• BIST 2.864,25
 • Altın 1034.285
 • Dolar 17.9592
 • Euro 18.3841
 • Ankara 22 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Bursa 22 °C
 • Antalya 26 °C
 • İzmir 23 °C

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

19.12.2016


DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENECEK BAŞVURU, AİDAT, İŞLEM VE
SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DUYURU

Yönetim Kurulumuzun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı kararı ile kabul edilen ve duyuru ekinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu usul ve esasa ilişkin aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

(1) Ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılması,

(2) Ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla;

a) SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya,

b) Beyan usulü sistemini bugün itibariyle internet bankacılığına entegre eden bankaların (Akbank, Denizbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası) internet bankacılığı aracılığıyla,

aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması,

aidat-islem-sozlesme-ucretleri.jpg

(3) Başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi veya zamanında değerlendirilebilmesi için ücretlerin eksiksiz olarak zamanında yatırılması,

(4) Kapsamda yer alan ve sağlık hizmeti sunan sunucuların, sundukları sağlık hizmetlerinin aksamaması ve sağlık hizmeti alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için sözleşmenin/protokolün kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren (10) iş günü içerisinde sözleşme ücretini eksiksiz olarak yatırması,

(5) Tıbbi malzeme firmalarının aidatlarına ilişkin ücretlerini, gerek kendilerinin gerekse ürünlerini satın alan sağlık hizmeti sunucularının mağduriyet yaşamaması için sözkonusu usul ve esasda belirtilen süre içerisinde yatırması,

gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 


 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan alınacak başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınacak yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için alınacak işlem ücreti ile kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşme imzalamak için alınacak sözleşme ücretleri ile bu ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esasların kapsamı; gerçek veya tüzel kişileri, ilaç firmalarını, özel sağlık hizmeti sunucularını (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucularını, optisyenlik müesseselerini ve tıbbi malzeme tedarikçilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başvuru Takvimi: SUT eki tıbbi malzeme listelerine SUT kodu eklenmesi başvurusu ile eşleştirme ve güncelleme başvurularının Kuruma teslimine ilişkin Kurum resmi web sitesinde duyurulan tarih aralığını,

b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

c) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

e) SUT; Yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğini

f) Tıbbî Malzeme: Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerini,

g) Ürün listesi: SUT ekinde ve/veya Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan ilaç (hastalığa özel diyet ürünleri ile tıbbi mamalar dahil), tıbbi malzeme, tanı ve tedavi işlemleri ile ilgili listeleri,

ifade eder.

ALINACAK ÜCRETLER

İlaç listelerine ilave başvurularına ilişkin hususlar

Madde 5- (1) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında yapılacak başvurulardan, Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır.

(2) Başvurunun reddedilmesi halinde, bu durumun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar yapılan başvurular için Ek-1 listesinde tanımlı başvuru ücreti alınır. 6 aydan sonra yapılacak başvurular ilk başvuru olarak değerlendirilerek ücretlendirilir.

(3) Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz.

(4) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;

a) Başvurusu yapılan ilacın adı ve barkodu,

b) Firmanın adı,

c) Firmanın vergi numarası veya tanımlayıcı numarası,

ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(5) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz, eksik tutar firmaya yazılı olarak veya firma yetkilisine tutanak karşılığı tebliğ edilir. Tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu süre sonunda eksikliği giderilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tıbbi malzeme listelerine ilave SUT kodu başvurularına ilişkin hususlar

Madde 6-(1) Tıbbi malzeme firmalarının SUT eki tıbbi malzeme listelerinde yer almak için ürünleriyle ilgili yaptıkları başvurulardan Ek-1 listesinde yer alan başvuru ücreti alınır.

(2) Her bir başvuru dosyası için ayrı ayrı dekont düzenlenir.

(3) Başvurulara ait ek belge/sunum talepleri için ücret alınmaz.

(4) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;

a) Firmanın vergi numarası,

b) Firma tanımlayıcı numarası,

c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırıldığı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekont içeriğinde yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(5) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

(6) Ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Yıllık aidata ilişkin hususlar

Madde 7- (1) Tıbbi malzeme listelerinde yer alan ürünler için ilgili firmalardan her yıl için Ek-1 listesinde yer alan aidat ücreti alınır.

(2) Tıbbi malzeme firmalarının her yıl ödeyecekleri toplam aidat, 2 Ocak tarihi esas alınmak üzere tıbbi malzeme listelerinde yer alan barkodları üzerinden belirlenerek duyurulur. 1 Nisan tarihine kadar aidatını yatırmayan veya eksik yatıran firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren pasife alınacağı Kurumca duyurulur. Söz konusu aidatın veya eksik tutarın 26 Aralık’a kadar ödenmesi halinde takip eden 5 gün içerisinde ilgili firmaya ait ürünler aktif hale getirilir. Firmanın 2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmaması halinde ilgili firma ve tüm ürünleri sistemden çıkarılır.

(3) Aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekont Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden, iadeli taahütlü posta yada kargo yoluyla teslim edilir. Dekontun içeriğinde;

a) Firmanın vergi numarası,

b) Firma tanımlayıcı numarası ,

c) Ücretin yatırıldığı barkod adedi,

ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekont içeriğinde yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(4) Aidat tutarının belirlenmesine esas olan 2 Ocak tarihinden sonra, listelere eklenen ürünlerden aidat alınmaz.

(5) Aidatı ödenmiş ürünlerin listelerden çıkarılması durumunda listelerden çıkarıldığı tarihten sonraki sürelere ait ödenmiş aidatları iade edilmez.

Ödeme kapsamında yer alan ilaçlara ait değişiklik taleplerine ilişkin hususlar

Madde 8- (1) İlaç firmalarının ödeme listelerinde yer alan ilaçları için yapacağı başvurularda Ek-1 listesinde tanımlı işlem ücreti alınır.

(2) Başvuruların reddedilmesi halinde tekrar yapılan başvurular ilk başvuru gibi değerlendirilerek ücretlendirilir.

(3) İlaç listelerinde pasif konumda olan ilaçların aktiflenme taleplerinden, Ek-1 listesinde tanımlı işlem ücreti alınır.

(4) İskonto artış taleplerinden ücret alınmaz.

(5) İlaçlara ait verilecek ilave bilgi, belge ve dağıtım belgeleri için ayrıca ücret alınmaz.

(6) Ruhsat iptali/ruhsat arkası şerhi/ithal izin onay belgesi iptaline istinaden listeden çıkma taleplerinden ücret alınmaz.

(7) Başvuru dosyasına ücretin yatırıldığını gösteren dekont eklenir. Dekontun içeriğinde;

a) Başvurusu yapılan ilacın adı ve barkodu,

b) Firmanın adı,

c) Firmanın vergi numarası veya tanımlayıcı numarası

ç) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(8) Ücret yatırılmadan ya da eksik ücret yatırılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelere ait değişiklik taleplerine ilişkin hususlar

Madde 9- (1) Firmaların SUT ve eki tıbbi malzeme listelerindeki her bir SUT kodu/barkod için talep ettikleri işlemlerden Ek-1 listesinde yer alan işlem ücreti alınır.

(2) Ücretin yatırıldığını gösteren dekont başvuru dosyasına eklenir. Dekontun içeriğinde;

a) Firmanın vergi numarası,

b) Firma tanımlayıcı numarası,

c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(3) Ücret yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

(4) Ek- 1 listesinde yer alan 4050 ve 4060 kodları için eksik ücret yatırılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(5) Ek- 1 listesinde yer alan 4010, 4020, 4030 ve 4040 kodları için yapılacak başvurularda; ücretin eksik yatırıldığının tespiti halinde yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz. Başvuru takviminde eksikliğin giderilmesi durumunda başvuru dosyası değerlendirilmeye alınır ancak eksikliğin giderildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Başvuru takvimi sonuna kadar eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz ve başvuru dosyası iade edilir.

Sözleşme ücretlerine ilişkin hususlar

Madde 10-(1) Özel sağlık hizmeti sunucuları (vakıf üniversiteleri ile iş birliği ve ortak kullanım protokolü olan özel sağlık hizmet sunucuları dahil), belediyelere bağlı sağlık hizmeti sunucuları, optisyenlik müesseseleri ve tıbbi cihaz tedarikçilerinin Kurumla yapacağı sözleşmeler için Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır.

(2) Sözleşmenin/protokolün yenilenmesi halinde de Ek-1 listesinde yer alan sözleşme ücreti alınır.

(3) Ek sözleşmeler/ek protokoller için sözleşme ücreti alınmaz.

(4) Sağlık hizmeti sunucusu, Kurumca imzalanan sözleşmenin/protokolün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme ücretini ödediğine dair dekontu Kuruma teslim etmek zorundadır. Bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen sağlık hizmeti sunucusunun MEDULA sistemi, dekontu teslim edinceye kadar pasif hale getirilir.

(5) Dekontun içeriğinde;

a) Sağlık hizmeti sunucusuna ait tesis kodu ,

b) Sağlık hizmeti sunucusunun vergi numarası,

c) Ek-1 listesindeki ücretin yatırılacağı başvuru kodu,

yer almalıdır.

(Dekontta yer alacak bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

(6) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin (vakıf üniversiteleri dahil) Kurumla yapacağı sözleşmeler/protokoller için sözleşme ücreti alınmaz.

(7) Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği kapsamında Kurumla imzalanacak sözleşmeler için sözleşme ücreti alınmaz.

Genel hükümler

Madde 11- (1) Bu usul ve esaslar doğrultusunda ödenecek ücretin başvuru niteliğine göre, Ek-1 de yer alan kodların hatalı seçilmesi hariç olmak üzere Kurum adına yatırılan ücretler hiçbir şekilde iade edilmez.

(2) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen işlemler için ödenen ücretler iade edilmez.

(3) Başvuru sırasında/sonrasında yatırılacak ücretler için, ücretin yatırılacağı tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınır.

(4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunundan doğan yükümlülükler sağlık hizmeti sunucusuna aittir.

Son hükümler

Madde 12 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasına ilişkin her türlü uyuşmazlıklarda Ankara İli Mahkemeleri yetkilidir.

Geçiş hükümleri

Madde- 13-(1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan başvurular, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.

Yürürlük

Madde 14- (1) Bu usul ve esaslar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- (1) Bu usul ve esası Kurum Başkanı yürütür.

Ekler

Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

 

aidat-islem-sozlesme-ucretleri1.jpg

 

Duyurunun aslı için tıklayınız 

Duyurunun eki için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 20541 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularının dikkatine duyuru-30.12.202130 Aralık 2021 Perşembe 16:49
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme hakkında duyuru-30.12.202130 Aralık 2021 Perşembe 16:46
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 yılı sözleşmeleri ile ilgili müesseselerin ve satış merkezlerinin dikkatine30 Aralık 2021 Perşembe 16:42
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru-30.12.202130 Aralık 2021 Perşembe 15:23
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi hakkında duyuru-24.12.202124 Aralık 2021 Cuma 15:38
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru-03.11.202104 Kasım 2021 Perşembe 16:02
 • 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru04 Ekim 2021 Pazartesi 10:46
 • 2021 yılı için yatırılması gereken “tıbbi malzeme listelerinde yer alma yıllık aidat ücreti” ödemesi hakkında duyuru27 Ocak 2021 Çarşamba 15:48
 • 2019 ve 2020 yıllarında yatırılması gereken “tıbbi malzeme listelerinde yer alma yıllık aidat ücreti” ödemesi hakkında duyuru27 Ocak 2021 Çarşamba 15:20
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme hakkında duyuru08 Ocak 2021 Cuma 15:30
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim