• BIST 9347.17
  • Altın 2015.147
  • Dolar 30.9748
  • Euro 33.6066
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Bursa 6 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 11 °C

Sosyal Güvenlik Kurumu Mensuplarına Götürü bedel hizmet sunumu Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Mensuplarına Götürü bedel hizmet sunumu Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Şubat 2009'da yayımladığı duyuruda; Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2009 yılı için götürü bedel hizmet alım sözleşmesi imzalandığını ve 2009 yılı için fatura düzenlenmeyeceğini açıklamıştı. Strateji Geliştirme

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Şubat 2009'da yayımladığı duyuruda; Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2009 yılı için götürü bedel hizmet alım sözleşmesi imzalandığını ve 2009 yılı için fatura düzenlenmeyeceğini açıklamıştı. Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 Şubat 2009'da Genelge yayımlayarak  uygulamaya yönelik detayları açıkladı. 


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı   : B.10.0.SGB.0.81.00.03 / 842-01 -                                                              
Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına
             götürü bedel hizmet sunumu.
 
1743                                                                        19 Şubat 2009
 
 
………….……………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2009 / 11
 
Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında; “Kurum, bu Kanunun birinci fıkrasında belirtilen yöntemler dışında, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetkilidir. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurumdan veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenir.”hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden, Bakanlığımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2009 yılı götürü bedel hizmet alım sözleşmesi imzalanmış olup 1.1.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda;
 
1. Kurumlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmaya devam edecektir.
 
2. Kurumlarımızda yatarak tedavi gören hastaların tedavileri sırasında kullanılacak olan tıbbi malzeme ve ilaçlar hali hazırda uygulandığı üzere ilgili kurum tarafından temin edilecektir. Bu çerçevedeki tıbbi malzeme ve ilaçların ilgili sağlık kurumunca temin edilmemesi ve/veya ilgiliye ödetilmesi durumunda Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda ihale ile temin edilemediğinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi yönünde herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ancak temin edilmeyen tıbbi malzeme ve ilaçların bedeli, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bakanlığımız aylık hizmet bedelinden düşülerek Bakanlığımıza bildirilecek ve Bakanlığımızca da ilgili sağlık kurumunun aylık hizmet bedelinden düşülecektir.
 
3. Kurumlarımız ilgili mevzuat ve Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde vereceği hizmetlere ait bilgileri, hizmet maliyetini gösteren tüm unsurları içerecek şekilde eksiksiz olarak MEDULA web servislerinin her aşamasını kullanmak ve hizmetin tamamlandığı ayı takip eden ayın 15 (onbeş)’ine kadar dönemi sonlandırmak suretiyle MEDULA sistemine aktaracaktır. Bakanlığımızca MEDULA verileri incelenecek ve ödenek belirleme işlemlerinde dikkate alınacaktır.
 
4. a-  Dönem sonlandırma işlemi üzerinden o döneme ait aylık bazdaki toplam (ayaktan + yatan hasta) hizmet tutarını gösterir toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ve o döneme ait dönem sonlandırma belgesi ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan döner sermaye saymanlığına gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir.
b-  Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Provizyon İşlemleri” başlıklı maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan istisnai durumlar nedeniyle MEDULA’dan hasta takip numarası / provizyon alınamamasına rağmen Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında sunulan diğer hizmetlere ilişkin toplu bir fatura düzenlenecek olup; düzenlenecek faturanın bir nüshası ile (bütçe tertibine uygun) gelir bildirimi, muhasebe kayıtlarına işlenmek üzere bağlı olunan döner sermaye saymanlığına gönderilecektir. Söz konusu belgelerin birer nüshası kurum arşivinde saklanacak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir.
c- Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse diğer kurumların gelir tahakkukları, kayıtlara işlenmek üzere en geç takip eden ayın 16’sına kadar Saymanlığa ulaştırılacak, Saymanlıklarca da aynı gün içerisinde TDMS kayıtlarına işlenmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yayımlanan 2006/77 sıra nolu Genelge ve 16.04.2007 tarih ve 4311 sayılı yazının gelir (fatura) tahakkukları ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
d- Döner Sermaye Saymanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına verilen hizmetleri TDMS kayıtlarına alırken bu Genelge’nin 4-a maddesine göre düzenlenecek faturayı; 120.05.01.01-02 alt hesapta, 4-b maddesine göre düzenlenecek faturayı; 120.05.01.03 hesabına borç, 600 – 601 – 603 hesaplarının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir. Sağlık kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına verilen hizmetler karşılığı Bakanlık tarafından gönderilen hizmet bedelleri ise 102 Bankalar hesabına borç 120 Alıcılar hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilecektir.
 
5. Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlığı altında belirlemiş olduğu bilgi ve belgelerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihtiyaç duyulması halinde istenilenler, en geç bir ay içerisinde (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) gönderilecektir. Bunun dışında ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecektir.
 
6. Kurumlarımız, sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılar ile iş kazası, meslek hastalığı ve adli vakalara verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesi ile diğer bilgi ve belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmeye devam edecektir. (Bu hizmetler için ayrıca fatura düzenlenmeyecek olup hizmetlerin bedeli, ilgisine göre 4 üncü maddenin a ve b bentlerinde sayılan faturalara dahil edilecektir.)
 
7. Kurumlarımız, sunulan hizmetlere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.
 
8. Dönem sonlandırma işleminin 3 üncü madde de belirtilen süre içerisinde yapılması esastır. Çeşitli nedenlerle dönem sonlandırma işlemini bu süreden 1 (bir) ay geçmesine rağmen hala sonuçlandırmayan kurumlarımızın, MEDULA sistemindeki en son dönem sonlandırma işlemi sonucuna göre sağlamış olduğu hizmetlerin toplam bedelinin %25’i, takip eden aylık hizmet bedelinden düşülerek ödenek tahsisi gerçekleştirilecektir. Dönem sonlandırma işleminin tamamlanmasının ardından ödenek tahsisinde bu hizmet tutarları tekrar dikkate alınacaktır.
 
9. Kurumlarımızca Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına verilen hizmet bedellerine ilişkin Ocak ayı tahakkukları muhasebe kayıtlarına işlendiğinden bu genelgenin 4.a ve 4.b maddesine göre fatura düzenleme işlemleri Şubat ayından itibaren uygulanacaktır. Bu doğrultuda Ocak dönemine ait fatura ve dayanağı belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmeyecektir.  Bu döneme ait faturalarını SGK ilgili birimlerine teslim eden                                                                                                                                       kurumlarımız ilgili birimlerce iade edilmesi durumunda bahse konu faturaları teslim alarak kurum arşivinde saklayacaktır.
 
10. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımız ise; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait (Birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğrudan hizmet alımı yoluyla sunulması ve ücretsiz olması hakkındaki) 20.07.2007 tarih ve 2007/62 sıra nolu Genelge ile Başkanlığımıza ait 01.08.2007 tarih ve 9617 (7314) sayılı yazı doğrultusunda işlem tesis etmeye devam edeceklerdir.
 
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.
 
 
 
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar V.
 
 
DAĞITIM:
Gereği:                                                          Bilgi:
81 İl Valiliği                                                     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
(İl Sağlık Müdürlüğü)                                        Teftiş Kurulu Başkanlığı
                                                                      Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
                                                                      Temel Sağlık Hiz. Genel Müdürlüğü
                                                                      Hukuk Müşavirliği

 

Not: Genelgenin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar Başkanlığımıza ait [email protected]  e-posta adresine bildirilebilecektir.

Bu haber toplam 4848 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim