulansın” şeklinde görüş bildirilen öneriler arasından hangilerinin değerlendirmeye alınacağının belirlenmesi amacıyla taban puanı belirleyen ve taban puan üzerinde kalan önerilerin oy çokluğu esasına göre hangilerinin uygulamaya alınıp alınmayacağına, bu önerilerin Başkanlık Makam onayına sunulmasına nihai olarak karar veren, dereceye giren ilk üç öneriyi tespit eden ve mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek ödüllere karar veren kuruldur.

g) Öneri İzleme Grubu (ÖİG): Çalışanlarımızdan gelen önerilerin; öneri kriterlerine uygun olup olmadığını kontrol eden, uygun önerilerden Kurumun tamamını ilgilendiren önerileri ilgili birimlerin de görüşlerini alarak, Öneri Değerlendirme Kuruluna sunan, sadece belirli bir birimi ilgilendiren önerileri ilgili birime yönlendiren, uygun bulunmayan öneriler için öneri sahiplerine geri bildirimde bulunan ve yapılan çalışmaların takibini ve sekretaryasını yürüten çalışma grubudur.

h) Öneri Puanı (ÖP): Önerinin uygulama önceliğini belirleyen göstergedir. 0-100 arasında bir değer alabilir. Uygulanabilirlik puanı ile fayda puanının çarpımı ile elde edilir.

i) Uygulanabilirlik Puanı (UP): Öneri Değerlendirme Kurulu üyelerinin önerinin uygulanabilirliğine ilişkin (1-10 arası) verdiği puandır.

İKİNCİ BÖLÜM
Önerilerin Gönderilmesi, Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi

Önerilerin Gönderilmesi

MADDE 5- (1) Kurum personeli, Kurum İntranet sayfasında yer alan “Bireysel Öneri Sistemi Giriş Paneli”ne kullanıcı adı ve parolası ile giriş yaptıktan sonra önerilerini, bu sistem üzerinden gönderebilirler. Öneriler, Bireysel Öneri Sistemi panelindeki “yeni öneri” ölümünde yer alan, “öneri konusu”, “öneri içeriği” ve “sunulan çözüm” alanları doldurularak gönderilir. Öneri sahipleri isimlerinin gizli kalmasını isterlerse, isimleri diğer kullanıcılar tarafından görülmez. Ayrıca öneriye doküman ilave edilebilir.

(2) Bireysel Öneri Sistemi üzerinden gelen her öneri, otomatik olarak öneri numarası alır ve elektronik ortamda kaydedilir. Sistem, öneri numarası alan her öneriyi, gerekli işlemlerin yürütülmesi için otomatik olarak bir Öneri İzleme Grubu üyesine atar.

Ön Değerlendirme

MADDE 6- (1) Sisteme gelen öneriler ilk olarak ön değerlendirme işlemine tabi tutulur. Ön değerlendirme işlemi Öneri İzleme Grubu üyelerince yapılır.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Bireysel Öneri Sisteminde Kuruma katkı sağlayacak ve yenilik oluşturacak öneriler değerlendirilmeye alınır. Bireysel Öneri Sistemine gelen öneriler içerisinde aşağıdaki nitelikleri taşıyan öneriler, değerlendirme dışında tutulur:

Dilek, yakınma, ihbar ve şikayetler,

Çözüm önerisi veya elde edilecek faydayı içermeyenler,

Genel ahlaka aykırı ya da konusu suç teşkil eden ifadeler içeren öneriler,

Topluca yapılan talepler,

Grup halinde gönderilen öneriler,

Belirsiz ve soyut talepler,

Daha önce verilmiş ve sonuçlandırılmış önerinin tekrarı olan öneriler,

Kurumuzca yürütülen projeler ile aynı konuya ve/veya içeriğe sahip öneriler.

(3) Öneri İzleme Grubu üyesi öneriyi inceler ve önerinin yukarıdaki nitelikleri taşıması durumunda, öneriyi sahibine sistem üzerinden gerekçesi ile birlikte iade eder. Öneri sahibine iade edilen öneriler sisteme kaydedilir ancak diğer öneri sahiplerince görüntülenemez.

(4) Önerinin gerekli nitelikleri taşıması durumunda, öneri ilgili olduğu birim ya da birimlerin Birim Öneri Değerlendirme Grubuna sistem üzerinden yönlendirilir.

Öneriler Hakkında Birim Görüşü Alınması

MADDE 7- (1) Ön değerlendirme işleminden sonra, öneri niteliği taşıdığı tespit edilen öneriler, ilgili olduğu merkez biriminin Birim Öneri Değerlendirme Grubuna yönlendirilir. Gerekli durumlarda öneri birden fazla birime de gönderilebilir. Birim Öneri Değerlendirme Grubu, yönlendirilen öneriler hakkında birim içi koordinasyonu sağlayarak, önerileri değerlendirir. Grup üyesi, ilgili daire başkanı veya birim amirinin “oluru” dahilinde oluşturduğu görüşleri en geç 15 gün içinde sistem üzerinden Öneri İzleme Grubuna gönderir.

Birimin öneri hakkında bildirdiği görüş aşağıdaki yargılardan yalnızca birini içerir ve gerekçesi belirtilir. Öneri hakkındaki yargılar:

i. “uygulanabilir”,

ii. “uygulanamaz”,

iii. “konuyla ilgili devam eden bir çalışma var.”

(2) Önerinin konusu yönlendirildiği birimin görev alanına girmiyor ise, gerekçesi ile birlikte öneri 15 gün içerisinde iade edilir ve Öneri İzleme Grubunca ilgili birim/birimlere yönlendirilir.

Önerilerin Değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Birim/Birimlerce “uygulanabilir” bulunan öneriler ile aynı öneri üzerinde birimlerce en az bir tanesi “uygulanabilir” olmak üzere farklı görüş bildirilmiş öneriler, Öneri Değerlendirme Kurulunca oy çokluğu esasına göre “uygulansın” veya “uygulanmasın” şeklinde değerlendirilir. Oylarda eşitlik olması durumunda Kurul Başkanının oyu yönünde karar verilir. Öneri Değerlendirme Kurulunca “uygulansın” şeklinde karar verilen öneriler ÖDK üyelerince puanlanarak başarı sıralamasına konulur. Öneriler kurul üyelerine, öneri sahiplerinin isimleri gizlenerek sunulur ve aşağıda sunulan öneri kriter tablosunda yer alan 6 temel kriter esas alınarak değerlendirilir:

Değerlendirme Kriteri (1-10 Puan Aralığında) Katsayı

1 PGA: Prim Gelirlerini Artırma 0,3

2 MA: Maliyetleri Azaltma 0,3

3 KA: Kaliteyi Artırma 0,2

4 VA: Verimliliği Artırma 0,1

5 KİK: Kurumun İmajına Katkı 0,1

6 U: Uygulanabilirlik 1

(2) Öneri Değerlendirme Kurulu üyeleri, önerileri ve öneriler hakkında birimlerin belirttiği görüşleri inceledikten sonra, her bir öneri değerlendirme kriterini 1 ile 10 arasında değişen puan aralığında sistem üzerinden puanlayarak değerlendirir. Öneri Değerlendirme Kurulu üyelerinin tamamı puanlama işlemini tamamladıktan sonra, her bir üye için aşağıdaki formüle göre Öneri Puanı hesaplanır:

Fayda Puanı (FP) = Önerinin faydasına ilişkin ilk beş kritere, belirlenen puan aralığında verilen puanların, ilgili katsayı ile çarpımlarından elde edilen sayıların toplamı ile elde edilen sayı değeri.

FP= PGA*0,3 + MA*0,3 + KA*0,2+VA*0,1+KİK*0,1

Uygulanabilirlilik Puanı (UP) = Önerinin uygulanabilirliğine ilişkin, 1 ile 10 arasında değişen puan.

Öneri Puanı (ÖP) = Fayda Puanı ile Uygulanabilirlik Puanı çarpımı

ÖP= [PGA*0,3 + MA*0,3 + KA*0,2+VA*0,1+KİK*0,1] * UP

(3) Bir öneri hakkındaki öneri puanı, o öneri için Öneri Değerlendirme Kurulu üyelerinin verdikleri öneri puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(4) Fayda puanının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, Öneri Değerlendirme Kurulu tarafından, Kurumun önceliklerine göre güncellenebilir.

(5) Öneri İzleme Grubu, Kurul üyelerini toplantıdan 3 işgünü önce hangi önerilerin görüşüleceği konusunda bilgilendirir.

(6) Öneri İzleme Grubu, takvim yılı içinde gelen ve birimler tarafından uygulanabilir bulunan öneriler ile uygulanabilirliği konusunda birimler arasında mutabık kalınamayan önerileri, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Öneri Değerlendirme Kuruluna gönderir.

Önerilerin Ödüllendirilmesi

MADDE 9- (1) Öneri Değerlendirme Kurulunda “uygulansın” şeklinde değerlendirilen öneriler, puan üstünlüğüne göre sıralanır. Sıralama bir önceki ödüllendirme döneminden sonra yapılan Öneri Değerlendirme Kurulu toplantılarında değerlendirilen öneriler arasında yapılır. Her öneri yalnızca bir kez puan sıralamasına girebilir. Sıralama belli olduktan sonra, öneriler Öneri Değerlendirme Üst Kuruluna sunulur. Öneri Değerlendirme Üst Kurulu hangi önerilerin değerlendirmeye alınacağını belirlemek amacıyla bir taban puan belirleyebilir ve bunu tutanağa bağlayabilir. Taban puanı aşan öneriler Öneri Değerlendirme Üst Kurulunca yeniden “uygulansın” veya “uygulanmasın” şeklinde değerlendirilir.

“Uygulansın” olarak değerlendirilen öneriler kurul üyelerince Madde 7’deki kriterlere göre puanlanır. Kurul üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak en yüksek puanı alan ilk 3 öneri belirlenir ve Kurum Başkanının onayına sunulur. Kurum Başkanının onaylaması durumunda ilk üç sırayı alan öneri sahipleri, Kurum Başkanının takdir edeceği hediyelerle ödüllendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önerilerin Uygulanması ve Sistemin İzlenmesi

Önerilerin Uygulamaya Geçirilmesi

MADDE 10- (1) Birimler tarafından, “uygulanabilir” olarak görüş bildirilen öneriler arasından Öneri Değerlendirme Kurulunca “uygulansın” şeklinde değerlendirilip Üst Kurula sunulan ve bu öneriler arasından Öneri Değerlendirme Üst Kurulunca da “uygulansın” kararı alınan öneriler, Kurum Başkanının onayını mütaakip uygulanmak üzere Öneri İzleme Grubu’nca ilgili birimlere gönderilir. Birimler, önerilerin takibinden ve uygulamaya geçirilmesinden sorumludur.

(2) Öneri konusunun birden fazla birimi ilgilendirmesi durumunda, önerilerin takibinden ve uygulanmasından birimler müteselsilen sorumludur.

(3) Birimler, uygulanmasına karar verilen önerilerle ilgili gerçekleştirme sonuçlarına dair istatistiki bilgileri; Nisan, Temmuz, Ekim ve takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Öneri İzleme Grubuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Uygulama sonuçları, öneri değerlendirme kriterleri esas alınarak, ölçülebilir, sayısal değerlerle ifade edilmelidir.

Bireysel Öneri Sisteminin İzlenmesi

MADDE 11- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Bireysel Öneri Sisteminin çıktıları değerlendirilerek, sistemin performansı izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bireysel Öneri Sistemi Bünyesinde Kurulan Kurullar ve Gruplar

Birim Öneri Değerlendirme Grubunun Oluşumu

MADDE 12 (1) Grup üyeleri;

Ana Hizmet Birimlerinde;

Genel Müdürlüklerde;

Her Daire Başkanlığını temsilen Daire Başkanının görevlendireceği 1 Şube Müdürü yada Sosyal Güvenlik Uzmanından,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında;

Rehberlik ve Teftiş Başkanının görevlendireceği 1 Refakat Müfettişinden

Danışma Birimlerinde;

Strateji Geliştirme Başkanlığında;

Her Daire Başkanlığını temsilen Daire Başkanının görevlendireceği 1 Şube Müdürü yada Sosyal Güvenlik Uzmanından,

Hukuk Müşavirliğinde;

Birinci Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilecek 1 Hukuk Müşavirinden,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde;

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından görevlendirilecek 1 Şube Müdüründen,

İç Denetim Birimi Başkanlığında;

İç Denetim Birimi Başkanı tarafından görevlendirilecek 1 İç Denetçiden,

Yardımcı Hizmet Birimlerinde;

Daire Başkanı tarafından belirlenecek 1 1 Şube Müdürü yada Sosyal Güvenlik Uzmanından oluşur.

(2) Her Birim Öneri Değerlendirme Grubu üyesinin birer yedeği belirlenerek Öneri İzleme Grubuna bildirilir.

Öneri İzleme Grubunun Oluşumu

MADDE 13- (1) Öneri İzleme Grubu, Strateji Geliştirme Başkanı tarafından görevlendirilecek bir daire başkanı ve en az dört personelden oluşur. Grupta en az 2 üye tam zamanlı olarak görev yapar. Grup üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanlığında görevli personel arasından seçilir. Grup oluşturulduktan sonra, gerekli durumlarda, Strateji Geliştirme Başkanı, grup üyelerini değiştirebilir.

(2) Öneri İzleme Grubu gerekli durumlarda toplanır. Toplantıya daire başkanı başkanlık eder.

(3) Grup, ön değerlendirme kapsamında; gelen önerilerin kriterlere uygun olup olmadığını, kabul edilmeyen ya da birimlere yönlendirilmesine gerek kalmadan sonuçlandırılan önerilerle ilgili olarak öneri sahiplerine geri bildirimini ve uygun olarak kabul edilen önerilerin hangi birimi ilgilendirdiğinin tespitini yapar. Yaptığı bu çalışmaların sonucunda, kabul edilen önerileri ve bu öneriler hakkındaki birim görüşlerini ihtiva eden listeyi hazırlayarak Öneri Değerlendirme Kuruluna sunar. Öneri Değerlendirme Kurulunda “uygulansın” şeklinde değerlendirilen ve puan üstünlüğüne göre sıralanan önerileri Öneri Değerlendirme Üst Kuruluna değerlendirilmek üzere gönderir ve bu öneriler arasından Öneri Değerlendirme Üst Kurulunca da uygulanmasına karar verilen önerileri Başkanlık Makamına onaya sunar. Makam onayı alan önerileri uygulanmak üzere birimlere gönderir.

Öneri Değerlendirme Kurulunun Oluşumu

MADDE 14- (1) Kurul, üç ayda bir Strateji Geliştirme Başkanının başkanlığında toplanır. Strateji Geliştirme Başkanının katılamadığı durumlarda Kurulun başkanlığına Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanı vekalet eder.

(2) Kurul üyeleri, aşağıdakilerden oluşur:

Strateji Geliştirme Başkanı

Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünü temsilen görevlendirilecek 1 Daire Başkanı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen görevlendirilecek 1 Daire Başkanı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü temsilen görevlendirilecek 1 Daire Başkanı

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü temsilen görevlendirilecek 1 Daire Başkanı

(3) Öneri Değerlendirme Kurulu üyelerinden birisinin yıllık izin, hastalık, görevlendirme, emeklilik, tayin vb. olduğu durumlarda vekaletini bıraktığı kişi Öneri Değerlendirme Kuruluna onun yerine katılır.

(4) Öneri Değerlendirme Kuruluna, ihtiyaç duyulması halinde önerinin konusuna göre ilgili daire başkanının/personelin de katılımı sağlanır.

Öneri Değerlendirme Üst Kurulunun Oluşumu

MADDE 15- (1) Öneri Değerlendirme Kurulunca puanlanarak sıralanan öneriler arasından hangilerinin uygulanacağına karar veren ve bu önerilerin hangi tarihe kadar hayata geçirileceğini belirleyen, ayrıca uygulanmasına karar verilen öneriler içerisinden, ödüllendirilmeye layık bulunan ilk 3 öneriyi tespit eden kuruldur. Kurula, Kurum Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Kurum Başkanının onayı ile yılda bir kez toplanır.

(2) Kurul üyeleri, aşağıdakilerden oluşur:

- Strateji Geliştirme Başkanlığının bağlı olduğu Kurum Başkan Yardımcısı

Sigorta Primleri Genel Müdürü

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Hizmet Sunumu Genel Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

1. Hukuk Müşaviri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

İnşaat Emlak Daire Başkanı

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esaslar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesi ile 19/12/2012 tarih ve 1295338 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Bireysel Öneri Sistemi Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 5872 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim