• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

Sürekli Nitelikte Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

Sürekli Nitelikte Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sürekli Nitelikte Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 43553240/949
Konu : Sürekli Nitelikte Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet
Alımları

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1- 6552 Sayılı Kanunun Bakanlığımızı ilgilendiren bazı madde hükümleri ile ilgili olarak aşağıda uygulamaya esas açıklamalar yapılmış olup, yapılan bu düzenlemelere göre hareket edilmesi gerekmektedir. Mezkûr Kanun’un;

1 inci maddesi ile; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3 üncü maddesinin bazı fıkraları değiştirilerek, iş müfettiş raporlarına itiraz süresi 6 (altı) iş gününden 30 (otuz) iş gününe çıkartılmış, Kamu idarelerince müfettiş raporlarına karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu hale getirilmiştir.

3 üncü maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası değiştirilerek, işverenlere, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol edilmesi ve varsa ödenmeyen işçi ücretlerinin alt işverenin hak edişlerinden kesilerek işçilerin banka hesabına yatırılması yükümlülüğü getirilmiştir.

6 ncı maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesine bir fıkra eklenerek, alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin sürelerinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığının asıl işveren tarafından kontrol edileceği ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasının sağlanacağı; ayrıca alt işverenin ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

8 inci maddesi ile; 4857 sayılı Kanun’un 112 nci maddesine eklenen fıkralar ile, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettiği kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği öngörülmüştür. Buna mukabil anılan maddede ayrıca, alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu’nun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

10 uncu maddesi ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

4857 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan muvazaalı işçi çalıştırılamayacağına dair hüküm esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabileceği, ayrıca danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmayacağı düzenlenmiştir.

11 inci maddesi ile; 4734 sayılı Kanuna Ek Madde 8 eklenerek; danışmanlık hizmet alımları hariç 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde ihaleye çıkılmadan önce Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüş alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. İstihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması sebebiyle 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmayacağı düzenlenmiştir. Taşeron işçilerin görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacağı ve görevlendirilemeyeceği, personelin bu şekilde çalıştırılması ve bu kapsamda ihaleye çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gerektiği halde alınmaması, muvazaalı işçi çalıştırılması nedeniyle idare aleyhine zarara sebebiyet verenlerden rücû edilmek suretiyle bu zararın tahsil edileceği, ayrıca ceza ve disiplin hükümleri haricinde bu kişilere idari para cezaları verileceği düzenlenmiştir. Anılan maddede ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

13 üncü maddesi ile; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine bir fıkra eklenerek, taşeron firmanın yetki vermesi kaydıyla, Bakanlığın üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından toplu sözleşme yürütüleceği, bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkının ilgili idare tarafından karşılanacağı, Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmeyeceği, asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemeyeceği ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemeyeceği düzenlenmiştir. Anılan maddede ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği düzenlenmiştir.

14 üncü maddesi ile; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28 inci maddesine bir fıkra eklenerek, kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu sürenin gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabileceği düzenlenmiştir.

2- Yukarıda yer verilen 6552 sayılı Kanun’un madde hükümlerinden 10 uncu ve 11 inci madde hükümlerinin yürürlük tarihi 11/01/2015’tir. Diğer madde hükümleri kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple, 10 uncu ve 11 inci madde hükümleri gereği 11/01/2015 tarihine kadar yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için Maliye Bakanlığı’ndan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

3- 6552 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinde yapılan değişiklik ile sürekli nitelikte olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresi 3 (üç) yıl olarak belirlemiş olup, anılan hizmet alımlarının 3 (üç) yılın altında yapılabilmesi için Üst Yönetici Onayı gerekli kılınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.1. maddesinde "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımız Merkez Harcama Birimleri ile İl Sağlık Müdürlüklerince Döner Sermaye ve Genel Bütçe kaynaklarından yapılacak “Sürekli Nitelikte Olan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında”;

a) 11/09/2014 tarihi ve sonrasında 3 (üç) yılı aşan ihaleler yapılmayacaktır.

b) 6552 Sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesine eklenen fıkra 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, buna göre bu tarih itibarıyla yapılacak süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ihalelerinin yüklenme (sözleşme) süresi 3 (üç) yıl olarak belirlenip ihaleye çıkılacaktır.

c) 3 (üç) yıl olarak planlanan ve ihaleye çıkılan sürekli nitelikli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde;

-Şikâyet, itirazen şikâyet vb. öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede hizmetin aksamaması için yapılacak kısa süreli hizmet alımları ile söz konusu nedenlerle Kamu İhale Mevzuatına göre ihalenin 3 (üç) yıllık süresinin kısalması durumunda, kalan süre için yapılacak ihale sözleşmeleri,

-İlan aşamasında veya ihale sürecinde herhangi bir nedenle ihalenin iptal edilmesi veya devam eden sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, (3 yıl süreli yeni bir ihalenin hazırlıklarına başlanılarak) yeni ihale yapılıncaya kadar yapılacak kısa süreli hizmet alımları,

Sağlık hizmeti sunumunun ertelenemez ve geciktirilemez olması göz önünde bulundurularak (11/01/2015 tarihi ve sonrasında yapılacak olan ihaleler için Maliye Bakanlığı’ndan alınması gereken iznin de alınmış olması kaydıyla) 3 (üç) yıldan kısa süreli yapılabilecektir.

ç) Mahkeme kararı gereğince, ihale sözleşmesinin feshedilerek karar gereği kalan süre için yeni sözleşme imzalanmasının gerektiği durumlarda yapılacak hizmet alımları 3 (üç) yıldan kısa süreli yapılabilecektir.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumların dışında da, ihalenin herhangi bir sebeple üç yılın altında yapılmasını zorunlu kılan durumların ortaya çıkması halinde ihaleye çıkılmadan önce gerekçeleri açıkça yazılmak suretiyle Bakanlıktan Üst Yönetici Onayı talep edilecektir.

4- Yukarıda yer verilen bazı kanun maddelerinin uygulanmasına yönelik daha sonra Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlemeler yapılacağından bu düzenlemelere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar

DAĞITIM:
Merkez Harcama Birimleri
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 9293 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim