• BIST 9047.26
  • Altın 2109.823
  • Dolar 31.5098
  • Euro 34.2453
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 19 °C

SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler (Genelge 2008-105)

SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler (Genelge 2008-105)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2008-105 sayılı Genelge yayımlanarak SUT ve eklerinde  düzenlemeler yapılmıştır. Genelgede; "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge gereği 4-5. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, al

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2008-105 sayılı Genelge yayımlanarak SUT ve eklerinde  düzenlemeler yapılmıştır. Genelgede; "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge gereği 4-5. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır" denilmektedir.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİYATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Sayı : B.13.1.SGK.0.1/ GSS 04.12.2008
Konu : SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler 808964
 
GENELGE
2008/105
 
Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” Hükmü yer almıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 4-5. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.
 
1-12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/ intramuskular metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri maddesinin b bendi;
“Leflunomid kullanım ilkeleri: Sadece romatoid artrit veya psoriatık artritli (Bu endıkasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde "diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamayan veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu iç hastalıkları, Romatoloji, immunoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek ilaç kullanım raporunda belirtilmek şartı ile bu uzman hekimler tarafından reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.Raporda ilaç kullanım dozu ve kullanım süresi belirtilmelidir." ,
 
2-12.7.2.Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri maddesinin b bendinin ilk paragrafı;
“Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) oral formlarının, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından, parenteral formlarının ise yalnızca psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.”,
 
3-12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri maddesinin A-4. bendi;
“4) 1 inci, 2/b ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B, kronik hepatit C ve hepatit D tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya klasik interferon tedavisine cevap vermeyen ve/veya nüks eden hastalarda pegil interferonlar kullanılabilir. Kronik hepatit B, C veya D tedavisinde, daha önce tedavi almamış hastalarda pegil interferonlar ile tedaviye başlanabilir.
Yukarıda belirtilen tüm şartlardaki kullanımlarında; pegil interferon alfa 2a en fazla 180 mikrogram/hafta; pegil interferon alfa 2b en fazla 1,5 mikrogram/kilogram/hafta dozunda reçete edildiğinde bedeli ödenir.
Stabil HIV ve naiv HCV ko-enfeksiyonlarında daha önce tedavi almış (peginterferon, interferon monoterapisi veya ribavirin ile kombine tedavi) ve başarısız olmuş hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere pegile interferon alfa 2 b ve ribavirin tekrar kullanılır.”,
4-12.7.23.Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikonazol ve Itrakonazol (infüzyon) kullanım ilkeleri;
“12.7.23. Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikonazol Itrakonazol (infüzyon ve solüsyon) kullanım ilkeleri
Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B veya fluconazol’dür.
Klasik amfoterisin-B'ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin uzman hekim raporu ile belgelenmesi yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile bozuk olduğunun belgelenmesi halinde raporda belirtilen lipozomal veya lipid kompleks amfoterisin-B veya kaspofungin veya vorikanazol veya Itrakanazol (infüzyon bedeli ödenir.
Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterisin-B ve lipid kompleks amfoterisin-B’nin parenteral formları veya Itrakanazol(infüzyon yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim raporu ve EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilir. Bu ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir.
Itrakonazol Solusyon; HIV pozitif veya bağışıklığı bozulan hastalardaki flukonazole dirençli özofajiyal kandidozun tedavisinde,
Hematolojik malignitesi olan veya Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu yapılan ve nötropeni gelişmiş(<500 hücre/ml ) hastalardaki derin fungal (mantar) enfeksiyonların profilaksisinde (nötrofıl sayısının 500 ün üzerine çıkması durumunda tedavi süresi en fazla 7 gün olacaktır),
Erişkin veya çocuk hematoloji, erişkin veya çocuk onkoloji, erişkin veya çocuk Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçete edilmek kaydı ile kullanılabilecektir.
Itrakanazol’un oral formları (Solüsyon formları hariç), Ek-2/A Listesinin 95.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde reçetelenebilecektir.”,
 
5-12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri - A) Faktörler” maddesinin son paragrafı;
“FaktörVIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.”,
 
6-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” Ek 2/A listesinin;
 
95. maddesi;
“95.1 Itrakonazol oral (solusyon hariç):UH-P
95.2 Itrakonazol infüzyon ve solüsyon : Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak”,
 
-121. maddesi;
"Ribavirin ( UH-P) (Madde 12.7.13 esaslarına göre) (Oral Çözelti formu 3-16 yaş arası)"
 
144. maddesi;
“Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin, Rosiglitazon+Metformin, Sitagliptin:UH-P
 
-182. maddesi;
“182.1 Ursodeoksikolik asıt;
a)İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce(Süspansiyon formu hariç)
b)Süspansiyon formu:0-13 yaş grubu hastalarda pediyatrik cerrahi, pediyatri ve pediyatrik gastoenterolojı uzmanı tarafından reçetelenmesi, bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak diğer hekimlerce de reçetelenmek üzere”
182.2.Tauroursodeoksıkolıkasıt ; İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce”,
 
186.maddesi;
“Isotretinoin+Eritromisin / Eritromisin+ Tretionin: Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince,
 
194.maddesi;
“Tigecycline: EHU ve yatan hasta”,
 
197. maddesi;
“Omalizumab 12 ve üzeri yaş gruplarında ağır persistan allerjık astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi en az bir prenial allerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) ile serum Ig E duzeyınin30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, ve allerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş hastalarda, 16 hafta ile geçerli ve bu kurul tarafından düzenlenmiş rapor ile tedaviye başlanır. (klinik immunolojı, allerji, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından en az ikisinin bulunduğu 3 uzman hekimin yer aldığı heyet raporu olmalıdır.) 16 haftanın sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıt benzer bir kurul tarafından değerlendirilerek hastanın tedavisine devam edilmesine karar verildiğinde 1 yıl süre ile geçerli olacak heyet raporu düzenlenir, 1 yılın sonunda hasta tekrar değerlendirmeye alınır." ,
 
-201. maddesi;
“Tolkapon: “Entakaponun etkisiz kaldığı veya direnç geliştiği vakalarda; bu durumun belirtildiği üniversite ve eğitim -araştırma hastanelerinde nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak nöroloji ve dahiliye uzman hekimleri tarafından en fazla 1 aylık ilaç miktarında reçetelendirilmek koşulu ile”,
 
7-Tebliğ Eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar EK/2B Listesinin;
 
49. maddesi;
“Hastane ambalajı olan lokal Anestezikler”,
 
8-Tebliğ Eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar” Ek:2C Listesinin;
 
67 . maddesi;
“67.1.Pegaptanib Sodyum: Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek hastane koşullarında 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir.
67.2.Ranibizumab: Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek hastane koşullarında yılda en fazla 6 enjeksiyon uygulanabilir.”,
 
83. maddesi;
“Tobramisin İnhaler; İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aerıgınosa varlıgı kanıtlanan pozıtıf kültür sonuçlarının ekli olduğu Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çocuk göğüs hastalıkları uzmanı veya erişkin göğüs hastalıkları uzmanının bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu ile yine bu uzmanlar tarafından 1 kutu reçetelendirilmesi, sonrakı her reçete için yeni pozitif kültür sonucu eklenmesi; tedavinin devamında raporun yenilenmesi durumunda raporda devam tedavisi olduğunun belirtilmesi ve reçeteye yeni pozitif kültür sonucunun ekli olması; bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ilaca başlamış olan hastalar için devam tedavisi kriterleri aranması”
 
84. maddesi;
“Tolkapon (EK/2A Madde 201’e göre)”,
 
9-Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek-2 Listesi;
-10.3.1.22. Tolkapon
 
Şeklinde düzenlenmiştir.
 
10-Bu Genelge ekleri ile birlikte 5/12/2008 tarihinde yürürlüğe girer. (Ekte * işaretli ilaçlar hakkındaki uygulama bu Genelgenin yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer)
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
Fatih ACAR
Kurum Başkanı V.

Genelge 2008-105 Ekleri
Bu haber toplam 3429 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim