• BIST 10731.19
  • Altın 2490.697
  • Dolar 32.8007
  • Euro 35.1041
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 31 °C
  • Antalya 36 °C
  • İzmir 35 °C

Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 6552 Yapılandırma Talepleri

Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 6552 Yapılandırma Talepleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 6552 Yapılandırma Talepleri hakkında genel yazı yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 52085467/2069915/1973688                13/04/2015
Konu: Süresi içerisinde işleme alınamayan 6552 yapılandırma talepleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6552 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2014-26 sayılı Genelgenin 7.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği başlıklı bölümünde, "Geçici 60 inci madde uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planlan, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle imza karşılığı elden verilecek ya da 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir" hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden yazılarda, bazı sigortalıların yasal süresi içinde 6552 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmalarına rağmen, değişik gerekçelerle ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği, dolayısıyla 6552 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırmasından yararlanmak amacıyla öngörülen süre içinde Kurumumuza müracaat eden sigortalılarımızın kendilerine yüklenemeyecek ihmal veya kusurlarından dolayı yapılandırma hakkından faydalanamadıkları ve mağdur duruma düştükleri anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Kurum Başkanlık Makamından alınan 09/04/2015 tarih ve 1930793 sayılı olur'da; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, 6552 sayılı Kanun kapsamındaki borcunu (sosyal güvenlik destek primi dahil) yapılandırmak için yasal süresi içerisinde müracaatta bulunduğu halde, peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 nci maddesi hükmüne istinaden durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası talebinde bulunanlar yönünden 02/03/2015 mesai bitimine kadar ödeme planlan tebliğ edilemeyen yapılandırma/ihya taleplerinin işleme alınması,

Yeniden yapılandırılan bu borçlara ilişkin ödeme vadesi geçmiş tutarların ilgililere tebliğ edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tamamının ödenmesi kaydıyla yapılandırma anlaşmalarının devam etmiş sayılması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, yasal süresi içerisinde 6552 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, ödeme planlan gönderilemeyen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında İl/Merkez Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler aşağıda belirtilmektedir.

1) 6552 sayılı Kanun uygulamasından yararlanmak için süresi içerisinde prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarını peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 nci maddesi hükmüne istinaden durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların bu talepleri, İl/Merkez Müdürlükleri tarafından işleme alınacaktır.

2) Yapılandırma başvuru süresi içerisinde;

- Peşin ödeme talebinde bulunan sigortalıların/hak sahiplerinin talep tarihleri itibarıyla işlemlerinin kayda alındıktan sonra bu Kanun kapsamında hesaplanan peşin ödeme tutarlarına 03/03/2015 tarihinden itibaren,

Taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların/hak sahiplerinin talep tarihleri itibarıyla işlemlerinin kayda alındıktan sonra bu Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına vade bitim tarihlerinden itibaren,

- 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların ihya borçlarına 03/03/2015 tarihinden itibaren,

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı (aylık %1,40) ile birlikte hesaplanan borcun tamamının tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma veya ihya borçlarına yukarıda belirtilen ödeme sürelerini takip eden aydan tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı sistem tarafından her ay için hesaplanarak banka ekranlarına otomatik olarak gönderileceğinden, ödeme planlarının altına "tebliğ edilen borç, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ile birlikte ödenecektir" ibaresi yazılacaktır.

3) Ödeme planlan 7201 sayılı Kanuna göre sigortalı veya hak sahiplerine tebliğ edilecektir.

4) Ödeme vadesi geçmiş söz konusu borçlar, tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar gecikme cezası ile birlikte ödenmesi halinde usulüne uygun ödenmiş sayılacaktır.

5) Peşin ödemeli talepler için hesaplanan gecikme cezalan yapılandırma kapsamında fazla ödeme olarak görüleceğinden, ceza olarak hesaplanan tutarların kurum kodu yapılırken cezaya yazılması gerekmektedir.

Örnek 1: Yapılandırma kapsamında 15.500 TL peşin ödemesi gereken bir sigortalının bankada görünen 16.151 TL'yi 15/05/2015 tarihinde ödemesi halinde, yapılan ödeme 01/02/2015 tarihine kod 31 ile 15.500 TL prim aslına, 651 TL ise cezaya yazılmak suretiyle kurum kodu yapılacaktır.

Örnek 2: Yapılandırma kapsamında hesaplanan 31.000 TL ihya borcunu, 15/05/2015 tarihinde bankada görünen miktar (32.302 TL) üzerinden ödeyen sigortalının, yaptığı bu ödeme 01/02/2015 tarihine kod 24 ile 31.000 TL prim aslına, 1.302 TL ise cezaya yazılmak suretiyle kurum kodu yapılacaktır.

Örnek 3: Yapılandırma kapsamında 500 TL taksit ödemesi gereken bir sigortalının 15/05/2015 tarihinde gecikme cezası ile birlikte hesaplanan ilk iki taksitin (1.035 TL) ödemesi halinde, yapılan ödeme 01/02/2015 tarihine kod 31 ile 1.000 TL prim aslına, 35 TL ise cezaya yazılmak suretiyle kurum kodu yapılarak ilk iki taksitin süresinde ödenmiş olması sağlanacak olup, sigortalının 3 üncü taksitini Mayıs ayı sonuna kadar ödemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

EK: Başkanlık Olur'u

Celile ÖZLEM TUNÇAK 
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
- Taşra Teşkilatına

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 52085467/206990315/1930793           09/04/2015
Konu: Süresi içerisinde işleme alınamayan yapılandırma talepleri.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 6552 sayılı Kanunla eklenen geçici 60 inci madde hükümlerine istinaden Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu yapılandırmanın usul ve esasları ise 2014/26 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

2014/26 sayılı Genelgenin "3 -Kapsama Giren Alacakların Yeniden Yapılandırılması başlıklı bölümünde, "İdari para cezalarının geçici 60 inci madde uyarınca yeniden yapılandırılmasında, cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 02/02/2015 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan, 30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezalan 02/02/2015 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir."

7.1 Ödeme planlarının ilgililere tebliği başlıklı bölümünde "Geçici 60 inci madde uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle imza karşılığı elden verilecek ya da 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan,

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran bazı işverenlerin yasal süresi içinde başvuruda bulunmalarına rağmen, ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği, bazı işverenlere ise ödeme planlarının zamanında tebliğ edilmesine rağmen, kapsama giren borçlardan bir kısmının yapılandırma kapsamına dahil edilmediği, bazı işverenlere ise yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde idari para cezalarının işverene atfedilecek bir kasıt ve kusur bulunmamasına rağmen Kurumca 2/2/2015 tarihinden sonra tebliğ edildiği,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki bazı sigortalıların yasal süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmalarına rağmen;

- Şahıs hesabına yüklenemeyen tevkifat ödemeleri nedeniyle ödeme planlarının zamanında tebliğ edilemediği,

- Tevkifat ödemesine istinaden sigortalılık başlangıç tarihi ve basamak intibakı gibi işlemlerle sigortalı bilgilerinin güncellenmesine ilişkin değişik kurum veya kuruluşlarla yapılan yazışmaların neticelenmemesi nedeniyle ödeme planlarının ilgililere gönderilemediği,

- İl Müdürlüklerimizdeki yoğunluk nedeniyle işleme alınamayan yapılandırma ve ihya taleplerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Görüleceği  üzere,  geçici   60   inci madde  ile   getirilen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak amacıyla maddede öngörülen süre içinde Kurumumuza müracaat eden bazı işveren ve sigortalıların ihmal veya kusurların dan kaynaklanmamasına rağmen, yapılandırma hükümlerinden faydalanamadıkları ve mağdur duruma düştükleri anlaşılmıştır. Bu durumda olan işveren ve sigortalılarımızın konuyu yargıya taşımaları halinde lehlerine karar verilebileceği ve takip edilecek yol açısından emek ve zaman kaybına neden olunabileceği gibi Kurumumuzca yargılama gideri ve vekalet ücreti ödenmek zorunda kalınacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, kapsama giren borçlarını geçici 60 inci madde uyarınca yeniden yapılandırmak amacıyla yasal süresi içinde başvuruda bulunan ancak ihmal veya kusurları bulunmamasına rağmen yapılandırma hükümlerinden yararlanamayan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsammda sigortalı çalıştıran işverenler ile (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan (sosyal güvenlik destek primi borçlan dahil);

1) Peşin ödeme talebinde bulunanlar yönünden 6552 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan tutara 3/3/2015 tarihinden,

2) Taksitle ödeme talebinde bulunanlar yönünden, 6552 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan ve süresi içerisinde ödenmeyen taksit tutarlarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,

3) 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için talepte bulunanların hesaplanacak ihya borçlarına 3/3/2015 tarihinden, ödeme planının tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi hükmü doğrultusunda hesaplanacak gecikme zammı (aylık %1,40) ile birlikte peşin ödenmesi gereken borçların tamamının ödenmesi halinde yapılandırma anlaşmalarının geçerli kabul edilmesinin, vadesi geçmiş bahse konu taksitlerin bu süre içinde ödenmesi halinde (4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma ve geçici 17 nci madde ihya kapsamında ödenen tutarların geçmiş tarihli prim değerlendirme işlemi yapılarak) yapılandırma ihlali sayılmamasının ve idari para cezalarının 2/6/2015 tarihine kadar tebliğ edilmesi halinde yapılandırma kapsamına dahil edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Durumu bilgilerinize sunar, uygun görülmesi halinde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili düzenleme yapılmasını,

Olurlarınıza arz ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Müdür

 

Uygun görüşle arz ederim.
            .../.../2015

       Cevdet CEYLAN
 Kurum Başkan Yardımcısı

OLUR
.../.../2015
 

Murat YAZICI
Kurum Başkan V.

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3092 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim